Έκτακτη γενική συνέλευση του Συλλόγου

28.-(1) Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση του Συλλόγου, όποτε το κρίνει σκόπιμο ή υποχρεωτικά, έπειτα από γραπτό αίτημα του ενός τετάρτου (1/4) των μελών του Συλλόγου και εν πάση περιπτώσει όχι λιγότερων των δέκα (10) μελών.

(2) Σε περίπτωση που το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή του αιτήματος που προβλέπεται στο εδάφιο (1), δεν προβεί στην προσήκουσα σύγκληση της συνέλευσης, πέντε (5) ορκωτοί μεταφραστές από αυτούς που υπέβαλαν την αίτηση δύναται να συγκαλέσουν έκτακτη γενική συνέλευση.

(3) Το προβλεπόμενο στα εδάφια (1) και (2) αίτημα εκθέτει τον σκοπό της συνέλευσης και υπογράφεται από αυτούς που το υπέβαλαν.

(4) Εάν μέσα σε μισή ώρα από την καθορισμένη ώρα έναρξης της έκτακτης γενικής συνέλευσης δεν σχηματιστεί απαρτία, η έκτακτη γενική συνέλευση διαλύεται.