ΜΕΡΟΣ IV ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ
Τήρηση αριστερής πλευράς του δρόμου

9. Ποδηλάτης που διακινείται σε δρόμο, κινείται στο κατά το δυνατόν αριστερό άκρο του δρόμου σύμφωνα με την πορεία του ή στο κατά το δυνατόν αριστερό άκρο της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται ότι, ο ποδηλάτης είναι ελεύθερος να κινηθεί σε οποιοδήποτε σημείο δρόμου ή λωρίδας κυκλοφορίας αν αυτό-

(α) Απαιτείται από τις ανάγκες της διακίνησής του, εφόσον τηρεί τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας.

(β) είναι άλλως πως αναγκαίο για την ασφάλειά του.

Υποχρεώσεις ποδηλάτη

10.-(1) Ποδηλάτης που διακινείται σε οποιοδήποτε δρόμο ή ποδηλατόδρομο ή ποδηλατοδιάδρομο ή σε ποδηλατολωρίδα-

(α) Ελέγχει την τροχαία κίνηση πίσω του, ιδιαίτερα όταν αναγκάζεται να πραγματοποιεί ελιγμούς λόγω της ύπαρξης εμποδίων ή λόγω πρόθεσης για αλλαγή στην πορεία του.

(β) συμμορφώνεται με τις ενδείξεις της σήμανσης όπως αυτή καθορίζεται δυνάμει των προνοιών του Κανονισμού 71 των περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών και των φωτεινών σηματοδοτών τροχαίας που ρυθμίζουν την τροχαία κίνηση οχημάτων, μηχανοκίνητων και μη:

Νοείται ότι, όπου υπάρχει φωτεινός σηματοδότης τροχαίας κίνησης ειδικά για ποδήλατα, ο ποδηλάτης συμμορφώνεται με την ένδειξη του συγκεκριμένου σηματοδότη, ανεξάρτητα από την ένδειξη των λοιπών σηματοδοτών:

Νοείται περαιτέρω ότι, η διακίνηση ποδηλάτη σε πεζόδρομο ρυθμίζεται με σήμανση, σύμφωνα με τις πρόνοιες του υπό αναφορά Κανονισμού.

(γ) υπακούει σε σήματα και υποδείξεις αστυνομικού ο οποίος ρυθμίζει την τροχαία κίνηση ή προσώπου που ρυθμίζει την τροχαία κίνηση σε διάβαση πεζών έξω από σχολείο.

(2) Ποδηλάτης εκδηλώνει έγκαιρα και εμφανώς πρόθεση για είσοδό του στην κυκλοφορία ή για αλλαγή πορείας ή για είσοδο ή έξοδο από το δρόμο ή για είσοδο ή έξοδο σε ή από ποδηλατολωρίδα ή ποδηλατόδρομο ή ποδηλατοδιάδρομο με το κατάλληλο σε κάθε περίπτωση σήμα χεριού.

(3) Ποδηλάτης οδηγεί το ποδήλατό του με αυξημένη προσοχή και φροντίδα όταν κινείται σε ποδηλατοδιάδρομο, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συγκεκριμένος χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και από οδηγούς μηχανοκίνητων οχημάτων.

(4) Ποδηλάτης τηρεί κατ’ αναλογία όλους τους κανόνες τροχαίας κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας που ισχύουν σε σχέση με τη διακίνηση μηχανοκίνητων οχημάτων δυνάμει οποιασδήποτε σχετικής νομοθεσίας.

Χρήση προστατευτικού κράνους

10Α. Ποδηλάτης ο οποίος διακινείται σε οποιονδήποτε δρόμο, ποδηλατόδρομο, ποδηλατοδιάδρομο ή ποδηλατολωρίδα ή επιβάτης που μεταφέρεται σε ειδικό κάθισμα του ποδηλάτου ή επιβάτης του οποίου η μεταφορά σε ποδήλατο επιτρέπεται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (ζ) του άρθρου 11, φέρει στερεά προσδεδεμένο στην κεφαλή του προστατευτικό κράνος κατά τον τύπο που εγκρίνεται εκάστοτε από τον Έφορο, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Απαγορεύσεις κατά τη χρήση ποδηλάτου

11. Ποδηλάτης, απαγορεύεται-

(α) Να σταθμεύει, τοποθετεί ή εγκαταλείπει το ποδήλατό του σε ποδηλατολωρίδα, ποδηλατόδρομο ή ποδηλατοδιάδρομο κατά τρόπο που εμποδίζει ή είναι δυνατό να εμποδίζει την ελεύθερη διακίνηση άλλων ποδηλατών που κινούνται ή επιχειρούν να κινηθούν στην εν λόγω ποδηλατολωρίδα ή στον εν λόγω ποδηλατόδρομο ή ποδηλατοδιάδρομο.

