ΜΕΡΟΣ ΙV ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΦΟΡΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Επιλέξιμοι πλοιοκτήτες

6.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, οι ακόλουθοι θεωρούνται ότι είναι επιλέξιμοι πλοιοκτήτες οι οποίοι υπόκεινται σε ετήσιο φόρο καλούμενο ως φόρο χωρητικότητας:

(α) ο πλοιοκτήτης κυπριακού πλοίου, νοουμένου ότι το πλοίο είναι επιλέξιμο πλοίο το οποίο απασχολείται σε επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα·

(β) ο πλοιοκτήτης κοινοτικού πλοίου ο οποίος έχει επιλέξει να φορολογείται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας σύμφωνα με το άρθρο 7, νοουμένου ότι ο εν λόγω πλοιοκτήτης είναι φορολογικός κάτοικος και το πλοίο είναι επιλέξιμο πλοίο το οποίο απασχολείται σε επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα·

(γ) ο πλοιοκτήτης στόλου, που αποτελείται από κοινοτικά και μη κοινοτικά πλοία, ο οποίος έχει επιλέξει να φορολογείται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας σύμφωνα με το άρθρο 7, νοουμένου ότι ο εν λόγω πλοιοκτήτης είναι φορολογικός κάτοικος και τα εν λόγω πλοία είναι επιλέξιμα πλοία τα οποία απασχολούνται σε επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα, και περαιτέρω νοουμένου ότι πληρούται το άρθρο 15·

(δ) για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, πλοιοκτήτης ο οποίος επωφελείται του συστήματος φόρου χωρητικότητας από την 1η Ιανουαρίου 2020 θεωρείται επιλέξιμος πλοιοκτήτης σε περίπτωση που επιλέξιμο πλοίο του έχει εκναυλωθεί υπό όρους ναύλωσης «γυμνού» πλοίου (bareboat charter), εάν:

(i) το πλοίο έχει εκναυλωθεί γυμνό σε ναυλωτή που αποτελεί μέρος του ιδίου ομίλου εταιρειών του πλοιοκτήτη (συναλλαγή εντός ομίλου- intra-group transaction)· ή

(ii) ο πλοιοκτήτης αποδεικνύει, προς ικανοποίηση του Γενικού Διευθυντή, ότι το πλοίο εκναυλώθηκε γυμνό λόγω προσωρινής πλεονάζουσας μεταφορικής ικανότητας και η εκναύλωσή του δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς της παραγράφου (ii) τουλάχιστον πενήντα τοις εκατόν (50%) της χωρητικότητας του φορολογούμενου με φόρο χωρητικότητας στόλου, κατά τη διάρκεια ενός φορολογικού έτους, εξακολουθεί να βρίσκεται υπό την εκμετάλλευση του πλοιοκτήτη:

Νοείται περαιτέρω ότι, για τους σκοπούς της παραγράφου (ii), ο όρος «προσωρινή πλεονάζουσα μεταφορική ικανότητα» αναφέρεται αποκλειστικά σε πλοία που απέκτησε ο πλοιοκτήτης, μέσω αγοράς ή ναύλωσης, για σκοπούς διεξαγωγής των δικών του δραστηριοτήτων θαλάσσιας μεταφοράς και δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε πλοία που απέκτησε, μέσω αγοράς ή ναύλωσης, ειδικά για σκοπούς εκναύλωσης γυμνού πλοίου:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, οι πιο πάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται για υφιστάμενα ναυλοσύμφωνα ναύλωσης «γυμνού» πλοίου μέχρι την ημερομηνία λήξης τους ή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, οποιαδήποτε από τις δύο ημερομηνίες επέλθει πρώτη.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους και ιδίως του άρθρου 15-

(α) «στόλος» σημαίνει 2 ή περισσότερα πλοία, τα οποία ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο ίδιο πρόσωπο ή πρόσωπα ή σε εταιρείες οι οποίες άμεσα ή έμμεσα ανήκουν σε τέτοιο πρόσωπο ή πρόσωπα ή σε εταιρείες οι οποίες ανήκουν στον ίδιο όμιλο·

