ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΠΛΟΙΑ
Τέλη και δικαιώματα

4.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 65 (2), αναφορικά με τα ζητήματα που αφορούν κυπριακά πλοία , ακτοπλοϊκά σκάφη, μικρά σκάφη και ταχύπλοα σκάφη, τα διάφορα τέλη και δικαιώματα που καταβάλλονται για τη νηολόγηση - εγγραφή αυτών, για πράξεις νηολογίου, επιθεωρήσεις ασφάλειας, πιστοποιήσεις ασφάλειας και για άλλες σχετικές παρεχόμενες υπηρεσίες καθορίζονται με κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 62. Τέλη και δικαιώματα, αναφορικά με διαφορετικές κατηγορίες σκαφών ή/και υπηρεσιών, δύνανται να ρυθμίζονται με ξεχωριστούς κανονισμούς.

Για σκοπούς υπολογισμού των τελών αυτών, όπου εφαρμόζεται, ολική χωρητικότητα λογίζεται κατ' αρχήν αυτή που αναγράφεται στο προσωρινό πιστοποιητικό νηολόγησης του κυπριακού πλοίου και, μετά την καταμέτρηση αυτού, στο πιστοποιητικό καταμετρήσεως. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των δυο, το τέλος αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με το πιστοποιητικό καταμετρήσεως.

(2) Για κάθε κυπριακό πλοίο, καταβάλλεται από τον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη του στο Γενικό Διευθυντή ετήσιο τέλος ύψους τριακοσίων ευρώ (€300), καλούμενο «Ετήσιο Τέλος Διαχείρισης Νηολογίου». Ο τρόπος επιβολής και είσπραξης του εν λόγω τέλους καθορίζεται με Γνωστοποίηση.