ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Διευρυμένη ευθύνη παραγωγού προϊόντος

11.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (6) , προκειμένου να ενισχυθούν η επαναχρησιμοποίηση, πρόληψη, ανακύκλωση και άλλες μορφές ανάκτησης απόβλητων, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει μέτρα που να διασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί προϊόντων φέρουν διευρυμένη ευθύνη.

(2) Τα μέτρα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) μπορούν να περιλαμβάνουν την αποδοχή των επιστρεφόμενων προϊόντων και των αποβλήτων που παραμένουν μετά τη χρήση των προϊόντων αυτών, καθώς και τη διαχείριση των αποβλήτων και την οικονομική ευθύνη για τις δραστηριότητες αυτές. Στα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνεται και η υποχρέωση για την παροχή διαθέσιμων στο κοινό πληροφοριών, σχετικά με το βαθμό που το εν λόγω προϊόν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή να ανακυκλωθεί.

(2Α)(α) Σε περίπτωση που τα μέτρα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) περιλαμβάνουν τη θέσπιση προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, ισχύουν οι γενικές ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 11Α.

(β) Ο Υπουργός, μετά από συμβουλευτική γνωμοδότηση του Διευθυντή, δύναται να αποφασίζει ότι οι παραγωγοί προϊόντων που αναλαμβάνουν οικονομικές ή οικονομικές και οργανωτικές αρμοδιότητες για τη διαχείριση του σταδίου του κύκλου ζωής ενός προϊόντος που καθίσταται απόβλητο με δική τους πρωτοβουλία πρέπει να εφαρμόζουν ορισμένες ή όλες τις γενικές ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στις διατάξεις του Άρθρου 11A.

(3)Ο Υπουργός, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει μέτρα με σκοπό την ενθάρρυνση του σχεδιασμού των προϊόντων και των συστατικών μερών των προϊόντων, κατά τρόπο ώστε-

(α) να μειώνεται ο αντίκτυπος τους στο περιβάλλον και η παραγωγή αποβλήτων κατά τη διάρκεια της παραγωγής και της συνακόλουθης χρήσης των προϊόντων, και

(β) να εξασφαλίζεται ότι η ανάκτηση και η διάθεση των προϊόντων που έχουν καταστεί απόβλητα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10.

(4)(α) Τα μέτρα που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (3) αποσκοπούν στην ενθάρρυνση, μεταξύ άλλων, της ανάπτυξης, της παραγωγής και της εμπορίας προϊόντων και συστατικών μερών προϊόντων που είναι κατάλληλα για πολλαπλές χρήσεις τα οποία περιέχουν ανακυκλωμένα υλικά, είναι ανθεκτικά από τεχνική άποψη και εύκολα επισκευάσιμα και, αφού καταστούν απόβλητα, είναι κατάλληλα για προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και για ανακύκλωση προκειμένου να διευκολυνθεί η ορθή εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων.

(β) Για τον καθορισμό των εν λόγω μέτρων λαμβάνεται υπόψη ο αντίκτυπος των προϊόντων σε ολόκληρη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, περιλαμβανομένων της ιεράρχησης των αποβλήτων και, όπου έχει εφαρμογή, της δυνατότητας πολλαπλής ανακύκλωσης.

(5) (α) Κατά την εφαρμογή των διατάξεων των εδαφίων (1) , (2) , (3) και (4) , λαμβάνεται υπόψη το τεχνικώς εφικτό και η οικονομική βιωσιμότητα, καθώς επίσης και το σύνολο των επιπτώσεων στο περιβάλλον, στην ανθρώπινη υγεία και οι κοινωνικές επιπτώσεις.

(β) Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος εδαφίου δεν πρέπει να επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(6) Η διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού προϊόντος εφαρμόζεται χωρίς επηρεασμό της ευθύνης του για τη διαχείριση αποβλήτων και χωρίς επηρεασμό της ειδικής νομοθεσίας για συγκεκριμένες κατηγορίες αποβλήτων και για συγκεκριμένα προϊόντα.

Γενικές ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού

11Α.-(1) Οι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 11 ή δυνάμει άλλης νομοθεσίας για τη θέσπιση προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού-

(α) ρυθμίζουν τη λειτουργία των προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης των παραγωγών και, τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (4) και (5), καθορίζουν τις προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας των εν λόγω προγραμμάτων από τον Υπουργό˙

(β) καθορίζουν με σαφή τρόπο τους ρόλους και τις υποχρεώσεις όλων των οικείων φορέων, περιλαμβανομένων των παραγωγών προϊόντων που διαθέτουν αγαθά στην αγορά, των οργανώσεων που εκπληρώνουν υποχρεώσεις διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού εξ ονόματος τους, των δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων διαχείρισης αποβλήτων, των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και, κατά περίπτωση, των φορέων επαναχρησιμοποίησης και προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας˙

(γ) σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων, καθορίζουν στόχους διαχείρισης των αποβλήτων, με σκοπό την επίτευξη τουλάχιστον των ποσοτικών στόχων που σχετίζονται με το πρόγραμμα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού όπως ορίζονται-

