ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) Νόμος του 2010.

Ερμηνεία

2. -(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας» σημαίνει την αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας όπως καθορίζεται από τον περί Αιγιαλίτιδος Ζώνης Νόμο του 1964∙

«αλλοδαπό πλοίο» σημαίνει οποιοδήποτε πλοίο άλλο από κυπριακό πλοίο·

«Αρμόδια Αρχή» σημαίνει τον Υφυπουργό ή/και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που εξουσιοδοτείται από αυτόν δυνάμει του άρθρου 3·

«BIMCO» σημαίνει το Βαλτικό και Διεθνές Ναυτιλιακό Συμβούλιο·

«Γενικός Διευθυντής» σημαίνει το Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Ναυτιλίας και περιλαμβάνει τον εκτελούντα χρέη Γενικού Διευθυντή Υφυπουργείου Ναυτιλίας και τους εξουσιοδοτημένους από το Γενικό Διευθυντή λειτουργούς του Υφυπουργείου Ναυτιλίας·

«Γνωστοποίηση» σημαίνει γνωστοποίηση που εκδίδεται από τον Γενικό Διευθυντή η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«διαχειριστής πληρώματος» σημαίνει τον διαχειριστή πλοίου ο οποίος παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης πληρώματος·

«διαχειριστής πλοίου» σημαίνει οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης πλοίων·

«δραστηριότητες παρεμφερείς με τις θαλάσσιες μεταφορές» ή «παρεμφερείς δραστηριότητες» σημαίνει-

(α)  τις δραστηριότητες που σχετίζονται με ένα επιλέξιμο πλοίο υπό φόρο χωρητικότητας, που έχουν στενή σχέση με τον πυρήνα των δραστηριοτήτων θαλάσσιων μεταφορών ενός επιλέξιμου ιδιοκτήτη ή επιλέξιμου ναυλωτή, αλλά που αποκλείουν εμπορικές δραστηριότητες που αποτελούν μέρος της εκμετάλλευσης ενός λιμένα που ασκούνται για το κέρδος ή

(β) σε περίπτωση που ο επιλέξιμος πλοιοκτήτης ή ο επιλέξιμος ναυλωτής επιλέξιμου πλοίου υπό φόρο χωρητικότητας είναι μέλος ομίλου εταιρειών, τις δραστηριότητες που συνδέονται με τον πυρήνα δραστηριοτήτων θαλάσσιων μεταφορών του επιλέξιμου πλοίου, που παρέχονται από άλλο μέλος του ομίλου εταιρειών που είναι φορολογικός κάτοικος της Δημοκρατίας,

όπως οι δραστηριότητες αυτές εκάστοτε καθορίζονται από το Γενικό Διευθυντή Επίσημη του Υφυπουργείου Ναυτιλίας σε Γνωστοποίησή του, σύμφωνα με την εφαρμοστέα κοινοτική πολιτική και τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών∙

«Έβδομη Οδηγία 83/349/ΕΟΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Έβδομη Οδηγία 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1983 βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της συνθήκης για τους ενοποιημένους λογαριασμούς», όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα» σημαίνει οποιαδήποτε εμπορική επιχείρηση ή δραστηριότητα η οποία συνιστά θαλάσσιες μεταφορές ή διαχείριση πληρώματος ή τεχνική διαχείριση επιλέξιμων πλοίων∙

«επιλέξιμο πλοίο» σημαίνει ποντοπόρο πλοίο, το οποίο -

(α) είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς ή εθνικούς κανόνες και κανονισμούς∙ και

(β) είναι νηολογημένο στο νηολόγιο οποιουδήποτε κράτους που είναι μέλος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), το οποίο κράτος είναι αναγνωρισμένο από τη Δημοκρατία∙

και στον ορισμό αυτό περιλαμβάνονται τα ακόλουθα πλοία:

