Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμος του 2003.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν προκύπτει διαφορετική έννοια από το κείμενο:

“άγρια πανίδα” σημαίνει τα θηράματα, τα άγρια πτηνά, την αλεπού και το αγρινό·

“άγριο πτηνό” σημαίνει κάθε πτηνό το οποίο ζει εκ φύσεως σε άγρια κατάσταση και περιλαμβάνει θηραματικό πτηνό˙

“αγρινό” σημαίνει το είδος ovis orientalis ophion·

“αεροβόλο” σημαίνει αεροβόλο όπλο του οποίου η κάννη είναι λείας ή ραβδωτής εσωτερικής επιφάνειας και το οποίο λειτουργεί με συμπιεζόμενο αέρα και εκτοξεύει σφαιρίδιο από μεταλλική, πλαστική ή άλλη ύλη και περιλαμβάνει και τα εξαρτήματα αυτού∙

“ακίνητη ιδιοκτησία” έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου·

“αλεπού” σημαίνει το είδος Vulpes vulpes·

“αλλοδαπός” σημαίνει πρόσωπο το οποίο δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας·

“ανακριτής” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του άρθρου 4 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου∙

“ανάπτυξη” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του άρθρου 2 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου∙

“απαγορευμένη περιοχή κυνηγιού” σημαίνει τη συγκεκριμένη περιοχή όπου το κυνήγι απαγορεύεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα·

“αποδημητικό” σημαίνει κάθε είδος άγριας πανίδας που μεταναστεύει από το χώρο φωλεοποίησης στο χώρο διαχείμασης και αντίστροφα σε τακτά χρονικά διαστήματα·

“αρμόδια αρχή” σημαίνει τον υπουργό·

“αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης” σημαίνει δήμο ή κοινοτικό συμβούλιο·

“βιολογική ποικιλότητα ή βιοποικιλότητα” σημαίνει τις διαφορετικές δομές με τις οποίες εκφράζεται η ζωή στα διαφορετικά επίπεδα οργάνωσής της, από το γενετικό, το επίπεδο των ειδών, το επίπεδο των οικοσυστημάτων, μέχρι το επίπεδο του τοπίου, όπου και αν βρίσκονται αυτές οι δομές, δηλαδή στη ξηρά, στο νερό ή στον αέρα, καθώς τον τρόπο έκφρασης αυτής της ποικιλίας σε χωρική και χρονική κλίμακα·

“βιότοπος” σημαίνει τη χερσαία περιοχή ή υγρότοπο που διακρίνεται χάρη στα βιοτικά και αβιοτικά χαρακτηριστικά του και στον οποίο είδος άγριας πανίδας διαβιεί σε φυσική κατάσταση·

“δείγμα” έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμος του 2003.

“διευθυντής” σημαίνει το διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπό του·

“δίκτυ” σημαίνει το πλεκτό νήμα το οποίο είναι ειδικά κατασκευασμένο για παγίδευση άγριων πτηνών και, για σκοπούς επιμέτρησης ποινής, ένα δίκτυ νοείται το δίκτυ με διαστάσεις μέχρι τεσσεράμισι μέτρα (4,5 μ.) πλάτος και μέχρι δώδεκα μέτρα (12 μ.) μήκος·

“εγγεγραμμένος ιατρός” σημαίνει τον εγγεγραμμένο ιατρό, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εγγραφής Ιατρών Νόμου·

“είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος” σημαίνει το είδος το οποίο αναγράφεται στο Παράρτημα V

“είδη με γηγενούς άγριας πανίδας” σημαίνει τα είδη των άγριων ζώων που απαντώνται εκ φύσεώς τους στα όρια της Δημοκρατίας, αλλά ζουν εκ φύσεώς τους σε άγρια κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων των ειδών των άγριων ζώων που είναι εκτρεφόμενα ή έχουν γεννηθεί σε αιχμαλωσία·

“είδη προτεραιότητας” σημαίνει το είδος κοινοτικού ενδιαφέροντος το οποίο σημειώνεται με αστερίσκο (*) στο Παράρτημα V·

“ειδική ζώνη διατήρησης” σημαίνει τον τόπο κοινοτικής σημασίας, ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 13 του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου του 2003·

“είδος” σημαίνει το σύνολο των οργανισμών που αναπαράγονται ή μπορούν να αναπαραχθούν μεταξύ τους, παράγοντας γόνιμους απογόνους, και είναι απομονωμένοι αναπαραγωγικά από άλλα σύνολα οργανισμών·

“είδος υπό απειλή” σημαίνει το είδος της άγριας πανίδας που απειλείται άμεσα με αφανισμό και καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΧ ή/και οποιοδήποτε άλλο είδος άγριας πανίδας το οποίο δυνατό να καθοριστεί με γνωστοποίηση του υπουργού·

“εκτρεφόμενα είδη της άγριας πανίδας” σημαίνει τα είδη της άγριας πανίδας που έχουν γεννηθεί σε συνθήκες αιχμαλωσίας από εκτρεφόμενους γονείς και φέρουν σήμανση·

“ενδημικό” σημαίνει κάθε είδος άγριας πανίδας το οποίο απαντά, υπό φυσικές συνθήκες, μόνο στη Δημοκρατία·

“επιδημητικό” σημαίνει κάθε είδος άγριας πανίδας το οποίο απαντά, υπό φυσικές συνθήκες, στη Δημοκρατία και δε μεταναστεύει·

“επιδημητικό κυνήγι” σημαίνει το κυνήγι του λαγού, της πέρδικας και της φραγκολίνας·

“Επιτροπή” σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

“Επιτροπή Διαχείρισης” σημαίνει την Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Θήρας, που εγκαθιδρύθηκε σύμφωνα με τους περί Ταμείου Θήρας Νόμους του 1990 έως 1999·

“Επιστημονική Επιτροπή” σημαίνει την επιτροπή η οποία ιδρύεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου του 2003·

“ζώο” σημαίνει οποιοδήποτε ζωντανό ζωικό είδος·

“ζωολογικός κήπος” έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο Κανονισμός 2 των περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Διατήρηση Άγριων Ζώων σε Ζωολογικούς Κήπους) Κανονισμών του 2002·

“ζώνες ειδικής προστασίας” σημαίνει τις περιοχές οι οποίες ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 7·

“θήραμα” σημαίνει λαγούς (lepus europeus) και θηραματικά πτηνά και περιλαμβάνει οποιαδήποτε άλλα ζώα τα οποία δυνατό να καθοριστούν ως θήραμα·

“θηραματικό πτηνό” σημαίνει κάθε θηρεύσιμο πτηνό του Παραρτήματος ΙΙ·

“θηρεύσιμο” σημαίνει το είδος άγριας πανίδας του οποίου επιτρέπεται το κυνήγι·

“θηροφύλακας” σημαίνει πρόσωπο το οποίο διορίστηκε θηροφύλακας ή λειτουργός του Ταμείου Θήρας, σύμφωνα με το άρθρο 5 των περί Ταμείου Θήρας Νόμων του 1990 έως 1999·

“ιδιοκτήτης σκύλου” έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Σκύλων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

“ιερακοθηρία” σημαίνει τη θήρα με τη χρήση ζωντανών αρπακτικών ειδών·

“κατάσταση έκτακτης ανάγκης” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του άρθρου 2 του περί Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών Νόμου∙

“κάτοχος ανανεωμένης άδειας κυνηγιού με παραπληγία” σημαίνει τον κάτοχο ανανεωμένης άδειας κυνηγιού, που παρουσιάζει μηδενική ή σχεδόν μηδενική κίνηση και στα δύο κάτω άκρα ή/και σοβαρή διαταραχή της αισθητικότητας και των δύο κάτω άκρων, λόγω εκ γενετής πάθησης, ασθένειας ή ατυχήματος, που καθιστά αναγκαία τη συνεχή και μόνιμη χρήση τροχοκαθίσματος για τη διακίνησή του·

“κρατική υπηρεσία” έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου του 2003·

«“κυνηγετικό όπλο” σημαίνει μακρύκαννο επωμιζόμενο πυροβόλο όπλο, που φέρει λεία εσωτερική κάννη και είναι είτε μονόκαννο, που μπορεί να φέρει μόνο ένα (1) φυσίγγιο εντός της θαλάμης, είτε δίκαννο, που μπορεί να φέρει μόνο ένα (1) φυσίγγιο σε κάθε θαλάμη ή αεροβόλο∙

“κυνηγετικός σκύλος” σημαίνει σκύλο οποιασδήποτε φυλής, που δύναται να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς κυνηγίου·

“κυνηγετικό πορτοκαλί” σημαίνει το έντονο πορτοκαλί χρώμα με κωδικό #ff6700 στο σύστημα χρωμάτων hex colour·

«“κυνήγι” ή “θήρα” σημαίνει τη δραστηριότητα που ασκείται με κυνηγετικό όπλο ή κυνηγετικό τόξο ή αεροβόλο ή σφεντόνα, με ή χωρίς τη συνοδεία κυνηγετικού σκύλου, από κάτοχο άδειας κυνηγίου·

“μέλος της αστυνομικής δύναμης” σημαίνει μέλος της δύναμης, σύμφωνα με το άρθρο 2 του περί Αστυνομίας Νόμου·

“μέλος της Υπηρεσίας του Ταμείου Θήρας” σημαίνει θηροφύλακα ή λειτουργό του Ταμείου Θήρας·

“μέσο μεταφοράς” σημαίνει οποιοδήποτε αεροσκάφος, ζώο, άμαξα, σκάφος, σιδηροδρομικό βαγόνι, ποδήλατο, μηχανοκίνητο όχημα οποιασδήποτε περιγραφής ή οποιοδήποτε άλλο όχημα που χρησιμοποιείται για το σκοπό μεταφοράς προσώπων ή αγαθών·

“μη προστατευόμενο” σημαίνει το είδος άγριας πανίδας ή άλλο ζώο που καθορίζεται στο Παράρτημα Χ·

“ξενικό είδος” σημαίνει το είδος ζώου, που εισάγεται, εκούσια ή ακούσια, από τον άνθρωπο, σε περιοχές εκτός του ιστορικά γνωστού εύρους εξάπλωσής του·

“ξενικό-εισβλητικό είδος” σημαίνει το είδος ζώου, που εισάγεται, εκούσια ή ακούσια, από τον άνθρωπο, σε περιοχές εκτός του ιστορικά γνωστού εύρους εξάπλωσής του και το οποίο, επεκτεινόμενο μέσω της διασποράς, εγκαθιστά πληθυσμός, μακριά από το σημείο της πρώτης εισαγωγής του σε φυσικά ή ημι-φυσικά οικοσυστήματα, επηρεάζοντας αρνητικά τη δομή και λειτουργία τους·

“ξόβεργο” σημαίνει την ξύλινη βέργα ή άλλο αντικείμενο αλειμμένο με κολλώδη ουσία που χρησιμοποιείται για την παγίδευση πτηνών και, για σκοπούς επιμέτρησης ποινής, ένα ξόβεργο νοείται το ξόβεργο με μήκος μέχρι ογδόντα εκατοστά του μέτρου (80 εκ.)·

“οικοσύστημα ή ενδιαίτημα ενός είδους” σημαίνει το περιβάλλον, οριζόμενο από βιολογικούς και μη βιολογικούς χαρακτηριστικούς παράγοντες, στο οποίο ζει το είδος σε ένα από τα στάδια του βιολογικού του κύκλου·

“παγίδα με σιαγόνες” σημαίνει το μηχανισμό που έχει σχεδιαστεί για να συγκρατεί ή να συλλαμβάνει είδος άγριας πανίδας με τη βοήθεια σιαγόνων, οι οποίες κλείνουν σφικτά γύρω από ένα ή περισσότερα μέλη του ζώου, εμποδίζοντας το μέλος ή τα μέλη να αποδεσμευτούν·

“προβολέας” ορίζεται το εξάρτημα ή η συσκευή που είναι εφαρμοσμένη σε όχημα ή μεταφέρεται από άνθρωπο και παράγει φως, σχετικά συγκεντρωμένο σε μία κατεύθυνση, με ένταση φωτισμού μεγαλύτερη των πεντακόσιων (500) lumen:

Νοείται ότι δεν θεωρούνται προβολείς τα εργοστασιακά φώτα πλοήγησης οχημάτων∙

“προϊστάμενος” σημαίνει τον προϊστάμενο του Ταμείου Θήρας ή εκπρόσωπό του·

“προστατευόμενο” σημαίνει το είδος της άγριας πανίδας του οποίου απαγορεύεται η πυροβόληση, φόνευση, σύλληψη, καταδίωξη, κατοχή, πώληση ή έκθεση προς πώληση και καθορίζεται στο Παράρτημα VΙ·

“πυροβόλο όπλο” έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Πυροβόλων και μη Πυροβόλων Όπλων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

“σκύλος” έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Σκύλων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

“Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης Αγρινού” σημαίνει την επιτροπή η οποία ιδρύεται σύμφωνα με το άρθρο 21·

“τάισμα” σημαίνει την εσκεμμένη τοποθέτηση ή μετατόπιση στην ύπαιθρο οποιουδήποτε είδους τροφής ή χημικών παρασκευασμάτων, όπως σπόρους σιτηρών, τροφής πουλιών, άλατος, φρούτων, τα οποία μπορούν να προσελκύσουν είδη άγριας πανίδας ή ζώα για σκοπούς κυνηγιού·

“Ταμείο Θήρας” σημαίνει το ειδικό ταμείο που ιδρύθηκε σύμφωνα με τους περί Ταμείου Θήρας Νόμους του 1990 έως 1999·

“υπεύθυνος αστυνομικού σταθμού” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του άρθρου 2 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου∙

