Υποχρεώσεις παραγωγών

30.-(1) Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα, το οποίο παράγει γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο και υποβάλλει αίτηση για χρήση ΠΟΠ ή ΠΓΕ δυνάμει του άρθρου 24, οφείλει να -

(α) Γνωστοποιεί τις δραστηριότητες του στην Αρμόδια Αρχή˙

(β) παρέχει στους Επιθεωρητές οποιεσδήποτε συμπληρωματικές πληροφορίες κρίνονται απαραίτητες για τη μελέτη των προδιαγραφών˙

(γ) υποβάλλει στην Αρμόδια Αρχή ενημερωμένο κατάλογο με τα ονόματα και τις διευθύνσεις των φυσικών ή νομικών προσώπων που εμπλέκονται στη διαδικασία παραγωγής του γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου και υπόκεινται σε έλεγχο δυνάμει του άρθρου 27˙

(δ) παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εύρυθμη αξιολόγηση των αιτήσεων και διεκπεραίωση των ελέγχων.

(2) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα που υπάγεται στο σύστημα ελέγχου υποχρεούται να τηρεί και να θέτει στη διάθεση του Επιθεωρητή για έλεγχο, λογιστικά βιβλία για όλες τις εισροές που χρησιμοποιεί στην παραγωγική διαδικασία (είδος, ποσότητες, προέλευσης, τρόπος χρήσης, κ.λ.π.) καθώς επίσης και για τις πωλήσεις γεωργικών προϊόντων που πραγματοποιεί (είδος, ποσότητες, προορισμός) και τυχόν αποθέματα, για τουλάχιστο ένα έτος.