(i) πλοία πόντισης καλωδίων, πλοία πόντισης αγωγών∙

(ii) ποντοπόροι βυθοκόροι, ποντοπόρα ρυμουλκά∙

(iii) γερανοφόρα πλοία, αυτοκινούμενες φορτηγίδες∙

(iv) ερευνητικά σκάφη∙

(v) κινητές υπεράκτιες πλατφόρμες εξόρυξης∙

(vi) πλοία υποστήριξης υπεράκτιων δραστηριοτήτων πετρελαίου και υγραερίου∙

(vii) πλοία υποστήριξης πολλαπλών σκοπών, πλοία υποστήριξης μη συσκευασμένων φορτίων (break-bulk) και άλλοι τύποι πλοίων υποστήριξης∙

(viii) κρουαζιερόπλοια∙

(ix) εμπορικοί θαλαμηγοί∙

(x) ναυαγωσοστικά πλοία και πλοία επιθαλάσσιας αρωγής∙

(xi) σκάφη περιφρούρησης που χρησιμοποιούνται για σκοπούς θαλάσσιας προστασίας (maritime security) και για καθαρισμό της θαλάσσιας ρύπανσης∙

(xii) σκάφη για ανέγερση, επιδιόρθωση και αποσυναρμολόγηση ανεμογεννητριών (windmills)∙

(xiii) σκάφη διαχείρισης πάγων∙

(xiv) πλοία ενδιαίτησης για τη διαμονή εργαζομένων σε υπεράκτιες δραστηριότητες∙

(xv)ο ποιοδήποτε πλοίο το οποίο απασχολείται στη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το οποίο εμπλέκεται σε ανθρωπιστικές αποστολές ανακούφισης των Ηνωμένων Εθνών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης∙ και

(xvi) άλλα είδη σκαφών, όπως εκάστοτε καθορίζονται από το Γενικό Διευθυντή, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ότι συνιστούν επιλέξιμο πλοίο σύμφωνα με την εφαρμοστέα κοινοτική πολιτική-κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, ως αποτέλεσμα έγκρισης σχεδίου κρατικής ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Κύπρο κατόπιν σχετικής κοινοποίησης του σχεδίου,

αλλά δεν περιλαμβάνονται:

(i) αλιευτικά σκάφη και αλιευτικά σκάφη εργοστάσια·

(ii) ιδιωτικοί θαλαμηγοί και σκάφη τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως για αθλητισμό ή ψυχαγωγία·

(iii) σκάφη τα οποία έχουν κατασκευαστεί και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για εσωτερική ναυσιπλοΐα·

(iv) μόνιμες υπεράκτιες εγκαταστάσεις και μονάδες αποθήκευσης πετρελαίου (floating storage units) οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται για θαλάσσιες μεταφορές·

(v) μη ποντοπόρα ρυμουλκά και μη ποντοπόροι βυθοκόροι·

(vi) σκάφη μόνιμα αγκυροβολημένα τα οποία χρησιμοποιούνται για σκοπούς ξενοδοχείου ή/και εστίασης (πλωτά ξενοδοχεία ή εστιατόρια)·

(vii) σκάφη τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως ως χώροι τζόγου ή/και καζίνου (πλωτά ή κινούμενα καζίνο)·

(viii) μη αυτοκινούμενες φορτηγίδες·

(ix) άλλα είδη σκαφών, όπως εκάστοτε καθορίζονται από το Γενικό Διευθυντή, σε Γνωστοποίησή του, ότι δεν συνιστούν επιλέξιμο πλοίο σύμφωνα με την εφαρμοστέα κοινοτική πολιτική-κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, ως αποτέλεσμα έγκρισης σχεδίου κρατικής ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Κύπρο κατόπιν σχετικής κοινοποίησης του σχεδίου∙

«Ευρωπαϊκή Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ∙

«Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος» σημαίνει το γεωγραφικό χώρο στον οποίο τυγχάνει εφαρμογής η Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο·

«θαλάσσιες μεταφορές» σημαίνει θαλάσσιες μεταφορές αγαθών ή επιβατών εκτός της αιγιαλίτιδας ζώνης της Δημοκρατίας, μεταξύ λιμένα της Δημοκρατίας και αλλοδαπού λιμένα ή υπεράκτιας εγκατάστασης, ή μεταξύ αλλοδαπών λιμένων ή υπεράκτιων εγκαταστάσεων και στον παρόντα ορισμό περιλαμβάνονται:

