Πειθαρχική δίωξη

21. Ορκωτός μεταφραστής υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη που ασκείται εναντίον του-

(α) Έπειτα από καταδίκη του από δικαστήριο για αδίκημα που ενέχει ηθική αισχρότητα ή έλλειψη τιμιότητας∙

(β) εάν κατά την κρίση της Πειθαρχικής Επιτροπής, με ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή της, επέδειξε κατά την εκτέλεση της εργασίας του διαγωγή ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ορκωτού μεταφραστή ή/και αντίθετη με τις υποχρεώσεις του που καθορίζονται στις διατάξεις των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 12∙

(γ) εάν πέτυχε την εγγραφή του στο Μητρώο ως ορκωτός μεταφραστής διά ψευδών ή δόλιων παραστάσεων.