Θητεία και οργάνωση του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου

27.-(1) Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου είναι τριετής.

(2) Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου εκλέγει μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον γραμματέα και τον ταμία του Συλλόγου.

(3) Πέντε (5) μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου αποτελούν απαρτία.

(4) Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων μελών. σε περίπτωση δε ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδρίασης έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(5) Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου συγκαλεί τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο ή υποχρεωτικά έπειτα από γραπτό αίτημα τριών (3) τουλάχιστον μελών του, στο οποίο καθορίζονται οι σκοποί της συνεδρίασης, και προεδρεύει των συνεδριάσεων στις οποίες παρευρίσκεται. σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου, τα παρόντα μέλη εκλέγουν ένα από αυτά για να προεδρεύει.

(6) Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου ρυθμίζει με εσωτερικούς κανονισμούς τη λειτουργία του και τη διαδικασία που ακολουθείται στις συνεδριάσεις του και οι κανονισμοί αυτοί κοινοποιούνται στον Υπουργό για τη σύμφωνη γνώμη του.