(α) δραστηριότητες παρεμφερείς με τις θαλάσσιες μεταφορές, νοουμένου ότι τα έσοδα από τις δραστηριότητες αυτές δεν υπερβαίνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) των συνολικών ακαθάριστων εσόδων από την εκμετάλλευση του κάθε επιλέξιμου πλοίου υπό φόρο χωρητικότητας από ένα επιλέξιμο πλοιοκτήτη ή επιλέξιμο ναυλωτή·

(β)  οι ακόλουθες επιλέξιμες για φόρο χωρητικότητας δραστηριότητες:

(i) εργασίες ρυμούλκησης και εργασίες βυθοκόρησης, με βάση όρους που καθορίζονται με Γνωστοποίηση, σύμφωνα με την εφαρμοστέα κοινοτική πολιτική-κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, ως αποτέλεσμα έγκρισης σχεδίου κρατικής ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Κύπρο κατόπιν σχετικής κοινοποίησης του σχεδίου·

(ii) κατ’ αναλογίαν εργασίες τοποθέτησης υποθαλάσσιων καλωδίων.

«κοινοτικό πλοίο» σημαίνει πλοίο που -

(α) είναι νηολογημένο σε Κράτος Μέλος και φέρει τη σημαία Κράτους Μέλους σύμφωνα με την νομοθεσία του, και

(β) καθορίζεται με Γνωστοποίηση, σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Κρατικές Ενισχύσεις στον Τομέα των Θαλάσσιων Μεταφορών, όπως αυτές εκάστοτε υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

«Κράτος Μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλο συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο·

«Κυπριακό Νηολόγιο» σημαίνει το νηολόγιο που προβλέπεται στο άρθρο 4 των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγηση, Πώληση και Υποθήκευση Πλοίων) Νόμων του 1963 μέχρι 2008·

«κυπριακό πλοίο» σημαίνει πλοίο εγγεγραμμένο στο Κυπριακό Νηολόγιο, δυνάμει των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγηση, Πώληση και Υποθήκευση Πλοίων) Νόμων του 1963 μέχρι 2008, και περιλαμβάνει πλοίο αλλοδαπού νηολογίου εγγεγραμμένο στο Ειδικό Βιβλίο Παράλληλης Νηολόγησης δυνάμει του Μέρους VΑ του ιδίου Νόμου·

«Κώδικας ISM» σημαίνει το Διεθνή Κώδικα Διαχείρισης για την Ασφαλή Λειτουργία των Πλοίων και την Πρόληψη της Ρύπανσης, ο οποίος υιοθετήθηκε από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό στις 4 Νοεμβρίου 1993, και έγινε υποχρεωτικός βάσει του Κεφαλαίου ΙX της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα του 1974/78, όπως τροποποιήθηκε, ο οποίος υιοθετήθηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 1997·

«μικρό σκάφος» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο Κανονισμός 3 των περί Εκτάκτων Εξουσιών (Έλεγχος Μικρών Σκαφών) Κανονισμών του 1955·

«Μνημόνιο των Παρισίων» σημαίνει το Μνημόνιο Συνεννόησης για τον Έλεγχο των Πλοίων από το Κράτος του Λιμένα, το οποίο υπογράφτηκε στο Παρίσι στις 26 Ιανουαρίου 1982·

«ναυλωτής» σημαίνει οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο που είναι ναυλωτής πλοίου δυνάμει γυμνής ναύλωσης (bareboat charter) ή ναύλωσης κατά παραχώρηση (demise charter) ή χρονοναύλωσης ή ναύλωσης για ορισμένο ταξίδι, και ιδίως το ναυλωτή του οποίου η βασική και κύρια απασχόληση είναι η εκμετάλλευση ναυλωμένων πλοίων τα οποία ανήκουν σε τρίτα πρόσωπα με σκοπό τη διενέργεια θαλάσσιων μεταφορών·