(i) στις διατάξεις του παρόντος Νόμου,

(ii) στις διατάξεις του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμου,

(iii) στις διατάξεις του περί των Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Νόμους,

(iv) στις πρόνοιες των περί Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμών, και

(v) στις πρόνοιες των περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Κανονισμών,

και ορίζουν άλλους ποσοτικούς ή/και ποιοτικούς στόχους που θεωρούνται σχετικοί με το πρόγραμμα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού˙

(δ) ρυθμίζουν την καθιέρωση συστήματος υποβολής εκθέσεων για τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά από τους παραγωγούς προϊόντων στο πλαίσιο της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, καθώς και στοιχεία σχετικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των αποβλήτων που προκύπτουν από τα εν λόγω προϊόντα, προσδιορίζοντας, κατά περίπτωση, τις ροές υλικών των αποβλήτων, όπως επίσης και άλλα στοιχεία σχετικά με τους σκοπούς των διατάξεων της παραγράφου (γ)˙

(ε) διασφαλίζουν την ίση μεταχείριση των παραγωγών προϊόντων, ανεξάρτητα από την προέλευση ή το μέγεθος τους, χωρίς να προκαλούν δυσανάλογη κανονιστική επιβάρυνση στους παραγωγούς, περιλαμβανομένων των επιχειρήσεων μικρού και μεσαίου μεγέθους που παράγουν μικρές ποσότητες προϊόντων˙

(στ) θεσπίζουν το πλαίσιο παρακολούθησης και επιβολής, καθώς και την επιβολή ποινών για παραβιάσεις των προνοιών των Κανονισμών, με σκοπό να διασφαλίζεται ότι οι παραγωγοί προϊόντων και οι οργανώσεις που εκπληρώνουν υποχρεώσεις διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού εξ ονόματος τους εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων και των πωλήσεων εξ αποστάσεως, ότι τα χρηματοδοτικά μέσα χρησιμοποιούνται με δέοντα τρόπο και ότι όλοι οι φορείς που μετέχουν στην εφαρμογή των προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού υποβάλλουν αξιόπιστα στοιχεία˙ και

(ζ) για σκοπούς παρακολούθησης και εξακρίβωσης της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις του παραγωγού του προϊόντος σε σχέση με τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, καθορίζουν τις απαιτήσεις καταχώρισης σε μητρώο παραγωγών, ενημέρωσης και υποβολής εκθέσεων που πρέπει να πληρούν τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης και οι παραγωγοί, καθώς και τις απαιτήσεις καταχώρισης, ενημέρωσης και υποβολής εκθέσεων που πρέπει να πληροί ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο προκειμένου να οριστεί εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στη Δημοκρατία σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (7).

(2) Μέσω της άδειας λειτουργίας προγράμματος διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού που εκδίδεται δυνάμει των προνοιών των Κανονισμών που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1), ο Υπουργός διασφαλίζει ότι κάθε παραγωγός προϊόντων ή οργανισμός που εκπληρώνει υποχρεώσεις διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού εκ μέρους των παραγωγών προϊόντων-

(α) διαθέτει σαφώς καθορισμένη κάλυψη σε γεωγραφικό επίπεδο και σε επίπεδο προϊόντων και υλικών χωρίς να περιορίζεται στους τομείς όπου η συλλογή και η διαχείριση των αποβλήτων είναι περισσότερο επικερδείς˙

(β) προσφέρει κατάλληλη διαθεσιμότητα συστημάτων συλλογής αποβλήτων στους τομείς που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (α)˙

(γ) διαθέτει τα αναγκαία οικονομικά μέσα ή τα οικονομικά και οργανωτικά μέσα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του στο πλαίσιο της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού˙

(δ) εφαρμόζει επαρκή μηχανισμό αυτοελέγχου που υποστηρίζεται, όπου είναι σκόπιμο, από τακτικούς ανεξάρτητους ελέγχους για την αξιολόγηση-

(i) της οικονομικής του διαχείρισης, περιλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που ορίζονται στις διατάξεις των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (3), και

(ii) της ποιότητας των στοιχείων που συλλέγονται και υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) και με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006˙

(ε) θέτει στη διάθεση του κοινού πληροφορίες σχετικά με την επίτευξη των στόχων διαχείρισης των αποβλήτων που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) και, σε περίπτωση συλλογικής εκπλήρωσης υποχρεώσεων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, πληροφορίες επίσης σχετικά με-

(i) το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τα μέλη του,

(ii) τις χρηματοδοτικές εισφορές που καταβάλλουν παραγωγοί προϊόντων ανά πωλούμενη μονάδα ή ανά τόνο προϊόντος που διατίθεται στην αγορά, και

(iii) τη διαδικασία επιλογής για τους φορείς διαχείρισης αποβλήτων.

