Πληροφορίες και οδηγίες προς τους νομιμοποιούμενους φορείς

8.-(1) Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει και δημοσιεύει οδηγίες και πληροφορίες με σκοπό -

(α) την επεξήγηση των διατάξεων του παρόντος Νόμου σε πρόσωπα που δυνατό να επηρεάζονται από αυτές, και

(β) την επεξήγηση των εφαρμοστέων διαδικασιών διαβούλευσης.