Πειθαρχική διαδικασία

23.-(1) Εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία λήψης της πειθαρχικής κατηγορίας από την Πειθαρχική Επιτροπή, αυτή δύναται να καλέσει ενώπιόν της τον ορκωτό μεταφραστή που έχει καταγγελθεί και ορίζει ημέρα και ώρα ακρόασης.

(2) Η εκδίκαση της υπόθεσης από την Πειθαρχική Επιτροπή διεξάγεται, τηρουμένων των αναλογιών, με τον ίδιο τρόπο όπως διεξάγεται η ακρόαση ποινικής υπόθεσης που εκδικάζεται συνοπτικά:

Νοείται ότι η Πειθαρχική Επιτροπή έχει εξουσία να αποδεχτεί οποιαδήποτε μαρτυρία, έστω και εάν αυτή δεν θα γινόταν δεκτή σε ποινική διαδικασία.

(3) Η Πειθαρχική Επιτροπή έχει εξουσία να-

(α) Καλεί μάρτυρες και να απαιτεί την προσέλευσή τους, καθώς και την προσέλευση του καταγγελθέντος, σύμφωνα με τη διαδικασία που τηρείται σε συνοπτικές δίκες∙

(β) απαιτεί την προσαγωγή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με την κατηγορία.

(4) Κάθε απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να υπογράφεται από τον πρόεδρό της.