Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 98/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 1998 περί των αγωγών παραλείψεως στον τομέα της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την «Οδηγία 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2002, σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και την τροποποίηση των οδηγιών 90/619/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 97/7/ΕΚ και 98/27/ΕΚ»,

Για σκοπούς εναρμόνισης με το Άρθρο 23 της Οδηγίας 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ,

Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με το άρθρο 27 της Οδηγίας με τίτλο "Οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, η οποία τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και την οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και καταργεί την Οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου",

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Έκδοσης Δικαστικών Διαταγμάτων για την Προστασία των Συλλογικών Συμφερόντων των Καταναλωτών Νόμος του 2007.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«αίτηση» σημαίνει αίτηση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 3·

«Δικαστήριο» σημαίνει Επαρχιακό Δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

«κοινοτικός νομιμοποιούμενος φορέας» σημαίνει οργανισμό από κράτος μέλος, άλλο από τη Δημοκρατία, που αναφέρεται στον κατάλογο των νομιμοποιούμενων φορέων τον οποίο η Επιτροπή καταρτίζει σύμφωνα με την Οδηγία 98/27/ΕΚ·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο·

«κυπριακός νομιμοποιούμενος φορέας» σημαίνει οργανισμούς ή/και οργανώσεις που έχουν δεόντως συσταθεί σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία, και έχουν έννομο συμφέρον να προστατεύουν τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών που περιλαμβάνονται στους Νόμους οι οποίοι αναφέρονται στο Παράρτημα, και συγκεκριμένα:

α) Ένα ή περισσότερους ανεξάρτητους δημόσιους οργανισμούς επιφορτισμένους ειδικά με την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών που περιλαμβάνονται στους Νόμους οι οποίοι αναφέρονται στο Παράρτημα, και / ή

β) οργανώσεις των οποίων ο σκοπός συνίσταται στην προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών που περιλαμβάνονται στους Νόμους οι οποίοι αναφέρονται στο Παράρτημα·

«νομιμοποιούμενος φορέας» σημαίνει κοινοτικό νομιμοποιούμενο φορέα ή/και κυπριακό νομιμοποιούμενο φορέα·

«Οδηγία 98/27/ΕΚ» σημαίνει Οδηγία 98/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 1998 περί των αγωγών παραλείψεως στον τομέα της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«παράβαση» σημαίνει κάθε πράξη ή παράλειψη αντίθετη προς τις διατάξεις Νόμου που αναφέρεται στο Παράρτημα, η οποία θίγει τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών·

«συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών» σημαίνει τα συμφέροντα που δεν περιλαμβάνουν την απλή σώρευση των συμφερόντων των ατόμων που εθίγησαν από τη συγκεκριμένη παράβαση·

«Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο» σημαίνει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο η οποία υπογράφηκε στο Οπόρτο στις 2 Μαΐου 1992 και τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο το οποίο υπογράφηκε στις Βρυξέλλες την 17η Μαρτίου 1993, όπως αυτή εκάστοτε περαιτέρω τροποποιείται ή αντικαθίσταται· και

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ
Δικαίωμα καταχώρησης αίτησης

3.-(1) Οποιοσδήποτε νομιμοποιούμενος φορέας δύναται, με αίτησή του προς το Δικαστήριο, να ζητήσει την έκδοση απαγορευτικού ή προστακτικού διατάγματος, περιλαμβανομένου και προσωρινού διατάγματος, εναντίον οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο, κατά την κρίση του, ενέχεται ή/και ευθύνεται για οποιαδήποτε παράβαση, θίγοντας τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών τα οποία ο νομιμοποιούμενος φορέας προστατεύει.

(2) Ο νομιμοποιούμενος φορέας, πριν αποταθεί στο Δικαστήριο για την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος που αναφέρεται στο εδάφιο (1), πρέπει να διαβουλευθεί με το πρόσωπο που διενεργεί την παράβαση, ζητώντας από το εν λόγω πρόσωπο:

(α) Την άμεση παύση της γενόμενης παράβασης, και/ή

(β) τη μη επανάληψη της γενόμενης παράβασης:

Νοείται ότι η πιο πάνω υποχρέωση προηγούμενης διαβούλευσης δύναται να παρακαμφθεί στις περιπτώσεις όπου ο νομιμοποιούμενος φορέας, κατά την κρίση του, θεωρεί ότι οι περιστάσεις είναι τέτοιες όπου η δικαστική διαδικασία πρέπει να προχωρήσει χωρίς οποιαδήποτε καθυστέρηση.