(β) «όμιλος» σημαίνει 2 ή περισσότερες εταιρείες οι οποίες έχουν άμεσα ή έμμεσα μητρική/ θυγατρική σχέση ή οι οποίες είναι άμεσα ή έμμεσα θυγατρικές εταιρείες της ίδιας μητρικής εταιρείας·

(γ) «εταιρεία» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Εταιρειών Νόμος∙

(δ) «μητρική» και «θυγατρική» έχουν την έννοια που τους αποδίδει το άρθρο 1 της Έβδομης Οδηγίας 83/349 ΕΟΚ.

(3) Οι πλοιοκτήτες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εδαφίου (1) κατά τη περίπτωση υπόκεινται στην καταβολή φόρου με βάση τις διατάξεις οποιουδήποτε των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 ή οποιουδήποτε άλλου νόμου:

Νοείται ότι τα πλοία που ανήκουν σε πλοιοκτήτη αλλοδαπού πλοίου, ο οποίος δεν έχει επιλέξει να φορολογείται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας, δεν θεωρούνται ότι είναι επιλέξιμα πλοία.

Δικαίωμα επιλογής του φόρου χωρητικότητας από πλοιοκτήτες αλλοδαπών πλοίων

7.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, πλοιοκτήτες αλλοδαπών πλοίων στους οποίους εφαρμόζεται το άρθρο 6(1)(β) ή (γ), έχουν το δικαίωμα για οποιοδήποτε συγκεκριμένο φορολογικό έτος να επιλέγουν να φορολογούνται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. Οι πλοιοκτήτες που επιλέγουν να φορολογούνται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας, πρέπει να παραμείνουν στο σύστημα φόρου χωρητικότητας για τουλάχιστον 10 έτη.

(2) Το δικαίωμα επιλογής που παρέχεται δυνάμει του εδαφίου (1) μπορεί να ασκηθεί με γραπτή αίτηση προς το Γενικό Διευθυντή με αντίγραφο προς τον Έφορο Φορολογίας, τουλάχιστο 30 ημέρες πριν από τη 1η Ιανουαρίου του σχετικού έτους. Ο Γενικός Διευθυντής εξετάζει την αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα και αποφασίζει εντός 30 ημερών κατά πόσο ο αιτητής είναι επιλέξιμος, και γνωστοποιεί την απόφασή του στον αιτητή και στον Έφορο Φορολογίας. Σε περίπτωση που το δικαίωμα επιλογής εγκριθεί, αυτό θα έχει ισχύ από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης και θα παραμένει σε ισχύ μέχρι τη λήξη αυτού ή μέχρι να αποσυρθεί από τον πλοιοκτήτη με τον ίδιο τρόπο. Ειδοποίηση απόσυρσης που δίνεται κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε έτους λαμβάνει ισχύ την 31η Δεκεμβρίου του έτους αυτού.

(3) Ανεξάρτητα από το εδάφιο (1), σε περίπτωση που πλοιοκτήτης αλλοδαπού πλοίου, ο οποίος έχει επιλέξει να φορολογείται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας, επιλέξει να αποσυρθεί από το σύστημα φόρου χωρητικότητας πριν από τη λήξη της περιόδου των 10 ετών, για λόγο άλλο από τη διάθεση του πλοίου, ο εν λόγω πλοιοκτήτης υπόκειται στη καταβολή της διαφοράς μεταξύ του φόρου που θα έπρεπε να καταβάλει αν είχαν εφαρμογή οι διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 και του ποσού που θα έπρεπε να καταβάλει για την περίοδο που παρέμεινε στο σύστημα φόρου χωρητικότητας. Δεν επιστρέφεται οποιοδήποτε ποσό, σε περίπτωση που ο φόρος εισοδήματος που θα έπρεπε να είχε καταβληθεί κατά τη περίοδο που ο πλοιοκτήτης παρέμεινε στο σύστημα φόρου χωρητικότητας είναι λιγότερος από τον αντίστοιχο φόρο χωρητικότητας.

