ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Εφαρμογή διατάξεων αναφοράς

11.-(1) Οι διατάξεις αναφοράς που προβλέπονται στα άρθρα 12 έως 15, ισχύουν από την ημερομηνία της εγγραφής της SCE, εφόσον:

(α) Είτε συμφωνούν τα μέρη∙

(β) είτε δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 10, και:

(i) το αρμόδιο όργανο εκάστης συμμετέχουσας νομικής οντότητας έχει δεχθεί την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 12 έως 15 σε σχέση με την SCE, συνεχίζοντας έτσι την εγγραφή της SCE∙ και

(ii) η ειδική διαπραγματευτική ομάδα δεν έχει λάβει την απόφαση που προβλέπεται στα εδάφια (5) και (6) του άρθρου 8.

(2) Οι διατάξεις αναφοράς που προβλέπονται στο άρθρο 15 εφαρμόζονται μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Στην περίπτωση SCE που έχει συσταθεί μέσω μετατροπής, εάν οι κανόνες ενός κράτους μέλους σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων στο διοικητικό ή στο εποπτικό όργανο εφαρμόζονται σε συνεργατική εταιρεία που έχει μετατραπεί σε SCE∙

(β) στην περίπτωση SCE που έχει συσταθεί με άλλο τρόπο:

(i) Εάν υπήρξαν, πριν την εγγραφή της SCE, σε μια ή περισσότερες από τις συμμετέχουσες νομικές οντότητες, μια ή περισσότερες μορφές συμμετοχής που καλύπτουν τουλάχιστον το 50% του συνολικού αριθμού των εργαζομένων των συμμετεχουσών νομικών οντοτήτων∙ ή

(ii) εάν υπήρξαν, πριν την εγγραφή της SCE, σε μια ή περισσότερες από τις συμμετέχουσες νομικές οντότητες, μια ή περισσότερες μορφές συμμετοχής που καλύπτουν λιγότερο από το 50% του συνολικού αριθμού των εργαζομένων των συμμετεχουσών νομικών οντοτήτων, και η ειδική διαπραγματευτική ομάδα αποφασίσει σχετικά:

Νοείται ότι εάν στις διάφορες συμμετέχουσες νομικές οντότητες υπήρχαν πλείονες μορφές συμμετοχής, η ειδική διαπραγματευτική ομάδα αποφασίζει ποια από αυτές θα καθιερωθεί στην SCE και ενημερώνει τα αρμόδια όργανα των συμμετεχουσών νομικών οντοτήτων για τις αποφάσεις που έλαβε βάσει της παρούσας επιφύλαξης.

Διατάξεις αναφοράς περί ενημέρωσης και διαβούλευσης -σύσταση και σύνθεση οργάνου εκπροσώπησης

12. Όσον αφορά τις περιπτώσεις που καθορίζονται στο άρθρο 11, συνίσταται όργανο εκπροσώπησης σύμφωνα με τους πιο κάτω κανόνες-

(α) Το όργανο εκπροσώπησης απαρτίζεται από εργαζόμενους της SCE και των θυγατρικών και των εγκαταστάσεών της, οι οποίοι έχουν εκλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7∙

(β) το όργανο εκπροσώπησης θεσπίζει τον εσωτερικό του κανονισμό∙

(γ) εφόσον το δικαιολογεί το μέγεθός του, το όργανο εκπροσώπησης εκλέγει μεταξύ των μελών του, επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης η οποία περιλαμβάνει το πολύ τρία μέλη∙

(δ) ο αριθμός των μελών και η κατανομή των εδρών στο όργανο εκπροσώπησης προσαρμόζονται στις μεταβολές που επέρχονται εντός της SCE και εντός των θυγατρικών και των εγκαταστάσεών της και πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου (2) του άρθρου 7∙

(ε) τα μέλη του οργάνου εκπροσώπησης εκλέγονται κατ' αναλογία προς τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται σε κάθε κράτος μέλος από την SCE και τις θυγατρικές ή τις εγκαταστάσεις της, διαθέτοντας ανά κράτος μέλος μία έδρα για κάθε ποσοστό εργαζομένων που απασχολούνται στο εν λόγω κράτος μέλος που ισούται με το 10% ή κλάσμα αυτού, του αριθμού των εργαζομένων που απασχολούνται από αυτές σε όλα τα κράτη μέλη συνολικά∙

(στ) τo αρμόδιο όργανο της SCE ενημερώνεται για τη σύνθεση του οργάνου εκπροσώπησης και το αργότερο τέσσερα έτη μετά τη σύστασή του, το όργανο εκπροσώπησης εξετάζει κατά πόσο είναι σκόπιμο να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για τη σύναψη της συμφωνίας που προβλέπεται στα άρθρα 9 και 11 ή να συνεχιστεί η εφαρμογή των διατάξεων αναφοράς των άρθρων 12 έως 15∙