(3) Μέσω της άδειας λειτουργίας ενός προγράμματος διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων των Κανονισμών που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1), ο Υπουργός διασφαλίζει ότι οι χρηματοδοτικές εισφορές που καταβάλλονται από τον παραγωγό του προϊόντος για τη συμμόρφωση του με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού-

(α) καλύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία κόστους για τα προϊόντα που ο παραγωγός διαθέτει στην αγορά-

(i) το κόστος των εργασιών χωριστής συλλογής και συνακόλουθης μεταφοράς και επεξεργασίας των αποβλήτων, περιλαμβανομένης της επεξεργασίας που απαιτείται για την επίτευξη των ενωσιακών στόχων διαχείρισης των αποβλήτων και το κόστος της επίτευξης των άλλων στόχων που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1), λαμβανομένων υπόψη των εσόδων από την επαναχρησιμοποίηση, τις πωλήσεις δευτερογενών πρώτων υλών από τα προϊόντα τους και από μη απαιτηθέντα τέλη διάθεσης·

(ii) το κόστος παροχής επαρκούς πληροφόρησης στους κατόχους αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (5) και (6)· και

(iii) το κόστος συγκέντρωσης στοιχείων και υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1):

Νοείται ότι, οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν ισχύουν για τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού που θεσπίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί των Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Νόμου, των προνοιών των περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμών ή των περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Κανονισμών·

(β) στην περίπτωση συλλογικής εκπλήρωσης υποχρεώσεων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, ρυθμίζονται, όπου αυτό είναι δυνατόν, για επιμέρους προϊόντα ή ομάδες παρόμοιων προϊόντων, ιδίως λαμβανομένων υπόψη της ανθεκτικότητας, της επισκευασιμότητας, της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης και της ανακυκλωσιμότητας καθώς και της παρουσίας επικίνδυνων ουσιών, δια τούτου υιοθετώντας μια προσέγγιση κύκλου ζωής και σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τη σχετική νομοθεσία και, εφόσον έχουν οριστεί, βάσει εναρμονισμένων κριτηρίων με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

(γ) δεν υπερβαίνουν το αναγκαίο κόστος για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων με τρόπο οικονομικά αποδοτικό. το κόστος αυτό επιμερίζεται με διαφάνεια μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων.

(4)(α) Όπου αυτό δικαιολογείται από την ανάγκη να εξασφαλιστούν η κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων και η οικονομική βιωσιμότητα του προγράμματος διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, ο Υπουργός, μετά από συμβουλευτική γνωμοδότηση του Διευθυντή, ο οποίος συμβουλεύεται την ΣΕΔΑ, δύναται να αποφασίσει απόκλιση από τον επιμερισμό της οικονομικής ευθύνης που ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (3), υπό την προϋπόθεση ότι-

(i) στην περίπτωση προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού που έχουν συσταθεί για την επίτευξη στόχων διαχείρισης των αποβλήτων και στόχων οριζόμενων δυνάμει νομοθετικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον το 80% του αναγκαίου κόστους καλύπτεται από τους παραγωγούς προϊόντων·

(ii) στην περίπτωση προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού που έχουν συσταθεί στις ή μετά τις 4 Ιουλίου 2018 για την επίτευξη στόχων διαχείρισης αποβλήτων οριζόμενων αποκλειστικά δυνάμει εθνικής νομοθεσίας, τουλάχιστον το 80% του αναγκαίου κόστους καλύπτεται από τους παραγωγούς προϊόντων·

(iii) στην περίπτωση προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού που έχουν συσταθεί πριν από τις 4 Ιουλίου 2018 για την επίτευξη στόχων διαχείρισης αποβλήτων οριζόμενων αποκλειστικά δυνάμει εθνικής νομοθεσίας, τουλάχιστον το 50% του αναγκαίου κόστους βαρύνει τους παραγωγούς προϊόντων·

και ότι, το υπόλοιπο κόστος βαρύνει τους παραγωγούς ή τους διανομείς που δημιούργησαν αρχικά τα απόβλητα.

(β) Η παρέκκλιση δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μειωθεί το ποσοστό του κόστους που βαρύνει τους παραγωγούς προϊόντων στο πλαίσιο προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης παραγωγών που έχουν συσταθεί πριν από τις 4 Ιουλίου 2018.

(5) Ο Υπουργός ενημερώνει τους κατόχους των αποβλήτων στους οποίους απευθύνονται τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού που θεσπίζονται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 11 μέσω του διαδικτύου ή/και με δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε εφημερίδες ή τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή με άλλα πρόσφορα μέσα σχετικά με τα μέτρα πρόληψης των αποβλήτων, τα κέντρα επαναχρησιμοποίησης και προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, τα συστήματα επιστροφής και συλλογής αποβλήτων, και την πρόληψη της δημιουργίας απορριμμάτων.

(6) Ο Υπουργός λαμβάνει μέτρα για την παροχή κινήτρων στους κατόχους αποβλήτων ώστε να ανταποκρίνονται στην ευθύνη τους να μεταφέρουν τα απόβλητα τους σε συστήματα χωριστής συλλογής, περιλαμβανομένων οικονομικών κινήτρων.

(7) Οι παραγωγοί προϊόντων που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος και διαθέτουν προϊόντα στην επικράτεια της Δημοκρατίας δύναται να ορίζουν φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στη Δημοκρατία ως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για τους σκοπούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του παραγωγού που απορρέουν από πρόγραμμα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού που θεσπίζεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 11.

