Άσκηση επιμέρους αγωγών

9. Ο παρών Νόμος δε θίγει το δικαίωμα άσκησης επιμέρους αγωγών από άτομα που έχουν θιγεί από τη συγκεκριμένη παράβαση.