(4) Σε περίπτωση που ο πλοιοκτήτης αλλοδαπού πλοίου ο οποίος είχε επιλέξει να φορολογείται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας, επιλέξει να αποσυρθεί από το σύστημα φόρου χωρητικότητας, ο εν λόγω πλοιοκτήτης δεν έχει δικαίωμα για οποιοδήποτε συγκεκριμένο έτος να ασκήσει το δικαίωμα επιλογής να φορολογείται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας, μέχρι να εκπνεύσει ολόκληρη η περίοδος που αναφέρεται στο εδάφιο (1).

παλλαγή από το φόρο εισοδήματος επιλέξιμων πλοιοκτητών

8. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, δεν επιβάλλεται ή εισπράττεται οποιοσδήποτε φόρος, εκτός όπως προβλέπεται στον παρόντα Νόμο -

(α) στο εισόδημα που προκύπτει από την εκμετάλλευση επιλέξιμου πλοίου σε οποιαδήποτε σχετική επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα από επιλέξιμο πλοιοκτήτη·

(β) στο μέρισμα μετόχων ή μελών επιλέξιμου πλοιοκτήτη , από κέρδη πραγματοποιηθέντα από την εκμετάλλευση του πλοίου σε οποιαδήποτε σχετική επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα ή που προκύπτουν από τη πώληση οποιουδήποτε επιλέξιμου πλοίου ή/και οποιουδήποτε μεριδίου, δικαιώματος ή/και συμφέροντος σε αυτό, ή/και στο μέρισμα μετόχων ή/και μελών επιλέξιμου πλοιοκτήτη από το μερίδιο αυτού σε κέρδη πραγματοποιηθέντα από σχετική επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα, ή/και που προκύπτουν από τη πώληση οποιουδήποτε επιλέξιμου πλοίου ή οποιουδήποτε μεριδίου, δικαιώματος ή συμφέροντος σε αυτό∙

(γ) στο μέρισμα μετόχου ή μέλους οποιουδήποτε άλλου νομικού προσώπου ο οποίος είναι αποδέκτης τέτοιου μερίσματος, και που πηγάζει άμεσα ή έμμεσα από τα κέρδη επιλέξιμου πλοιοκτήτη από την εκμετάλλευση επιλέξιμου πλοίου σε σχετική επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα, ή που προκύπτουν από τη πώληση οποιουδήποτε επιλέξιμου πλοίου ή οποιουδήποτε μεριδίου, δικαιώματος ή/και συμφέροντος σε αυτό∙

(δ) εκτός από τόκους πάνω σε κεφάλαια που χρησιμοποιούνται για επένδυση, σε οποιοδήποτε τόκο σε κεφάλαιο κίνησης ή/και σε εισόδημα που αποκτά επιλέξιμος πλοιοκτήτης από σχετική επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα σε τραπεζικούς λογαριασμούς, εάν τέτοιο κεφάλαιο κίνησης ή εισόδημα χρησιμοποιείται για σκοπούς χρηματοδοτικούς ή/και για την εκμετάλλευση ή/και την συντήρηση του πλοίου·

(ε) σε οποιοδήποτε εισόδημα, μέρισμα ή/και κέρδη οποιουδήποτε επιλέξιμου πλοιοκτήτη που προέρχεται από την πώληση επιλέξιμου πλοίου ή/και οποιουδήποτε μεριδίου, δικαιώματος ή/και συμφέροντος σε αυτό, ή/και που προέρχεται από την πώληση οποιωνδήποτε μετοχών της πλοιοκτήτριας εταιρείας (επιλέξιμου πλοιοκτήτη ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΦΟΡΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
Φόρος χωρητικότητας πλοιοκτητών κυπριακών πλοίων

9.-(1) Επί των πλοιοκτητών που αναφέρονται στο άρθρο 6(1)(α) επιβάλλεται ετήσιος φόρος χωρητικότητας ο οποίος υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές που καθορίζονται στο Πρώτο Παράρτημα.