(8) Ο Υπουργός έχει την εποπτεία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των οργανώσεων που εκπληρώνουν υποχρεώσεις στο πλαίσιο της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγών εκ μέρους των παραγωγών προϊόντων.

(9) Τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού που θεσπίστηκαν πριν από τις 4 Ιουλίου 2018 οφείλουν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου το αργότερο μέχρι τις 5 Ιανουαρίου 2023.

(10) Η παροχή πληροφοριών δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου δεν θίγει το δικαίωμα προστασίας της εμπιστευτικότητας των εμπορικώς ευαίσθητων πληροφοριών σύμφωνα με την εθνική ή την Ενωσιακή νομοθεσία.

(11) Ο Υπουργός διασφαλίζει την ύπαρξη τακτικού διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών που εμπλέκονται στην εφαρμογή προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, περιλαμβανομένων των παραγωγών και των διανομέων, των ιδιωτικών ή δημόσιων επιχειρήσεων διαχείρισης αποβλήτων, των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και, κατά περίπτωση, των φορέων της κοινωνικής οικονομίας, των δικτύων επαναχρησιμοποίησης και επισκευής και των φορέων προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση.

Πρόληψη αποβλήτων

11Β.-(1) Ο Υπουργός λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων τα εν λόγω μέτρα, στοχεύουν κατ’ ελάχιστον-

(α) στην προώθηση και στήριξη μοντέλων βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης·

(β) στην ενθάρρυνση του σχεδιασμού, της παραγωγής και της χρήσης προϊόντων που διασφαλίζουν αποτελεσματική χρήση των πόρων και είναι ανθεκτικά (όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τη διάρκεια ζωής τους και την απουσία προγραμματισμένης απαρχαίωσης), επισκευάσιμα, επαναχρησιμοποιήσιμα και αναβαθμίσιμα·

(γ) σε προϊόντα που περιέχουν πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας προκειμένου να μην μετατραπούν τα εν λόγω υλικά σε απόβλητα·

(δ) στην ενθάρρυνση της επαναχρησιμοποίησης των προϊόντων και τη θέσπιση συστημάτων για την προώθηση των δραστηριοτήτων επισκευής και επαναχρησιμοποίησης, μεταξύ άλλων ιδίως για τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τα προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας και τα έπιπλα, καθώς και για τις συσκευασίες και τα υλικά και προϊόντα δομικών κατασκευών·

(ε) στην ενθάρρυνση, ανάλογα με την περίπτωση και με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, της διαθεσιμότητας ανταλλακτικών, εγχειριδίων οδηγιών, τεχνικών πληροφοριών ή άλλων εργαλείων, εξοπλισμού ή λογισμικού για την επισκευή και επαναχρησιμοποίηση προϊόντων, χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο η ποιότητα τους και η ασφάλεια στη χρήση τους·

(στ) στη μείωση της παραγωγής αποβλήτων σε διαδικασίες που συνδέονται με τη βιομηχανική παραγωγή, την εξόρυξη ορυκτών, τη μεταποίηση, τις κατασκευές και τις κατεδαφίσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές·

(ζ) στη μείωση της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων κατά την πρωτογενή παραγωγή, την επεξεργασία και τη μεταποίηση, το λιανικό εμπόριο και άλλες μορφές διανομής τροφίμων, σε εστιατόρια και υπηρεσίες εστίασης καθώς και στα νοικοκυριά, ως συμβολή στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για μείωση κατά 50% της κατά κεφαλήν παγκόσμιας σπατάλης τροφίμων σε επίπεδο λιανικής πώλησης και καταναλωτή, και για μείωση των απωλειών τροφίμων κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής και εφοδιασμού μέχρι το 2030·

(η) στην ενθάρρυνση της δωρεάς και της αναδιανομής τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση, με προτεραιότητα στη διατροφή του ανθρώπου έναντι της χρήσης ως ζωοτροφών και στην εκ νέου μεταποίηση σε προϊόντα που δεν προορίζονται για διατροφή·

(θ) στην προώθηση της μείωσης της περιεκτικότητας των υλικών και των προϊόντων σε επικίνδυνες ουσίες, με την επιφύλαξη εναρμονισμένων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης νομικών απαιτήσεων σχετικά με τα εν λόγω υλικά και προϊόντα, και στην εξασφάλιση ότι από τις 5 Ιανουαρίου 2021 κάθε προμηθευτής αντικειμένου όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 33 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 κοινοποιεί στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 1 του εν λόγω Κανονισμού·

(ι) στη μείωση της παραγωγής αποβλήτων, και ιδίως αποβλήτων που δεν ενδείκνυνται για προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή για ανακύκλωση·

(ια) στον προσδιορισμό των προϊόντων που αποτελούν τις βασικές πηγές απορριμμάτων, κυρίως στο φυσικό και στο θαλάσσιο περιβάλλον, και στη λήψη κατάλληλων μέτρων για την πρόληψη και τη μείωση της δημιουργίας απορριμμάτων από τα προϊόντα αυτά:

Νοείται ότι, στην περίπτωση που τα μέτρα αφορούν περιορισμούς στην αγορά, o Υπουργός διασφαλίζει ότι οι περιορισμοί αυτοί είναι αναλογικοί και δεν εισάγουν διακρίσεις·

(ιβ) στην ανάσχεση της δημιουργίας θαλάσσιων απορριμμάτων, ως συνεισφορά στον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για την πρόληψη και τη σημαντική μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης κάθε είδους· και

(ιγ) στην ανάπτυξη και υποστήριξη ενημερωτικών εκστρατειών για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και της ρίψης απορριμμάτων.

