Ίδρυση Συλλόγου

25. Ιδρύεται Σύλλογος Ορκωτών Μεταφραστών με μέλη όλους ανεξαιρέτως τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο ορκωτούς μεταφραστές που παρέχουν υπηρεσίες στη Δημοκρατία.