Απαγόρευση ορισμένων πράξεων

36.-(1) Απαγορεύεται η κυκλοφορία, η πώληση ή/και η διάθεση οποιουδήποτε γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης, που παράγεται στην Κύπρο, χωρίς αυτό να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις της σήμανσης, όπως καθορίζονται στα άρθρα 18 και 19 του παρόντος Νόμου.

(2) Απαγορεύεται η κυκλοφορία, η πώληση ή/και η διάθεση οποιουδήποτε γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης, που παράγεται σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή σε τρίτη χώρα, χωρίς αυτό να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις της σήμανσης, όπως καθορίζονται στη νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους ή τρίτης χώρας.

(3) Απαγορεύεται η κυκλοφορία, η πώληση ή/και η διάθεση οποιουδήποτε γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης χωρίς να είναι σύμφωνο με τη φύση, τη σύσταση και την ποιότητα όπως καθορίζονται στις προδιαγραφές του.

(4) Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση από οποιοδήποτε πάνω στη συσκευασία ή στην ετικέτα ενός γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου, που παράγεται στην Κύπρο, μιας κατοχυρωμένης ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης χωρίς την έγκριση της Αρμόδιας Αρχής.

(5) Πρόσωπο το οποίο παραβιάζει τις διατάξεις των εδαφίων (1), (2), (3) και (4) διαπράττει ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με φυλάκιση μέχρι 2 χρόνια ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές.