Παρακώλυση επιθεωρητή

32.-(1) Πρόσωπο το οποίο-

(α) Παρακωλύει Επιθεωρητή από του να εκτελέσει τα καθήκοντά του σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, ή

(β) παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε απαίτηση που του επιβάλλει δικαιωματικά ο Επιθεωρητής δυνάμει του άρθρου 27, ή

(γ) παραλείπει να παράσχει στον Επιθεωρητή οποιαδήποτε άλλη βοήθεια ή πληροφορία, την οποία εύλογα θα ζητήσει ο Επιθεωρητής προς το σκοπό εκπλήρωσης των καθηκόντων του δυνάμει του παρόντος Νόμου,

διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες ή και στις δυο αυτές ποινές.

(2) Πρόσωπο το οποίο, παρέχοντας οποιαδήποτε πληροφορία από τις αναφερόμενες στο εδάφιο (1), προβαίνει εν γνώσει του σε ανακριβή δήλωση, διαπράττει αδίκημα και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή και στις δυο αυτές ποινές.