Πειθαρχική έρευνα

22.-(1) Κάθε καταγγελία εναντίον ορκωτού μεταφραστή για ενδεχόμενη διάπραξη αδικήματος δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 21 γίνεται στο Συμβούλιο και αντίγραφό της κοινοποιείται στο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου.

(2) Σε περίπτωση που καταγγελθεί στο Συμβούλιο ή σε περίπτωση που το Συμβούλιο, με ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή του, διαπιστώσει ότι ορκωτός μεταφραστής ενδέχεται να έχει διαπράξει πειθαρχικό αδίκημα, το Συμβούλιο παραπέμπει την υπόθεση στην Πειθαρχική Επιτροπή.

(3) Η έρευνα από έναν ή περισσότερους ερευνώντες λειτουργούς διεξάγεται το ταχύτερο δυνατό και στο πλαίσιο διεξαγωγής της οι ερευνώντες λειτουργοί έχουν εξουσία να ακούσουν οποιουσδήποτε μάρτυρες ή να λάβουν έγγραφες καταθέσεις από οποιοδήποτε πρόσωπο.

(4) Ο καταγγελθείς ορκωτός μεταφραστής δικαιούται να γνωρίζει την εναντίον του υπόθεση και έχει την ευκαιρία να ακουστεί, αφού λάβει αντίγραφο των καταθέσεων και των μαρτυριών.

(5) Μετά τη συμπλήρωση της έρευνας, υποβάλλεται στην Πειθαρχική Επιτροπή έκθεση από τον ερευνώντα λειτουργό ή τους ερευνώντες λειτουργούς και αυτή αποφασίζει κατά πόσο μπορεί να διατυπωθεί πειθαρχική κατηγορία κατά του ορκωτού μεταφραστή που έχει καταγγελθεί και σε περίπτωση καταφατικής απόφασης προβαίνει στη διατύπωση της κατηγορίας:

Νοείται ότι οποιοδήποτε μέλος της Πειθαρχικής Επιτροπής που έχει ιδιάζουσα σχέση με τον καταγγέλλοντα ή τον καταγγελλόμενο ή ενδέχεται να αντλήσει ανταγωνιστικό οικονομικό ή/και επαγγελματικό πλεονέκτημα από τη συμμετοχή του στη συγκεκριμένη πειθαρχική διαδικασία οφείλει να το δηλώσει και η δήλωσή του αυτή καταγράφεται στα πρακτικά.

(6) Η Πειθαρχική Επιτροπή δύναται να απορρίψει, άνευ οποιασδήποτε περαιτέρω διαδικασίας, καταγγελία η οποία αφορά-

(α) Περιστατικό το οποίο έχει προηγουμένως καταγγελθεί και έχει ήδη τύχει διερεύνησης, επί του οποίου λήφθηκε απόφαση∙

(β) περιστατικό το οποίο έχει επισυμβεί σε χρόνο πέραν του ενός (1) έτους από την ημερομηνία υποβολής της καταγγελίας∙

(γ) περιστατικό που αποτελεί αντικείμενο ποινικής έρευνας ή ποινικής δίωξης, εκτός εάν πρόκειται για ποινικό αδίκημα που συνδέεται με παράβαση καθηκόντος ορκωτού μεταφραστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του άρθρου 32.

(7) Η Πειθαρχική Επιτροπή, τον Ιανουάριο κάθε έτους ή όταν της ζητηθεί από το Συμβούλιο, αποστέλλει σε αυτό έκθεση στην οποία καταγράφεται ο αριθμός των καταγγελιών που υποβλήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος, το αντικείμενό τους και η κατάληξή τους.