ΜΕΡΟΣ Χ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Παρακώλυση επιθεωρητή

32.-(1) Πρόσωπο το οποίο-

(α) Παρακωλύει Επιθεωρητή από του να εκτελέσει τα καθήκοντά του σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, ή

(β) παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε απαίτηση που του επιβάλλει δικαιωματικά ο Επιθεωρητής δυνάμει του άρθρου 27, ή

(γ) παραλείπει να παράσχει στον Επιθεωρητή οποιαδήποτε άλλη βοήθεια ή πληροφορία, την οποία εύλογα θα ζητήσει ο Επιθεωρητής προς το σκοπό εκπλήρωσης των καθηκόντων του δυνάμει του παρόντος Νόμου,

διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες ή και στις δυο αυτές ποινές.

(2) Πρόσωπο το οποίο, παρέχοντας οποιαδήποτε πληροφορία από τις αναφερόμενες στο εδάφιο (1), προβαίνει εν γνώσει του σε ανακριβή δήλωση, διαπράττει αδίκημα και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή και στις δυο αυτές ποινές.

Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων ελέγχου επί κατακράτησης και κατάσχεσης προϊόντων ή τροφίμων

33. Στην περίπτωση κατακράτησης ή κατάσχεσης των γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων, ο Επιθεωρητής οφείλει να πληροφορήσει τον κάτοχό τους για τα αποτελέσματα του ελέγχου το ταχύτερο δυνατό και εν πάση περιπτώσει μέσα σε τριάντα εργάσιμες ημέρες από την ημέρα κατάσχεσης ή κατακράτησης των γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων.

Ποινικό αδίκημα παράβασης της υποχρέωσης προς εχεμύθεια

34. Όποιος εκ προθέσεως και προς το σκοπό προσπορισμού αθέμιτου οφέλους, παραβιάζει την κατά το άρθρο 29 υποχρέωση προς εχεμύθεια, διαπράττει ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με φυλάκιση μέχρις ενός έτους ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές.

Ψευδείς παραστάσεις

35. Οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο δεν είναι Επιθεωρητής, παρουσιάζεται να ενεργεί ως τέτοιος, είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης, σε ποινή φυλάκισης για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Απαγόρευση ορισμένων πράξεων

36.-(1) Απαγορεύεται η κυκλοφορία, η πώληση ή/και η διάθεση οποιουδήποτε γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης, που παράγεται στην Κύπρο, χωρίς αυτό να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις της σήμανσης, όπως καθορίζονται στα άρθρα 18 και 19 του παρόντος Νόμου.

(2) Απαγορεύεται η κυκλοφορία, η πώληση ή/και η διάθεση οποιουδήποτε γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης, που παράγεται σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή σε τρίτη χώρα, χωρίς αυτό να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις της σήμανσης, όπως καθορίζονται στη νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους ή τρίτης χώρας.

(3) Απαγορεύεται η κυκλοφορία, η πώληση ή/και η διάθεση οποιουδήποτε γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης χωρίς να είναι σύμφωνο με τη φύση, τη σύσταση και την ποιότητα όπως καθορίζονται στις προδιαγραφές του.

(4) Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση από οποιοδήποτε πάνω στη συσκευασία ή στην ετικέτα ενός γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου, που παράγεται στην Κύπρο, μιας κατοχυρωμένης ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης χωρίς την έγκριση της Αρμόδιας Αρχής.

(5) Πρόσωπο το οποίο παραβιάζει τις διατάξεις των εδαφίων (1), (2), (3) και (4) διαπράττει ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με φυλάκιση μέχρι 2 χρόνια ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές.