Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«αίτηση» σημαίνει αίτηση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 3·

«Δικαστήριο» σημαίνει Επαρχιακό Δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

«κοινοτικός νομιμοποιούμενος φορέας» σημαίνει οργανισμό από κράτος μέλος, άλλο από τη Δημοκρατία, που αναφέρεται στον κατάλογο των νομιμοποιούμενων φορέων τον οποίο η Επιτροπή καταρτίζει σύμφωνα με την Οδηγία 98/27/ΕΚ·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο·

«κυπριακός νομιμοποιούμενος φορέας» σημαίνει οργανισμούς ή/και οργανώσεις που έχουν δεόντως συσταθεί σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία, και έχουν έννομο συμφέρον να προστατεύουν τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών που περιλαμβάνονται στους Νόμους οι οποίοι αναφέρονται στο Παράρτημα, και συγκεκριμένα:

α) Ένα ή περισσότερους ανεξάρτητους δημόσιους οργανισμούς επιφορτισμένους ειδικά με την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών που περιλαμβάνονται στους Νόμους οι οποίοι αναφέρονται στο Παράρτημα, και / ή

β) οργανώσεις των οποίων ο σκοπός συνίσταται στην προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών που περιλαμβάνονται στους Νόμους οι οποίοι αναφέρονται στο Παράρτημα·

«νομιμοποιούμενος φορέας» σημαίνει κοινοτικό νομιμοποιούμενο φορέα ή/και κυπριακό νομιμοποιούμενο φορέα·

«Οδηγία 98/27/ΕΚ» σημαίνει Οδηγία 98/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 1998 περί των αγωγών παραλείψεως στον τομέα της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«παράβαση» σημαίνει κάθε πράξη ή παράλειψη αντίθετη προς τις διατάξεις Νόμου που αναφέρεται στο Παράρτημα, η οποία θίγει τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών·

«συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών» σημαίνει τα συμφέροντα που δεν περιλαμβάνουν την απλή σώρευση των συμφερόντων των ατόμων που εθίγησαν από τη συγκεκριμένη παράβαση·

«Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο» σημαίνει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο η οποία υπογράφηκε στο Οπόρτο στις 2 Μαΐου 1992 και τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο το οποίο υπογράφηκε στις Βρυξέλλες την 17η Μαρτίου 1993, όπως αυτή εκάστοτε περαιτέρω τροποποιείται ή αντικαθίσταται· και

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.