Για σκοπούς υπολογισμού του φόρου χωρητικότητας, καθαρή χωρητικότητα λογίζεται κατ' αρχήν αυτή που αναγράφεται στο προσωρινό πιστοποιητικό νηολόγησης του πλοίου και, μετά την καταμέτρηση αυτού, στο πιστοποιητικό καταμέτρησης:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κυπριακού πλοίου το οποίο χρησιμοποιεί μηχανισμούς–εξοπλισμούς για την περιβαλλοντική διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και για τη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, το ποσό του επιβαλλόμενου φόρου χωρητικότητας που οφείλεται από τον πλοιοκτήτη, σύμφωνα με τους συντελεστές που καθορίζονται στο Πρώτο Παράρτημα, δύναται να μειωθεί μέχρι και τριάντα τις εκατόν (30%):

Νοείται περαιτέρω ότι, τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη μείωση του επιβαλλόμενου φόρου, καθώς και το επίπεδο της σχετικής μείωσης δύναται να καθορίζονται με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Ο τρόπος υπολογισμού, επιβολής και είσπραξης του φόρου χωρητικότητας των εν λόγω πλοιοκτητών καθορίζεται με Γνωστοποίηση. Κατά τον υπολογισμό του πληρωτέου φόρου χωρητικότητας, κλάσμα του μήνα λογίζεται ως ολόκληρος μήνας.

(3) Σε περίπτωση προσωρινής νηολόγησης του πλοίου ως κυπριακό πλοίο, επιβάλλεται και εισπράττεται φόρος χωρητικότητας για περίοδο 6 μηνών. Εφόσον επακολουθήσει η οριστική νηολόγηση του πλοίου, κατά το χρόνο της οριστικής νηολόγησης επιβάλλεται και εισπράττεται ο οφειλόμενος φόρος χωρητικότητας μέχρι του τέλους του έτους κατά τη διάρκεια του οποίου διενεργείται η οριστική νηολόγηση του πλοίου. Σε περίπτωση καταβολής φόρου χωρητικότητας ή οποιωνδήποτε ποσών πέραν του οφειλόμενου, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό κρατείται και καταλογίζεται προς εξόφληση μελλοντικών οφειλών φόρου χωρητικότητας του πλοίου, εφόσον συναινεί προς τούτο ο πλοιοκτήτης.

Σε περίπτωση παράτασης της προσωρινής νηολόγησης για περαιτέρω περίοδο 3 μηνών, επιβάλλεται και εισπράττεται φόρος χωρητικότητας για περαιτέρω περίοδο 3 μηνών.

(4) Σε περίπτωση της απ' ευθείας οριστικής νηολόγησης του πλοίου, επιβάλλεται και εισπράττεται ο φόρος χωρητικότητας που αναλογεί στο μη εκπνεύσαν μέρος του έτους κατά τη διάρκεια του οποίου διενεργείται η οριστική νηολόγηση του πλοίου.

(5) Επί πλοίων αλλοδαπού νηολογίου υπό το καθεστώς της παράλληλης νηολόγησης στο Κυπριακό Νηολόγιο, επιβάλλεται φόρος χωρητικότητας όπως και για τα λοιπά κυπριακά πλοία, ο οποίος προκαταβάλλεται κατά το χρόνο που ενεργείται η παράλληλη νηολόγηση και καλύπτει όλο το διάστημα για το οποίο ισχύει το καθεστώς της παράλληλης νηολόγησης και δεν επιστρέφεται έστω και αν το καθεστώς τερματισθεί ενωρίτερα.