«πιστοποιητικό νηολόγησης» σημαίνει το πιστοποιητικό νηολόγησης κυπριακού πλοίου·

«πλοιοκτήτης» σημαίνει τον ιδιοκτήτη πλοίου ή μεριδίου σε αυτό, ο οποίος με βάση τον νόμο είναι εγγεγραμμένος ως ιδιοκτήτης στο νηολόγιο του σχετικού κράτους σημαίας, και στη περίπτωση κυπριακού πλοίου, σημαίνει τον ιδιοκτήτη μεριδίου κυπριακού πλοίου και περιλαμβάνει το ναυλωτή γυμνού πλοίου, παράλληλα νηολογημένου στο Νηολόγιο, κατά τα οριζόμενα στο Μέρος VΑ των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγηση, Πώληση και Υποθήκευση Πλοίων) Νόμων του 1963 μέχρι 2008·

«Σύμβαση MLC» σημαίνει τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας η οποία υιοθετήθηκε στη Γενεύη στις 23 Φεβρουαρίου 2006·

«Σύμβαση STCW» σημαίνει τη Διεθνή Σύμβαση περί Προτύπων Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως Πιστοποιητικών και Τηρήσεως Φυλακών των Ναυτικών, η οποία κυρώθηκε με τους περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Προτύπων Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως Πιστοποιητικών και Τηρήσεως Φυλακών των Ναυτικών, 1978 και 1995 (Κυρωτικούς) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμους του 1985 και 1998, όπως αυτή η Σύμβαση εκάστοτε τροποποιείται·

«Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο» σημαίνει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπογράφτηκε στο Οπόρτο στις 2 Μαΐου 1992, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

«σύστημα φόρου χωρητικότητας» σημαίνει το σύστημα βάσει του οποίου επιλέξιμος πλοιοκτήτης, επιλέξιμος ναυλωτής ή επιλέξιμος διαχειριστής κυπριακού ή αλλοδαπού πλοίου, ανάλογα με τη περίπτωση, υπόκειται σε ετήσιο φόρο γνωστό ως φόρο χωρητικότητας, με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

«ταχύπλοο σκάφος» σημαίνει μηχανοκίνητο σκάφος όπως ορίζεται από τους περί Ταχύπλοων Σκαφών Νόμους του 1992 έως 2001, ή οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία που αντικαθιστά αυτούς·

«υπηρεσίες διαχείρισης πληρώματος» σημαίνει μεταξύ άλλων -

(α) την επιλογή και πρόσληψη του πληρώματος πλοίου, περιλαμβανομένης της διευθέτησης πληρωμών και ασφαλειών του πληρώματος,

(β) τη διασφάλιση ότι οι απαιτήσεις της νομοθεσίας του Κράτους της σημαίας του πλοίου ως επίσης και οποιεσδήποτε επιπρόσθετες απαιτήσεις που επιβάλλονται από τον παρόντα Νόμο έχουν ικανοποιηθεί σχετικά με τα επίπεδα στελέχωσης, βαθμού, προσόντων και πιστοποίησης του πληρώματος και των κανονισμών εργοδότησης, περιλαμβανομένης της φορολογίας πληρώματος, πειθαρχίας και άλλων απαιτήσεων,

(γ) τη διασφάλιση ότι όλα τα μέλη του πληρώματος έχουν υποβληθεί σε ιατρική εξέταση από προσοντούχο ιατρό ο οποίος πιστοποιεί ότι αυτοί είναι κατάλληλοι για τα καθήκοντα για τα οποία έχουν προσληφθεί και ότι έχουν στην κατοχή τους έγκυρα ιατρικά πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κράτους της σημαίας,

(δ) τη διευθέτηση της μεταφοράς του πληρώματος, περιλαμβανομένου και του επαναπατρισμού,

