ΜΕΡΟΣ VΙΙΙ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΠΟΠ Ή ΠΓΕ
Τήρηση Μητρώου Χρηστών ΠΟΠ ή ΠΓΕ

25.-(1) Η Αρμόδια Αρχή καταρτίζει και τηρεί Μητρώο Δικαιούχων Χρήσης Ενδείξεων ΠΟΠ ή ΠΓΕ, το οποίο αποτελεί δημόσιο βιβλίο και η πρόσβαση σε αυτό είναι ελεύθερη σε κάθε ενδιαφερόμενο.

(2) Στο Μητρώο Δικαιούχων Χρήσης Ενδείξεων ΠΟΠ ή ΠΓΕ καταχωρούνται τουλάχιστο τα εξής στοιχεία -

(α) Το όνομα και η διεύθυνση του δικαιούχου·

(β) το είδος και η ονομασία του γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου·

(γ) η κατηγορία ΠΟΠ ή ΠΓΕ· και

(δ) η ημερομηνία έγκρισης, ανανέωσης, ή/και ανάκλησης ή/και αναστολής του δικαιώματος χρήσης των εν λόγω γεωγραφικών ενδείξεων και ονομασιών προέλευσης.