“υποβάθμιση ή καταστροφή βιοτόπου” σημαίνει τους  ανθρωπογενείς παράγοντες ή ενέργειες ή δραστηριότητες που μπορούν να επιφέρουν καταστροφή, φθορά, υποβάθμιση ή συρρίκνωση των βιοτόπων ή των οικοσυστημάτων που είναι απαραίτητοι για την επιβίωση της άγριας πανίδας ή αλλοίωση των φυσικών σχηματισμών και των τοπίων ή των επιμέρους στοιχείων τους και περιλαμβάνουν εκχερσώσεις γης με τη χρήση μηχανημάτων, ισοπεδώσεις, εκσκαφές, επιχωματώσεις, διατάραξη των φερτών υλικών εντός ποταμών, μετακίνηση ή μεταφορά λίθων ή άλλων υλικών από ποταμούς, αφαίρεση πέτρας ή άλλου υλικού και διάνοιξη δρόμων:

Νοείται ότι στον όρο αυτό περιλαμβάνονται και οι φυσικές φθορές των βιοτόπων, των οποίων η αποκατάσταση απαιτεί ανθρώπινη παρέμβαση∙

“υποείδος” σημαίνει το σύνολο των οργανισμών φαινοτυπικά όμοιων πληθυσμών, που διακρίνονται γενετικά, που μπορεί να διακρίνονται μορφολογικά, από άλλους του ίδιου είδους και εξαπλώνονται σε τμήμα της συνολικής γεωγραφικής εμφάνισης του είδους ή είναι απομονωμένα γεωγραφικά·

“υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών·

“Φύση 2000” έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου του 2003.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Σκοπός

3. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι:

(α) η προστασία, διατήρηση, διαχείριση και εκμετάλλευση όλων των ειδών άγριων πτηνών·

(β) η προστασία, η διατήρηση ή προσαρμογή του πληθυσμού όλων των ειδών άγριων πτηνών σε ένα επίπεδο που να ανταποκρίνεται στις οικολογικές, επιστημονικές και μορφωτικές απαιτήσεις, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη τις οικονομικές και ψυχαγωγικές απαιτήσεις·

(γ) η προστασία της άγριας πανίδας·

(δ) η διασφάλιση της διατήρησης ή αποκατάστασης σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, όπως αυτή ορίζεται στα εδάφια (3) και (4) του άρθρου 13 του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου του 2003, των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος·

(ε) η προστασία της βιοποικιλότητας και η ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας, των οικοσυστημάτων, της άγριας χλωρίδας και πανίδας της Κύπρου, καθώς και η πρόληψη μετάδοσης ασθενειών στην άγρια πανίδα.

Αρμόδια αρχή

4.- (1) Ο υπουργός είναι η αρμόδια αρχή για την προστασία και τη διαχείριση της άγριας πανίδας στη Δημοκρατία καθώς και στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη αυτής, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 3 του περί της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και Υφαλοκρηπίδας Νόμου.

(2) Ο προϊστάμενος του Ταμείου Θήρας έχει τη διοικητική ευθύνη και αρμοδιότητα εκτελέσεως των αποφάσεων του υπουργού.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων των περί Δασών Νόμων του 1967 έως 2003 για την άγρια πανίδα, ευθύνη και αρμοδιότητα διαχείρισής της εντός των περιοχών «Φύση 2000» έχει το Ταμείο Θήρας:

Νοείται ότι στα κρατικά δάση που περιλαμβάνονται σε περιοχές «Φύση 2000» αρμοδιότητα διαχείρισης της άγριας πανίδας έχει το Ταμείο Θήρας σε διαβούλευση και συνεργασία με το Τμήμα Δασών.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ
Πεδίο εφαρμογής

5. Το παρόν Μέρος εφαρμόζεται αναφορικά με τα άγρια πτηνά, τα αυγά, τις φωλιές και τους οικοτόπους τους.

Εξουσίες υπουργού

6.-(1) Για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στο άρθρο 3 και για σκοπούς διαφύλαξης, διατήρησης, συντήρησης ή αποκατάστασης μιας επαρκούς ποικιλίας και επιφάνειας οικοτόπων και των ειδών των άγριων πτηνών, ο υπουργός, μετά από γραπτή γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής, καθορίζει -

(α) ζώνες ειδικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του άρθρου 7·

(β) με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, μέτρα για τη, σύμφωνα με τις οικολογικές απαιτήσεις,  συντήρηση και διευθέτηση, των οικοτόπων που βρίσκονται τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό των ζωνών ειδικής προστασίας, τα οποία δύναται να περιλαμβάνουν ή και να καλύπτουν τα ακόλουθα:

(i) Τον περιορισμό ή/ και τον έλεγχο της πρόσβασης του κοινού σε συγκεκριμένη περιοχή ή μέρος περιοχής και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο,

(ii) τον περιορισμό ή/ και τη ρύθμιση της χρήσης διάφορων τύπων οχημάτων σε συγκεκριμένη περιοχή ή μέρος περιοχής και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο,

(iii) τον έλεγχο ή/ και τον περιορισμό δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων εκχερσώσεων ή ισοπεδώσεων γης με τη χρήση μηχανημάτων και διάνοιξης δρόμων,

(iv) τον έλεγχο ή/ και τον περιορισμό δραστηριοτήτων αναψυχής, όπως αγώνων μοτοσυκλετών, ιστιοσανίδας, βαρκών, μοτοσυκλετών θαλάσσης ή άλλων παρόμοιων δραστηριοτήτων,

(v) τον έλεγχο ή/ και τον περιορισμό της χρήσης εντομοκτόνων, ζιζανιοκτόνων ή άλλων χημικών παρασκευασμάτων για συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή και σε συγκεκριμένη περιοχή,

(vi) την ενθάρρυνση ή/ και την προώθηση των στόχων του παρόντος άρθρου μέσω συγκεκριμένων πρακτικών ή και δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τη γεωργία και την κτηνοτροφία,

(vii) οποιαδήποτε άλλα μέτρα αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

(γ) με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, περιοχές για τη δημιουργία βιοτόπων·

(δ) με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, μέτρα για την αποκατάσταση κατεστραμμένων βιοτόπων:

Νοείται ότι τυχόν υιοθέτηση άλλων ειδικών μέτρων διατήρησης δεν επηρεάζει την υποχρέωση καθορισμού ζωνών ειδικής προστασίας.

(2) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις διατάγματος, που εκδίδεται με βάση τις παραγράφους (β) και (δ) του εδαφίου (1), είναι ένοχο αδικήματος.

Ζώνες ειδικής προστασίας

7.-(1) Αναφορικά με τα είδη άγριων πτηνών τα οποία περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι, ο υπουργός, μετά από γραπτή γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής, η οποία συντάσσεται με βάση το εδάφιο (2), καθορίζει με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τις πιο κατάλληλες περιοχές, όσον αφορά αριθμό και επιφάνεια, ως ζώνες ειδικής προστασίας.

(2) Η Επιστημονική Επιτροπή, προς το σκοπό της διασφάλισης της διατήρησης, επιβίωσης ή αναπαραγωγής των ειδών άγριων πτηνών τα οποία περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι στην περιοχή εξάπλωσής τους, λαμβάνει υπόψη τόσο τις απαιτήσεις προστασίας τους στη γεωγραφική θαλάσσια και χερσαία περιοχή της Κοινότητας όσο και τις τάσεις και τις μεταβολές στα επίπεδα πληθυσμών τους και αναφέρει στη γραπτή γνωμοδότησή της προς τον υπουργό:

(α)τα είδη άγριων πτηνών που απειλούνται με εξαφάνιση·

(β)τα είδη άγριων πτηνών που είναι ευπαθή σε συγκεκριμένες μεταβολές των οικοτόπων τους·

(γ)τα είδη άγριων πτηνών που θεωρούνται σπάνια, είτε γιατί οι πληθυσμοί τους είναι μικροί ή η τοπική τους εξάπλωση είναι περιορισμένη·

(δ)οποιαδήποτε άλλα είδη άγριων πτηνών τα οποία έχουν ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής λόγω ιδιομορφίας του οικότοπού τους.

(3) Ο υπουργός, μετά από γραπτή γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής, η οποία συντάσσεται με βάση το εδάφιο (4), λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες προστασίας στη γεωγραφική θαλάσσια και χερσαία ζώνη της Κοινότητας, καθορίζει, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας -

(α) ζώνες ειδικής προστασίας και για τα αποδημητικά είδη άγριων πτηνών που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι, των οποίων η έλευση στη Δημοκρατία είναι τακτική, ούτως ώστε να εξασφαλισθεί η επιβίωση και η αναπαραγωγή τους στη ζώνη εξάπλωσής τους· και

(β) μέτρα για τη, σύμφωνα με τις οικολογικές απαιτήσεις, συντήρηση και διευθέτηση των οικοτόπων που βρίσκονται τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό των ζωνών ειδικής προστασίας που αναφέρονται στην παράγραφο (α), τα οποία πρέπει να είναι ανάλογα με αυτά που υιοθετούνται για τα είδη του Παραρτήματος Ι.

(4) Η Επιστημονική Επιτροπή, αναφορικά με τα εν λόγω αποδημητικά είδη άγριων πτηνών τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι, των οποίων η έλευση στη Δημοκρατία είναι τακτική, καθορίζει στη γραπτή γνωμοδότησή της προς τον υπουργό τις ανάγκες προστασίας:

(α)των περιοχών αναπαραγωγής, αλλαγής φτερώματος και διαχειμάσεως·

(β)των περιοχών όπου βρίσκονται οι σταθμοί κατά μήκος των οδών αποδημίας·

(γ)των υγροτόπων, και ιδιαίτερα όσων έχουν διεθνή σπουδαιότητα.

(5) Προς το σκοπό της αποφυγής -

(α) σημαντικής, σε σχέση με τους αντικειμενικούς στόχους του παρόντος άρθρου, ρύπανσης ή φθοράς των οικοτόπων που βρίσκονται τόσο εντός όσο και εκτός ζώνης ειδικής προστασίας, η οποία καθορίζεται με βάση τα εδάφια (1) και/ ή (3), και

(β) επιζήμιων για τα άγρια πτηνά διαταράξεων, όταν αυτές έχουν σημαντικές συνέπειες σε σχέση με τους αντικειμενικούς στόχους του παρόντος άρθρου,

τα άρθρα 15 και 16 του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου εφαρμόζονται και για τις ειδικές ζώνες προστασίας.

(6) Ο υπουργός, μετά από γραπτή γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής, καθορίζει με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας κατάλληλα μέτρα, προς αποφυγή της ρύπανσης ή φθοράς οικοτόπου ο οποίος βρίσκεται εκτός ζώνης ειδικής προστασίας, η οποία καθορίζεται με βάση το εδάφιο (1) ή (3), καθώς και προς αποφυγή των επιζήμιων για τα άγρια πτηνά διαταράξεων.

(7) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις διατάγματος που εκδίδεται με βάση το εδάφιο (6) είναι ένοχο αδικήματος.

Υποβάθμιση ή καταστροφή βιοτόπου ή όχληση της άγριας πανίδας

7A.-(1) Πρόσωπο το οποίο εκτελεί, είτε από μόνο του είτε για λογαριασμό άλλου προσώπου, οποιουδήποτε είδους ανάπτυξη ή άλλη εργασία ή διαταράσσει ή επεμβαίνει σε βιότοπο, χωρίς την εκ των προτέρων εξασφάλιση της απαιτούμενης άδειας ή παραβιάζει τους όρους ή και τις προϋποθέσεις οποιασδήποτε απαιτούμενης άδειας, και που με τις ενέργειές του προκαλεί υποβάθμιση ή καταστροφή του βιότοπου ή όχληση της άγριας πανίδας, είναι ένοχο αδικήματος.

(2) Ο προϊστάμενος ζητά από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) να παρουσιάσουν για επιθεώρηση και έλεγχο κάθε σχετική άδεια και σε περίπτωση που αυτή δεν έχει εκδοθεί ενημερώνει την, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή.

(3)(α) Σε περίπτωση συνέχισης της διεξαγωγής οποιωνδήποτε εργασιών ή επεμβάσεων που περιγράφονται πιο πάνω χωρίς την εξασφάλιση της απαιτούμενης άδειας ή παραβιάζει τους όρους ή και τις προϋποθέσεις οποιασδήποτε απαιτούμενης άδειας, ο προϊστάμενος δύναται να αποταθεί με πρωτογενή αίτησή του στο δικαστήριο και να ζητήσει την έκδοση διατάγματος για τον άμεσο τερματισμό κάθε εργασίας, που εκτελείται κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, καθώς και για την άμεση απομάκρυνση, από την περιοχή των εργασιών, όλων των μέσων που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση ή τη διευκόλυνση της εκτέλεσής τους.

(β) Το δικαστήριο δύναται, με μονομερή (ex-parte) αίτηση του προϊσταμένου, να εκδώσει οποιοδήποτε προσωρινό διάταγμα κρίνει αναγκαίο, μέχρι την πλήρη εκδίκαση της υπόθεσης.

(4) Εκκρεμούσης της ποινικής υπόθεσης, το δικαστήριο δύναται επίσης να εκδώσει διάταγμα με το οποίο να επιτρέπει στον προϊστάμενο να ακινητοποιήσει και να σφραγίσει οποιαδήποτε εργαλεία ή/ και εξαρτήματα ή/ και μηχανήματα ή/ και εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται για τη συνέχιση της εκτέλεσης ή τη διευκόλυνση της συνέχισης της εκτέλεσης των εργασιών μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης ή μέχρι τη μετακίνησή τους από το χώρο των εργασιών, χωρίς την καταβολή αποζημίωσης:

Νοείται ότι κατά τη διάρκεια της ισχύος του διατάγματος, το οποίο εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, τα εργαλεία ή/ και εξαρτήματα ή/ και μηχανήματα ή/ και εγκαταστάσεις εξακολουθούν να βρίσκονται υπό την ευθύνη του ιδιοκτήτη ή/ και κατόχου ή και χειριστή τους χωρίς την καταβολή αποζημίωσης.

(5) Σε περίπτωση που πρόσωπο κρίνεται ένοχο αδικήματος σύμφωνα με το παρόν άρθρο, το δικαστήριο, επιπρόσθετα από οποιαδήποτε άλλη ποινή, δύναται να επιβάλει χρηματική ποινή ίση με το χρηματικό ποσό που έχει χρησιμοποιηθεί ή δύναται να χρησιμοποιηθεί για την περιβαλλοντική αποκατάσταση της ζημιάς που διενεργήθηκε από την υποβάθμιση ή την καταστροφή του βιότοπου.

