Πειθαρχικές ποινές

24.-(1) Η Πειθαρχική Επιτροπή, σε περίπτωση που κρίνει τον καταγγελθέντα ένοχο πειθαρχικού αδικήματος, μπορεί να επιβάλει σε αυτόν μία από τις ακόλουθες ποινές:

(α) Γραπτή επίπληξη,

(β) αυστηρή γραπτή επίπληξη,

(γ) αναστολή της ισχύος της εγγραφής του ορκωτού μεταφραστή στο Μητρώο για χρονική περίοδο την οποία η Πειθαρχική Επιτροπή κρίνει πρέπουσα, που να μην υπερβαίνει όμως τα δύο (2) χρόνια,

(δ) τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), διαγραφή του ορκωτού μεταφραστή από το Μητρώο.

(2) Η ποινή της διαγραφής ορκωτού μεταφραστή από το Μητρώο δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) επιβάλλεται σε περίπτωση που ο ορκωτός μεταφραστής δεν πληροί πλέον όλες τις προϋποθέσεις για εγγραφή στο Μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, όσον αφορά ειδικότερα την εντιμότητα, την εχεμύθεια και την αμεροληψία αυτού ή την επαγγελματική του επάρκεια.

(3) Οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται στο πλαίσιο πειθαρχικής διαδικασίας για αναστολή της ισχύος της εγγραφής ορκωτού μεταφραστή στο Μητρώο, καθώς και οποιαδήποτε απόφαση για άρση της εν λόγω αναστολής, δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.