(ζ) σε περίπτωση που αποφασιστεί η διαπραγμάτευση συμφωνίας σύμφωνα με το άρθρο 9, εφαρμόζονται κατ' αναλογία τα εδάφια (2) έως (7) του άρθρου 8 και τα άρθρα 9 και 10 περίπτωση κατά την οποία ο όρος "ειδική διαπραγματευτική ομάδα" αντικαθίσταται από τον όρο "όργανο εκπροσώπησης":

Νοείται ότι, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία κατά τη λήξη της προθεσμίας περάτωσης των διαπραγματεύσεων, συνεχίζουν να εφαρμόζονται οι διατάξεις αναφοράς.

Διατάξεις αναφοράς για τις αρμοδιότητες και εξουσίες του οργάνου εκπροσώπησης

13. -(1) Η αρμοδιότητα του οργάνου εκπροσώπησης που συστήνεται σύμφωνα με το άρθρο 12, περιορίζεται στα ζητήματα που αφορούν την ίδια την SCE ή οποιαδήποτε από τις θυγατρικές ή τις εγκαταστάσεις της που βρίσκονται σε άλλο κράτος μέλος ή τα οποία υπερβαίνουν τις εξουσίες των οργάνων που λαμβάνουν αποφάσεις σε ένα και μόνο κράτος μέλος.

(2) Υπό την επιφύλαξη των συνεδριάσεων που συγκαλούνται σύμφωνα με το εδάφιο (4) το όργανο εκπροσώπησης δικαιούται να ενημερώνεται και να γνωμοδοτεί και, για το σκοπό αυτό, να συνεδριάζει με το αρμόδιο όργανο της SCE τουλάχιστον μια φορά το χρόνο βάσει τακτικών εκθέσεων που συντάσσει το αρμόδιο όργανο, σχετικά με την πρόοδο των δραστηριοτήτων της SCE και τις προοπτικές της. Οι τοπικές διευθύνσεις ενημερώνονται σχετικά με τα αποτελέσματα της συνάντησης. Το αρμόδιο όργανο της SCE παρέχει στο όργανο εκπροσώπησης την ημερήσια διάταξη για τις συνεδριάσεις του διοικητικού ή, αναλόγως, του διαχειριστικού και του εποπτικού οργάνου, και αντίγραφα όλων των εγγράφων που υποβλήθηκαν στη γενική συνέλευση των μελών του.

(3) Η συνεδρίαση που αναφέρεται στο εδάφιο (2) αφορά κυρίως τη δομή, την οικονομική και τη χρηματοπιστωτική κατάσταση, την πιθανή εξέλιξη των εργασιών καθώς και της παραγωγής και των πωλήσεων, τις πρωτοβουλίες όσον αφορά την εταιρική κοινωνική ευθύνη, την κατάσταση της απασχόλησης και τις πιθανές τάσεις της, τις επενδύσεις, τις ουσιαστικές αλλαγές όσον αφορά την οργάνωση, την εισαγωγή νέων μεθόδων εργασίας ή παραγωγικών διαδικασιών, τις μεταφορές παραγωγής, τις συγχωνεύσεις, τη σύμπτυξη ή το κλείσιμο επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή σημαντικών τμημάτων τους και τις συλλογικές απολύσεις.

(4) Το όργανο εκπροσώπησης πρέπει να ενημερώνεται εγκαίρως για εξαιρετικές περιστάσεις που θίγουν ουσιωδώς τα συμφέροντα των εργαζομένων, ειδικότερα στις περιπτώσεις μετεγκαταστάσεων, μεταφορών, κλεισίματος εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων ή συλλογικών απολύσεων. Στην περίπτωση αυτή το όργανο εκπροσώπησης ή, όταν αποφασίσει σχετικά, ιδιαίτερα για λόγους επείγοντος, η επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης κατά την έννοια της παραγράφου (γ) του άρθρου 12, δικαιούται να συνεδριάζει, κατόπιν αιτήσεώς του, με το αρμόδιο όργανο της SCE ή όποιο άλλο καταλληλότερο επίπεδο της διεύθυνσης της SCE που διαθέτει εξουσίες απόφασης, προκειμένου να ενημερωθεί και να γνωμοδοτήσει για τα μέτρα που θίγουν ιδιαιτέρως τα συμφέροντα των εργαζομένων:

Νοείται ότι όταν το αρμόδιο όργανο της SCE αποφασίσει να μην ακολουθήσει τη γνώμη που εξέφερε το όργανο εκπροσώπησης, τότε το όργανο αυτό δικαιούται να συνεδριάσει περαιτέρω με το αρμόδιο όργανο της SCE προκειμένου να επιδιωχθεί συμφωνία.