(6) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται, τηρουμένων των διατάξεων του περί Δασών Νόμου, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό των ζωνών ειδικής προστασίας (ΖΕΠ), αλλά δεν εφαρμόζονται εντός οικιστικών, παραθεριστικών και τουριστικών ζωνών ανάπτυξης, όπως αυτές καθορίζονται στον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο.

Προστασία άγριων πτηνών

8.-(1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των άρθρων 9 και 12, ο υπουργός λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο με σκοπό τη θέσπιση ενός γενικού καθεστώτος προστασίας όλων των ειδών άγριων πτηνών.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), απαγορεύεται:

(α) Η εκ προθέσεως θανάτωση και/ή  σύλληψη άγριων πτηνών με οποιοδήποτε τρόπο·

(β) η εκ προθέσεως καταστροφή και/ή βλάβη των φωλιών και/ή των αυγών και/ή η αφαίρεση φωλιών άγριων πτηνών·

(γ) η εκ προθέσεως ενόχληση άγριων πτηνών, ιδιαίτερα κατά την περίοδο αναπαραγωγής και κατά την περίοδο εξάρτησης των νεοσσών από τους γονείς·

(δ)  η συλλογή των αυγών άγριων πτηνών στη φύση και η κατοχή τους, έστω και κενών·

(ε) η κατοχή άγριων πτηνών, των οποίων απαγορεύεται η θήρα και η σύλληψη.

(3) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (2) είναι ένοχο αδικήματος.

Άγρια πτηνά που δύναται να καθοριστούν ως θήραμα

9.-(1) Ο προϊστάμενος λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής υποβάλλει εισήγηση στον υπουργό, για τον καθορισμό οποιουδήποτε από τα άγρια πτηνά που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ, ως θήραμα.

(2) Ο προϊστάμενος, κατά τη σύνταξη της γραπτής εισήγησής του προς στον υπουργό, η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (1), λαμβάνει, επίσης, υπόψη τα ακόλουθα:

(α)τις αρχές μιας ορθολογικής χρησιμοποίησης και οικολογικά ισορροπημένης ρύθμισης της θήρας των εν λόγω άγριων πτηνών·

(β)τη συμβατότητα της θήρας με το επίπεδο πληθυσμού των εν λόγω άγριων πτηνών και ιδιαίτερα των αποδημητικών·

(γ)τη γεωγραφική κατανομή των εν λόγω άγριων πτηνών·

(δ)το ρυθμό αναπαραγωγής των εν λόγω άγριων πτηνών σε όλη την Ευρωπαϊκή Κοινότητα·

(ε)την επίδραση τυχόν καθορισμού των εν λόγω άγριων πτηνών στις προσπάθειες διατήρησής τους εντός της ζώνης εξάπλωσής τους.

(2Α) Απόφαση του υπουργού που καθορίζει οποιοδήποτε από τα άγρια πτηνά του Παραρτήματος ΙΙ ως θήραμα, δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2Β) Κανένα άγριο πτηνό δεν καθορίζεται ως θήραμα, εκτός αν πληρούνται σωρευτικά όλες οι απαιτήσεις του εδαφίου (2) και ο εν λόγω καθορισμός είναι συμβατός με τις διατάξεις της παραγράφου (β) του άρθρου 3.

(3) Απαγορεύεται η θήρα άγριου πτηνού το οποίο έχει καθοριστεί από τον υπουργό, με βάση το εδάφιο (1), ως θήραμα κατά την περίοδο φωλεοποιήσεως, κατά τις διάφορες φάσεις αναπαραγωγής και εξάρτησης των νεοσσών από τους γονείς και κατά την επιστροφή στον τόπο φωλεοποιήσεως.

(4) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (3) είναι ένοχο αδικήματος.

Εμπορία άγριων πτηνών

10.-(1) Χωρίς επηρεασμό των εδαφίων (2) και (3), απαγορεύεται η πώληση, η μεταφορά για πώληση, η κατοχή για πώληση και η διάθεση για πώληση οποιουδήποτε άγριου πτηνού, ζωντανού ή νεκρού, καθώς και οποιουδήποτε μέρους αυτού που αναγνωρίζεται εύκολα ή προϊόντος που προέρχεται από άγριο πτηνό και αναγνωρίζεται εύκολα.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 11, 44, 55 και 56, επιτρέπεται η πώληση, η μεταφορά για πώληση, η κατοχή για πώληση και η διάθεση για πώληση των ειδών άγριων πτηνών τα οποία αναφέρονται στα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του Παραρτήματος ΙΙΙ, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω άγρια πτηνά έχουν νομίμως συλληφθεί και/ή φονευθεί ή έχουν με άλλο νόμιμο τρόπο αποκτηθεί.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4) και των άρθρων 11, 44, 55 και 56, ο υπουργός δύναται, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο εδάφιο (3Α) και νοουμένου ότι η δεόντως αιτιολογημένη σύσταση της Επιτροπής, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, είναι θετική, να επιτρέψει την πώληση, τη μεταφορά για πώληση, την κατοχή για πώληση και/ή τη διάθεση για πώληση των ειδών άγριων πτηνών, τα οποία αναφέρονται στα σημεία 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 και 26 του Παραρτήματος ΙΙΙ, με διάταγμα, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω άγρια πτηνά έχουν νομίμως συλληφθεί και/ ή φονευθεί ή έχουν με άλλο νόμιμο τρόπο αποκτηθεί και καθορίζει στο εν λόγω διάταγμα κάθε αναγκαίο περιοριστικό όρο.

(3Α) Σε περίπτωση που ο υπουργός επιθυμεί να κάνει χρήση των διατάξεων του εδαφίου (3), συμβουλεύεται προηγουμένως την Επιτροπή, με σκοπό τη διακρίβωση αν η εμπορία των εν λόγω ειδών άγριων πτηνών οδηγεί ή απειλεί, σύμφωνα με λογικές προβλέψεις, να οδηγήσει σε κίνδυνο το επίπεδο του πληθυσμού, τη γεωγραφική κατανομή ή το ρυθμό αναπαραγωγής τους στο σύνολο της Κοινότητας.

(4) Σε περίπτωση που ο υπουργός επιτρέπει την πώληση, τη μεταφορά για πώληση, την κατοχή για πώληση και τη διάθεση για πώληση των ειδών άγριων πτηνών τα οποία αναφέρονται στα σημεία 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 και 26 του Παραρτήματος ΙΙΙ, με βάση το εδάφιο (3), η Επιστημονική Επιτροπή συντάσσει γραπτή γνωμοδότηση προς τον υπουργό, με βάση τα αποτελέσματα της εποπτείας, που προβλέπεται στην παράγραφο (ζ) του εδαφίου (1) του άρθρου 77, αναφορικά με το κατά πόσο η πώληση, η μεταφορά για πώληση, η κατοχή για πώληση και η διάθεση για πώληση των εν λόγω άγριων πτηνών πρέπει να συνεχίσει να υφίσταται.

(5) Ο υπουργός, μετά τη γραπτή γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής, η οποία παρέχεται σύμφωνα με το εδάφιο (4), αποφασίζει με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας κατά πόσο η πώληση, η μεταφορά για πώληση, η κατοχή για πώληση και η διάθεση για πώληση των εν λόγω άγριων πτηνών, την οποία έχει επιτρέψει με βάση το εδάφιο (3), συνεχίζει να υφίσταται.

(6) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) ή τις διατάξεις διατάγματος που εκδίδεται με βάση το εδάφιο (5) είναι ένοχο αδικήματος.

Απαγορευμένα μέσα σύλληψης ή θανάτωσης άγριων πτηνών

11.-(1) Αναφορικά με τη θήρα, σύλληψη και θανάτωση άγριου πτηνού, απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε μέσου, εγκατάστασης ή μεθόδου μαζικής ή μη επιλεκτικής σύλληψης ή θανάτωσης που μπορεί να προκαλέσει τοπικά την εξαφάνιση οποιουδήποτε είδους άγριου πτηνού ή τη μείωση του αριθμού σε τέτοιο βαθμό που να απειλείται με εξαφάνιση.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), απαγορεύεται η χρήση των ακόλουθων μέσων σύλληψης ή θανάτωσης:

(α) Βρόχοι, θηλειές, συρματοθηλειές, σιδηροπαγίδες, παγίδες με σιαγόνες, αγκίστρια, ζωντανά άγρια πτηνά τυφλωμένα ή ακρωτηριασμένα, που χρησιμοποιούνται ως κράχτες, μαγνητόφωνα, μηχανήματα και συσκευές ηλεκτροπληξίας, ηλεκτρονικές συσκευές που προκαλούν θανάτωση ή αναισθητοποίηση και οποιεσδήποτε άλλες παρόμοιες παγίδες ή παραπλανητικά μέσα και μέθοδοι·

(β) προβολείς και άλλα εκτυφλωτικά μέσα, τεχνητές φωτεινές πηγές, καθρέφτες, μηχανισμοί που φωτίζουν το στόχο, μηχανισμοί σκοπεύσεως που περιλαμβάνουν μετατροπέα εικόνας ή ηλεκτρονικό ενισχυτή εικόνας για νυχτερινή σκόπευση, σκοπευτικά όργανα για νυχτερινό κυνήγι, αποσιωπητήρες (σιγαστήρες), δολώματα με εκρηκτικούς μηχανισμούς·

(γ) εκρηκτικά·

(δ) δίκτυα, παγίδες, δολώματα με δηλητήριο ή αναισθητικό·

(ε) ημιαυτόματα ή αυτόματα όπλα, των οποίων ο γεμιστήρας μπορεί να χωρέσει περισσότερα από δύο φυσίγγια·

(στ) (i) ηλεκτρικές συσκευές που εκπέμπουν κελαηδήματα ή φωνές θηραμάτων ή άγριων πτηνών είτε από μόνες τους είτε με τη συνδρομή ή τη χρήση οποιουδήποτε μέσου, όπως μαγνητοταινιοθηκών (κασετών), ψηφιακών δίσκων, ενιαίων σειριακών διαύλων (USB) και καρτών ψηφιακής μνήμης,

(ii) μη ηλεκτρικές συσκευές που εκπέμπουν μιμητικές φωνές θηραμάτων ή άγριων πτηνών και πλαστικά ή άλλα ομοιώματα θηραμάτων ή άγριων πτηνών:

Νοείται ότι για τα μέσα που αναφέρονται στην παρούσα υποπαράγραφο ο προϊστάμενος δύναται, με διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 27, να επιτρέψει τη χρήση τους για κυνήγι συγκεκριμένων ειδών θηραμάτων∙

(ζ) η μέθοδος η γνωστή ως "πάντημα" ή συμμετοχή ή συνεργία σε τέτοια μέθοδο ή σε οποιαδήποτε άλλη παρόμοια μέθοδο ή συνήθεια·

(η) χημικές ουσίες για παραπλάνηση των θηραμάτων και των άγριων πτηνών·

(θ) δηλητηριώδεις σπόροι ή ουσίες·

(ι) συσκευή που αφ’ εαυτής ή με προσθήκη σε αυτή οποιουδήποτε εξαρτήματος είναι ικανή να εντοπίσει θήραμα·

(ια) τάισμα·

(ιβ) ιερακοθηρία·

(ιγ) ξόβεργες.

(3) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), απαγορεύεται η καταδίωξη άγριων πτηνών με τα ακόλουθα μεταφορικά μέσα:

(α) αεροπλάνα·

(β) αυτοκίνητα και κάθε κατηγορίας χερσαίο μηχανοκίνητο μέσο μεταφοράς·

(γ) πλωτά μέσα που μετακινούνται με ταχύτητα μεγαλύτερη από 5 χμ. την ώρα.

(4) (α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (3), ο υπουργός δύναται με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να επιτρέψει την καταδίωξη άγριων πτηνών, για λόγους ασφάλειας, με τη χρήση μηχανοκίνητων πλωτών μέσων με μέγιστη ταχύτητα 18 χμ. την ώρα στην ανοικτή θάλασσα.

(β) Σε περίπτωση που κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχει η παράγραφος (α), ο υπουργός ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.

(5) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι ένοχο αδικήματος.

Επιφυλάξεις

12.-(1) Ελλείψει εναλλακτικών ικανοποιητικών λύσεων, ο υπουργός δύναται, μετά από γραπτή γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να επιτρέψει παρέκκλιση από τις διατάξεις των άρθρων 8, 9, 10 και 11, καθώς και του εδαφίου (1) του άρθρου 52, για όλους τους ακόλουθους λόγους και σκοπούς ή οποιουσδήποτε από αυτούς:

(α) Για λόγους δημόσιας υγείας και δημόσιας ασφάλειας,

(β) για λόγους αεροπορικής ασφάλειας,

(γ) για λόγους πρόληψης σοβαρών ζημιών σε καλλιέργειες, σε ζώα εκτροφής, σε δάση, την αλιεία και τα ύδατα,

(δ) για λόγους προστασίας της χλωρίδας και πανίδας,

(ε) για ερευνητικούς και διδακτικούς σκοπούς,

(στ) για σκοπούς εμπλουτισμού πληθυσμών και επανεισαγωγής και τη σχετική εκτροφή που είναι αναγκαία γι’ αυτές τις ενέργειες,

(ζ) για το λόγο παροχής της δυνατότητας σύλληψης, κράτησης και ορθολογικής εκμετάλλευσης μικρού αριθμού καθορισμένων άγριων πτηνών.

(2) Σε περίπτωση που ο υπουργός επιτρέπει παρέκκλιση από τις διατάξεις των άρθρων 8, 9, 10 και 11, καθώς και του εδαφίου (1) του άρθρου 52, με βάση το εδάφιο (1), καθορίζει στο διάταγμα που αναφέρεται στο εδάφιο (1):

(α) τα είδη άγριων πτηνών που αποτελούν το αντικείμενο παρέκκλισης·

(β) τον αριθμό των ειδών άγριων πτηνών τα οποία αποτελούν το αντικείμενο παρέκκλισης·

(γ) τα επιτρεπόμενα μέσα, τις εγκαταστάσεις ή τις μεθόδους για τη σύλληψη ή θανάτωσή τους·

(δ) τις συνθήκες κινδύνου και τις χρονικές και τοπικές συνθήκες στις οποίες οι παρεκκλίσεις εφαρμόζονται·

(ε) κάθε άλλο αναγκαίο περιοριστικό όρο·

(στ) κάθε πρόσωπο το οποίο αφορά η εν λόγω παρέκκλιση· και

(ζ) τυχόν ελέγχους που πρέπει να πραγματοποιούνται από μέλος της Υπηρεσίας του Ταμείου Θήρας.

