Ποινικό αδίκημα παράβασης της υποχρέωσης προς εχεμύθεια

34. Όποιος εκ προθέσεως και προς το σκοπό προσπορισμού αθέμιτου οφέλους, παραβιάζει την κατά το άρθρο 29 υποχρέωση προς εχεμύθεια, διαπράττει ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με φυλάκιση μέχρις ενός έτους ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές.