ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
Συμβούλιο Προστασίας των Δικαιωμάτων των Δημιουργών των Φυτών

25.-(1) Ο Υπουργός εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου διορίζει Συμβούλιο Προστασίας των Δικαιωμάτων των Δημιουργών των Φυτών το οποίο αποτελείται από εκπροσώπους των ενδιαφερόμενων μερών οι οποίοι εμπλέκονται στο θέμα της προστασίας των ποικιλιών των φυτών.

(2) Το Συμβούλιο προεδρεύεται από ένα ανώτερο αξιωματούχο του Υπουργείου.

(3) Οι όροι οι οποίοι διέπουν το διορισμό των μελών του Συμβουλίου και τη λειτουργία του Συμβουλίου καθορίζονται σε Κανονισμούς.

(4) Το Συμβούλιο συμβουλεύει και υποβάλλει προτάσεις στον Υπουργό για θέματα σχετικά με τον παρόντα Νόμο, βοηθά το Γραφείο στην εφαρμογή του παρόντος Νόμου και εκτελεί οποιεσδήποτε άλλες εργασίες οι οποίες του ανατίθενται ειδικά από τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς ενεργώντας πάντοτε με σκοπό την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου.

Γραφείο Δικαιωμάτων των Δημιουργών των Φυτών

26.-(1) Ιδρύεται Γραφείο Δικαιωμάτων των Δημιουργών των Φυτών ως Τμήμα του Κλάδου Πνευματικής Ιδιοκτησίας του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη του Υπουργείου.

(2) Το Γραφείο εκπροσωπείται από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη.

(3) Οι αποφάσεις του Γραφείου λαμβάνονται από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη.

Υποχρέωση κοινοποίησης αρνητικών αποφάσεων

27.-(1) Κάθε απόφαση που εκδίδεται από το Γραφείο, η οποία επηρεάζει αρνητικά ένα μέρος σε διαδικασίες ενώπιον του πρέπει να κοινοποιείται στο διάδικο αυτό με αιτιολόγηση.

(2) Το επηρεαζόμενο μέρος μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις προφορικά ή εγγράφως μέσα σε τριάντα ημέρες από την ημερομηνία της γνωστοποίησης.

Βιβλίο Αιτήσεων, Μητρώο Προστασίας των Ποικιλιών των Φυτών και Αρχείο

28.-(1) Το Γραφείο διατηρεί Βιβλίο Αιτήσεων, Μητρώο Προστασίας των Ποικιλιών των Φυτών καθώς και Αρχείο. Το Βιβλίο, το Μητρώο και το Αρχείο πρέπει να είναι ανοικτά για δημόσια επιθεώρηση, επιφυλασσομένης της καταβολής των καθορισμένων τελών.

(2) Κάθε πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον μπορεί να επιθεωρεί:

(α)Τα έγγραφα τα οποία αναφέρονται στις αιτήσεις·

(β)τα έγγραφα τα οποία αφορούν τα δικαιώματα των δημιουργών τα οποία ήδη χορηγήθηκαν· και

(γ)τις καλλιεργητικές δοκιμές και άλλες αναγκαίες δοκιμές.

(3) Στην περίπτωση ποικιλιών των οποίων η παραγωγή απαιτεί επαναλαμβανόμενη χρήση άλλων ποικιλιών ως συστατικών, ο αιτητής μπορεί, όταν κάνει την αίτηση του, να ζητήσει όπως τα έγγραφα και οι δοκιμές οι οποίες αναφέρονται στα συστατικά να μην υπόκεινται σε επιθεώρηση.

(4) Το Γραφείο διατηρεί τα πρωτότυπα ή αντίγραφα των εγγράφων στους φακέλους μέχρι πέντε έτη μετά την απόσυρση ή απόρριψη της αίτησης ή τη λήξη του δικαιώματος του δημιουργού.

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας

29. Το Γραφείο δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τα ακόλουθα:

(α)Αιτήσεις για χορήγηση δικαιωμάτων των δημιουργών·

(β)αιτήσεις για ονομασίες ποικιλιών·

(γ)εγγραφές νέων ονομασιών για ποικιλίες στις οποίες παραχωρήθηκε προστασία·

(δ)παραχωρήσεις δικαιωμάτων των δημιουργών·

(ε)αλλαγές αιτητών ή των κατόχων·

(στ)λήξη δικαιώματος του δημιουργού·

(ζ)τις παραχωρούμενες άδειες εκμετάλλευσης σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 20.

Αποκατάσταση δικαιωμάτων στην προτέρα τους κατάσταση σε περιπτώσεις μη τήρησης χρονικής προθεσμίας

30.-(1) Εάν παρόλη την προσπάθεια που υπό τις περιστάσεις κατέβαλε ο αιτητής ή ο δικαιούχος, ή ο οποιοσδήποτε άλλος διάδικος στις διαδικασίες ενώπιον του Γραφείου, δεν κατέστη δυνατό να τηρηθούν οι χρονικές προθεσμίες που απαιτούνται από το Γραφείο, τα δικαιώματά του, κατόπιν αίτησης, αποκαθίστανται αν η απώλεια οποιουδήποτε δικαιώματος ή τα μέσα αποκατάστασης τα οποία προνοούνται στον παρόντα Νόμο μπορεί να αποδοθούν άμεσα στη μη τήρηση από αυτόν της εν λόγω χρονικής προθεσμίας.

(2) Η αίτηση αυτή υποβάλλεται μέσα σε δύο μήνες αφότου η αιτία της μη συμμόρφωσης έπαυσε να υφίσταται και, οπωσδήποτε, εντός έτους από την εκπνοή της χρονικής προθεσμίας η οποία δεν τηρήθηκε. Η αίτηση πρέπει να είναι κατάλληλα τεκμηριωμένη και πρέπει να συνοδεύεται από το καθορισμένο τέλος για την επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα τους κατάσταση (restitutio in integrum).

(3) Όταν η αίτηση γίνεται αποδεκτή, πρέπει να δίνεται στον αιτητή χρονική προθεσμία ίση προς τη χρονική προθεσμία που δεν τηρήθηκε, η οποία να αρχίζει από την ημερομηνία λήψης της γνωστοποίησης της απόφασης, μέσα στην οποία θα πρέπει να εκτελέσει την πράξη που παραλείφθηκε.

(4) Όταν τα δικαιώματα αποκαθίστανται, ο αιτητής δεν μπορεί να επιβάλλει τα δικαιώματά του εναντίον οποιουδήποτε προσώπου το οποίο, με καλή πίστη, απασχολήθηκε ή πήρε πραγματικά και αποτελεσματικά μέτρα με σκοπό την εκμετάλλευση της ποικιλίας στην περίοδο μεταξύ της απώλειας των δικαιωμάτων και της δημοσίευσης της γνωστοποίησης για την αποκατάσταση αυτών.