(3) Ο προϊστάμενος καταρτίζει ετήσια έκθεση, η οποία αφορά κάθε παρέκκλιση η οποία επιτρέπεται από τον υπουργό, με βάση το παρόν άρθρο, και την οποία αποστέλλει στην Επιτροπή και την κοινοποιεί στην Επιστημονική Επιτροπή.

Απελευθέρωση μη τοπικών ειδών άγριων πτηνών στη Δημοκρατία

13.-(1) Ο υπουργός, μετά από γραπτή γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής και τη συμβουλή της Επιτροπής, καθορίζει με διάταγμα το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας κάθε αναγκαίο μέτρο, ώστε τυχόν απελευθέρωση μη τοπικών ειδών άγριων πτηνών στη Δημοκρατία να μην προξενεί οποιαδήποτε βλάβη στην τοπική χλωρίδα και πανίδα.

(2) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις διατάγματος που εκδίδεται με βάση το εδάφιο (1) είναι ένοχο αδικήματος.

Ενημέρωση Επιτροπής

14. Ο υπουργός παρέχει στην Επιτροπή κάθε χρήσιμη πληροφορία, η οποία αφορά την πρακτική εφαρμογή του παρόντος Μέρους και διαβιβάζει κάθε τριετία μια έκθεση αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Μέρους.

ΜΕΡΟΣ ΙV ΕΙΔΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΑΓΡΙΝΟ
Είδη πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος

15.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 28, απαγορεύεται, στην περιοχή φυσικής κατανομής τους, κάθε μορφής εκ προθέσεως σύλληψη ή θανάτωση των ειδών πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος τα οποία περιλαμβάνονται στο Παράρτημα IV.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 28, απαγορεύεται, στην περιοχή φυσικής κατανομής τους, η εκ προθέσεως παρενόχληση των ειδών πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος τα οποία περιλαμβάνονται στο Παράρτημα IV κατά την περίοδο αναπαραγωγής, την περίοδο κατά την οποία τα νεογνά εξαρτώνται από τη μητέρα, τη χειμερία νάρκη και τη μετανάστευση.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 28, απαγορεύεται, στην περιοχή φυσικής κατανομής τους, η εκ προθέσεως καταστροφή ή συλλογή των αυγών των ειδών πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος τα οποία περιλαμβάνονται στο Παράρτημα IV.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 28, απαγορεύεται, στην περιοχή φυσικής κατανομής τους, η βλάβη ή καταστροφή των τόπων αναπαραγωγής ή ανάπαυσης των ειδών πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος τα οποία περιλαμβάνονται στο Παράρτημα IV.

(5) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 28, απαγορεύεται η κατοχή, η μεταφορά, η πώληση ή η ανταλλαγή ή η προσφορά προς πώληση ή ανταλλαγή οποιουδήποτε δείγματος είδους πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος το οποίο περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV, ή δείγματος αυτού.

(6) Οι διατάξεις των εδαφίων (1), (2) και (5) εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της ζωής των ειδών πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος τα οποία περιλαμβάνονται στο Παράρτημα IV.

(7) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Σύστημα συνεχούς παρακολούθησης τυχαίων συλλήψεων ή θανατώσεων των ειδών πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος

16.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με βάση πρόταση του υπουργού, η οποία υποβάλλεται μετά από γραπτή γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής, να θεσπίσει με κανονισμούς σύστημα συνεχούς παρακολούθησης των τυχαίων συλλήψεων ή θανατώσεων των ειδών πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος που απαριθμούνται στο Παράρτημα IV.

(2) Με βάση τα αποτελέσματα του συστήματος συνεχούς παρακολούθησης, που αναφέρεται στο εδάφιο (1), το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με βάση πρόταση του υπουργού, η οποία υποβάλλεται μετά από γραπτή γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής, να καθορίσει με κανονισμούς τις αναγκαίες επιπρόσθετες έρευνες ή μέτρα διατήρησης, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω τυχαίες συλλήψεις ή θανατώσεις δεν έχουν αρνητικές επιπτώσεις στα εν λόγω είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος.

Απαγορευμένα μέσα σύλληψης ή θανάτωσης ειδών πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος

17.- (1) Σε περίπτωση που εφαρμόζονται παρεκκλίσεις, σύμφωνα με το άρθρο 18, για τη λήψη δειγμάτων, τη σύλληψη ή τη θανάτωση των ειδών πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος που απαριθμούνται στο Παράρτημα IV απαγορεύεται η χρησιμοποίηση όλων των μη επιλεκτικών μέσων που είναι δυνατό να προκαλέσουν τοπικά τη μείωση του αριθμού τους σε τέτοιο βαθμό που να απειλείται με εξαφάνιση, ή την εξαφάνιση ή να διαταράξουν σοβαρά την ησυχία των πληθυσμών ενός είδους κοινοτικού ενδιαφέροντος, και ειδικότερα με τη χρησιμοποίηση των μέσων που απαριθμούνται στα εδάφια (2), (3) και (4).

(2) Απαγορεύεται η χρήση των ακόλουθων μη επιλεκτικών μέσων σύλληψης και θανάτωσης θηλαστικών:

(α)Τυφλά ή ακρωτηριασμένα ζώα που χρησιμοποιούνται ως δόλωμα ή ως κράχτες·

(β)πλαστικά ή άλλα ομοιώματα θηραμάτων ή άγριων πτηνών, μαγνητόφωνα ηχοπαραγωγών συσκευών με μιμητικές φωνές θηραμάτων ή άγριων πτηνών, είτε αφ’ εαυτών είτε με τη συνδρομή ή χρήση οποιουδήποτε μέσου, όπως μαγνητοταινιοθηκών (κασετών), ψηφιακών δίσκων·

(γ)δίκτυα, ξόβεργες, αγκίστρια, θηλειές, συρματοθηλειές, σιδηροπαγίδες, παγίδες με σιαγόνες, ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά συστήματα που μπορούν να θανατώνουν, να αναισθητοποιούν ή να προκαλούν σύγχυση·

(δ)τεχνητές φωτεινές πηγές·

(ε)προβολείς, καθρέφτες και άλλα μέσα που θαμπώνουν·

(στ)μέσα φωτισμού στόχων·

(ζ)συστήματα στοχάστρων για νυχτερινή σκόπευση που περιλαμβάνουν μεγεθυντή εικόνων ή μετατροπέα ηλεκτρονικών εικόνων ή ηλεκτρονικό ενισχυτή εικόνας για νυχτερινή σκόπευση, αποσιωπητήρες (σιγαστήρες) και δολώματα με εκρηκτικούς μηχανισμούς, συσκευές ηλεκτροπληξίας·

(η)εκρηκτικά·

(θ)δίκτυα μη επιλεκτικά ως προς την αρχή που διέπει τη χρήση τους ή ως προς τις συνθήκες χρήσης τους·

(ι)βαλλίστρα·

(ια)δηλητήρια ή δολώματα με δηλητήριο ή με αναισθητικό·

(ιβ)διοχέτευση αερίων ή καπνών·

(ιγ)ημιαυτόματα ή αυτόματα όπλα των οποίων ο γεμιστήρας μπορεί να χωρέσει περισσότερα από δύο φυσίγγια·

(ιδ)η μέθοδος "πάντημα" ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια μέθοδος ή συνήθεια·

(ιε)χημικές ουσίες για παραπλάνηση των θηραμάτων και των άγριων πτηνών·

(ιστ)δηλητηριώδεις σπόροι ή ουσίες·

(ιζ)συσκευή που, αφ’ εαυτής ή με προσθήκη σε αυτή οποιουδήποτε εξαρτήματος, είναι ικανή να εντοπίσει θήραμα·

(ιη)τάισμα·

(ιθ)ιερακοθηρία.

(3) Απαγορεύεται κάθε μορφής σύλληψη και θανάτωση των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος που αναφέρονται στο Παράρτημα IV με τη χρησιμοποίηση αεροσκάφους ή οχήματος με κινητήρα, το οποίο βρίσκεται σε κίνηση.

(4) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι ένοχο αδικήματος.

Παρεκκλίσεις

18.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο υπουργός δύναται, μετά από γραπτή γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής, να επιτρέψει με, δεόντως αιτιολογημένο διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας παρέκκλιση από τις διατάξεις των άρθρων 15, 16 και 17, μόνο για τους ακόλουθους λόγους:

(α)Για την πρόληψη σοβαρής ζημιάς σε καλλιέργειες, την κτηνοτροφία, σε δάση, σε πληθυσμούς ιχθύων και των υδάτων, σε κινητή ή σε ακίνητη ιδιοκτησία·

(β)για την προστασία της άγριας πανίδας και χλωρίδας και τη διατήρηση φυσικών οικοτόπων·

(γ)για λόγους δημόσιας υγείας και δημόσιας ασφάλειας ή για άλλους επιτακτικούς λόγους προέχοντος δημόσιου συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένων τυχόν λόγων κοινωνικού ή οικονομικού χαρακτήρα και ευεργετικών συνεπειών πρωταρχικής σημασίας για το περιβάλλον·

(δ)για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς λόγους·

(ε)για λόγους αποκατάστασης πληθυσμών και επανεισαγωγής ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος και για επιχειρήσεις αναπαραγωγής που απαιτούνται για τους σκοπούς αυτούς, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής αναπαραγωγής·

(στ)για να επιτρέψει, υπό όρους, την επιλεκτική και ποσοτικά περιορισμένη σύλληψη ή κράτηση προσδιορισμένου και περιορισμένου αριθμού μερικών δειγμάτων των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα IV.

(2) Ο υπουργός δύναται να επιτρέψει παρέκκλιση από τις διατάξεις των άρθρων 15, 16 και 17, σύμφωνα με το εδάφιο (1), μόνο εφόσον ικανοποιηθεί ότι:

(α)δεν υπάρχει άλλη αποτελεσματική, εναλλακτική λύση·

(β)τέτοια παρέκκλιση δεν παραβλάπτει τη διατήρηση σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, όπως αυτή καθορίζεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 13 του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου του 2003, των πληθυσμών των συγκεκριμένων ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή της φυσικής τους κατανομής.

(3) Σε περίπτωση που ο υπουργός επιτρέπει παρέκκλιση από τις διατάξεις των άρθρων 15, 16 και 17, με βάση το εδάφιο (1), καθορίζει στο διάταγμα που αναφέρεται στο εδάφιο (1):

(α)τα είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος που αποτελούν το αντικείμενο παρέκκλισης·

(β)τα επιτρεπόμενα μέσα, συστήματα ή τις μεθόδους σύλληψης ή θανάτωσής τους·

(γ)τις χρονικές και τοπικές συνθήκες στις οποίες εφαρμόζεται στην παρέκκλιση·

(δ)κάθε πρόσωπο το οποίο αφορά η παρέκκλιση·

(ε)τυχόν ελέγχους που πρέπει να πραγματοποιούνται από μέλος της Υπηρεσίας του Ταμείου Θήρας.

(4) Ο προϊστάμενος παρέχει στο διευθυντή όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (5) του άρθρου 26 του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου του 2003, τα οποία είναι απαραίτητα για την ετοιμασία της έκθεσης που προβλέπεται στο εδάφιο (4) του ίδιου άρθρου.

Ενημέρωση διευθυντή από προϊστάμενο

19. Ο προϊστάμενος παρέχει στο διευθυντή κάθε αναγκαία πληροφορία αναφορικά με:

(α)μέτρα διατήρησης και σχέδια διαχείρισης που εφαρμόζονται για τα είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος,

(β)την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των εν λόγω μέτρων και σχεδίων στην κατάσταση της διατήρησης των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος,

(γ)τα κυριότερα αποτελέσματα της εποπτείας που διενεργείται σύμφωνα με την παράγραφο (ζ) του εδαφίου (1) του άρθρου 77,

για το σκοπό της σύνταξης της εξαετούς έκθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 27 του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου του 2003.

Ειδικές ζώνες διατήρησης

20. Ο καθορισμός των ειδικών ζωνών διατήρησης για τα είδη του Παραρτήματος V, των οποίων η διατήρηση επιβάλλει τον καθορισμό ειδικών ζωνών διατήρησης, γίνεται από τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα άρθρα 11, 12 και 13 του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου του 2003.

ΜΕΡΟΣ V ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΝΟΥ
Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης Αγρινού

21. Τηρουμένων των διατάξεων των περί Δασών Νόμων του 1967 έως 2003 για την προστασία και διαχείριση του αγρινού, καθώς επίσης και για την προστασία και πρόληψη των ζημιών που προκαλούνται σε γεωργικές καλλιέργειες από τα αγρινά, ιδρύεται Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης Αγρινού, η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα οκτώ μέλη:

(α)Το γενικό διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών ή εκπρόσωπό του ως πρόεδρο,

(β)το διευθυντή της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπό του ως αντιπρόεδρο,

(γ)τον προϊστάμενο,

(δ)το διευθυντή του Τμήματος Δασών ή εκπρόσωπό του,

(ε)το διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας ή εκπρόσωπό του,

(στ)το διευθυντή του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ή εκπρόσωπό του,

(ζ)το διευθυντή του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών ή εκπρόσωπό του,

(η)το γενικό διευθυντή του Γραφείου Προγραμματισμού ή εκπρόσωπο του.

