Κοινοτικό και ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

10.-(1) Ο παρών Νόμος δε θίγει τους κανόνες του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου περί του εφαρμοστέου δικαίου, κατά τους οποίους εφαρμόζεται είτε το δίκαιο του κράτους μέλους προέλευσης της παράβασης, είτε το δίκαιο του κράτους μέλους όπου επήλθαν τα αποτελέσματά της, ούτε θίγει τις Συμβάσεις που ισχύουν μεταξύ των κρατών μελών, ούτε την τήρηση των γενικών υποχρεώσεων των κρατών μελών που απορρέουν από τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και δη των υποχρεώσεων που συνδέονται με την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(2) Ο παρών Νόμος δε θίγει την εφαρμογή των κανόνων περί ανταγωνισμού.