Εξουσίες και αρμοδιότητες Επιθεωρητών

27.-(1) Ο Επιθεωρητής έχει εξουσία σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο να εισέρχεται σε οποιαδήποτε εγκατάσταση, στην οποία έχει εύλογη υποψία ότι παράγεται, παρασκευάζεται, συντηρείται, συσκευάζεται, σημαίνεται, αποθηκεύεται γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο που προορίζεται για έγκριση χρήσης προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης, χώρο πώλησης γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων ή σε οποιαδήποτε υποστατικά στα οποία αυτός έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι υπάρχουν οποιαδήποτε γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης ή που προορίζονται να πωληθούν ή είναι έτοιμα να πωληθούν ως τέτοια με σκοπό -

(α) Την επιθεώρηση των γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων ως προς την παραγωγή, τη μεταχείριση, τη διαλογή, τη συντήρηση, την αποθήκευση, την παρουσίαση, τη συσκευασία, τη σήμανση και τη μεταφορά τους˙

(β) την επιθεώρηση του χώρου παραγωγής, της συντήρησης, της αποθήκευσης, της μεταχείρισης, της συσκευασίας, της παρουσίασης και της μεταφοράς των γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων˙

(γ) τον έλεγχο οποιωνδήποτε αρχείων, βιβλίων, εγγράφων ή άλλων στοιχείων τα οποία βρίσκονται στους τόπους παραγωγής πρώτης ύλης ή μεταποίησης προϊόντων που αφορούν την τήρηση κανόνων σύμφωνα με τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, και τη λήψη αντιγράφων τους˙

(δ) τη λήψη δειγμάτων σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα εδάφια (2) και (3) του παρόντος άρθρου από κάθε γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο που βρίσκεται στους τόπους που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο, περιλαμβανομένου και γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου που βρίσκεται πάνω σε όχημα˙

(ε) να προβαίνει στην κατάσχεση ή στην κατακράτηση, για όση χρονική περίοδο κρίνεται απαραίτητο, γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων για τα οποία εύλογα πιστεύει ότι έχει παραβιαστεί οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 24 και να διατάξει να παραμείνει ή να μεταφερθεί το γεωργικό αυτό προϊόν ή τρόφιμο σε οποιοδήποτε μέρος θα υποδείξει:

Νοείται ότι Επιθεωρητής δε δικαιούται να εισέλθει σε κατοικία παρά μόνο με ένταλμα Δικαστηρίου.

(2) Σε περίπτωση λήψης δείγματος ο Επιθεωρητής χωρίζει το δείγμα που λήφθηκε σε τρία ίσα μέρη, καθένα από τα οποία σημαίνεται και σφραγίζεται ή προσδένεται με τέτοιο τρόπο, όπως η φύση αυτού το επιτρέπει, και παραδίδει ένα από αυτά τα μέρη στον παραγωγό ή εκπρόσωπό του που κατέχει το γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο, διατηρεί ένα από τα μέρη αυτά για μελλοντική σύγκριση και υποβάλλει το τρίτο μέρος για ανάλυση στο Γεωργικό Χημικό, ο οποίος δύναται να αποστείλει το δείγμα σε οποιοδήποτε άλλο διαπιστευμένο εργαστήριο σε περίπτωση που αδυνατεί να διεξάγει ο ίδιος αποτελεσματική ανάλυση του δείγματος. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) σε περίπτωση κατά την οποία ο κάτοχος του γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου δεν είναι ο παραγωγός, τότε το δείγμα χωρίζεται σε τέσσερα ίσα μέρη και το τέταρτο μέρος του δείγματος παραδίδεται σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εναντίον του οποίου δυνατό να προσαφθεί κατηγορία αναφορικά με την πώληση του γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου.

(4) Ο αγοραστής γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου δύναται, εφόσον καταβάλει σχετικό τέλος, να ζητήσει από το φορέα ελέγχου τη διεξαγωγή δειγματοληψίας και ανάλυσης του γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(5) Σε περίπτωση υποβολής ένστασης για τα αποτελέσματα των αναλύσεων που διεξάγονται δυνάμει του παρόντος άρθρου, μπορεί να ζητηθεί από πρόσωπο στο οποίο δίνεται μέρος του δείγματος σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) ή τον αντιπρόσωπο αυτού, καταβάλλοντας τα έξοδα της ανάλυσης, επανέλεγχο του δείγματος στο Γενικό Χημείο του Κράτους ή σε οποιοδήποτε διαπιστευμένο εργαστήριο. Στον επανέλεγχο αναλύεται το μέρος του δείγματος που φυλάγεται από τον Επιθεωρητή και τα αποτελέσματα της ανάλυσης είναι οριστικά.

(6) Επιθεωρητής εισερχόμενος σε οποιεσδήποτε κτιριακές εγκαταστάσεις ή υποστατικά δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορεί να φέρει μαζί του τον αναγκαίο εξοπλισμό και να συνοδεύεται από άλλα πρόσωπα όπου θεωρεί αναγκαίο.