Γνωστοποίηση κυπριακού νομιμοποιούμενου φορέα στην Επιτροπή

7.-(1) Κατ΄ εφαρμογήν της Οδηγίας 98/27/ΕΚ, οποιοσδήποτε κυπριακός νομιμοποιούμενος φορέας δύναται να αιτηθεί γραπτώς στον Υπουργό όπως ο τελευταίος προβεί σε γνωστοποίηση προς την Επιτροπή κατά τα προβλεπόμενα στην εν λόγω Οδηγία, αναφορικά με τον αιτούμενο φορέα.

(2) Ο Υπουργός δύναται να προβεί στην αιτηθείσα γνωστοποίηση, εάν ικανοποιηθεί ότι ο αιτούμενος φορέας είναι κυπριακός νομιμοποιούμενος φορέας.

(3) Ο Υπουργός δύναται με γνωστοποίησή του προς την Επιτροπή να –

(α) ανακαλέσει γνωστοποίηση την οποία διενήργησε κατόπιν υποβληθέντος αιτήματος δυνάμει του εδαφίου (1), αν κρίνει ότι ο επηρεαζόμενος φορέας δεν είναι πλέον κυπριακός νομιμοποιούμενος φορέας· και

(β) ενημερώσει την Επιτροπή για την τυχόν αλλαγή του ονόματος ή του σκοπού κυπριακού νομιμοποιούμενου φορέα για τον οποίο διενήργησε γνωστοποίηση κατόπιν υποβληθέντος αιτήματος δυνάμει του εδαφίου (1).