(2) Ο Υπουργός παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνει για την πρόληψη των αποβλήτων χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό κατάλληλους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες και στόχους, ιδίως όσον αφορά την ποσότητα δημιουργούμενων αποβλήτων.

(3) Ο Υπουργός παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνει για την επαναχρησιμοποίηση με βάση την κοινή μεθοδολογία την οποία ορίζει η εκτελεστική πράξη που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 7 του Άρθρου 9 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, αρχής γενομένης από το πρώτο πλήρες ημερολογιακό έτος μετά την έγκριση της εν λόγω εκτελεστικής πράξης.

(4) Ο Υπουργός παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνει για την πρόληψη των αποβλήτων τροφίμων μέσω της μέτρησης των επιπέδων αποβλήτων τροφίμων με βάση τη μεθοδολογία την οποία ορίζει η εκτελεστική πράξη που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 8 του Άρθρου 9 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, αρχής γενομένης από το πρώτο πλήρες ημερολογιακό έτος μετά την έγκριση της εν λόγω εκτελεστικής πράξης.

Ανάκτηση

12.-(1) Ο Υπουργός λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να διασφαλίζει ότι τα απόβλητα υποβάλλονται σε εργασίες προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωσης ή άλλες εργασίες ανάκτησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10.

(2) Εφόσον απαιτείται για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (1) και για τη διευκόλυνση ή τη βελτίωση της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, της ανακύκλωσης και άλλων εργασιών ανάκτησης, τα απόβλητα συλλέγονται χωριστά και δεν αναμιγνύονται με άλλα απόβλητα ή με άλλα υλικά με διαφορετικές ιδιότητες.

(3)(α) Ο Υπουργός, μετά από συμβουλευτική γνωμοδότηση της ΣΕΔΑ, δύναται να επιτρέψει παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του εδαφίου (2), υπό την προϋπόθεση ότι πληρούται τουλάχιστον ένας από τους ακόλουθους όρους:

(i) Η χωριστή συλλογή δεν παράγει τα καλύτερα δυνατά περιβαλλοντικά αποτελέσματα λαμβανομένων υπόψη των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της διαχείρισης των σχετικών ροών αποβλήτων·

(ii) δεν είναι τεχνικά εφικτή η χωριστή συλλογή στο πλαίσιο των ορθών πρακτικών συλλογής των αποβλήτων·

(iii) η κοινή συγκέντρωση ορισμένων τύπων αποβλήτων δεν επηρεάζει τη δυνατότητά τους να υποβάλλονται σε προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση ή άλλες εργασίες ανάκτησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 και το αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται με τις εργασίες αυτές είναι συγκρίσιμης ποιότητας με εκείνο που επιτυγχάνεται με τη χωριστή συλλογή·

(iv) η χωριστή συλλογή θα είχε δυσανάλογο οικονομικό κόστος, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, ειδικά ορεινών ή/και απομακρυσμένων περιοχών ή/και αραιοκατοικημένων περιοχών, λαμβανομένων υπόψη του κόστους από τις επιπτώσεις της συλλογής και επεξεργασίας ανάμικτων αποβλήτων στο περιβάλλον και στην υγεία, των δυνατοτήτων για βελτίωση της αποτελεσματικότητας της συλλογής και επεξεργασίας αποβλήτων, των εσόδων από τις πωλήσεις δευτερογενών πρώτων υλών, καθώς και από την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» και της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού.

(β) Ο Υπουργός επανεξετάζει σε ετήσια βάση τις παρεκκλίσεις δυνάμει των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, λαμβάνοντας υπόψη τις ορθές πρακτικές στη χωριστή συλλογή των αποβλήτων και άλλες εξελίξεις στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων.

(4) Τα απόβλητα που έχουν συλλεχθεί χωριστά για προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και για ανακύκλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 13 και του άρθρου 22, δεν αποτεφρώνονται, με εξαίρεση τα απόβλητα που προκύπτουν από μεταγενέστερη επεξεργασία των χωριστά συλλεγόμενων αποβλήτων, για τα οποία η αποτέφρωση παράγει τα καλύτερα δυνατά περιβαλλοντικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9.

(5) Εφόσον απαιτείται για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (1) και για τη διευκόλυνση ή τη βελτίωση της ανάκτησης, ο Υπουργός λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, πριν ή κατά τη διάρκεια της ανάκτησης, για την απομάκρυνση των επικίνδυνων ουσιών, των προσμίξεων και των στοιχείων επικίνδυνων αποβλήτων με σκοπό την επεξεργασία τους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10.

