Απόδειξη νομικής ικανότητας κοινοτικού νομιμοποιούμενου φορέα για την καταχώριση αίτησης

4. Στις περιπτώσεις υποβολής αίτησης από κοινοτικό νομιμοποιούμενο φορέα, κατάθεση της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο Δικαστήριο η οποία περιέχει τον κατάλογο νομιμοποιούμενων φορέων στον οποίο περιλαμβάνεται ο εν λόγω φορέας, αποτελεί απόδειξη της νομικής ικανότητας αυτού για καταχώριση αίτησης, επιφυλασσόμενων των εξουσιών του Δικαστηρίου να εξετάζει κατά πόσο οι σκοποί του φορέα δικαιολογούν την καταχώριση αίτησης για διάταγμα στη συγκεκριμένη περίπτωση.