Γενική συνέλευση του Συλλόγου

26.-(1) Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου, όχι αργότερα από την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση όλων των ορκωτών μεταφραστών που παρέχουν υπηρεσίες στη Δημοκρατία, σε χρόνο και τόπο που καθορίζεται από αυτόν:

Νοείται ότι η πρώτη γενική συνέλευση του Συλλόγου συγκαλείται από τον πρόεδρο του Συμβουλίου, νοουμένου ότι έχουν εγγραφεί τουλάχιστον είκοσι (20) ορκωτοί μεταφραστές στο Μητρώο.

(2) Για τους σκοπούς της γενικής συνέλευσης που συγκαλείται δυνάμει του εδαφίου (1), απευθύνεται πρόσκληση σε όλα τα πρόσωπα που δικαιούνται να παραστούν και να ψηφίσουν, η οποία αναφέρει τον τόπο και τον χρόνο της συνέλευσης αυτής και αποστέλλεται όχι νωρίτερα από δεκατέσσερις (14) ημέρες και όχι αργότερα από οκτώ (8) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης:

Νοείται ότι η πρόσκληση αποστέλλεται είτε με το ταχυδρομείο είτε με τηλεομοιότυπο είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ταυτόχρονα δημοσιεύεται σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες:

Νοείται περαιτέρω ότι τυχαία παράλειψη της αποστολής πρόσκλησης σε ορκωτό μεταφραστή ή μη λήψη της πρόσκλησης αυτής από ορκωτό μεταφραστή δεν καθιστά άκυρες τις εργασίες της συνέλευσης.

(3) Στην περίπτωση απουσίας ή ανικανότητας του πρόεδρου του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου, καθώς και στην περίπτωση της πρώτης γενικής συνέλευσης του Συλλόγου, καθήκοντα προέδρου ασκεί το μέλος που ορίζεται από τη γενική συνέλευση.

(4) Δέκα (10) ορκωτοί μεταφραστές που παρίστανται στη συνέλευση συνιστούν απαρτία:

Νοείται ότι, εάν εντός μισής ώρας από την καθορισμένη ώρα έναρξης της γενικής συνέλευσης δεν έχει σχηματιστεί απαρτία, η συνέλευση αναβάλλεται για την ίδια ώρα και ημέρα της επόμενης εβδομάδας και στον ίδιο τόπο, οπότε όσοι ορκωτοί μεταφραστές παρίστανται συνιστούν απαρτία.

(5) Οι αποφάσεις για όλα τα θέματα λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων ορκωτών μεταφραστών. σε περίπτωση δε ισοψηφίας, ο πρόεδρος της συνέλευσης έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(6) Η τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου προβαίνει, μεταξύ άλλων, στην εκλογή-

(α) Επτά (7) ορκωτών μεταφραστών για να αποτελούν το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου∙

(β) δύο (2) ορκωτών μεταφραστών για να εκπροσωπούν το Σύλλογο στο Συμβούλιο∙

(γ) δύο (2) ορκωτών μεταφραστών για να μετέχουν στην Πειθαρχική Επιτροπή.

(7) Οι ορκωτοί μεταφραστές που εκλέγονται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (6) εκλέγονται για δύο (2) μόνο συνεχείς θητείες.