(3) Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η παύση της παράβασης εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερών από την υποβολή του αιτήματος προς διαβούλευση, ο νομιμοποιούμενος φορέας δύναται άνευ ετέρου να ζητήσει από το Δικαστήριο την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Απόδειξη νομικής ικανότητας κοινοτικού νομιμοποιούμενου φορέα για την καταχώριση αίτησης

4. Στις περιπτώσεις υποβολής αίτησης από κοινοτικό νομιμοποιούμενο φορέα, κατάθεση της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο Δικαστήριο η οποία περιέχει τον κατάλογο νομιμοποιούμενων φορέων στον οποίο περιλαμβάνεται ο εν λόγω φορέας, αποτελεί απόδειξη της νομικής ικανότητας αυτού για καταχώριση αίτησης, επιφυλασσόμενων των εξουσιών του Δικαστηρίου να εξετάζει κατά πόσο οι σκοποί του φορέα δικαιολογούν την καταχώριση αίτησης για διάταγμα στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Έκδοση διαταγμάτων

5.-(1) Το Δικαστήριο ενώπιον του οποίου υποβάλλεται οποιαδήποτε αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 3, έχει εξουσία, τηρουμένων των διατάξεων του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, του περί Δικαστηρίων Νόμου, των περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικών Κανονισμών, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων νόμων ή κανονισμών που τροποποιούν ή αντικαθιστούν αυτούς, να εκδώσει απαγορευτικό ή προστακτικό διάταγμα, περιλαμβανομένου και προσωρινού διατάγματος, με το οποίο να διατάσσει -

(α) την άμεση παύση και/ή τη μη επανάληψη της γενόμενης παράβασης, και/ή

(β) την εντός ορισμένης προθεσμίας λήψη τέτοιων διορθωτικών κατά την κρίση του Δικαστηρίου μέτρων προς άρση της παράνομης κατάστασης που δημιουργούσε η σχετική παράβαση, και/ή

(γ) τη δημοσίευση του συνόλου ή μέρους της σχετικής απόφασης του Δικαστηρίου ή τη δημοσίευση επανορθωτικής ανακοίνωσης με σκοπό την απάλειψη των τυχόν συνεχιζόμενων επιπτώσεων της παράβασης, και/ή

(δ) οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή μέτρο ήθελε κριθεί αναγκαίο ή εύλογο υπό τις περιστάσεις της συγκεκριμένης υπόθεσης.

(2) Το διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (1) δύναται –

(α) να αφορά όχι μόνο τη διενεργηθείσα παράβαση έναντι συγκεκριμένων καταναλωτών, αλλά και παρόμοιες μελλοντικές παραβάσεις έναντι των καταναλωτών γενικά, και/ή

(β) να αφορά ή απευθύνεται σε οποιοδήποτε συνεργό ή συμμετέχοντα στη συγκεκριμένη παράβαση και, σε περίπτωση παραβάτη που είναι νομικό πρόσωπο, δύναται να αφορά ή απευθύνεται και σε οποιοδήποτε διευθυντή ή/και διευθύνοντα σύμβουλο ή/και συνεργάτη ή/και σύμβουλο, ή/και γραμματέα, ο οποίος αποδεικνύεται ότι έλαβε μέρος, συμμετείχε, συνέδραμε, ή είχε με οποιοδήποτε τρόπο σχέση με τη γενόμενη παράβαση.

(3) Οι διατάξεις του περί Δικαστηρίων Νόμου, του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου και των περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικών Κανονισμών που εφαρμόζονται σχετικά με αιτήσεις έκδοσης διαταγμάτων σε πολιτικές υποθέσεις, εφαρμόζονται κατ΄ αναλογίαν αναφορικά με τον τύπο, τη σύνταξη, την καταχώριση και την εκδίκαση της προβλεπόμενης στο άρθρο 3 αίτησης.