(ε) την εκπαίδευση του πληρώματος και την επίβλεψη της ικανότητας του,

και δύναται να περιλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλα σχετικά καθήκοντα που συνήθως εκτελούνται από τον διαχειριστή πλοίου όπως αυτά καθορίζονται από το Πρότυπο της Συμφωνίας Διαχείρισης Πλοίων του BIMCO, όπως αυτό το Πρότυπο εκάστοτε τροποποιείται·

«υπηρεσίες διαχείρισης πλοίων» σημαίνει υπηρεσίες που παρέχει διαχειριστής πλοίου προς πλοιοκτήτη ή ναυλωτή γυμνής ναύλωσης, με βάση σχετική γραπτή συμφωνία διαχείρισης πλοίου, σε σχέση με υπηρεσίες διαχείρισης πληρώματος και/ ή με υπηρεσίες τεχνικής διαχείρισης του πλοίου·

«υπηρεσίες εμπορικής διαχείρισης» σημαίνει μεταξύ άλλων -

(α) την παροχή υπηρεσιών ναύλωσης, συμπεριλαμβανομένης της επιδίωξης και διαπραγμάτευσης χρήσης του πλοίου και της σύναψης συμφωνιών ναύλωσης ή άλλων συμφωνιών που σχετίζονται με τη χρήση του πλοίου, σύμφωνα με τις οδηγίες του πλοιοκτήτη,

(β) την πληρωμή στους πλοιοκτήτες όλων των μισθωμάτων και ναύλων και οποιωνδήποτε άλλων ποσών τα οποία δικαιούνται οι πλοιοκτήτες και προέρχονται από τη χρήση του πλοίου,

(γ) την παροχή προϋπολογισμών ταξιδιού, λογαριασμών, του υπολογισμού μισθωμάτων, ναύλων και επισταλιών (demurrage) ή/ και αμοιβών εξοικονόμησης σταλιών (despatch moneys) που οφείλονται στους ή από τους ναυλωτές του πλοίου,

και δύναται να περιλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλα σχετικά καθήκοντα που συνήθως εκτελούνται από τον διαχειριστή πλοίου όπως αυτά καθορίζονται από το Πρότυπο της Συμφωνίας Διαχείρισης Πλοίων του BIMCO, όπως αυτό το Πρότυπο εκάστοτε τροποποιείται·

«υπηρεσίες τεχνικής διαχείρισης» σημαίνει μεταξύ άλλων -

(α) την παροχή ικανού προσωπικού για την επίβλεψη της συντήρησης και διατήρησης της γενικής αποδοτικότητας του πλοίου,

(β) τη διευθέτηση και επίβλεψη του δεξαμενισμού, επισκευών, μετατροπών και γενικά της συντήρησης του πλοίου στα επίπεδα που απαιτούνται από τη νομοθεσία του Κράτους της σημαίας του πλοίου και των περιοχών που θα εμπορεύεται, και με όλες τις απαιτήσεις και υποδείξεις του νηογνώμονα του πλοίου,

(γ) τη διευθέτηση της προμήθειας των απαραίτητων εφοδιασμών, ανταλλακτικών και λιπαντέλαιων,

και δύναται να περιλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλα σχετικά καθήκοντα που συνήθως εκτελούνται από τον διαχειριστή πλοίου, όπως αυτά καθορίζονται από το Πρότυπο της Συμφωνίας Διαχείρισης Πλοίων του BIMCO, όπως αυτό το Πρότυπο εκάστοτε τροποποιείται·

«Υφυπουργός Ναυτιλίας» ή «Υφυπουργός» σημαίνει τον Υφυπουργό Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω που διορίζεται και ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητες που του ανατίθενται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Ναυτιλίας και περί Διορισμού Υφυπουργού Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμο∙

«Υφυπουργείο Ναυτιλίας» ή «Υφυπουργείο» σημαίνει το Υφυπουργείο Ναυτιλίας που ιδρύθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Ναυτιλίας και περί Διορισμού Υφυπουργού Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμο·

«φορολογικός κάτοικος» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι κάτοικος της Δημοκρατίας κατά την έννοια των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009·

«φορολογικό έτος» σημαίνει την περίοδο των 12 μηνών που αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου κάθε έτους·

(2) Εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια, οι χρησιμοποιούμενοι στον παρόντα Νόμο όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδουν οι περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγηση, Πώληση και Υποθήκευση Πλοίων) Νόμοι του 1963 μέχρι 2005, και οι περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Πλοίαρχοι και Ναυτικοί) Νόμοι του 1963 μέχρι 2002.

