ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ SCE ΣΥΣΤΑΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ ΝΟΜΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Ή ΔΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ
Συγκρότηση ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας

5.-(1) Όταν τα διευθυντικά ή τα διοικητικά όργανα των συμμετεχουσών νομικών οντοτήτων καταρτίζουν το σχέδιο σύστασης SCE, λαμβάνουν το συντομότερο δυνατόν τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών περί της ταυτότητας των συμμετεχουσών νομικών οντοτήτων και των σχετικών θυγατρικών ή των σχετικών εγκαταστάσεών τους και περί του αριθμού των εργαζομένων σε αυτές, για να αρχίσουν διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων στις νομικές οντότητες σχετικά με τις ρυθμίσεις για το ρόλο τους εντός της SCE.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) συγκροτείται ειδική διαπραγματευτική ομάδα όπως καθορίζεται στα άρθρα 6 και 7, που εκπροσωπεί τους εργαζόμενους των συμμετεχουσών νομικών οντοτήτων και των σχετικών θυγατρικών ή των σχετικών εγκαταστάσεων.

Σύνθεση ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας

6. Κατά την εκλογή των μελών της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας -

(α) Τα μέλη αυτά εκλέγονται κατ' αναλογία προς τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται σε έκαστο κράτος μέλος από τις συμμετέχουσες νομικές οντότητες και τις σχετικές θυγατρικές ή τις σχετικές εγκαταστάσεις, χορηγώντας, σε σχέση με ένα κράτος μέλος, μία έδρα για κάθε ποσοστό εργαζομένων που απασχολούνται στο εν λόγω κράτος μέλος που ισούται με το 10% ή κλάσμα αυτού, του αριθμού εργαζομένων που απασχολούνται σε όλα τα κράτη μέλη συνολικά·

(β) στην περίπτωση SCE που έχει συσταθεί με συγχώνευση, στα μέλη από κάθε κράτος μέλος προστίθενται όσα ενδεχομένως χρειάζονται για να εξασφαλισθεί ότι η ειδική διαπραγματευτική ομάδα θα περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα μέλος που εκπροσωπεί κάθε συμμετέχουσα συνεργατική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη σε μητρώο και απασχολεί εργαζόμενους στο κράτος μέλος αυτό και η οποία πρόκειται να πάψει να είναι υφιστάμενη ως χωριστή νομική οντότητα ύστερα από την εγγραφή της SCE εφόσον:

(i) ο αριθμός των επιπλέον μελών δεν υπερβαίνει το 20% των μελών που έχουν εκλεγεί δυνάμει της παραγράφου (α), και

(ii) η σύνθεση της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας δε συνεπάγεται διπλή εκπροσώπηση των εν λόγω εργαζομένων:

Νοείται ότι, εάν ο αριθμός των συνεργατικών εταιρειών που αναφέρονται στην παράγραφο (β) υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων επιπλέον εδρών σύμφωνα με την παράγραφο (α), οι επιπλέον έδρες κατανέμονται σε συνεργατικές εταιρείες των διαφόρων κρατών μελών κατά την φθίνουσα τάξη του αριθμού των εργαζομένων τους.

Ειδική διαπραγματευτική ομάδα

7.-(1) Οι αντιπρόσωποι που συμμετέχουν στην ειδική διαπραγματευτική ομάδα εκλέγονται με τους αναπληρωτές τους με την παρακάτω προτεραιότητα, ως εξής:

(α) Από τις υπάρχουσες συνδικαλιστικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τους εργαζομένους,

(β) όπου δεν υπάρχουν τέτοιες οργανώσεις, απευθείας από τους εργαζομένους με άμεση εκλογή.

(2) Στα μέλη της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας πρέπει να περιλαμβάνεται στο μέτρο του δυνατού τουλάχιστον ένα μέλος που θα εκπροσωπεί κάθε συμμετέχουσα νομική οντότητα η οποία έχει εργαζόμενους, χωρίς όμως να αυξάνεται ο συνολικός αριθμός των μελών. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την εκλογή των εκπροσώπων των εργαζομένων πρέπει να προωθούν την ισορροπία μεταξύ των φύλων με τη στο μέτρο του δυνατού διασφάλιση της συμμετοχής των δύο φύλων στην ειδική διαπραγματευτική ομάδα κατά την αναλογία του αριθμού ανδρών και γυναικών στο σύνολο των εργαζομένων.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «εκλογή» σημαίνει τη διαδικασία κατά την οποία διεξάγεται ψηφοφορία με σκοπό την ανάδειξη μελών της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας, η οποία εάν το ζητήσει το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των όσων παρίστανται και έχουν δικαίωμα ψήφου, διεξάγεται μυστικά.