Παράβαση δικαστικού διατάγματος

6. Μη συμμόρφωση με οποιοδήποτε διάταγμα του Δικαστηρίου που εκδόθηκε δυνάμει του παρόντος Νόμου συνιστά καταφρόνηση Δικαστηρίου και διέπεται από τις διατάξεις του περί Δικαστηρίων Νόμου.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γνωστοποίηση κυπριακού νομιμοποιούμενου φορέα στην Επιτροπή

7.-(1) Κατ΄ εφαρμογήν της Οδηγίας 98/27/ΕΚ, οποιοσδήποτε κυπριακός νομιμοποιούμενος φορέας δύναται να αιτηθεί γραπτώς στον Υπουργό όπως ο τελευταίος προβεί σε γνωστοποίηση προς την Επιτροπή κατά τα προβλεπόμενα στην εν λόγω Οδηγία, αναφορικά με τον αιτούμενο φορέα.

(2) Ο Υπουργός δύναται να προβεί στην αιτηθείσα γνωστοποίηση, εάν ικανοποιηθεί ότι ο αιτούμενος φορέας είναι κυπριακός νομιμοποιούμενος φορέας.

(3) Ο Υπουργός δύναται με γνωστοποίησή του προς την Επιτροπή να –

(α) ανακαλέσει γνωστοποίηση την οποία διενήργησε κατόπιν υποβληθέντος αιτήματος δυνάμει του εδαφίου (1), αν κρίνει ότι ο επηρεαζόμενος φορέας δεν είναι πλέον κυπριακός νομιμοποιούμενος φορέας· και

(β) ενημερώσει την Επιτροπή για την τυχόν αλλαγή του ονόματος ή του σκοπού κυπριακού νομιμοποιούμενου φορέα για τον οποίο διενήργησε γνωστοποίηση κατόπιν υποβληθέντος αιτήματος δυνάμει του εδαφίου (1).

ΜΕΡΟΣ IV ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Πληροφορίες και οδηγίες προς τους νομιμοποιούμενους φορείς

8.-(1) Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει και δημοσιεύει οδηγίες και πληροφορίες με σκοπό -

(α) την επεξήγηση των διατάξεων του παρόντος Νόμου σε πρόσωπα που δυνατό να επηρεάζονται από αυτές, και

(β) την επεξήγηση των εφαρμοστέων διαδικασιών διαβούλευσης.

Άσκηση επιμέρους αγωγών

9. Ο παρών Νόμος δε θίγει το δικαίωμα άσκησης επιμέρους αγωγών από άτομα που έχουν θιγεί από τη συγκεκριμένη παράβαση.

Κοινοτικό και ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

10.-(1) Ο παρών Νόμος δε θίγει τους κανόνες του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου περί του εφαρμοστέου δικαίου, κατά τους οποίους εφαρμόζεται είτε το δίκαιο του κράτους μέλους προέλευσης της παράβασης, είτε το δίκαιο του κράτους μέλους όπου επήλθαν τα αποτελέσματά της, ούτε θίγει τις Συμβάσεις που ισχύουν μεταξύ των κρατών μελών, ούτε την τήρηση των γενικών υποχρεώσεων των κρατών μελών που απορρέουν από τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και δη των υποχρεώσεων που συνδέονται με την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(2) Ο παρών Νόμος δε θίγει την εφαρμογή των κανόνων περί ανταγωνισμού.

Κανονισμοί

11. Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και για τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο χρειάζεται ή είναι δεκτικό καθορισμού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 2)

ΝΟΜΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ

ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

 

1. Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμος.

2. Ο περί των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών Νόμος, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

3. Ο περί των Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης Νόμος.

4.  Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμος.

5.  Ο περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμος.

6. Ο περί των Οργανωμένων Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών Νόμος του 2017.

7. Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος.

8. Ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμος.

9. Ο περί της Χρονομεριστικής Σύμβασης, Μακροπρόθεσμων Προϊόντων Διακοπών, Μεταπώλησης και Ανταλλαγής Νόμος.

10. Ο περί Ορισμένων Πτυχών της Πώλησης Καταναλωτικών Αγαθών και των Συναφών Εγγυήσεων Νόμος.

11. Ο περί Ορισμένων Πτυχών των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και ειδικά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, καθώς και για Συναφή Θέματα Νόμος.

12. Ο περί της εξ Αποστάσεως Εμπορίας Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών προς τους Καταναλωτές Νόμος.

13. Ο περί της Ελευθερίας Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόμος του 2010.

14. Ο περί της Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Νόμος του 2017.

Σημείωση
3 του Ν. 188(Ι)/2017Έναρξη ισχύος του Ν. 188(Ι)/2017

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 188(Ι)/2017] τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2018.