Λειτουργία Συντονιστικής Επιτροπής Διαχείρισης Αγρινού

22.-(1) Ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Διαχείρισης Αγρινού ή, σε περίπτωση απουσίας του, ο αντιπρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίας και μεριμνά ώστε αυτή, μαζί με γραπτή πρόσκληση, να κοινοποιείται σε κάθε μέλος, τουλάχιστο τρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

(2) Η Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης Αγρινού βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται στη συνεδρίαση ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος και τέσσερα τουλάχιστο μέλη.

(3) Η Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης Αγρινού μπορεί να καλεί, αναλόγως της περίπτωσης, εκπροσώπους επηρεαζόμενων κοινοτήτων ή άλλους ειδικούς, με εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα αγρινού.

(4) Οποιοδήποτε θέμα που αφορά την εσωτερική λειτουργία της Συντονιστικής Επιτροπής Διαχείρισης Αγρινού μπορεί να ρυθμιστεί με σχετική απόφασή της.

Γραμματέας Συντονιστικής Επιτροπής Διαχείρισης Αγρινού

23. Ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Διαχείρισης Αγρινού ορίζει μέλος της Υπηρεσίας του Ταμείου Θήρας ως γραμματέα της Συντονιστικής Επιτροπής Διαχείρισης Αγρινού, ο οποίος παρευρίσκεται σε όλες τις συνεδριάσεις και τηρεί συνοπτικά πρακτικά της διαδικασίας.

Αρμοδιότητες Συντονιστικής Επιτροπής Διαχείρισης Αγρινού

24. Η Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης Αγρινού έχει καθήκον και αρμοδιότητα να συμβουλεύει τον υπουργό ή/και τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή/και την Επιτροπή Διαχείρισης ή/ και την Επιστημονική Επιτροπή, αναλόγως της περίπτωσης, αναφορικά με το αγρινό και ειδικότερα για τα πιο κάτω θέματα:

(α)Την ενθάρρυνση λήψης αναγκαίων μέτρων και εργασιών για την αειφόρο διατήρηση και διαχείριση του αγρινού·

(β)τη λήψη μέτρων για την προστασία των γεωργικών καλλιεργειών·

(γ)την πιθανότητα δημιουργίας νέων πληθυσμών με τη μεταφορά αγρινών σε άλλους χώρους·

(δ)τον έλεγχο απελευθερώσεων ειδών που επηρεάζουν το αγρινό·

(ε)τον έλεγχο της υγείας τόσο των αγρινών όσο και των κατοικίδιων αιγοπροβάτων που συμβόσκουν με τα αγρινά στις παρυφές δάσους·

(στ)τον έλεγχο του πληθυσμού του αγρινού, όταν και αν αυτό κρίνεται αναγκαίο για τη διατήρησή του, καθώς και για την προστασία των γεωργικών καλλιεργειών, της χλωρίδας και της κτηνοτροφίας·

(ζ)τη λήψη μέτρων για την αποφυγή της υποβάθμισης των βιοτόπων του είδους·

(η)την εκπόνηση και εφαρμογή ειδικού διαχειριστικού σχεδίου ή σχεδίου δράσης για το αγρινό, το οποίο υποβάλλεται στο Υπουργικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από αυτό.

Ενημέρωση Συντονιστικής Επιτροπής Διαχείρισης Αγρινού από προϊστάμενο

25. Ο προϊστάμενος ενημερώνει τη Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης Αγρινού για τις καταμετρήσεις πληθυσμών, τις μελέτες εξάπλωσης, τη βελτίωση βιοτόπων και οποιαδήποτε άλλη έρευνα ή έργο διεξάγεται σε σχέση με τη διαχείριση του αγρινού.

ΜΕΡΟΣ VI ΘΗΡΑΜΑΤΑ
Καθορισμός ζώων ως θηραμάτων

26. Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 9, 15 και 28, ο υπουργός δύναται με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να καθορίσει ως θήραμα οποιοδήποτε είδος άγριας πανίδας, εκτός είδους κοινοτικού ή τοπικού ενδιαφέροντος που καθορίζεται με βάση το εδάφιο (8) του άρθρου 11 του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμος του 2003, ως θήραμα.

Έκδοση διατάγματος για τη διαχείριση και τον έλεγχο του πληθυσμού της αλεπούς

26Α. O προϊστάμενος, με την έγκριση του Υπουργού, μετά από γραπτή γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής, δύναται με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει μέτρα διαχείρισης και ελέγχου του πληθυσμού της αλεπούς.

Ανώτατος αριθμός θηραμάτων που μπορούν να θηρεύονται ή να κατέχονται σε μια μέρα

27.-(1) Ο προϊστάμενος, με την έγκριση του υπουργού, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

(α) καθορίζει τον ανώτατο αριθμό θηραμάτων τα οποία σε οποιαδήποτε μέρα μπορούν να θηρεύονται και κατέχονται από κατόχους άδειας κυνηγιού·

(β) απαγορεύει κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου τον πυροβολισμό, τη θανάτωση, την καταδίωξη, τη σύλληψη, την κατοχή ή την πώληση οποιουδήποτε θηράματος για τέτοια περίοδο, η οποία καθορίζεται στο διάταγμα·

(γ) καθορίζει τις ώρες κατά τις οποίες μπορεί να διεξάγεται το κυνήγι θηραμάτων και το τέλος ανά κυνηγό για τις επιπρόσθετες κυνηγετικές εξορμήσεις πέραν των βασικών εξορμήσεων που καθορίζονται στο διάταγμα·

(δ) καθορίζει κατά πόσο, κατά την ανοικτή περίοδο κυνηγιού, επιτρέπεται ο πυροβολισμός, η φόνευση, σύλληψη ή καταδίωξη θηράματος με ή χωρίς τη συνοδεία κυνηγετικού σκύλου από κατόχους άδειας κυνηγιού·

(ε) αναφέρει τα είδη θηράματος, τον ανώτατο αριθμό θηραμάτων, την περιοχή και την περίοδο, κατά τη διάρκεια της οποίας επιτρέπεται ο πυροβολισμός, η σύλληψη ή η καταδίωξή τους, την περιοχή και την περίοδο που το κυνήγι επιτρέπεται με τη συνοδεία κυνηγετικού σκύλου, τις ικανότητες που πρέπει να διαθέτει ο σκύλος ως συνοδός για συγκεκριμένα είδη κυνηγιού, καθώς και το τέλος για τη χρησιμοποίηση σκύλου ως συνοδού για συγκεκριμένα είδη κυνηγιού·

(στ) καθορίζει τον αριθμό των σκύλων, που κάτοχος άδειας κυνηγίου δύναται:

(i) να εκπαιδεύει, εφόσον καταβάλει το τέλος που καθορίζεται στο Παράρτημα VΙΙΙ,

(ii) να συνοδεύεται κατά τις κυνηγετικές του εξορμήσεις, ο οποίος δεν δύναται να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) σκύλους ανά κυνηγό, εφόσον καταβάλει το τέλος που καθορίζεται στο Παράρτημα VΙΙΙ:

Νοείται ότι, οι κυνηγετικοί σκύλοι που συνοδεύουν τον κάτοχο άδειας κυνηγίου, δυνάμει των διατάξεων της παρούσας υποπαραγράφου, φέρουν έκαστος  σήμανση (microchip), ο αριθμός της οποίας αναγράφεται στην άδεια κυνηγίου του κατόχου άδειας κυνηγίου:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο κάτοχος άδειας κυνηγίου που συνοδεύεται από κυνηγετικούς σκύλους που ο αριθμός σήμανσής (microchip) τους δεν αναγράφεται στην άδεια κυνηγίου του είναι ένοχος αδικήματος·

(ζ)  καθορίζει περιοχές, ώρες και περιόδους κατά τις οποίες οι ιδιοκτήτες κυνηγετικών σκύλων ή κυνηγετικών σκύλων συγκεκριμένων ικανοτήτων δύνανται να μεταφέρουν τους σκύλους τους για άσκηση, νοουμένου ότι είναι κάτοχοι εν ισχύι άδειας κυνηγίου και έχουν καταβάλει τα σχετικά τέλη που προβλέπονται στο Παράρτημα VIII:

Νοείται ότι, απαγορεύεται η ελεύθερη ή με επιτήρηση κυκλοφορία σκύλων σε περιοχές εκτός των πιο πάνω περιοχών·

(η) απαγορεύει στις περιοχές άσκησης κυνηγετικών σκύλων την άσκηση ή την κυκλοφορία σκύλων που χρησιμοποιούνται σε κυνοδρομίες των φυλών Γκρέι Χάουντ, Άφχαν Χάουντ, Σλούκι, Μπάσεντζη, Μπορζόι, Γουίππετ, Ιτάλιαν Γκρέι Χάουντ ή άλλων παρόμοιων φυλών·

(θ) απαγορεύει σε όλες τι επιτρεπόμενες ή απαγορευμένες περιοχές κυνηγίου και καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου την ελεύθερη ή με επιτήρηση κυκλοφορία κυνηγετικών ή και άλλων σκύλων ή και την άσκηση των κυνηγετικών ή και άλλων σκύλων από τη δύση μέχρι την ανατολή του ηλίου, εκτός και αν οι σκύλοι είναι δεμένοι με λουρί και ελέγχονται από τον ιδιοκτήτη τους·

(ι) απαγορεύει την ελεύθερη ή με επιτήρηση κυκλοφορία κυνηγετικών σκύλων εντός απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου, για σκοπούς καταδίωξης θηράματος, κατά την περίοδο κυνηγίου όπως αυτές καθορίζονται στον παρόντα Νόμο, εκτός και αν έχουν καθοριστεί ως περιοχές άσκησης σύμφωνα με την παράγραφο (ζ) του παρόντος εδαφίου·

(κ) καθορίζει τον αριθμό των σκύλων, ο οποίος δεν δύναται να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) σκύλους ανά ποιμένα ή κτηνοτρόφο, που δύναται να συνοδεύουν ένα ποιμένα ή κτηνοτρόφο κατά τη βόσκηση των ποιμνίων ή των ζώων του, σε όλες τι περιοχές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, αναλόγως του αριθμού των ζώων που διαθέτει ένας ποιμένας ή κτηνοτρόφος:

Νοείται ότι απαγορεύεται σε ποιμένες ή κτηνοτρόφους να συνοδεύονται κατά τη βόσκηση των ποιμνίων ή των ζώων τους, από σκύλους φυλών που χρησιμοποιούνται σε κυνοδρομίες όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο (η) ανωτέρω.

(λ) καθορίζει τα είδη των θηραμάτων για τα οποία επιτρέπεται ο πυροβολισμός, η θήρευση, η σύλληψη ή η καταδίωξη με τη χρήση πλαστικών ή άλλων ομοιωμάτων θηραμάτων ή/ και μη ηλεκτρικών συσκευών που παράγουν μιμητικές φωνές θηραμάτων·

(μ) αναφέρει ότι το θήραμα που θηρεύεται από κάτοχο άδειας κυνηγίου θανατώνεται αμέσως, έτσι ώστε να αποφεύγεται η περαιτέρω ταλαιπωρία του·

(ν) καθορίζει τα είδη, τον τρόπο και τη συχνότητα που ο κάθε κάτοχος άδειας κυνηγίου ενημερώνει τον προϊστάμενο για την κυνηγετική του κάρπωση·

(ξ) δύναται να επιτρέψει τη διεξαγωγή εκπαίδευσης σκύλων συγκεκριμένων κυνηγετικών ικανοτήτων σε μέλη κυνολογικού σωματείου, μετά από αίτηση στην οποία αναφέρονται τα ονόματα και οι αριθμοί των δελτίων ταυτότητας των κατόχων άδειας κυνηγίου των οποίων οι σκύλοι λαμβάνουν μέρος στην εκπαίδευση, νοουμένου ότι το κυνολογικό σωματείο έχει καταβάλει το τέλος που καθορίζεται στο Παράρτημα VIII.

(2) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει των παραγράφων (α) και (γ) του εδαφίου (1) είναι ένοχο αδικήματος.

(3) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει των παραγράφων (β), (δ), (ε), (στ), (ζ), (η), (θ), (ι) (κ), (λ), (μ) και (ν) του εδαφίου (1) είναι ένοχο αδικήματος.

(4) Οι κυνηγετικοί σκύλοι, όταν μεταφέρονται από κατόχους άδειας κυνηγίου σε μέσα μεταφοράς, φέρουν έκαστος σήμανση (microchip), ο αριθμός της οποίας αναγράφεται στην άδεια κυνηγίου του κατόχου άδειας κυνηγίου και η μεταφορά των εν λόγω σκύλων με τα μέσα μεταφοράς γίνεται εντός ειδικά διαμορφωμένων κλουβιών, έτσι ώστε:

(α) να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες και τις ρυπογόνες εκπομπές των μέσων μεταφοράς,

(β) να μην κινούνται ελεύθερα εντός των μέσων μεταφοράς,

(γ) η είσοδος και η έξοδος των σκύλων από τα μέσα μεταφοράς να είναι ελεγχόμενη από τον ιδιοκτήτη ή το συνοδό των σκύλων:

Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου ισχύουν και για τη μεταφορά όλων των ειδών σκύλων σε αγροτικούς ή μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους από οποιοδήποτε πρόσωπο.

(5) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (4) ανωτέρω είναι ένοχο αδικήματος.

(6) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται τηρουμένων των διατάξεων του περί Σκύλων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(7) Ο προϊστάμενος, στα διατάγματα που εκδίδει σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), δύναται να καθορίσει και όρους εφαρμογής των διαταγμάτων.

(8) Πρόσωπο το οποίο παραβιάζει τους όρους των διαταγμάτων που καθορίζονται δυνάμει του εδαφίου (7) είναι ένοχο αδικήματος.

Απαγόρευση κυνηγιού είδους κοινοτικού ενδιαφέροντος χωρίς άδεια

28.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 18, κανένα πρόσωπο δεν πυροβολεί, φονεύει, συλλαμβάνει, κατέχει ή καταδιώκει είδος κοινοτικού ενδιαφέροντος ή κατέχει μέρος φονευμένου είδους κοινοτικού ενδιαφέροντος, εκτός αν είναι κάτοχος ειδικής άδειας, που εκδίδεται από τον υπουργό μετά από γραπτή γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής και με τέτοιους όρους, τους οποίους ο υπουργός επιβάλλει στην ειδική άδεια.