(β) να ρυμουλκείται από άλλο όχημα, μηχανοκίνητο ή μη.

(γ) να ρυμουλκεί ή ωθεί οποιοδήποτε αντικείμενο το οποίο δεν προορίζεται εκ κατασκευής να ρυμουλκείται ή να ωθείται από ποδήλατο.

(δ) να μεταφέρει οποιοδήποτε αντικείμενο τοποθετημένο σε ή κρεμάμενο από οποιοδήποτε σημείο του ποδηλάτου, το οποίο εμποδίζει ή είναι δυνατό να εμποδίζει την ασφαλή χρήση του ποδηλάτου ή εκθέτει ή είναι δυνατό να εκθέτει σε κίνδυνο τον ποδηλάτη ή τους λοιπούς χρήστες του δρόμου ή οποιουσδήποτε από αυτούς.

(ε) να κινείται έχοντας στα αριστερά του άλλο ποδηλάτη ή άλλους ποδηλάτες σε παράλληλες πορείες:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία τέσσερα (4) ή περισσότερα πρόσωπα κάνουν χρήση ποδηλάτου σε ομάδα, μπορούν να κινούνται το πολύ ανά δυο (2) σε παράλληλες πορείες, όταν τούτο κρίνεται εφικτό και ασφαλές υπό τις περιστάσεις:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση αγώνα ποδηλασίας ή αγώνα τριάθλου ή προπόνησης αθλητών, κατόχων αγωνιστικής άδειας από τη Διεθνή Ένωση Ποδηλασίας ή την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας ή την Κυπριακή Ομοσπονδία Τριάθλου, η πρόνοια αυτή δεν εφαρμόζεται:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση οργανωμένης ομαδικής ποδηλασίας, για την οποία έχει δοθεί γραπτή άδεια από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας ή την Κυπριακή Ομοσπονδία Τριάθλου και στην οποία συμμετέχουν τουλάχιστον δέκα ποδηλάτες, η πρόνοια αυτή δεν εφαρμόζεται.

(στ) να σύρει οποιοδήποτε ζώο.

(ζ) να μεταφέρει επιβάτη ή επιβάτες πάνω στο ποδήλατο:

Νοείται ότι, δεν θεωρείται παραβίαση των διατάξεων της παρούσας παραγράφου η μεταφορά προσώπου σε ειδικό κάθισμα, προσαρμοσμένο σταθερά στο ποδήλατο και προορισμένο εκ κατασκευής για την εν λόγω μεταφορά:

Νοείται περαιτέρω ότι, επιτρέπεται η μεταφορά επιβάτη ή επιβατών σε ποδήλατο το οποίο προορίζεται εκ κατασκευής να μεταφέρει επιβάτη ή επιβάτες.

Χρήση φανών κατά τη διάρκεια της νύχτας

12. Η χρήση ποδηλάτου κατά τη χρονική περίοδο μεταξύ της δύσης και της ανατολής του ήλιου επιτρέπεται μόνο όταν βρίσκονται σε λειτουργία φανοί, όπως αυτοί καθορίζονται δυνάμει των διατάξεων των παραγράφων (β) και (γ) του άρθρου 5 ή με βάση τους όρους ειδικής άδειας που παραχωρείται δυνάμει των διατάξεων της επιφύλαξης του εδαφίου (3) του άρθρου 8 και υπάρχουν, εκτός από το ποδήλατο δρόμου, σε αυτό ανακλαστήρες, όπως αυτοί καθορίζονται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (δ) του άρθρου 5.

Χρήση ποδηλάτου υπό την επήρεια αλκοόλης ή/και ναρκωτικών

13. Απαγορεύεται η χρήση ποδηλάτου από πρόσωπο το οποίο βρίσκεται κάτω από την επήρεια αλκοόλης ή/και ναρκωτικών δυνάμει των διατάξεων του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου.