ΜΕΡΟΣ ΙV ΟΡΟΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗΣ
Διαθέσιμοι μορφότυποι

9.-(1) Οι φορείς του δημόσιου τομέα διαθέτουν τα έγγραφα, τις πληροφορίες και τα δεδομένα τους σε οποιαδήποτε προϋπάρχουσα μορφή ή γλώσσα και, εφόσον είναι δυνατόν, σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, από σταθερό σημείο απόθεσης, μαζί με τα μεταδεδομένα τους στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.cy ή μέσω σύνδεσης στην ιστοσελίδα του φορέα του δημόσιου τομέα.

(2) Σε περίπτωση διάθεσης των εγγράφων, πληροφοριών και των δεδομένων στην ιστοσελίδα του φορέα του δημόσιου τομέα, αυτά είναι προσβάσιμα μέσω υπερσυνδέσμων ή με άλλο τρόπο στο δικτυακό τόπο www.data.gov.cy.

(3) Ο μορφότυπος και τα μεταδεδομένα στο μέτρο του δυνατού, συμμορφώνονται με ανοικτά, επίσημα πρότυπα και εφόσον είναι δυνατόν, τα σύνολα δεδομένων καθίστανται προσβάσιμα μέσω διασυνδέσεων προγραμματισμού εφαρμογών (application programming interface, API) ώστε να διευκολύνεται η αυτόματη επεξεργασία:

Νοείται ότι, οι φορείς του δημόσιου τομέα δεν υποχρεούνται να εκδίδουν ή προσαρμόζουν έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα ή να διαθέτουν αποσπάσματα από αυτά προκειμένου να ανταποκρίνονται σε αιτήματα για παροχή τους, όταν αυτό απαιτεί δυσανάλογη προσπάθεια που υπερβαίνει έναν απλό χειρισμό:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι φορείς του δημόσιου τομέα δεν υποχρεούνται να συνεχίσουν την παραγωγή και αποθήκευση συγκεκριμένου τύπου εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων αποκλειστικά για τον σκοπό της περαιτέρω χρήσης τους από τρίτους.

Αρχές που διέπουν την επιβολή τέλους

10.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), σε περίπτωση επιβολής τέλους για την περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων, τα τέλη δεν δύναται να υπερβαίνουν το ύψος του οριακού κόστους που προκύπτει για την αναπαραγωγή, παροχή και διάδοσή τους.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζονται:

(α) Στους φορείς του δημόσιου τομέα από τους οποίους απαιτείται η παραγωγή εσόδων για την κάλυψη ενός ουσιώδους μέρους του κόστους εκτέλεσης της δημόσιας αποστολής τους·

(β) κατ’ εξαίρεση, στα έγγραφα, στις πληροφορίες και στα δεδομένα για τα οποία ο οικείος φορέας του δημόσιου τομέα απαιτείται να παράγει έσοδα για την κάλυψη ενός ουσιώδους μέρους του κόστους συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής και διάδοσής τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

(γ) σε βιβλιοθήκες, περιλαμβανομένων πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών, μουσεία και αρχεία.

(3) Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (2), οι φορείς του οικείου δημόσιου τομέα υπολογίζουν τα συνολικά τέλη σύμφωνα με αντικειμενικά, διαφανή και επαληθεύσιμα κριτήρια και τα συνολικά έσοδα των φορέων αυτών από την παροχή και την άδεια περαιτέρω χρήσης των εν λόγω εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων εντός της εκάστοτε λογιστικής περιόδου δεν υπερβαίνουν το κόστος συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής και διάδοσής τους, περιλαμβανομένης μιας εύλογης απόδοσης της επένδυσης:

Νοείται ότι, τα τέλη υπολογίζονται με βάση το κόστος που προκύπτει κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης λογιστικής περιόδου και σύμφωνα µε τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζονται στους οικείους φορείς του δημόσιου τομέα και εγκρίνονται από το Φορέα για Θέματα Χρεώσεων.

(4) Στις περιπτώσεις που οι φορείς του δημόσιου τομέα που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφους (γ) του εδαφίου (2) επιβάλλουν τέλη, τα συνολικά έσοδα από την παροχή και την άδεια περαιτέρω χρήσης των εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων εντός της εκάστοτε λογιστικής περιόδου δεν υπερβαίνουν το κόστος συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής, διάδοσης και συντήρησής τους και το κόστος εκκαθάρισης δικαιωμάτων, περιλαμβανομένης μιας εύλογης απόδοσης της επένδυσης:

Νοείται ότι, τα τέλη υπολογίζονται με βάση το κόστος που προκύπτει κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης λογιστικής περιόδου και σύμφωνα µε τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζονται στους οικείους φορείς του δημόσιου τομέα και εγκρίνονται από το Φορέα για Θέματα Χρεώσεων.

Διαφάνεια

11.-(1) Τα τέλη για την περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή φορέων του δημόσιου τομέα, οι τυχόν ισχύοντες όροι, το συνολικό ύψος των τελών αυτών και η βάση υπολογισμού τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, καθορίζονται εκ των προτέρων και δημοσιεύονται με ηλεκτρονικά μέσα είτε στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.cy είτε στην ιστοσελίδα του φορέα του δημόσιου τομέα, είτε και στα δυο, οσάκις τούτο είναι δυνατό και σκόπιμο.

(2) Όσον αφορά τέλη για περαιτέρω χρήση άλλα από εκείνα που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ο οικείος φορέας του δημόσιου τομέα αναφέρει εκ των προτέρων τους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των τελών αυτών και, κατόπιν αίτησης, ο οικείος φορέας του δημόσιου τομέα αναφέρει επίσης τον τρόπο υπολογισμού των τελών αυτών σε σχέση με τη συγκεκριμένη αίτηση περαιτέρω χρήσης.