Καθήκοντα ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας

8.-(1) Η ειδική διαπραγματευτική ομάδα και τα αρμόδια όργανα των συμμετεχουσών νομικών οντοτήτων καθορίζουν, με γραπτή συμφωνία, τις ρυθμίσεις για το ρόλο των εργαζομένων εντός της SCE, και για τον σκοπό αυτό, τα αρμόδια όργανα των συμμετεχουσών νομικών οντοτήτων ενημερώνουν την ειδική διαπραγματευτική ομάδα για το σχέδιο και τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύστασης της SCE μέχρι την εγγραφή της.

(2) Για τις ανάγκες των διαπραγματεύσεων, η ειδική διαπραγματευτική ομάδα δύναται να ζητήσει εμπειρογνώμονες της επιλογής της, οι οποίοι δύνανται να παρίστανται στις διαπραγματευτικές συνεδριάσεις συμβουλευτικώς κατόπιν αιτήσεως της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας, όπου χρειάζεται να προωθηθεί συνοχή και συνέπεια σε κοινοτικό επίπεδο.

(3) Η ειδική διαπραγματευτική ομάδα δύναται να αποφασίζει να ενημερώνει τους εκπροσώπους των ενδεδειγμένων εξωτερικών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων των συνδικαλιστικών οργανώσεων, για την έναρξη των διαπραγματεύσεων.

(4) Με την επιφύλαξη των εδαφίων (5) και (6), η ειδική διαπραγματευτική ομάδα λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, εφόσον η πλειοψηφία αυτή αντιστοιχεί και στην απόλυτη πλειοψηφία των εργαζομένων. Κάθε μέλος διαθέτει μία ψήφο. Ωστόσο, εάν το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων οδηγήσει σε μείωση των δικαιωμάτων συμμετοχής, για την απόφαση έγκρισης της συμφωνίας απαιτείται η πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας, εκπροσωπούσα τουλάχιστον τα δύο τρίτα των εργαζομένων, περιλαμβανομένων των ψήφων των μελών που εκπροσωπούν τους εργαζομένους που απασχολούνται σε δύο τουλάχιστον κράτη μέλη:

(α) Στην περίπτωση SCE που θα συσταθεί με συγχώνευση, εάν η συμμετοχή καλύπτει τουλάχιστον το 25% του συνόλου των εργαζομένων των συμμετεχόντων συνεργατικών εταιρειών, ή

(β) στην περίπτωση SCE που θα συσταθεί με άλλο τρόπο, εάν η συμμετοχή καλύπτει τουλάχιστον το 50% του συνόλου των εργαζομένων των συμμετεχουσών νομικών οντοτήτων:

Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου «μείωση των δικαιωμάτων συμμετοχής» σημαίνει την αναλογία των μελών των οργάνων SCE κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο «συμμετοχή», η οποία είναι μικρότερη από τη μεγαλύτερη υπάρχουσα αναλογία εντός των συμμετεχουσών νομικών οντοτήτων.

(5) Η ειδική διαπραγματευτική ομάδα, με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των ψήφων των μελών που εκπροσωπούν εργαζόμενους οι οποίοι απασχολούνται σε δύο τουλάχιστον κράτη μέλη, δύναται να αποφασίσει να μην ξεκινήσει διαπραγματεύσεις ή να περατώσει τις διαπραγματεύσεις που έχουν ήδη αρχίσει, και να βασιστεί στον περί της Θέσπισης Γενικού Πλαισίου Ενημέρωσης και Διαβούλευσης των Εργοδοτουμένων Νόμο ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 3 αυτού, καθώς και στην υφιστάμενη πρακτική περί ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους εργαζόμενους. Τέτοια απόφαση τερματίζει τη διαδικασία για τη σύναψη συμφωνίας που προβλέπεται στο άρθρο 9 και δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 12 έως 15:

Νοείται ότι σε περίπτωση που η SCE έχει συσταθεί μέσω μετατροπής, το παρόν εδάφιο και το εδάφιο (6) δεν εφαρμόζονται εάν υπάρχει συμμετοχή στην προς μετατροπή συνεργατική εταιρεία.

(6) Η ειδική διαπραγματευτική ομάδα συγκαλείται εκ νέου κατόπιν γραπτής αιτήσεως του 10% τουλάχιστον των εργαζομένων στην SCE, στις θυγατρικές και στις εγκαταστάσεις της, ή των εκπροσώπων τους, το ενωρίτερο δύο έτη μετά την απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (5), εκτός εάν τα ενδιαφερόμενα μέρη ορίσουν συντομότερη προθεσμία. Εάν η ειδική διαπραγματευτική ομάδα αποφασίσει την επανέναρξη διαπραγματεύσεων με τη διεύθυνση χωρίς, ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις να καταλήξουν σε συμφωνία, οι διατάξεις των άρθρων 12 έως 15 δεν έχουν εφαρμογή.

