ΜΕΡΟΣ IΧ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ, ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Διορισμός Επιθεωρητών

26. Η Αρμόδια Αρχή διορίζει, με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Επιθεωρητές Λειτουργούς του Τμήματος Γεωργίας, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη διεξαγωγή επίσημων ελέγχων προς διαπίστωση ότι τηρούνται οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, του παρόντος Νόμου, όπως και των Κανονισμών που θεσπίζονται δυνάμει αυτού.

Εξουσίες και αρμοδιότητες Επιθεωρητών

27.-(1) Ο Επιθεωρητής έχει εξουσία σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο να εισέρχεται σε οποιαδήποτε εγκατάσταση, στην οποία έχει εύλογη υποψία ότι παράγεται, παρασκευάζεται, συντηρείται, συσκευάζεται, σημαίνεται, αποθηκεύεται γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο που προορίζεται για έγκριση χρήσης προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης, χώρο πώλησης γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων ή σε οποιαδήποτε υποστατικά στα οποία αυτός έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι υπάρχουν οποιαδήποτε γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης ή που προορίζονται να πωληθούν ή είναι έτοιμα να πωληθούν ως τέτοια με σκοπό -

(α) Την επιθεώρηση των γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων ως προς την παραγωγή, τη μεταχείριση, τη διαλογή, τη συντήρηση, την αποθήκευση, την παρουσίαση, τη συσκευασία, τη σήμανση και τη μεταφορά τους˙

(β) την επιθεώρηση του χώρου παραγωγής, της συντήρησης, της αποθήκευσης, της μεταχείρισης, της συσκευασίας, της παρουσίασης και της μεταφοράς των γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων˙

(γ) τον έλεγχο οποιωνδήποτε αρχείων, βιβλίων, εγγράφων ή άλλων στοιχείων τα οποία βρίσκονται στους τόπους παραγωγής πρώτης ύλης ή μεταποίησης προϊόντων που αφορούν την τήρηση κανόνων σύμφωνα με τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, και τη λήψη αντιγράφων τους˙

(δ) τη λήψη δειγμάτων σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα εδάφια (2) και (3) του παρόντος άρθρου από κάθε γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο που βρίσκεται στους τόπους που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο, περιλαμβανομένου και γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου που βρίσκεται πάνω σε όχημα˙

(ε) να προβαίνει στην κατάσχεση ή στην κατακράτηση, για όση χρονική περίοδο κρίνεται απαραίτητο, γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων για τα οποία εύλογα πιστεύει ότι έχει παραβιαστεί οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 24 και να διατάξει να παραμείνει ή να μεταφερθεί το γεωργικό αυτό προϊόν ή τρόφιμο σε οποιοδήποτε μέρος θα υποδείξει:

Νοείται ότι Επιθεωρητής δε δικαιούται να εισέλθει σε κατοικία παρά μόνο με ένταλμα Δικαστηρίου.

(2) Σε περίπτωση λήψης δείγματος ο Επιθεωρητής χωρίζει το δείγμα που λήφθηκε σε τρία ίσα μέρη, καθένα από τα οποία σημαίνεται και σφραγίζεται ή προσδένεται με τέτοιο τρόπο, όπως η φύση αυτού το επιτρέπει, και παραδίδει ένα από αυτά τα μέρη στον παραγωγό ή εκπρόσωπό του που κατέχει το γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο, διατηρεί ένα από τα μέρη αυτά για μελλοντική σύγκριση και υποβάλλει το τρίτο μέρος για ανάλυση στο Γεωργικό Χημικό, ο οποίος δύναται να αποστείλει το δείγμα σε οποιοδήποτε άλλο διαπιστευμένο εργαστήριο σε περίπτωση που αδυνατεί να διεξάγει ο ίδιος αποτελεσματική ανάλυση του δείγματος. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) σε περίπτωση κατά την οποία ο κάτοχος του γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου δεν είναι ο παραγωγός, τότε το δείγμα χωρίζεται σε τέσσερα ίσα μέρη και το τέταρτο μέρος του δείγματος παραδίδεται σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εναντίον του οποίου δυνατό να προσαφθεί κατηγορία αναφορικά με την πώληση του γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου.

(4) Ο αγοραστής γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου δύναται, εφόσον καταβάλει σχετικό τέλος, να ζητήσει από το φορέα ελέγχου τη διεξαγωγή δειγματοληψίας και ανάλυσης του γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(5) Σε περίπτωση υποβολής ένστασης για τα αποτελέσματα των αναλύσεων που διεξάγονται δυνάμει του παρόντος άρθρου, μπορεί να ζητηθεί από πρόσωπο στο οποίο δίνεται μέρος του δείγματος σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) ή τον αντιπρόσωπο αυτού, καταβάλλοντας τα έξοδα της ανάλυσης, επανέλεγχο του δείγματος στο Γενικό Χημείο του Κράτους ή σε οποιοδήποτε διαπιστευμένο εργαστήριο. Στον επανέλεγχο αναλύεται το μέρος του δείγματος που φυλάγεται από τον Επιθεωρητή και τα αποτελέσματα της ανάλυσης είναι οριστικά.