(2) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο αδικήματος.

(3) Πρόσωπο, εκτός από πρόσωπο που κατέχει ειδική άδεια που χορηγήθηκε από τον υπουργό με βάση το εδάφιο (1), στην κατοχή του οποίου ήθελε βρεθεί:

(α)κρέας είδους κοινοτικού ενδιαφέροντος,

(β)μέρος είδους κοινοτικού ενδιαφέροντος ή

(γ)ζωντανό είδος κοινοτικού ενδιαφέροντος

είναι ένοχο αδικήματος.

Απαγόρευση κυνηγιού ορισμένων ειδών άγριας πανίδας

29. [Διαγράφηκε]
Εξουσίες Υπουργικού Συμβουλίου για απαγόρευση κυνηγιού ειδών άγριας πανίδας

30.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, επιπρόσθετα προς οποιαδήποτε κλειστή περίοδο, να απαγορεύει τον πυροβολισμό, τη θανάτωση, την καταδίωξη, τη σύλληψη, την πώληση ή την έκθεση προς πώληση οποιουδήποτε είδους άγριας πανίδας κατά τη διάρκεια περιόδου που καθορίζεται στο διάταγμα.

(2) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις διατάγματος που εκδίδεται σύμφωνα με το εδάφιο (1) είναι ένοχο αδικήματος.

ΜΕΡΟΣ VII ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
Χορήγηση πρώτης άδειας κυνηγιού

31.-(1) Κανένα πρόσωπο με ή χωρίς τη συνοδεία σκύλου ή σκύλων δεν πυροβολεί, φονεύει, κατέχει, συλλαμβάνει ή καταδιώκει με οποιοδήποτε τρόπο θήραμα και δεν μεταφέρει κυνηγετικό όπλο κατά τη διάρκεια ανοικτής περιόδου κυνηγίου, εκτός αν είναι κάτοχος εν ισχύι άδειας κυνηγιού.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 37, άδεια κυνηγιού χορηγείται για πρώτη φορά από τον υπουργό σε κάτοχο άδειας κατοχής μη επωμιζόμενου κυνηγετικού τόξου ή κυνηγετικού επωμιζόμενου όπλου, που φέρει λεία εσωτερική κάννη και είναι μονόκαννο, που μπορεί να φέρει μόνο ένα φυσίγγιο εντός της θαλάμης, ή δίκαννο, που μπορεί να φέρει μόνο ένα φυσίγγιο σε κάθε θαλάμη, νοουμένου ότι έχει παρακολουθήσει τέσσερις περιόδους επιμορφωτικών μαθημάτων και έχει επιτύχει σε ειδική εξέταση.

(3) Πρόσωπο το οποίο ενδιαφέρεται να αποκτήσει άδεια κυνηγιού για πρώτη φορά υποβάλλει αίτηση,  πριν από την ημερομηνία έναρξης των επιμορφωτικών μαθημάτων και της ειδικής εξέτασης, στον υπουργό, στον Τύπο Α του Παραρτήματος VΙΙ επισυνάπτοντας μία πρόσφατη φωτογραφία διαβατηρίου, καταβάλλοντας το τέλος που καθορίζεται στο Παράρτημα VΙΙΙ.

(4) Απαγορεύεται η άσκηση σκύλου στις περιοχές που καθορίζονται στην παράγραφο (ζ) του εδαφίου (1) του άρθρου 27 και η διεξαγωγή κυνηγίου με τη συνοδεία σκύλου, εκτός εάν ο ιδιοκτήτης του είναι κάτοχος άδειας κυνηγίου.

(5) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Πυροβόλων και Μη πυροβόλων Όπλων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, πρόσωπο που κατέχει άδεια κυνηγίου ξένης χώρας δύναται να του παραχωρηθεί από την αρμόδια αρχή πρώτη άδεια κυνηγίου στην Κύπρο, νοουμένου ότι:

(α) η άδεια κυνηγίου της χώρας που κατέχει αποδεικνύει επιτυχία σε γραπτές ή/και πρακτικές εξετάσεις της χώρας απόκτησής της·

(β) υποβάλλει στον υπουργό αίτηση στον Τύπο Ι του Παραρτήματος VΙΙ, καταβάλλοντος το τέλος που καθορίζεται στο Παράρτημα VΙΙΙ, μαζί με τα απαιτούμενα πιο κάτω αποδεικτικά στοιχεία:

i.μία πρόσφατη φωτογραφία διαβατηρίου·

ii.μία φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας, για Κύπριους επαναπατριζόμενους ή για μη Κύπριο μια φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του διαβατηρίου με όλα τα στοιχεία του αιτητή·

iii.πλήρη διεύθυνση του χώρου διαμονής του·

iv.μία φωτοτυπία της άδειας κυνηγίου που κατέχει·

v.επίσημη μετάφραση της άδειας κυνηγίου που κατέχει και του πιστοποιητικού ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει ότι η άδεια κυνηγίου του αποκτήθηκε μετά από επιτυχία σε  γραπτές εξετάσεις ή και πρακτικές στη χώρα έκδοσής της·

vi.βεβαίωση από εγγεγραμμένο ιατρό, με την οποία βεβαιώνεται η σωματική και πνευματική ικανότητά του για άσκηση κυνηγίου·

(γ)πιστοποιητικό επιτυχίας σε προφορική εξέταση που διεξάγεται από τον προϊστάμενο ή εκπρόσωπό του, νοουμένου ότι έχει καταβληθεί το τέλος της προφορικής εξέτασης που καθορίζεται στο Παράρτημα VΙΙΙ.

(6) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι ένοχο αδικήματος.

Επιμορφωτικά μαθήματα

32.-(1) Δικαίωμα συμμετοχής στα επιμορφωτικά μαθήματα και στην ειδική εξέταση έχει κάθε πολίτης της Δημοκρατίας, όπως επίσης κάθε αλλοδαπός που διαμένει στη Δημοκρατία και έχει συμπληρώσει το δέκατο έβδομο έτος της ηλικίας του, αφού:

(α) παρουσιάσει βεβαίωση από εγγεγραμμένο ιατρό, με την οποία βεβαιούται η σωματική και πνευματική ικανότητά του για άσκηση κυνηγιού,

(β) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα, με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, τα τελευταία δύο χρόνια, και

(γ) έχει καταβάλει το τέλος που καθορίζεται στο Παράρτημα VIII.

(2) Τα επιμορφωτικά μαθήματα οργανώνονται από τον προϊστάμενο.

Ειδική εξέταση

33.-(1) Ειδικές εξετάσεις για την απόκτηση άδειας κυνηγιού διενεργούνται από τριμελή επιτροπή, που διορίζεται από τον προϊστάμενο.

(2) Οι ειδικές εξετάσεις διενεργούνται τουλάχιστο δύο φορές το χρόνο. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο αποτυχών έχει δικαίωμα να συμμετάσχει σε εξετάσεις την επόμενη φορά, αφού πρώτα παρακολουθήσει τα επιμορφωτικά μαθήματα και καταβάλει το εκάστοτε τέλος.

(3) Η εξεταστέα ύλη, η ημερομηνία και ο τόπος εξέτασης καθορίζονται από τον προϊστάμενο.

(4) Σε περίπτωση που αλλοδαπός, ο οποίος δεν γνωρίζει την ελληνική γλώσσα, επιθυμεί να αποκτήσει πρώτη άδεια κυνηγίου ο προϊστάμενος δύναται να καθορίσει άλλο είδος εξέτασης, συμπεριλαμβανομένης και της προφορικής εξέτασης που διεξάγεται με τη βοήθεια μεταφραστή:

Νοείται ότι τα έξοδα μετάφρασης επιβαρύνουν τον αλλοδαπό.

Περιεχόμενο επιμορφωτικών μαθημάτων και ειδικής εξέτασης

34.-(1) Τα επιμορφωτικά μαθήματα και οι εξετάσεις περιλαμβάνουν δύο μέρη, το θεωρητικό και το πρακτικό.

(2) Το θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει θέματα σχετικά με τα είδη άγριας πανίδας, όπως αναγνώριση ειδών, συνήθειες και απαιτήσεις, τη νομοθεσία που διέπει τη διεξαγωγή κυνηγιού, τη διαχείριση κυνηγιού, τις μεθόδους κυνηγιού, τα κυνηγετικά όπλα και φυσίγγια, κανόνες ασφάλειας κατά τη διάρκεια του κυνηγιού, τη συμπεριφορά του κυνηγού προς τρίτους και πρώτες βοήθειες.

(3) Το πρακτικό μέρος περιλαμβάνει θέματα σχετικά με την αναγνώριση ειδών, το χειρισμό κυνηγετικού όπλου και τη σκοποβολή.

Ανανέωση άδειας κυνηγιού

35.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου, του εδαφίου (2) του άρθρου 31 και του άρθρου 37, οι άδειες κυνηγιού ανανεώνονται κάθε χρόνο από τον υπουργό, αφού καταβληθεί το τέλος που καθορίζεται στο Παράρτημα VΙΙΙ.

(2) Πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να του ανανεωθεί η άδεια κυνηγιού υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση.

(3) Ο υπουργός έχει εξουσία όπως, προτού προβεί σε ανανέωση άδειας κυνηγιού, απαιτήσει από τον αιτητή:

(α) να υποβάλει προς τον προϊστάμενο οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τα θηράματα που φόνευσε κατά την προηγούμενη κυνηγετική περίοδο·

(β) να υποβληθεί σε οποιεσδήποτε ιατρικές εξετάσεις ή να παρουσιάσει τα αναγκαία ιατρικά πιστοποιητικά·

(γ) να παρακολουθήσει εκ νέου επιμορφωτικά μαθήματα ή και να παρακαθίσει σε ειδική εξέταση·

(δ)να υποβάλει προς τον προϊστάμενο μία πρόσφατη φωτογραφία διαβατηρίου, όταν κρίνεται αναγκαίο.

Έκδοση άδειας κυνηγιού

36. Η άδεια κυνηγιού εκδίδεται στους τύπους Β1 ή Β2, αναλόγως της περίπτωσης, του Παραρτήματος VΙΙ και, στην περίπτωση έκδοσης πρώτης άδειας κυνηγιού, με την καταβολή του τέλους που καθορίζεται στο Παράρτημα VΙΙΙ, και εκπνέει την 31η Ιουλίου, την αμέσως επομένη της ημερομηνίας έκδοσης.

Κυνήγι με αεροβόλο όπλο

36Α.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 37, κάτοχος ανανεωμένης άδειας κυνηγίου δύναται να αποκτήσει άδεια κυνηγίου με αεροβόλο, η οποία εκδίδεται στον Τύπο Β4, αφού προηγουμένως υποβάλει αίτηση σύμφωνα με τον Τύπο Β3 του Παραρτήματος VΙΙ, καταβάλει το τέλος που καθορίζεται στο Παράρτημα VΙΙΙ και έχει παρακολουθήσει εξειδικευμένο μάθημα για κυνήγι με αεροβόλο το οποίο διεξάγεται από τον προϊστάμενο.

(2) Η μεταφορά αεροβόλου ή και σφαιριδίων αεροβόλου επιτρέπεται μόνο από κατόχους ανανεωμένης άδειας κυνηγίου με αεροβόλο μόνο κατά την ανοικτή περίοδο κυνηγίου και όταν αυτό είναι αποσυναρμολογημένο, για τα μέρη του αεροβόλου που μπορούν να αποσυναρμολογηθούν, βρίσκεται εντός θήκης χωρίς σφαιρίδιο στη θαλάμη του και χωρίς να έχει εφαρμοσμένη σε αυτό γεμιστήρα:

Νοείται ότι θήκη η οποία είναι δυνατό να εφαρμοστεί πάνω σε ανθρώπινο σώμα δεν θεωρείται θήκη.

(3) Τα αεροβόλα δύναται να φέρουν σταθεροποιητή βολής, ανοικτά σκοπευτικά ή διόπτρα σκόπευσης, εξαιρουμένων των διοπτρών νυκτερινής σκόπευσης.

Απόρριψη αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης άδειας κυνηγίου

37. Ο Υπουργός δεν χορηγεί ή ανανεώνει άδεια κυνηγίου σε πρόσωπο που-

(α) δεν κατέχει άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου σύμφωνα με τον περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμο∙

(β) έχει καταδικαστεί για αδίκημα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμου∙

(γ) έχει διαπράξει αδίκημα εντός των περιοχών των βρετανικών βάσεων κατά παράβαση των διατάξεων των πιο πάνω Νόμων∙ και

(δ) δεν έχει παρακολουθήσει τα επιμορφωτικά μαθήματα ή και δεν έχει επιτύχει στις αντίστοιχες εξετάσεις.

Υποχρεωτική ασφάλιση έναντι τρίτου

38.-(1) Κάθε κάτοχος άδειας κυνηγιού εκδίδει και διατηρεί σε ισχύ τέτοιο ασφαλιστήριο, που αφορά ευθύνη έναντι τρίτου για ζημιά ή σωματική βλάβη η οποία προκαλείται από αυτόν.

(2) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο αδικήματος.

Εμφανής τοποθέτηση άδειας κυνηγιού

39.-(1) Ο κάτοχος άδειας κυνηγιού μεταφέρει άδεια κυνηγιού, την οποία επιδεικνύει όταν αυτή του ζητηθεί, σε μέλος της αστυνομικής δύναμης ή θυροφύλακα:

(α) Κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής του εξόρμησης, και

(β) όταν κατά τη διάρκεια ανοικτής περιόδους κυνηγίου μεταφέρει κυνηγετικό όπλο, φυσίγγια ή θηράματα εντός του οχήματός του.

(2) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης, σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις Λ.Κ. 2.000,00 ή και στις δύο αυτές ποινές.

Ενδυμασία κυνηγού κατά το επιδημητικό κυνήγι

40.-(1)Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής-

(α) επιδημητικού κυνηγίου,

(β) κυνηγίου ορτυκιού κατά τη θερινή περίοδο κυνηγίου,

(γ) κυνηγίου μπεκάτσας κατά τις επιπρόσθετες εξορμήσεις,

οι κυνηγοί και τα άτομα που τους συνοδεύουν φέρουν καπέλο σε χρώμα ‟κυνηγετικό πορτοκαλίˮ ή τουλάχιστον 30% της εξωτερικής ενδυμασίας τους είναι καλυμμένο με το ‟κυνηγετικό πορτοκαλίˮ.