(6) Επί κυπριακών πλοίων υπό το καθεστώς της παράλληλης νηολόγησης σε αλλοδαπό νηολόγιο, επιβάλλεται φόρος χωρητικότητας όπως και για τα λοιπά κυπριακά πλοία, ο οποίος προκαταβάλλεται κατά το χρόνο που ενεργείται η παράλληλη νηολόγηση και καλύπτει όλο το διάστημα για το οποίο ισχύει τα καθεστώς της παράλληλης νηολόγησης. Σε περίπτωση που το πλοίο διαγραφεί από το Κυπριακό Νηολόγιο πριν τερματισθεί το καθεστώς της παράλληλης νηολόγησης, το μέρος εκείνο του φόρου χωρητικότητας που αναλογεί στο μετά τη διαγραφή και μέχρι τον τερματισμό του καθεστώτος της παράλληλης νηολόγησης διάστημα δεν επιστρέφεται.

(7) Σε περίπτωση διαγραφής του πλοίου από το Κυπριακό Νηολόγιο πριν εκπνεύσει το έτος για το οποίο καταβλήθηκε φόρος χωρητικότητας, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό δεν επιστρέφεται στον πλοιοκτήτη.

(8) Πιστοποιητικό νηολόγησης, οριστικής, προσωρινής ή παράλληλης, δεν εκδίδεται πριν καταβληθεί ο κατά το παρόν άρθρο οφειλόμενος φόρος χωρητικότητας.

Επιπρόσθετη επιβάρυνση σε περίπτωση υπερημερίας στη καταβολή φόρου χωρητικότητας από πλοιοκτήτες κυπριακών πλοίων, οφειλές, κ.λ.π.

10.-(1) Σε περίπτωση υπερημερίας περί την καταβολή φόρου χωρητικότητας οφειλόμενου κατά τις διατάξεις του άρθρου 9, το πλοίο υπόκειται σε επιπλέον επιβάρυνση κατά δέκα εκατοστά (10%) ετησίως επί του οφειλόμενου φόρου χωρητικότητας για κάθε έτος της καθυστέρησης ή μέρος αυτού, μέχρι την τελική αποπληρωμή του οφειλόμενου φόρου.

(2) Πληρωμές που ενεργούνται προς εξόφληση οφειλών δυνάμει του παρόντος Νόμου καταλογίζονται προς αποπληρωμή οφειλών κατά σειρά που έχουν καταστεί πληρωτέες.

Φόρος χωρητικότητας σε περίπτωση παροπλισμού, κυπριακών πλοίων

11.-(1) Σε περίπτωση παροπλισμού κυπριακού πλοίου, είτε στη Δημοκρατία είτε στην αλλοδαπή, για συνεχή περίοδο 3 τουλάχιστο μηνών, ο κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 οφειλόμενος από τον πλοιοκτήτη φόρος χωρητικότητας, είναι ίσος με 25 εκατοστά (25%) των συντελεστών φόρου χωρητικότητας που καθορίζονται στο Πρώτο Παράρτημα, για όσο διάστημα το πλοίο παρέμεινε παροπλισμένο, νοουμένου ότι υποβληθεί πιστοποιητικό παροπλισμού που εκδόθηκε είτε από την αρμόδια λιμενική αρχή της Δημοκρατίας είτε από προξενικό υπάλληλο αυτής είτε από την αρμόδια λιμενική αρχή της χώρας όπου το πλοίο παρέμεινε παροπλισμένο.

(2) Το πιστοποιητικό παροπλισμού βεβαιώνει το γεγονός και τη διάρκεια του παροπλισμού και υποβάλλεται στο Γενικό Διευθυντή -

(α) εντός 3 μηνών από την ημερομηνία έναρξης του παροπλισμού· και

(β) εντός 6 μηνών από την τελευταία ημέρα της περιόδου παροπλισμού του πλοίου, σύμφωνα με το πιστοποιητικό παροπλισμού του πλοίου.

