Ετήσια συνδρομή

29.-(1) Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου δύναται να επιβάλει στους ορκωτούς μεταφραστές την καταβολή ετήσιας συνδρομής, το ύψος της οποίας καθορίζεται από την τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου.

(2) Η συνδρομή που είναι πληρωτέα δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) δύναται να διεκδικηθεί από τον Σύλλογο με αγωγή και να εισπραχθεί ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου και, χωρίς επηρεασμό της υποχρέωσής του για πληρωμή της συνδρομής αυτής, ουδείς ορκωτός μεταφραστής δικαιούται να προσέλθει σε οποιαδήποτε συνέλευση του Συλλόγου, η οποία συγκαλείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή να είναι υποψήφιος για εκλογή στο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου ή στο Συμβούλιο ή στην Πειθαρχική Επιτροπή, πριν από τη δέουσα καταβολή της δυνάμει του παρόντος άρθρου πληρωτέας συνδρομής.