(2) Κατά τις ημέρες διεξαγωγής επιδημητικού κυνηγίου και όταν οι κυνηγοί μεταφέρουν εντός του οχήματός τους κυνηγετικό όπλο, φυσίγγια ή θήραμα, τόσο οι ίδιοι όσο και τα άτομα που τους συνοδεύουν έχουν στην κατοχή τους καπέλο σε χρώμα ‟κυνηγετικό πορτοκαλίˮ ή ένδυμα που δύναται να καλύπτει τουλάχιστον 30% της εξωτερικής ενδυμασίας τους με το ‟κυνηγετικό πορτοκαλίˮ.

(3) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης, σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις Λ.Κ. 2.000,00 ή και στις δύο αυτές ποινές.

Απαγόρευση έκθεσης θηραμάτων

41.-(1) Απαγορεύεται η έκθεση ζωντανών θηραμάτων και ειδών άγριας πανίδας σε κοινή θέα και ο βασανισμός τους με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και η έκθεση σε κοινή θέα, έξω από τα μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα, φονευθέντων θηραμάτων από κυνηγό.

(2) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης, σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις Λ.Κ. 2.000,00 ή και στις δύο αυτές ποινές.

Απαγόρευση απόρριψης φυσιγγίων

42.-(1) (α) Απαγορεύεται η απόρριψη κενών φυσιγγίων ή άλλων απορριμμάτων στην ύπαιθρο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής κυνηγίου.

(β) Πρόσωπο που κατέχει άδεια κυνηγίου, κατά τη διάρκεια κάθε κυνηγετικής εξόρμησης, οφείλει να κατέχει αριθμό κενών φυσιγγίων, τουλάχιστον ίσο με τον αριθμό των φονευθέντων θηραμάτων που κατέχει.

(2) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης, σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις Λ.Κ. 2.000,00 ή και στις δύο αυτές ποινές.

Μεταφορά θηραματικών πτηνών

43.-(1) Κάθε κάτοχος άδειας κυνηγιού, κατά τη διάρκεια κάθε κυνηγετικής εξόρμησης και μέχρι να φθάσει στον τελικό του προορισμό, διατηρεί τα θηραματικά πτηνά που θήρευσε στη συγκεκριμένη εξόρμηση με πλήρες φτέρωμα τουλάχιστο στο κεφάλι και στη μία φτερούγα.

(2) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης, σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις Λ.Κ. 2.000,00 ή και στις δύο αυτές ποινές.

ΜΕΡΟΣ VIII ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΗΡΑΣ
Απαγορευμένα μέσα και τρόποι θήρας

44.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 11, 12, 17 και 18, κανένα πρόσωπο δεν πυροβολεί, φονεύει, συλλαμβάνει, καταδιώκει, παρενοχλεί ή παραπλανεί οποιοδήποτε θήραμα με τη χρήση:

(α) Δικτύων, ξοβεργών, αγκίστρων, θηλιών, συρματοθηλιών, σιδηροπαγίδων, παγίδων με σιαγόνες, ηλεκτρονικών συσκευών που προκαλούν θανάτωση ή αναισθησία και οποιωνδήποτε άλλων παρόμοιων παγίδων ή παραπλανητικών μέσων και μεθόδων·

(β) προβολέων, καθρεφτών και άλλων εκτυφλωτικών μέσων·

(γ) σκοπευτικών οργάνων για νυκτερινό κυνήγι, συσκευών φωτισμού στόχων, μηχανισμών σκοπεύσεως που περιλαμβάνουν μετατροπέα εικόνας ή ηλεκτρονικό ενισχυτή εικόνας για νυχτερινή σκόπευση, αποσιωπητήρων (σιγαστήρων) και δολωμάτων με εκρηκτικούς μηχανισμούς ή συσκευών ηλεκτροπληξίας·

(δ)(i) ζωντανών άγριων πτηνών, τυφλωμένων ή ακρωτηριασμένων, χρησιμοποιουμένων ως κραχτών, ηλεκτρικών συσκευών που εκπέμπουν κελαηδήματα ή φωνές θηραμάτων ή άγριων πτηνών είτε από μόνες τους είτε με τη συνδρομή ή τη χρήση οποιουδήποτε μέσου, όπως μαγνητοταινιοθηκών (κασετών), ψηφιακών δίσκων, ενιαίων σειριακών διαύλων (USB) και καρτών ψηφιακής μνήμης,

(ii) πλαστικών ή άλλων ομοιωμάτων θηραμάτων ή άγριων πτηνών, μη ηλεκτρικών συσκευών που εκπέμπουν μιμητικές φωνές θηραμάτων ή άγριων πτηνών:

Νοείται ότι για τα μέσα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (ii) της παρούσας παραγράφου ο προϊστάμενος δύναται, με διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 27, να επιτρέψει τη χρήση τους για κυνήγι συγκεκριμένων ειδών θηραμάτων∙

(ε) οποιασδήποτε κατηγορίας χερσαίων μηχανοκίνητων μέσων μεταφοράς, πλωτών μέσων και αεροσκαφών·

(στ) της μεθόδου γνωστής ως “πάντημα” ή με τη συμμετοχή ή συνεργία σε τέτοια μέθοδο ή σε οποιαδήποτε άλλη παρόμοια μέθοδο ή συνήθεια·

(ζ) χημικών ουσιών για παραπλάνηση των θηραμάτων και των άγριων πτηνών·

(η) δηλητηριωδών σπόρων ή ουσιών·

(θ) οποιασδήποτε συσκευής η οποία αφ’ εαυτού της ή με προσθήκη σε αυτήν οποιουδήποτε εξαρτήματος είναι ικανή να εντοπίσει θήραμα·

(ι) ταΐσματος.

(2) Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε μέσου, εγκατάστασης ή μεθόδου μαζικής ή μη επιλεκτικής σύλληψης ή θανάτωσης που μπορεί να προκαλέσει τοπικά την εξαφάνιση οποιουδήποτε θηράματος ή είδους άγριας πανίδας.

(3) Απαγορεύεται η ιερακοθηρία.

(4) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι ένοχο αδικήματος.

Ρύθμιση εισαγωγής, κατασκευής ή κατοχής μέσων θήρας του άρθρου 44

45.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν εισάγει, κατασκευάζει ή κατέχει τα μέσα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 44, εξαιρουμένων των αγκίστρων για σκοπούς ψαρέματος, και στις παραγράφους (γ), (δ), (ζ), (η) και (θ) του ίδιου εδαφίου καθώς και στις παραγράφους (α), (β), (δ), (στ)(i), (η), (θ) και (ι) του εδαφίου (2) του άρθρου 11, εξαιρουμένων των προβολέων, των τεχνητών φωτεινών πηγών και καθρεφτών, εκτός αν είναι κάτοχος ειδικής άδειας εισαγωγής που εκδίδεται από τον υπουργό:

Νοείται ότι, η κατοχή των πιο πάνω απαγορεύεται, όταν αυτά είναι σε κατάσταση που είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν.

(2) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο αδικήματος.

ΜΕΡΟΣ ΙΧ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Εξουσία Υπουργικού Συμβουλίου να καθορίζει τις ανοιχτές περιόδους κυνηγιού

46.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο καθορίζει με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας οποιαδήποτε περίοδο του έτους ως ανοιχτή περίοδο κυνηγιού:

Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δεν καθορίζει οποιαδήποτε περίοδο μεταξύ της 1ης Μαρτίου και της 15ης Αυγούστου κάθε έτους, και των δύο ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων, ή ολόκληρη αυτή την περίοδο ως ανοιχτή περίοδο κυνηγιού.

(2) Όποια περίοδος του έτους δεν έχει καθοριστεί δυνάμει του εδαφίου (1) ως ανοιχτή περίοδος κυνηγιού θεωρείται κλειστή περίοδος κυνηγιού.

Εξουσία υπουργού να καθορίζει κλειστές περιόδους κυνηγιού

47. Ο υπουργός μπορεί με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να καθορίζει οποιαδήποτε περίοδο εντός της ανοικτής περιόδου κυνηγιού ως κλειστή περίοδο κυνηγιού.

Απαγόρευση κυνηγιού κατά τη διάρκεια κλειστής περιόδου κυνηγιού

48.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν πυροβολεί, φονεύει, συλλαμβάνει, παρενοχλεί ή καταδιώκει οποιοδήποτε θήραμα ή είδος άγριας πανίδας κατά τη διάρκεια κλειστής περιόδου κυνηγιού.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 11, 12, 17 και 18, ο υπουργός μπορεί, με την έκδοση ειδικής άδειας και με τέτοιους όρους που καθορίζονται στην ειδική άδεια να επιτρέψει σε θηροφύλακα να πυροβολεί, να φονεύει, να συλλαμβάνει ή να καταδιώκει μέσα σε περιοχή που καθορίζεται στην ειδική άδεια θήραμα που καθορίζεται στην ειδική άδεια κατά τη διάρκεια ολόκληρης ή μέρους κλειστής περιόδου κυνηγιού.

(2Α) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 11, 12, 17 και 18, ο υπουργός μπορεί, με την έκδοση ειδικής άδειας και με τέτοιους όρους που καθορίζονται στην ειδική άδεια, να επιτρέψει σε κάτοχο εν ισχύι άδειας κυνηγίου να πυροβολεί, να φονεύει, να συλλαμβάνει ή να καταδιώκει μέσα σε περιοχή που καθορίζεται στην ειδική άδεια θήραμα που καθορίζεται στην ειδική άδεια, κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων ωρών ημέρας, σε κλειστή περίοδο κυνηγίου.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 11, 12, 17 και 18, ο υπουργός μπορεί, με ειδική άδεια, να επιτρέψει σε θηροφύλακα να πυροβολεί, να φονεύει, να καταδιώκει, ή να συλλαμβάνει οποιοδήποτε θήραμα ή είδος άγριας πανίδας για σκοπούς επιστημονικής έρευνας μέσα σε οποιαδήποτε περιοχή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου.

(4) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι ένοχο αδικήματος.

(5) Πρόσωπο το οποίο καταδιώκει, φονεύει ή συλλαμβάνει θήραμα από τη δύση μέχρι τη χαραυγή του ηλίου καθόλη τη διάρκεια του έτους είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Κατοχή νόμιμα φονευμένου θηράματος

49.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (1), (2), (3) και (4) του άρθρου 48, ο Υπουργός με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καθορίζει την περίοδο κατά την οποία επιτρέπεται η κατοχή νόμιμα φονευμένου θηράματος, τα είδη των νόμιμα φονευθέντων θηραμάτων που επιβάλλεται να φέρουν σήμανση, το είδος της σήμανσης, το μέρος του σώματος του θηράματος όπου θα τοποθετείται η σήμανση, το  τέλος της σήμανσης και τον ανώτατο αριθμό νόμιμα φονευθέντων θηραμάτων που επιτρέπεται να κατέχει ένα πρόσωπο.

(2) Πρόσωπο στην κατοχή του οποίου βρίσκεται φονευμένο θήραμα, σε περίοδο που δεν καθορίζεται στη γνωστοποίηση του υπουργού, είναι  ένοχο αδικήματος.

Απαγορευμένες περιοχές κυνηγιού

50.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας κηρύττει οποιαδήποτε περιοχή ως απαγορευμένη περιοχή κυνηγιού.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1):

(α) όλες οι αστικές περιοχές, οι τουριστικές εγκαταστάσεις και οι κατοικημένες περιοχές χωριών σε ακτίνα πεντακοσίων (500) μέτρων από τις παρυφές των οικιών τους ή των εγκαταστάσεών τους και οι περιοχές σε ακτίνα διακόσιων (200) μέτρων από μεμονωμένες οικίες,

(β) όλες οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις και οι εγκαταστάσεις σε απόσταση τριακόσιων (300) μέτρων από αυτές·

(γ) όλοι οι ιδιωτικοί περιφραγμένοι από τοίχους ή από μεταλλικό δίκτυο ή από άλλο υλικό περίφραξης ύψους μεγαλύτερου των εκατόν πενήντα (150) εκατοστών χώροι,

(δ) όλες οι περιοχές οι οποίες δεν έχουν καθορισθεί ως επιτρεπόμενες περιοχές κυνηγίου, βάσει του διατάγματος που εκδίδει ο προϊστάμενος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 27,

είναι απαγορευμένες περιοχές κυνηγιού.

Προσωρινά απαγορευμένες περιοχές κυνηγιού

51. Ο υπουργός μπορεί με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να κηρύξει οποιαδήποτε περιοχή ως προσωρινά απαγορευμένη περιοχή κυνηγιού για τέτοια περίοδο όπως καθορίζει στο διάταγμα:

Νοείται ότι η ολική έκταση προσωρινά απαγορευμένων περιοχών κυνηγιού σε μια επαρχία δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο της ολικής έκτασης της επαρχίας.

Απαγόρευση μεταφοράς όπλων σε απαγορευμένη περιοχή κυνηγιού ή προσωρινά απαγορευμένη περιοχή κυνηγιού

52.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 50, 51 και 57, πρόσωπο το οποίο:

(α) πυροβολεί, φονεύει, συλλαμβάνει ή καταδιώκει οποιοδήποτε θήραμα ή είδος άγριας πανίδας μέσα σε απαγορευμένη περιοχή κυνηγιού ή σε προσωρινά απαγορευμένη περιοχή κυνηγιού ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε τέτοια περιοχή κάτω από περιστάσεις που φανερώνουν ότι παράνομα κατεδίωκε θήραμα· ή

(β) δεν είναι μέλος της αστυνομικής δύναμης ή θηροφύλακας και μεταφέρει πυροβόλο όπλο σε απαγορευμένη περιοχή κυνηγιού ή προσωρινά απαγορευμένη περιοχή κυνηγιού, χωρίς τη γραπτή άδεια του προϊσταμένου,

είναι ένοχο αδικήματος.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζονται σε κάτοχο ανανεωμένης άδειας κυνηγιού με παραπληγία, του οποίου η εν λόγω άδεια το επιτρέπει υπό τους όρους που ρητώς καθορίζονται σε αυτήν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της άδειας:

Νοείται ότι ο κάτοχος ανανεωμένης άδειας κυνηγιού με παραπληγία συνοδεύεται μόνο από πρόσωπα στα οποία δεν έχει χορηγηθεί ή ανανεωθεί άδεια κυνηγιού.