(3) Ο Γενικός Διευθυντής δεν αποδέχεται -

(α) εκπρόθεσμα υποβαλλόμενο πιστοποιητικό παροπλισμού∙ και

(β) πιστοποιητικό παροπλισμού που υποβάλλεται μετά τη μεταβίβαση της κυριότητας ή τη διαγραφή του πλοίου από το Κυπριακό Νηολόγιο, αν η περίοδος παροπλισμού στην οποία αναφέρεται το πιστοποιητικό ανάγεται σε χρόνο προγενέστερο της ημερομηνίας μεταβίβασης ή διαγραφής του πλοίου, εκτός αν δηλωθεί το γεγονός του παροπλισμού πριν τη μεταβίβαση ή τη διαγραφή και προσκομιστεί το πιστοποιητικό σε προθεσμία ενός μηνός από την ημερομηνία της οικείας πράξεως.

Φόρος χωρητικότητας σε περίπτωση παύσης λειτουργίας κυπριακών πλοίων , λόγω συντηρητικής κατάσχεσης, πειρατείας, κ.λ.π.

12. Οι πρόνοιες του άρθρου 11 εφαρμόζονται , τηρουμένων των αναλογιών, σε πλοία που δε βρίσκονται σε λειτουργία για περίοδο τουλάχιστο 3 μηνών λόγω συντηρητικής κατάσχεσης, πειρατείας, ένοπλης ληστείας ή λόγω ανωτέρας βίας. Σε τέτοια περίπτωση, οι λεπτομέρειες για τα έγγραφα που θα απαιτούνται καθορίζονται με Γνωστοποίηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΦΟΡΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
Φόρος χωρητικότητας επιλέξιμων πλοιοκτητών κοινοτικών πλοίων

13.-(1) Επί των πλοιοκτητών που αναφέρονται στο άρθρο 6(1)(β) επιβάλλεται ετήσιος φόρος χωρητικότητας ο οποίος υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές που καθορίζονται στο Πρώτο Παράρτημα:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κοινοτικού πλοίου το οποίο χρησιμοποιεί μηχανισμούς– εξοπλισμούς για την περιβαλλοντική διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και για τη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, το ποσό του επιβαλλόμενου φόρου χωρητικότητας που οφείλεται από τον πλοιοκτήτη, σύμφωνα με τους συντελεστές που καθορίζονται στο Πρώτο Παράρτημα, δύναται να μειωθεί μέχρι και τριάντα τις εκατόν (30%):

Νοείται περαιτέρω ότι, τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη μείωση του επιβαλλόμενου φόρου, καθώς και το επίπεδο της σχετικής μείωσης δύναται να καθορίζονται με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Με την επιφύλαξη του άρθρου 65, ο τρόπος υπολογισμού, επιβολής και είσπραξης του φόρου χωρητικότητας των εν λόγω πλοιοκτητών καθορίζεται με Γνωστοποίηση.

(3) Για το σκοπό του υπολογισμού του φόρου χωρητικότητας, η καθαρή χωρητικότητα λογίζεται, ως αυτή που αναγράφεται στο πιστοποιητικό νηολόγησης (πιστοποιητικό εθνικότητας) του πλοίου και, όπου εφαρμόζεται, στο Διεθνές Πιστοποιητικό Χωρητικότητας.

Φόρος χωρητικότητας σε περίπτωση παροπλισμού, συντηρητικής κατάσχεσης, κ.λ.π. κοινοτικών πλοίων

14. Η μείωση του φόρου χωρητικότητας που εφαρμόζεται στη περίπτωση επιλέξιμων πλοιοκτητών κυπριακών πλοίων όπως προβλέπεται στα άρθρα 11 και 12 εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών, αναφορικά με επιλέξιμους πλοιοκτήτες κοινοτικών πλοίων οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 6(1)(β).

Φόρος χωρητικότητας επιλέξιμων πλοιοκτητών στόλου που περιλαμβάνει κοινοτικά και μη κοινοτικά πλοία

15.-(1)(α) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), επί των πλοιοκτητών που αναφέρονται στο άρθρο 6(1)(γ) επιβάλλεται ετήσιος φόρος χωρητικότητας ο οποίος υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές που καθορίζονται στο Πρώτο Παράρτημα.

(β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 65, ο τρόπος υπολογισμού, επιβολής και είσπραξης του φόρου χωρητικότητας των εν λόγω πλοιοκτητών θα καθορίζεται με Γνωστοποίηση.

