ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Υποβολή αίτησης

6.-(1) Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δύναται να υποβάλει αίτηση, για περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, και η αίτηση -

(α) Υποβάλλεται σε τυποποιημένο έντυπο είτε εγγράφως στο φορέα του δημόσιου τομέα ο οποίος έχει εκδώσει ή έχει στην κατοχή του το έγγραφο, την πληροφορία ή τα δεδομένα είτε σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της διαδικτυακής πύλης www.data.gov.cy, ώστε να παρέχεται δυνατότητα ηλεκτρονικής επεξεργασίας, και

(β) περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα και τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτητή, το θέμα, την κατηγορία και περιγραφή του εγγράφου, της πληροφορίας ή των δεδομένων που ζητείται.

(2) Οι φορείς του δημόσιου τομέα επεξεργάζονται με ηλεκτρονικά μέσα, όπου αυτό είναι δυνατό, οποιαδήποτε αιτήματα περαιτέρω χρήσης και διαθέτουν τα έγγραφα, τις πληροφορίες ή τα δεδομένα προς περαιτέρω χρήση στον αιτητή εντός εύλογου χρόνου και όχι αργότερα από την πάροδο είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης:

Νοείται ότι, η προθεσμία μπορεί να παρατείνεται επιπλέον μέχρι είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες, στις περιπτώσεις περίπλοκων ή μεγάλης κλίμακας αιτήσεων και στην περίπτωση αυτή γνωστοποιείται στον αιτητή η ανάγκη περαιτέρω χρόνου επεξεργασίας της αίτησης εντός τριών (3) εβδομάδων από την ημερομηνία παραλαβής της αρχικής αίτησης.

Απόρριψη αίτησης

7.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης οι φορείς του δημόσιου τομέα ανακοινώνουν στον αιτητή τους λόγους της απόρριψης του αιτήματός του, δυνάμει των διατάξεων της οικείας νομοθεσίας που εφαρμόζουν και/ή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί πρόσβασης σε πληροφορίες και/ή των διατάξεων του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η απορριπτική απόφαση εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου (3), οι φορείς του δημόσιου τομέα περιλαμβάνουν στην απόφασή τους αναφορά στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι δικαιούχος, όταν αυτός είναι γνωστός, ή εναλλακτικά στον αδειοδότη από τον οποίο οι φορείς του δημόσιου τομέα έχουν λάβει το σχετικό υλικό:

Νοείται περαιτέρω ότι, βιβλιοθήκες, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών, μουσεία και αρχεία δεν υπόκεινται στην υποχρέωση περίληψης τέτοιας αναφοράς.

(2) Σε κάθε απόφαση σχετικά με την περαιτέρω χρήση περιλαμβάνεται αναφορά σχετικά με το δικαίωμα του αιτητή να προσβάλει την απόφαση, εάν το επιθυμεί είτε με υποβολή σχετικής αίτησης επανεξέτασης στην Επιτροπή Αναθεώρησης, όπως καθορίζεται στο άρθρο 8 είτε με καταχώρηση προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 146 του Συντάγματος.

(3) Οι φορείς του δημόσιου τομέα που καλύπτονται από τις διατάξεις των παραγράφων (ζ), (η) και (θ) του εδαφίου (2) του άρθρου 3 εξαιρούνται της υποχρέωσης συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Υποβολή αίτησης επανεξέτασης

8.- (1) Αιτητής ο οποίος ενίσταται αναφορικά:

(α) Με την απόρριψη της αίτησής του από φορέα του δημόσιου τομέα για περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων·

(β) με το ύψος της χρέωσης ή τους όρους που επιβλήθηκαν από το φορέα του δημόσιου τομέα για την περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων·

(γ) με το περιεχόμενο των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που δόθηκαν από το φορέα του δημόσιου τομέα·

(δ) με μερική ή ολική παράλειψη του φορέα του δημόσιου τομέα να ανταποκριθεί σε αίτησή του για περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων·

δύναται, εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης για οποιοδήποτε ζήτημα αναφέρεται στο άρθρο αυτό ή της παράλειψης του φορέα του δημόσιου τομέα να ανταποκριθεί, να υποβάλει γραπτώς αίτηση επανεξέτασης της απόφασης στην Επιτροπή Αναθεώρησης.

(2) Η Επιτροπή Αναθεώρησης με βάση τα υποβληθέντα σε αυτήν στοιχεία, δύναται αφού εξετάσει την αίτηση να εκδώσει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες αποφάσεις εντός σαράντα (40) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για επανεξέταση:

(α) Να επικυρώσει εν όλω ή εν μέρει την απόφαση του φορέα του δημόσιου τομέα·

(β) να ακυρώσει εν όλω ή εν μέρει την απόφαση του φορέα του δημόσιου τομέα·

(γ) να διατάξει την επανεξέταση της άδειας ή της χρέωσης που αναφέρεται στην απόφαση·

(δ) να διατάξει την επανεξέταση της αίτησης.

(3) Οι αποφάσεις της Επιτροπής Αναθεώρησης είναι δεσμευτικές για τους φορείς του δημόσιου τομέα και τους αιτητές:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η Επιτροπή Αναθεώρησης αποφασίσει ότι φορέας του δημόσιου τομέα πρέπει να επανεξετάσει την αίτηση, ο φορέας του δημόσιου τομέα πρέπει να πράξει τούτο εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης.

(4) Η Επιτροπή Αναθεώρησης δύναται, όταν επιλαμβάνεται θέματα χρεώσεων, να ζητά διευκρινήσεις, από το Φορέα για Θέματα Χρεώσεων.