(7) Οι τυχόν δαπάνες σχετικά με τη λειτουργία της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας και γενικότερα σχετικά με τις διαπραγματεύσεις, αναλαμβάνονται από τις συμμετέχουσες νομικές οντότητες, κατά τρόπο ώστε η ειδική διαπραγματευτική ομάδα να μπορεί να εκπληρώνει την αποστολή της δεόντως, και ειδικότερα οι συμμετέχουσες νομικές οντότητες αναλαμβάνουν τις πιο κάτω δαπάνες:

(α) Της εκλογής των μελών της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας∙

(β) της οργάνωσης των συναντήσεων της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών διερμηνείας, διαμονής, οδοιπορικών εξόδων, συντήρησης των μελών της και εξόδων εκτύπωσης και κοινοποίησης των αποτελεσμάτων∙

(γ) της χρήσης των υπηρεσιών ενός εμπειρογνώμονα από την ειδική διαπραγματευτική ομάδα προκειμένου να τη βοηθήσει στα καθήκοντα της:

Νοείται ότι δεν αποκόπτεται οποιοδήποτε μέρος των μισθών ή των ημερομισθίων ή οποιωνδήποτε άλλων αμοιβών των εργαζομένων λόγω απουσίας από τα καθήκοντά τους για συμμετοχή στις εργασίες της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας.

Περιεχόμενο συμφωνίας

9.-(1) Τα αρμόδια όργανα των συμμετεχουσών νομικών οντοτήτων και η ειδική διαπραγματευτική ομάδα διαπραγματεύονται με πνεύμα συνεργασίας με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τις ρυθμίσεις για το ρόλο των εργαζομένων στην SCE.

(2) Με την επιφύλαξη της αυτονομίας των μερών, και τηρουμένου του εδαφίου (3) η συμφωνία που αναφέρεται στο εδάφιο (1) η οποία διατυπώνεται γραπτώς μεταξύ των αρμοδίων οργάνων των συμμετεχουσών νομικών οντοτήτων και της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας προσδιορίζει:

(α) Το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας∙

(β) τη σύνθεση, τον αριθμό των μελών και την κατανομή των εδρών του οργάνου εκπροσώπησης που θα αποτελέσει το συνομιλητή του αρμόδιου οργάνου της SCE στο πλαίσιο των ρυθμίσεων για την ενημέρωση και τη διαβούλευση των εργαζομένων της SCE, των θυγατρικών και των εγκαταστάσεών της∙

(γ) τις αρμοδιότητες και την προβλεπόμενη διαδικασία για την ενημέρωση και τη διαβούλευση με το όργανο εκπροσώπησης∙

(δ) τη συχνότητα των συνεδριάσεων του οργάνου εκπροσώπησης∙

(ε) τους οικονομικούς πόρους και τα υλικά μέσα που διατίθενται στο όργανο εκπροσώπησης∙

(στ) εάν, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, τα μέρη αποφασίσουν να θεσπίσουν μια ή περισσότερες διαδικασίες ενημέρωσης και διαβούλευσης αντί να συστήσουν όργανο εκπροσώπησης, τις ρυθμίσεις εφαρμογής των διαδικασιών αυτών∙

(ζ) εάν, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, τα μέρη αποφασίσουν να θεσπίσουν ρυθμίσεις περί συμμετοχής, την ουσία αυτών των ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, του αριθμού των μελών του διοικητικού ή του εποπτικού οργάνου της SCE, τα οποία οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν, να διορίζουν, να προτείνουν ή να απορρίπτουν, των διαδικασιών εκλογής, διορισμού, πρότασης ή απόρριψης των μελών αυτών από τους εργαζομένους καθώς και των δικαιωμάτων τους∙

(η) την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας και τη διάρκειά της, τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται αναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας και την οικεία διαδικασία, μεταξύ άλλων και στην περίπτωση τυχόν δομικών αλλαγών στην SCE και τα υποκαταστήματα και τις εγκαταστάσεις της που προκύπτουν μετά τη δημιουργία της SCE.

(3) Η συμφωνία του εδαφίου (1) δεν υπόκειται, εκτός εάν η ίδια προβλέπει διαφορετικά, στις διατάξεις αναφοράς των άρθρων 12 έως 15.

(4) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (α), του εδαφίου (4), του άρθρου 4, στην περίπτωση SCE που έχει συσταθεί μέσω μετατροπής, η συμφωνία προβλέπει τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο για όλα τα στοιχεία του ρόλου των εργαζομένων με εκείνο που υπήρχε στη συνεργατική εταιρεία η οποία μετατρέπεται σε SCE.

Διάρκεια διαπραγματεύσεων

10. -(1) Οι διαπραγματεύσεις αρχίζουν μόλις συσταθεί η ειδική διαπραγματευτική ομάδα και μπορούν να συνεχιστούν κατά τους έξι μήνες που ακολουθούν.

(2) Τα μέρη δύνανται να συμφωνήσουν παράταση των διαπραγματεύσεων πέραν της περιόδου που αναφέρεται στο εδάφιο (1) μέχρι ένα έτος συνολικά από τη σύσταση της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας.