Επίσημος έλεγχος

31.-(1) Ο φορέας ελέγχου διενεργεί επίσημους ελέγχους για να διασφαλίσει την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Οι έλεγχοι διενεργούνται-

(α) Τακτικά˙

(β) σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες ότι τα γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα δεν είναι σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Νόμου˙

(γ) ανάλογα με τον επιδιωκόμενο στόχο, και ιδιαίτερα σε συνάρτηση με τους κινδύνους και την κτηθείσα πείρα.

(3) Οι έλεγχοι καλύπτουν όλα τα στάδια παραγωγής, μεταποίησης, συσκευασίας, κυκλοφορίας, πώλησης, έκθεσης προς πώληση, αποθήκευσης περιλαμβανομένων και των ελέγχων των πρώτων υλών.

(4) Οι έλεγχοι δύνανται να διαλαμβάνουν τον έλεγχο των εγγράφων, την αντιστοιχία μεταξύ των εγγράφων και γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων, το φυσικό έλεγχο και τις διαδικασίες παραγωγής, συσκευασίας αποθήκευσης και μεταφοράς.

(5) Οι έλεγχοι διεξάγονται κατά κανόνα απροειδοποίητα, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά ο φορέας ελέγχου.