(6) Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, ο Υπουργός υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου όσον αφορά τα δημοτικά απόβλητα και τα οργανικά απόβλητα, μεταξύ άλλων σχετικά με την υλική και εδαφική κάλυψη της χωριστής συλλογής και τυχόν παρεκκλίσεις δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3).

Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση

13.-(1) Ο Υπουργός λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για προώθηση των δραστηριοτήτων προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, ενθαρρύνοντας ιδίως τη δημιουργία και την υποστήριξη δικτύων προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και επισκευή, διευκολύνοντας, όπου αυτό συνάδει με την ορθή διαχείριση αποβλήτων, την πρόσβαση τους σε απόβλητα προγραμμάτων ή εγκαταστάσεων συλλογής τα οποία μπορούν να υποβληθούν σε προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση αλλά δεν προορίζονται για προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση από τα εν λόγω προγράμματα ή εγκαταστάσεις, και προωθώντας τη χρήση οικονομικών μέσων, κριτηρίων προμηθειών, ποσοτικών στόχων ή άλλων μέτρων.

(2) Ο Υπουργός λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την προώθηση ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας και, για το σκοπό αυτό, με την επιφύλαξη των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 12, καθιερώνει χωριστή συλλογή αποβλήτων.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 12, ο Υπουργός καθιερώνει χωριστή συλλογή τουλάχιστον για το χαρτί, τα μέταλλα, τα πλαστικά και το γυαλί και, από την 1η Ιανουαρίου 2025, για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.

(3Α) Ο Υπουργός λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την προώθηση της επιλεκτικής κατεδάφισης προκειμένου να καταστούν δυνατά η απομάκρυνση και ο ασφαλής χειρισμός των επικίνδυνων ουσιών, όπως επίσης και προκειμένου να διευκολυνθούν η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση υψηλής ποιότητας με την επιλεκτική αφαίρεση υλικών και για να εξασφαλιστεί η καθιέρωση συστημάτων διαλογής των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων τουλάχιστον για το ξύλο, τα ανόργανα κλάσματα (σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά, πέτρα), τα μέταλλα, το γυαλί, τα πλαστικά και ο γύψος.

(4) Για την επίτευξη των στόχων του παρόντος Νόμου και τη μετάβαση σε μια ευρωπαϊκή κυκλική οικονομία με υψηλό επίπεδο αποδοτικότητας των πόρων, ο Υπουργός λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

(α) όσον αφορά την προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των αποβλήτων, όπως τουλάχιστον το χαρτί, το μέταλλο, το πλαστικό και το γυαλί από τα νοικοκυριά και, ενδεχομένως, από άλλη προέλευση, στο βαθμό που τα απόβλητα αυτά είναι παρόμοια με τα απόβλητα των νοικοκυριών, η αύξηση των εργασιών αυτών κατ΄ ελάχιστον στο 50% ως προς το συνολικό βάρος,

(β) όσον αφορά την προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την ανάκτηση άλλων υλικών, περιλαμβανομένων των εργασιών υγειονομικής ταφής όπου γίνεται χρήση αποβλήτων για την υποκατάσταση άλλων υλικών, μη επικίνδυνων αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων, εξαιρουμένων των υλικών που απαντούν στη φύση και τα οποία ορίζονται στην κατηγορία 17 05 04 του καταλόγου αποβλήτων, η αύξηση των εργασιών αυτών κατ΄ ελάχιστο στο 70% ως προς το συνολικό βάρος,

(γ) έως το έτος 2025, η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση των δημοτικών αποβλήτων αυξάνονται τουλάχιστον σε ποσοστό 55% κατά βάρος˙

(δ) έως το έτος 2030, η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση των δημοτικών αποβλήτων αυξάνονται τουλάχιστον σε ποσοστό 60% κατά βάρος˙ και

(ε) έως το έτος 2035, η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση αυξάνονται τουλάχιστον σε ποσοστό 65% κατά βάρος.

(5)(α) Ο Υπουργός δύναται να αναβάλει τις προθεσμίες για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων (γ), (δ) και (ε) του εδάφιου (4) για έως και πέντε (5) έτη, στην περίπτωση που-

(i) στη Δημοκρατία έχουν υποβληθεί σε προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση λιγότερο από το 20% ή σε υγειονομική ταφή περισσότερο από το 60% των δημοτικών αποβλήτων της που παρήχθησαν το έτος 2013, σύμφωνα με τις απαντήσεις στο κοινό ερωτηματολόγιο του ΟΟΣΑ και της Eurostat· και

(ii) το αργότερο είκοσι τέσσερεις (24) μήνες πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας που ορίζεται στις διατάξεις των παραγράφων (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου (4), ο Υπουργός ενημερώσει την Επιτροπή για την πρόθεσή της να αναβάλει την προθεσμία και υποβάλλει σχέδιο εφαρμογής σύμφωνα με το Παράρτημα V.