Υποχρέωση εξουσιών και καθηκόντων

3.-(1)(α) Ο Υφυπουργός δύναται να μεταβιβάζει γραπτώς την άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας, και την εκτέλεση οποιουδήποτε καθήκοντος, που ο παρών Νόμος ή οι εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού κανονισμοί χορηγούν ή αναθέτουν, αντίστοιχα, στον ίδιο ή την Αρμόδια Αρχή-

(i) στο Γενικό Διευθυντή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο υπηρετεί στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας∙

(ii) σε πρόσωπο που υπηρετεί στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας.

Σε περίπτωση τέτοιας μεταβίβασης, ο Υφυπουργός διατηρεί την εξουσία να ασκεί την ούτως μεταβιβαζόμενη εξουσία και να εκτελεί το ούτως μεταβιβαζόμενο καθήκον, από και κατά την διάρκεια της εν λόγω μεταβίβασης.

(β) Ο Γενικός Διευθυντής δύναται να μεταβιβάζει γραπτώς σε οποιοδήποτε πρόσωπο υπηρετεί στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας την άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας και την εκτέλεση οποιουδήποτε καθήκοντος που ο παρών Νόμος ή οι εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού κανονισμοί χορηγούν ή αναθέτουν στο Γενικό Διευθυντή.

Σε περίπτωση τέτοιας μεταβίβασης, ο Γενικός Διευθυντής διατηρεί την εξουσία να ασκεί την ούτως μεταβιβαζόμενη εξουσία και να εκτελεί το ούτως μεταβιβαζόμενο καθήκον, από και κατά τη διάρκεια της εν λόγω μεταβίβασης.

(2) Πρόσωπο στο οποίο μεταβιβάστηκε η άσκηση εξουσίας ή η εκτέλεση καθήκοντος δυνάμει του εδαφίου (1) έχει υποχρέωση να ασκεί την εξουσία και να εκτελεί το καθήκον σύμφωνα με τις τυχόν οδηγίες του προσώπου που διενήργησε τη μεταβίβαση.

(3) Ο Υφυπουργός και ο Γενικός Διευθυντής δύναται έκαστος να τροποποιούν και να ανακαλούν μεταβίβαση που έκαναν δυνάμει του εδαφίου (1), με γραπτή ειδοποίηση προς το πρόσωπο στο οποίο έγινε η μεταβίβαση.

(4) Σε περίπτωση που δυνάμει του παρόντος άρθρου δύο ή περισσότερα πρόσωπα ταυτόχρονα ασκούν την ίδια εξουσία ή εκτελούν το ίδιο καθήκον, ο ιεραρχικά υφιστάμενος από τα εν λόγω πρόσωπα λαμβάνει τα δέοντα μέτρα ούτως ώστε να μην ασκεί την εξουσία ή εκτελεί το καθήκον στα ίδια πραγματικά γεγονότα με τον ιεραρχικά ανώτερό του, εκτός εάν ο τελευταίος το επιτρέπει και σύμφωνα με τυχόν οδηγίες του τελευταίου.

(5) Σε περίπτωση που δυνάμει του παρόντος άρθρου πρόσωπο ασκεί εξουσία ή εκτελεί καθήκον, που ο παρών Νόμος ή οι εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού κανονισμοί χορηγούν ή αναθέτουν, αντίστοιχα, σε άλλο πρόσωπο, ο παρών Νόμος και οι εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού κανονισμοί εφαρμόζονται ως εάν είχαν χορηγήσει ρητά την εν λόγω εξουσία στο ασκόν αυτήν πρόσωπο και είχαν αναθέσει ρητά το εν λόγω καθήκον στο εκτελόν αυτό πρόσωπο.