(6) Επιθεωρητής εισερχόμενος σε οποιεσδήποτε κτιριακές εγκαταστάσεις ή υποστατικά δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορεί να φέρει μαζί του τον αναγκαίο εξοπλισμό και να συνοδεύεται από άλλα πρόσωπα όπου θεωρεί αναγκαίο.

Δικαίωμα ένστασης για την κατακράτηση ή κατάσχεση προϊόντων

28.-(1) Σε περίπτωση κατακράτησης ή κατάσχεσης γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων, ο κάτοχος δύναται να υποβάλει ένσταση προς το Διευθυντή, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης σε αυτόν.

(2) Ο Διευθυντής εξετάζει χωρίς καθυστέρηση την ένσταση και έχει εξουσία να αναθέσει σε ένα ή περισσότερους λειτουργούς του φορέα ελέγχου την εξέταση των θεμάτων που αφορούν την ένσταση πριν την έκδοση της τελεσίδικης απόφασής του, την οποία κοινοποιεί εγγράφως στον ενδιαφερόμενο εντός τριάντα ημερών.

Υποχρέωση προς εχεμύθεια

29.-(1) Ο Πρόεδρος και τα ΅έλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, οι Επιθεωρητές και άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι που λαμβάνουν γνώση ένεκα της θέσης τους ή κατά την άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων πληροφοριών εμπιστευτικής φύσεως, έχουν υποχρέωση προς εχεμύθεια και οφείλουν να ΅ην κοινοποιούν αυτές εκτός στην έκταση που επιβάλλεται προς εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Την ίδια υποχρέωση προς εχεμύθεια έχει και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λαμβάνει γνώση των πληροφοριών αυτών κατ’ εφαρμογή του παρόντος Νόμου κατά τις προβλεπόμενες στον παρόντα Νόμο διαδικασίες.

(3) Παράβαση της κατά το άρθρο αυτό υποχρέωσης προς εχεμύθεια συνιστά ποινικό αδίκημα τι΅ωρού΅ενο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34, προκειμένου δε περί δημόσιων υπαλλήλων, συνιστά πειθαρχικό αδίκημα τι΅ωρού΅ενο κατά τις οικείες πειθαρχικές διατάξεις.

Υποχρεώσεις παραγωγών

30.-(1) Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα, το οποίο παράγει γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο και υποβάλλει αίτηση για χρήση ΠΟΠ ή ΠΓΕ δυνάμει του άρθρου 24, οφείλει να -

(α) Γνωστοποιεί τις δραστηριότητες του στην Αρμόδια Αρχή˙

(β) παρέχει στους Επιθεωρητές οποιεσδήποτε συμπληρωματικές πληροφορίες κρίνονται απαραίτητες για τη μελέτη των προδιαγραφών˙

(γ) υποβάλλει στην Αρμόδια Αρχή ενημερωμένο κατάλογο με τα ονόματα και τις διευθύνσεις των φυσικών ή νομικών προσώπων που εμπλέκονται στη διαδικασία παραγωγής του γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου και υπόκεινται σε έλεγχο δυνάμει του άρθρου 27˙

(δ) παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εύρυθμη αξιολόγηση των αιτήσεων και διεκπεραίωση των ελέγχων.

(2) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα που υπάγεται στο σύστημα ελέγχου υποχρεούται να τηρεί και να θέτει στη διάθεση του Επιθεωρητή για έλεγχο, λογιστικά βιβλία για όλες τις εισροές που χρησιμοποιεί στην παραγωγική διαδικασία (είδος, ποσότητες, προέλευσης, τρόπος χρήσης, κ.λ.π.) καθώς επίσης και για τις πωλήσεις γεωργικών προϊόντων που πραγματοποιεί (είδος, ποσότητες, προορισμός) και τυχόν αποθέματα, για τουλάχιστο ένα έτος.

Επίσημος έλεγχος

31.-(1) Ο φορέας ελέγχου διενεργεί επίσημους ελέγχους για να διασφαλίσει την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Οι έλεγχοι διενεργούνται-

(α) Τακτικά˙

(β) σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες ότι τα γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα δεν είναι σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Νόμου˙

(γ) ανάλογα με τον επιδιωκόμενο στόχο, και ιδιαίτερα σε συνάρτηση με τους κινδύνους και την κτηθείσα πείρα.

(3) Οι έλεγχοι καλύπτουν όλα τα στάδια παραγωγής, μεταποίησης, συσκευασίας, κυκλοφορίας, πώλησης, έκθεσης προς πώληση, αποθήκευσης περιλαμβανομένων και των ελέγχων των πρώτων υλών.

(4) Οι έλεγχοι δύνανται να διαλαμβάνουν τον έλεγχο των εγγράφων, την αντιστοιχία μεταξύ των εγγράφων και γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων, το φυσικό έλεγχο και τις διαδικασίες παραγωγής, συσκευασίας αποθήκευσης και μεταφοράς.

(5) Οι έλεγχοι διεξάγονται κατά κανόνα απροειδοποίητα, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά ο φορέας ελέγχου.