(β) Σε περίπτωση που, εντός τριών (3) μηνών από την παραλαβή του σχεδίου εφαρμογής που υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (β) του παρόντος εδαφίου, η Επιτροπή ζητήσει από τον Υπουργό να επανεξετάσει το εν λόγω σχέδιο επειδή θεωρεί ότι αυτό δεν πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα V, ο Υπουργός υποβάλλει αναθεωρημένο πρόγραμμα εντός τριών (3) μηνών από την παραλαβή του αιτήματος της Επιτροπής.

(γ) Σε περίπτωση αναβολής της επίτευξης των στόχων σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α), ο Υπουργός λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την αύξηση της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και της ανακύκλωσης των δημοτικών αποβλήτων-

(i) τουλάχιστον σε ποσοστό 50% έως το έτος 2025, σε περίπτωση αναβολής της προθεσμίας για την επίτευξη του στόχου που αναφέρεται στις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (4)·

(ii) τουλάχιστον σε ποσοστό 55% έως το έτος 2030, σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας για την επίτευξη του στόχου που αναφέρεται στις διατάξεις της παραγράφου (δ) του εδαφίου (4)·

(iii) τουλάχιστον σε ποσοστό 60% έως το έτος 2035, σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας για την επίτευξη του στόχου που αναφέρεται στις διατάξεις της παραγράφου (ε) του εδαφίου (4).

(6) Το Υπουργικό Συμβούλιο, με Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να θεσπίσει κάθε αναγκαίο μέτρο που αφορά στην εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Κανόνες σχετικά με τον υπολογισμό της επίτευξης των στόχων

13Α.-(1)(α) Προκειμένου να υπολογιστεί εάν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που ορίζονται στις διατάξεις των παραγράφων (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου (4) και της παραγράφου (α) του εδαφίου (5) του άρθρου 13, ο Υπουργός υπολογίζει το βάρος των δημοτικών αποβλήτων που παρήχθησαν και προετοιμάστηκαν για επαναχρησιμοποίηση ή ανακυκλώθηκαν σε ένα δεδομένο ημερολογιακό έτος.

(β) Το βάρος των δημοτικών αποβλήτων που προετοιμάζονται για επαναχρησιμοποίηση υπολογίζεται ως το βάρος των προϊόντων ή των συστατικών των προϊόντων που έχουν καταστεί δημοτικά απόβλητα και υποβάλλονται σε όλες τις αναγκαίες εργασίες ελέγχου, καθαρισμού και επισκευής με σκοπό να καταστεί εφικτή η επαναχρησιμοποίηση χωρίς περαιτέρω διαλογή ή επεξεργασία.

(γ) Το βάρος των δημοτικών αποβλήτων που ανακυκλώνονται υπολογίζεται ως το βάρος των αποβλήτων που, αφού υποβληθούν σε όλες τις αναγκαίες εργασίες ελέγχου και διαλογής και σε άλλες προπαρασκευαστικές εργασίες για την απομάκρυνση των υλικών αποβλήτων που δεν αποτελούν αντικείμενο της επακόλουθης επανεπεξεργασίας και την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας ανακύκλωσης, υποβάλλονται σε διεργασία ανακύκλωσης, όπου τα υλικά μετατρέπονται σε προϊόντα, υλικά και ουσίες.

(2)(α) Για τους σκοπούς των διατάξεων της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1), το βάρος των δημοτικών αποβλήτων που ανακυκλώνονται μετράται κατά την εισροή τους στη διεργασία ανακύκλωσης.

(β) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου (α) ανωτέρω, η μέτρηση των ανακυκλωμένων δημοτικών αποβλήτων μπορεί να γίνει στην εκροή της διεργασίας διαλογής υπό την προϋπόθεση ότι-

(i) αυτές οι εισροές αποβλήτων υποβάλλονται στη συνέχεια σε ανακύκλωση.

(ii) το βάρος των υλικών ή των ουσιών που αφαιρούνται από περαιτέρω διεργασίες που προηγούνται της εργασίας ανακύκλωσης και, κατά συνέπεια δεν ανακυκλώνονται, δεν περιλαμβάνεται στο βάρος των αποβλήτων που αναφέρονται ως ανακυκλωμένα.

(3)(α) Ο Υπουργός, με Διάταγμα που εκδίδεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, θεσπίζει αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου ποιότητας και ιχνηλασιμότητας των δημοτικών αποβλήτων ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των όρων που θεσπίζονται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) και του εδαφίου (2)  και, προκειμένου να εξασφαλίζονται η αξιοπιστία και η ακρίβεια των στοιχείων που συλλέγονται σχετικά με τα ανακυκλωμένα απόβλητα, το σύστημα μπορεί να συνίσταται σε ηλεκτρονικά μητρώα που καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1Α) του άρθρου 32, σε τεχνικές προδιαγραφές για τις απαιτήσεις ποιότητας των αποβλήτων που έχουν υποβληθεί σε διαλογή ή σε μέσα ποσοστά απωλειών των αποβλήτων που έχουν περάσει από διαλογή για τους διάφορους τύπους αποβλήτων και τις διάφορες πρακτικές διαχείρισης των αποβλήτων, αντιστοίχως.

