Διορισμός Επιθεωρητών

26. Η Αρμόδια Αρχή διορίζει, με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Επιθεωρητές Λειτουργούς του Τμήματος Γεωργίας, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη διεξαγωγή επίσημων ελέγχων προς διαπίστωση ότι τηρούνται οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, του παρόντος Νόμου, όπως και των Κανονισμών που θεσπίζονται δυνάμει αυτού.