(3) Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 10, δημοσιεύονται με ηλεκτρονικά μέσα στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.cy και στην ιστοσελίδα του φορέα του δημόσιου τομέα, οσάκις τούτου είναι δυνατό και σκόπιμο.

(4) Οι φορείς του δημόσιου τομέα μεριμνούν ώστε οι αιτητές εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων για περαιτέρω χρήση να ενημερώνονται σχετικά με τα ένδικα μέσα που μπορούν να ασκήσουν σε ό,τι αφορά αποφάσεις ή πρακτικές που τους επηρεάζουν.

Άδειες και λοιποί όροι για περαιτέρω χρήση

12.-(1) Οι φορείς του δημόσιου τομέα επιτρέπουν την περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων μέσω ανοικτής τυποποιημένης άδειας χωρίς περιορισμό πέραν της υποχρέωσης για αναφορά της πηγής και τη δήλωση περί της καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίησης του εγγράφου, των δεδομένων ή της πληροφορίας ή επιβάλλουν όρους, μέσω εξασφάλισης ειδικής κατά περίπτωση άδειας ή επιβολής τελών:

Νοείται ότι, οι όροι αυτοί δεν πρέπει να περιορίζουν άνευ λόγου τις δυνατότητες περαιτέρω χρήσης και δεν χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό του ανταγωνισμού.

(2) Οι φορείς του δημόσιου τομέα διαθέτουν, όπου τούτο είναι δυνατόν, τα έγγραφα, τις πληροφορίες και τα δεδομένα για περαιτέρω χρήση μέσω ανοικτών τυποποιημένων αδειών με τις οποίες επιτρέπεται η χρήση, αναπαραγωγή και τροποποίηση των εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό πέραν της υποχρέωσης αναφοράς στην πηγή και τη δήλωση περί της καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίησης του εγγράφου, των δεδομένων ή της πληροφορίας.

(3) Οι άδειες διατίθενται από τον Φορέα για Θέματα Αδειοδότησης σε ψηφιακή μορφή, με δυνατότητα ηλεκτρονικής επεξεργασίας και είναι εμφανείς στο σημείο που διατίθενται τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα:

Νοείται ότι, οι άδειες είναι δυνατόν να προσαρμόζονται κατόπιν έγκρισης του Φορέα για Θέματα Αδειοδότησης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ειδικότερες περιπτώσεις αιτήσεων αδειοδότησης.

Πρακτικές ρυθμίσεις

13.-(1) Η αρμόδια αρχή ενεργώντας μέσω του Διευθυντή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, τηρεί Μητρώο Διαθέσιμων για Περαιτέρω Χρήση Πληροφοριών των Φορέων του Δημόσιου Τομέα το οποίο είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.cy και σε αυτό αναρτώνται τα σύνολα των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που είναι διαθέσιμα για περαιτέρω χρήση σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, ταξινομημένα σε διαρθρωμένα σύνολα δεδομένων (datasets) ή σύνδεσμοι προς τους διαδικτυακούς τόπους των φορέων του δημόσιου τομέα, όπου αυτά τηρούνται:

Νοείται ότι, στις περιπτώσεις που τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο ή όταν ο φορέας του δημόσιου τομέα διαθέτει τα δεδομένα με τέλη ή ειδικές άδειες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12, γίνεται σχετική καταχώριση στο Μητρώο Διαθέσιμων για Περαιτέρω Χρήση Πληροφοριών των Φορέων του Δημόσιου Τομέα.

(2) Κάθε φορέας του δημόσιου τομέα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου προβαίνει στην καταγραφή και αξιολόγηση των διαθέσιμων για περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή του, ανά κατηγορία, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του εδαφίου (3), εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(3) Με την ολοκλήρωση της καταγραφής που προβλέπεται από τις διατάξεις του εδαφίου (2) κάθε δημόσιος φορέας αναρτά το σχετικό κατάλογο στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.cy, στην ιστοσελίδα του και τον κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή· στον κατάλογο περιγράφονται:

(α) Τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα που διατίθενται για περαιτέρω χρήση μέσω του διαδικτυακού τόπου www.data.gov.cy.·

(β) τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα για τα οποία επιτρέπεται η πρόσβαση και που διατίθενται για περαιτέρω χρήση, αλλά δεν είναι δυνατή η διαδικτυακή διάθεσή τους και για την περαιτέρω χρήση των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων αυτών απαιτείται η υποβολή αίτησης·

(γ) τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα για τα οποία οι φορείς του δημόσιου τομέα, κατ’ εξαίρεση επιβάλλουν όρους για την περαιτέρω χρήση τους μέσω ειδικής αδειοδότησης ή μέσω επιβολής τελών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12.

(4) Οι φορείς του δημόσιου τομέα επικαιροποιούν τα έγγραφα, τις πληροφορίες και τα δεδομένα που έχουν στην κατοχή τους αμελλητί, μόλις επέλθει οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτά, και σε κάθε περίπτωση πριν το τέλος του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους. η επικαιροποίηση του καταλόγου που προβλέπεται από τις διατάξεις του εδαφίου (3) επαναλαμβάνεται τουλάχιστον ετησίως με επικαιροποιημένα στοιχεία και ο επικαιροποιημένος κατάλογος αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.cy και στην ιστοσελίδα του φορέα του δημόσιου τομέα και κοινοποιείται στην αρμόδια αρχή πριν το τέλος του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους.

(5) Η αρμόδια αρχή ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων του παρόντος άρθρου από όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της.

(6) Τα πρόσωπα τα οποία προΐστανται και/ή διευθύνουν τους φορείς του δημόσιου τομέα μεριμνούν για την καταγραφή των διαθέσιμων για περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή του φορέα του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2).