(γ) Για το σκοπό του υπολογισμού του φόρου χωρητικότητας, η καθαρή χωρητικότητα λογίζεται, ως αυτή που αναγράφεται στο πιστοποιητικό νηολόγησης (πιστοποιητικό εθνικότητας) του πλοίου και, όπου εφαρμόζεται, στο Διεθνές Πιστοποιητικό Χωρητικότητας.

(2) Κατά τον χρόνο επιλογής φορολόγησης με το σύστημα φόρου χωρητικότητας σύμφωνα με το άρθρο 7 -

(α) τουλάχιστον 60 τοις εκατό (60%) του στόλου σε χωρητικότητα πρέπει να είναι κοινοτικά πλοία∙ ή

(β) εάν τα κοινοτικά πλοία είναι λιγότερα από 60 τοις εκατό (60%) του στόλου σε χωρητικότητα, οι ακόλουθες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται:

(i) ένα μερίδιο του στόλου αποτελείται από κοινοτικά πλοία,

(ii) το μερίδιο που αντιπροσωπεύουν τα κοινοτικά πλοία δεν μεταβάλλεται ή αυξάνεται κατά τη διάρκεια περιόδου τριών ετών από την ημερομηνία επιλογής φορολόγησης με το σύστημα φόρου χωρητικότητας σύμφωνα με το άρθρο 7· και

(iii) η εμπορική και στρατηγική διαχείριση του στόλου γίνεται από την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης /Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου∙

Γνωστοποίηση καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού του εκ του στόλου μεριδίου το οποίο αντιπροσωπεύουν τα κοινοτικά πλοία στόλου.

(3)(α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2), σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί η προβλεπόμενη προϋπόθεση στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) αλλά ικανοποιηθούν οι λοιπές προϋποθέσεις της εν λόγω παραγράφου, οποιαδήποτε πρόσθετα μη κοινοτικά πλοία που αποκτούνται από τον εν λόγω πλοιοκτήτη, μετά από την ημερομηνία επιλογής φορολόγησης με το σύστημα φόρου χωρητικότητας, δεν θεωρούνται ότι είναι επιλέξιμα πλοία, εκτός εάν ο μέσος όρος του μεριδίου που αντιπροσωπεύουν τα κοινοτικά πλοία, στο σύνολο της χωρητικότητας που φορολογείται με φόρο χωρητικότητας στη Δημοκρατία όλων των εν λόγω επιλέξιμων πλοιοκτητών, δεν μειώθηκε κατά τη διάρκεια περιόδου 3 ετών από την ημερομηνία επιλογής φορολόγησης με το σύστημα φόρου χωρητικότητας.

(β) Γνωστοποίηση καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού του μέσου όρου του μεριδίου που αντιπροσωπεύουν τα κοινοτικά πλοία στο σύνολο της χωρητικότητας που φορολογείται με φόρο χωρητικότητας στη Δημοκρατία όλων των εν λόγω επιλέξιμων πλοιοκτητών.

(4) Σε περίπτωση πλοιοκτήτη στόλου -

(α) ο οποίος αποτελείται από κοινοτικά και μη κοινοτικά πλοία,

(β) ο οποίος δεν ικανοποιεί την προβλεπόμενη προϋπόθεση στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (2), και

(γ) του οποίου τα μη κοινοτικά πλοία που αποκτήθηκαν μετά από την ημερομηνία επιλογής φορολόγησης με το σύστημα φόρου χωρητικότητας τελικά θεωρούνται ως επιλέξιμα πλοία βάσει του εδαφίου (3),

ο εν λόγω πλοιοκτήτης υπόκειται σε αύξηση 10 τοις εκατό (10%) επί του συνολικού ποσού του φόρου χωρητικότητας που καταβάλλει για τα μη κοινοτικά πλοία του στόλου του.

(5) Επιπρόσθετα του ελέγχου που διενεργείται κατά τον χρόνο επιλογής φορολόγησης με το σύστημα φόρου χωρητικότητας βάσει του εδαφίου (2), ο Γενικός Διευθυντής προβαίνει σε έλεγχο κατά τη λήξη του τρίτου έτους από τον προαναφερόμενο χρόνο επιλογής φορολόγησης με το σύστημα φόρου χωρητικότητας, και σε μεταγενέστερο έλεγχο κάθε τρία έτη καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονικής ισχύος του φορολογικού καθεστώτος του παρόντος Νόμου, όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 66(4), με σκοπό ο κάθε έλεγχος να επαληθεύει ότι ο επιλέξιμος πλοιοκτήτης εξακολουθεί να ικανοποιεί τις προϋποθέσεις των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (2) καθώς και της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου .

Συμμόρφωση πλοιοκτητών μη κοινοτικών πλοίων με τα διεθνή και κοινοτικά πρότυπα

16.-(1) Επιλέξιμοι πλοιοκτήτες επιλέξιμων μη κοινοτικών πλοίων, τα οποία αποτελούν μέρος στόλου σύμφωνα με το άρθρο 15, είναι επιλέξιμοι για το σύστημα φόρου χωρητικότητας εάν αυτά τα μη κοινοτικά πλοία που τους ανήκουν συμμορφώνονται με τα σχετικά διεθνή πρότυπα και εάν πληρούνται οι απαιτήσεις του κοινοτικού δικαίου και ειδικότερα οι διατάξεις που αφορούν την προστασία (security) και ασφάλεια του πλοίου, την κατάρτιση και πιστοποίηση των ναυτικών, τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και τις συνθήκες εργασίας επί του πλοίου.

(2) Η απαίτηση του εδαφίου (1) θεωρείται ότι πληρούται από ένα επιλέξιμο πλοιοκτήτη αναφορικά με την ολότητα των επιλέξιμων μη κοινοτικών πλοίων που του ανήκουν, νοουμένου ότι τέτοια πλοία -

(α) είναι ταξινομημένα από οργανισμό επιθεώρησης (νηογνώμονα) αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τη συναφή κοινοτική νομοθεσία που εκάστοτε ισχύει· και

(β) έχουν δεόντως πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διεθνείς Συμβάσεις που αφορούν τη θαλάσσια ασφάλεια, προστασία (security) και προστασία του περιβάλλοντος ισχύουν, και

(γ) επανδρώνονται από ναυτικούς που έχουν δεόντως πιστοποιηθεί βάσει της Σύμβασης STCW.

(3) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου, το άρθρο 54 του παρόντος Νόμου τυγχάνει εφαρμογής.

Επιβάρυνση στο φόρο χωρητικότητας για μη κοινοτικά πλοία σημαίας που περιλαμβάνεται στους καταλόγους του Μνημονίου των Παρισίων

17.-(1) Ο ετήσιος φόρος χωρητικότητας επιλέξιμων μη κοινοτικών πλοίων, τα οποία αποτελούν μέρος στόλου, όπως καθορίζεται στα άρθρα 6(2) και 15, αυξάνεται -

(α) κατά 30 τοις εκατό (30%), σε περίπτωση που η σημαία του πλοίου περιλαμβάνεται στη Γκρίζα Λίστα του Μνημονίου των Παρισίων·

(β) κατά 60 τοις εκατό (60%), σε περίπτωση που η σημαία του πλοίου περιλαμβάνεται στη Μαύρη Λίστα του Μνημονίου των Παρισίων.

(2) Ο Γενικός Διευθυντής αποφασίζει κατά πόσο μια σημαία κράτους περιλαμβάνεται στη Γκρίζα Λίστα ή στη Μαύρη Λίστα του Μνημονίου των Παρισίων, με βάση τον σχετικό πίνακα που περιλαμβάνεται στην Ετήσια Έκθεση του Μνημονίου των Παρισίων για το έτος που προηγείται του έτους για το οποίο καθίσταται οφειλόμενος ο φόρος χωρητικότητας.