(5) Εάν η συνεδρίαση διεξάγεται από την επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης, τα μέλη του οργάνου εκπροσώπησης που εκπροσωπούν άμεσα θιγόμενους από τα μέτρα αυτά εργαζόμενους, έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε αυτήν:

Νοείται ότι οι προαναφερθείσες συνεδριάσεις δεν θίγουν τα προνόμια του αρμοδίου οργάνου της SCE.

(6) Πριν από τις συνεδριάσεις με το αρμόδιο όργανο της SCE, το όργανο εκπροσώπησης ή η επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης, ενδεχομένως διευρυμένη σύμφωνα με το εδάφιο (5), ανάλογα με την περίπτωση, δικαιούνται να συνεδριάσουν χωρίς την παρουσία εκπροσώπων του αρμοδίου οργάνου της SCE.

Διατάξεις αναφοράς για τις λειτουργίες του οργάνου εκπροσώπησης

14. -(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 17, τα μέλη του οργάνου εκπροσώπησης ενημερώνουν τους εκπροσώπους των εργαζομένων της SCE και των θυγατρικών ή των εγκαταστάσεών της σχετικά με το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα των διαδικασιών ενημέρωσης και διαβούλευσης.

(2) Το όργανο εκπροσώπησης ή η επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης, ανάλογα με την περίπτωση, μπορούν να επικουρούνται από εμπειρογνώμονες της επιλογής τους.

(3) Τα μέλη του οργάνου εκπροσώπησης δικαιούνται να απουσιάσουν για εκπαιδευτικούς λόγους χωρίς απώλεια μισθών σε περίπτωση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

(4) Οι διατάξεις του εδαφίου (7) του άρθρου 8 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία σε σχέση με τις δαπάνες λειτουργίας του οργάνου εκπροσώπησης οι οποίες βαρύνουν την SCE.

Διατάξεις αναφοράς περί συμμετοχής

15. -(1) Σε περίπτωση SCE που έχει συσταθεί μέσω μετατροπής σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1435/2003, εάν οι κανόνες σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων στο διοικητικό ή στο εποπτικό όργανο εφαρμόζονται πριν την εγγραφή, συνεχίζουν να εφαρμόζονται στην SCE όλα τα στοιχεία της συμμετοχής των εργαζομένων. Τα εδάφια (2),(3),(4) και (5) εφαρμόζονται κατ' αναλογία.

(2) Σε περίπτωση που η SCE δεν συστάθηκε σύμφωνα με το εδάφιο (1) αλλά σύμφωνα με τους άλλους τρόπους που καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 435/2003, οι εργαζόμενοι της SCE, των θυγατρικών και των εγκαταστάσεών της ή/και το όργανο εκπροσώπησής τους δικαιούνται να εκλέγουν, να διορίζουν, να προτείνουν ή να απορρίπτουν το διορισμό ενός αριθμού μελών του διοικητικού ή του εποπτικού οργάνου της SCE ίσον προς το υψηλότερο ποσοστό που εφαρμόζεται στις οικείες συμμετέχουσες νομικές οντότητες πριν από την εγγραφή της SCE.

(3) Εάν καμιά από τις συμμετέχουσες νομικές οντότητες δεν διέπετο από κανόνες συμμετοχής πριν από την εγγραφή της SCE, η SCE δεν υποχρεούται να εισαγάγει ρυθμίσεις στον τομέα της συμμετοχής των εργαζομένων.

(4) Το όργανο εκπροσώπησης αποφασίζει την κατανομή των εδρών στο διοικητικό ή στο εποπτικό όργανο μεταξύ μελών που εκπροσωπούν εργαζομένους από διάφορα κράτη μέλη ή τον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι της SCE μπορούν να προτείνουν ή να απορρίπτουν τα μέλη των οργάνων σύμφωνα με την αναλογία των εργαζομένων της SCE που απασχολούνται σε κάθε κράτος μέλος. Εάν οι εργαζόμενοι από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη δεν καλύπτονται από αυτό το αναλογικό κριτήριο, το όργανο εκπροσώπησης διορίζει ένα μέλος από ένα από αυτά τα κράτη μέλη, ιδίως από το κράτος μέλος όπου έχει την καταστατική έδρα η SCE, εφόσον αυτό ενδείκνυται.

(5) Τα μέλη του διοικητικού οργάνου ή, ενδεχομένως, του εποπτικού οργάνου της SCE που εκλέγονται, διορίζονται ή προτείνονται από το όργανο εκπροσώπησης ή, κατά περίπτωση, από τους εργαζόμενους, αποτελούν τακτικά μέλη με τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις όπως και τα μέλη που εκπροσωπούν τα μέλη της SCE, περιλαμβανομένου του δικαιώματος ψήφου.