Δικαίωμα ένστασης για την κατακράτηση ή κατάσχεση προϊόντων

28.-(1) Σε περίπτωση κατακράτησης ή κατάσχεσης γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων, ο κάτοχος δύναται να υποβάλει ένσταση προς το Διευθυντή, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης σε αυτόν.

(2) Ο Διευθυντής εξετάζει χωρίς καθυστέρηση την ένσταση και έχει εξουσία να αναθέσει σε ένα ή περισσότερους λειτουργούς του φορέα ελέγχου την εξέταση των θεμάτων που αφορούν την ένσταση πριν την έκδοση της τελεσίδικης απόφασής του, την οποία κοινοποιεί εγγράφως στον ενδιαφερόμενο εντός τριάντα ημερών.