ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Σύστημα φόρου χωρητικότητας

5.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, επί επιλέξιμων πλοιοκτητών, επιλέξιμων ναυλωτών και επιλέξιμων διαχειριστών, οι οποίοι αναφέρονται στα άρθρα 6, 18 και 28 επιβάλλεται και εισπράττεται ετήσιος φόρος καλούμενος ως φόρος χωρητικότητας, ο οποίος υπολογίζεται με βάση τη καθαρή χωρητικότητα των πλοίων που τους ανήκουν, που ναυλώνουν ή διαχειρίζονται αντίστοιχα, όπως καθορίζεται στα άρθρα 9, 13, 15, 21, 23, 25 και 31.

(2) Ο φόρος χωρητικότητας θα βεβαιώνεται και καταβάλλεται στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας σε ημερομηνία που θα καθορίζεται με Γνωστοποίηση.