(β) Τα μέσα ποσοστά απωλειών χρησιμοποιούνται μόνο σε περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστούν με άλλο τρόπο αξιόπιστα στοιχεία, και υπολογίζονται βάσει των κανόνων υπολογισμού που καθορίζονται στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 10 του Άρθρου 11α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ.

(4)(α) Προκειμένου να υπολογιστεί αν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που ορίζονται στις διατάξεις των παραγράφων (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου (4) και της παραγράφου (α) του εδαφίου (5) του άρθρου 13, η ποσότητα βιοαποδομήσιμων δημοτικών αποβλήτων που υφίσταται αναερόβια ή αερόβια επεξεργασία μπορεί να λογίζεται ως ανακυκλωμένη όταν η εν λόγω επεξεργασία παράγει κομπόστα, χώνευμα ή άλλο υλικό με παρεμφερή ποσότητα ανακυκλωμένου περιεχομένου σε σχέση με την εισροή, το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως ανακυκλωμένο προϊόν, υλικό ή ουσία.

(β) Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται επί του εδάφους, δύναται να υπολογιστεί ως ανακυκλωμένο μόνο αν αποφέρει όφελος για τη γεωργία ή οικολογική βελτίωση.

(γ) Από την 1η Ιανουαρίου 2027, τα δημοτικά οργανικά απόβλητα που υποβάλλονται σε αερόβια ή αναερόβια επεξεργασία δύναται να υπολογιστούν ως ανακυκλωμένα μόνο αν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22, έχουν συλλεχθεί χωριστά ή έχουν διαχωριστεί στην πηγή.

(5)(α) Προκειμένου να υπολογιστεί αν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που ορίζονται στις διατάξεις των παραγράφων (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου (4) και της παραγράφου (α) του εδαφίου (5) του άρθρου 13, η ποσότητα υλικών αποβλήτων που έχουν αποχαρακτηριστεί από απόβλητα ως αποτέλεσμα προπαρασκευαστικής εργασίας και πριν υποβληθούν σε επανεπεξεργασία μπορούν να θεωρούνται ανακυκλωμένα εφόσον προορίζονται για να μετατραπούν με επακόλουθη επανεπεξεργασία σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν είτε για τον αρχικό είτε για άλλο σκοπό.

(β) Τα υλικά από αποχαρακτηρισμένα απόβλητα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα ή ως άλλο μέσο παραγωγής ενέργειας ή για αποτέφρωση, για επίχωση ή για διάθεση σε χώρο υγειονομικής ταφής, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της επίτευξης των στόχων ανακύκλωσης.

(6) Προκειμένου να υπολογιστεί αν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που ορίζονται στις διατάξεις των παραγράφων (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου (4) και της παραγράφου (α) του εδαφίου (5) του άρθρου 13, ο Υπουργός μπορεί να λαμβάνει υπόψη την ανακύκλωση των υλικών που έχουν διαχωριστεί μετά την αποτέφρωση των δημοτικών αποβλήτων υπό την προϋπόθεση ότι τα ανακυκλωμένα μέταλλα πληρούν ορισμένα κριτήρια ποιότητας τα οποία καθορίζονται στην εκτελεστική πράξη που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 9 του Άρθρου 11α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ.

(7) Απόβλητα που συλλέγονται στη Δημοκρατία και αποστέλλονται σε άλλο κράτος μέλος με σκοπό την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση ή την επίχωση σε αυτό το άλλο κράτος μέλος, συνυπολογίζονται μόνο για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στις διατάξεις των εδαφίων (4) και (5) του άρθρου 13.

(8) Απόβλητα που συλλέγονται στη Δημοκρατία και εξάγονται σε τρίτη χώρα για προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση συνυπολογίζονται για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στις διατάξεις των εδαφίων (4) και (5) του άρθρου 13 μόνον εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις του εδαφίου (3) και αν, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006, ο εξαγωγέας είναι σε θέση να αποδείξει ότι η μεταφορά αποβλήτων συνάδει με τις απαιτήσεις του εν λόγω Κανονισμού και ότι η επεξεργασία των αποβλήτων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έλαβε χώρα υπό συνθήκες εν γένει ισοδύναμες προς τις απαιτήσεις της σχετικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(9) Ο Υπουργός δύναται να εκδώσει Διάταγμα το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στο οποίο να καθορίζει περαιτέρω λεπτομέρειες για τη μεθοδολογία υπολογισμού επίτευξης των στόχων που ορίζονται στις διατάξεις των παραγράφων (γ) έως (ε) του εδαφίου (4) και στις διατάξεις του εδαφίου (5) του άρθρου 13.

Διάθεση

14.-(1) Στις περιπτώσεις όπου δεν πραγματοποιείται ανάκτηση σύμφωνα με το άρθρο 12(1) , τα απόβλητα πρέπει να υπόκεινται σε ασφαλείς εργασίες διάθεσης που πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 10 για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο, με Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να θεσπίσει κάθε αναγκαίο μέτρο που αφορά στην εφαρμογή του παρόντος άρθρου.