Σφράγισμα κυνηγετικών όπλων.

53.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, για το σκοπό παρεμπόδισης της χρήσης κυνηγετικών όπλων κατά τη διάρκεια κλειστής περιόδου κυνηγιού, μπορεί με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να διατάξει όπως κατά τη διάρκεια κλειστής περιόδου κυνηγιού ή οποιουδήποτε μέρους αυτής όλα τα κυνηγετικά όπλα προσαχθούν, σε ημερομηνία που καθορίζεται στο διάταγμα, στον προϊστάμενο και σφραγιστούν και όπως κανένα πρόσωπο δεν έχει στην κατοχή του ή υπό τον έλεγχό του οποιοδήποτε κυνηγετικό όπλο το οποίο δεν είναι σφραγισμένο σύμφωνα με το διάταγμα.

(2) Κατά τη διάρκεια ισχύος διατάγματος που εκδόθηκε σύμφωνα με το εδάφιο (1) κάθε πρόσωπο που έχει στην κατοχή του ή υπό τον έλεγχό του κυνηγετικό όπλο, όταν κληθεί από μέλος της αστυνομικής δύναμης ή θηροφύλακα, παρουσιάζει και παραδίδει το κυνηγετικό όπλο σε αυτόν.

(3) Πρόσωπο το οποίο κατά τη διάρκεια ισχύος διατάγματος που εκδόθηκε σύμφωνα με το εδάφιο (1):

(α)παραλείπει να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις ή ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του διατάγματος,

(β)παραλείπει να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις του εδαφίου (2), ή

(γ)χωρίς γραπτή εξουσιοδότηση μέλους της αστυνομικής δύναμης ή του προϊσταμένου θραύει, καταστρέφει ή κατά οποιοδήποτε τρόπο επεμβαίνει σε σφράγισμα ή με οποιοδήποτε τρόπο επεμβαίνει σε μέθοδο που υιοθετήθηκε για σφράγισμα όπλου για τους σκοπούς του εδαφίου (1),

είναι ένοχο αδικήματος.

ΜΕΡΟΣ Χ ΕΜΠΟΡΙΑ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ
Περιορισμοί στην πώληση θηράματος

54.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 10, κανένας κάτοχος άδειας κυνηγιού δεν πωλεί ή με οποιοδήποτε τρόπο διαθέτει επ' αμοιβή οποιοδήποτε θήραμα εκτός των ειδών άγριων πτηνών που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

(2) Τα είδη άγριων πτηνών που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ μπορούν να διατεθούν μόνο σε κάτοχο άδειας εμπορίας θηραμάτων.

(3) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι ένοχο αδικήματος.

Άδεια εμπορίας θηραμάτων

55.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 10, πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να αποκτήσει άδεια εμπορίας θηραμάτων που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ υποβάλλει αίτηση στον υπουργό στον Τύπο Γ του Παραρτήματος VΙΙ. Η αίτηση συνοδεύεται με αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής κρεοπωλείου στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Κρεοπωλείων δυνάμει του περί Υγιεινής Παραγωγής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Διάθεσης τους στην Αγορά καθώς και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου, όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και με πρωτότυπο Λευκού Ποινικού Μητρώου.

(2) Ο υπουργός, σύμφωνα με όρους που θέτουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, χορηγεί σε τέτοιο πρόσωπο άδεια εμπορίας θηραμάτων, η οποία ισχύει για ένα έτος, στον Τύπο Δ του Παραρτήματος VΙΙ, αφού πρώτα καταβληθεί το τέλος που καθορίζεται στο Παράρτημα VΙΙΙ:

Νοείται ότι ο υπουργός δε χορηγεί άδεια εμπορίας θηραμάτων σε πρόσωπο που έχει καταδικαστεί για αδίκημα με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου τα τελευταία πέντε χρόνια.

(3) Η άδεια εμπορίας θηραμάτων εκτίθεται από τον κάτοχό της σε περίοπτο μέρος του χώρου ή των υποστατικών τα οποία καθορίζονται σε αυτή για πώληση ή διάθεση θηράματος.

(4) Κάθε κάτοχος άδειας εμπορίας θηραμάτων τηρεί βιβλίο στο οποίο καταχωρεί αληθή και ακριβή στοιχεία, όπως αυτά αναφέρονται στον Τύπο Ε του Παραρτήματος VΙΙ.

(5) Ο κάτοχος άδειας εμπορίας θηραμάτων παρουσιάζει το βιβλίο που αναφέρεται στο εδάφιο (4), όποτε του ζητηθεί προς επιθεώρηση, σε μέλη της Υπηρεσίας του Ταμείου Θήρας ή σε μέλη της αστυνομικής δύναμης.

(6) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (3) είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης, σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις Λ.Κ. 2.000,00 ή και στις δύο αυτές ποινές.

(7) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις των εδαφίων (4) και (5) είναι ένοχο αδικήματος.

Απαγόρευση προσφοράς θηραμάτων και άγριας πανίδας σε υποστατικά

56.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

«μικρές ποσότητες θηράματος» σημαίνει τις ποσότητες που καθορίζονται στο Παράρτημα ΧΙΙΙ∙ και

“υποστατικό” σημαίνει-

(α) ξενοδοχείο, υπεραγορά, περίπτερο, κατάστημα, πανδοχείο, εστιατόριο, καφενείο, ταβέρνα ή υποστατικό παρόμοιου είδους,

(β) οποιοδήποτε χώρο, υπαίθριο ή μη, στον οποίο πωλείται θήραμα ή είδος άγριας πανίδας ή στον οποίο πωλείται, προσφέρεται ή ετοιμάζεται μαγειρευμένη τροφή για πώληση ή προσφορά για ανθρώπινη κατανάλωση.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 10, κανένα θήραμα ή άλλο είδος άγριας πανίδας δεν μαγειρεύεται, πωλείται ή προσφέρεται σε οποιοδήποτε υποστατικό και κανένα όνομα ή περιγραφή οποιουδήποτε θηράματος ή είδους άγριας πανίδας δεν μπορεί να αναφέρεται σε κατάλογο φαγητών οποιουδήποτε υποστατικού ή σε σχέση με οποιοδήποτε υποστατικό.

(3) Πρόσωπο το οποίο μέσα σε οποιοδήποτε υποστατικό ή σε σχέση με οποιοδήποτε υποστατικό:

(α) Μαγειρεύει ή κατέχει ή πωλεί οποιοδήποτε θήραμα ή είδος άγριας πανίδας∙

(β) επιτρέπει ή ανέχεται όπως οποιοδήποτε θήραμα ή είδος άγριας πανίδας μαγειρεύεται ή πωλείται ή προσφέρεται∙

(γ) χρησιμοποιεί ή επιτρέπει ή ανέχεται τη χρήση οποιουδήποτε καταλόγου φαγητών στον οποίο αναφέρεται το όνομα ή οποιαδήποτε άλλη περιγραφή θηράματος ή είδους άγριας πανίδας∙

(δ) προσφέρει οποιοδήποτε είδος άγριας πανίδας∙ ή

(ε) προσφέρει θήραμα∙

είναι ένοχο αδικήματος:

Νοείται ότι κάτοχοι άδειας κυνηγίου δύναται να μεταφέρουν σε χώρο εξυπηρέτησης εστιατορίου, για ιδίαν κατανάλωση αυθημερόν, μικρές ποσότητες θηραμάτων τα οποία είναι ήδη μαγειρευμένα και τα οποία θήρευσαν και κατέχουν νόμιμα:

Νοείται περαιτέρω ότι ο υπεύθυνος του εστιατορίου λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για αποφυγή επιμόλυνσης των τροφίμων.

(4) Ιδιοκτήτης ή πρόσωπο που έχει την ευθύνη, τον έλεγχο ή τη διαχείριση υποστατικού ή οποιουδήποτε μέρους υποστατικού όπου οποιοδήποτε θήραμα ή είδος άγριας πανίδας μαγειρεύεται, πωλείται ή προσφέρεται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι ένοχος αδικήματος, εκτός αν αποδείξει, προς ικανοποίηση του δικαστηρίου, ότι έλαβε κάθε λογικό μέτρο και προφύλαξη για την παρεμπόδιση διάπραξης του αδικήματος.

(5) Θηροφύλακας ή μέλος της αστυνομικής δύναμης μπορεί, χωρίς δικαστικό ένταλμα, να εισέλθει σε οποιοδήποτε υποστατικό ή σε οποιοδήποτε μέρος υποστατικού εντός του οποίου έχει λόγους να πιστεύει ότι μαγειρεύεται, πωλείται ή προσφέρεται θήραμα ή είδος άγριας πανίδας κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και να το κατάσχει:

Νοείται ότι η είσοδος σε κατοικία γίνεται μόνο ύστερα από την εξασφάλιση της συγκατάθεσης του ενοίκου της ή με δικαστικό ένταλμα.

ΜΕΡΟΣ ΧΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Απαγόρευση μεταφοράς κυνηγετικού όπλου σε ορισμένες περιπτώσεις

57.-(1) Κανένα πρόσωπο δε μεταφέρει οποιοδήποτε κυνηγετικό όπλο:

(α) εντός ή επί οποιουδήποτε οχήματος,

(β) επί ζώου,

(γ) κατά τη διάρκεια ανοικτής περιόδου κυνηγίου, εκτός και αν είναι κάτοχος ανανεωμένης άδειας κυνηγίου,

(δ) εντός οποιασδήποτε απαγορευμένης περιοχής κυνηγιού ή προσωρινά απαγορευμένης περιοχής κυνηγιού,

(ε) κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε κλειστής περιόδου κυνηγιού,

εκτός αν:

(αα) στις περιπτώσεις (α), (β) και (γ), το κυνηγετικό όπλο είναι αποσυναρμολογημένο μέσα σε θήκη, και

(ββ) στις περιπτώσεις (δ) και (ε), η μεταφορά γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Πυροβόλων Όπλων Νόμων του 1974 έως 2000.

(στ) το οποίο είναι έμφορτο εντός ή επί οποιουδήποτε οχήματος ή επί ζώου.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων των περί Πυροβόλων Όπλων Νόμων του 1974 έως 2000, κανένα πρόσωπο δε μεταφέρει οποιοδήποτε κυνηγετικό όπλο αποσυναρμολογημένο ή μέσα σε θήκη, εντός ή επί οποιουδήποτε οχήματος ή επί ζώου εντός αγροτικών δρόμων ή μη ασφαλτοστρωμένων δρόμων, εξήντα λεπτά πριν από ή μετά τις ώρες που επιτρέπεται το κυνήγι:

Νοείται ότι ο προϊστάμενος μπορεί να εξαιρεί των διατάξεων του παρόντος εδαφίου κάτοχο άδειας κυνηγιού με την παραχώρηση σχετικής άδειας και σύμφωνα με όρους που αναφέρονται στην άδεια, αφού καταβληθεί το τέλος που καθορίζεται στο Παράρτημα VΙΙΙ.

(3) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι ένοχο αδικήματος.

Μεταφορά φυσιγγίων

57Α.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου, κανένα πρόσωπο δεν μεταφέρει φυσίγγια-

(α) κατά τη διάρκεια κλειστής περιόδου κυνηγίου, εκτός και αν η μεταφορά τους γίνεται από το σημείο αγοράς τους προς την οικία του κατόχου των φυσιγγίων, νοουμένου ότι ο κάτοχος των φυσιγγίων έχει στην κατοχή του απόδειξη αγοράς των φυσιγγίων, καθώς και την εν ισχύι άδεια κυνηγίου του·

(β) κατά τη διάρκεια ανοικτής περιόδου κυνηγίου, εκτός και αν ο κάτοχος των φυσιγγίων έχει εν ισχύι άδεια κυνηγίου.

(2) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι ένοχο αδικήματος.

Απαγόρευση χρήσης υφάσματος ως γομώσεως και τροχιοδεικτικών φυσιγγίων

58.-(1) Πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί κατά το κυνήγι ύφασμα ή ράκη ως γόμωση ή χρησιμοποιεί τροχιοδεικτικά φυσίγγια είναι ένοχο αδικήματος.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), ο προϊστάμενος, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να καθορίζει τον τύπο του φυσιγγίου, τον τύπο των σφαιριδίων που χρησιμοποιούνται στο φυσίγγιο, καθώς και την περιοχή και την περίοδο που μπορεί να χρησιμοποιείται ο κάθε τύπος φυσιγγίου.

(3) Απαγορεύεται η χρήση σφαιριδίων από μόλυβδο, σε ακτίνα τριακοσίων μέτρων από τα όρια των αλυκών.

(4) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις διατάγματος που εκδίδεται με βάση τα εδάφια (2) και (3) είναι ένοχο αδικήματος.

Απαγόρευση κατοχής θηραμάτων και ειδών άγριας πανίδας

59.-(1) Πρόσωπο το οποίο συλλαμβάνει, κατέχει ή διατηρεί σε αιχμαλωσία οποιοδήποτε είδος θηράματος ή είδος άγριας πανίδας είναι ένοχο αδικήματος.

(2) Εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου:

(α) μέλος της Υπηρεσίας του Ταμείου Θήρας στα πλαίσια εντεταλμένης υπηρεσίας, για σκοπούς αναπληθυσμού και επιστημονικής έρευνας,

(β) αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, μουσεία φυσικής ιστορίας, ζωολογικοί κήποι, ύστερα από την παραχώρηση σχετικής γραπτής άδειας από τον προϊστάμενο και σύμφωνα με όρους που αναφέρονται στην άδεια.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και για σκοπούς προστασίας της βιοποικιλότητας και ανάσχεσης της απώλειας της άγριας πανίδας και χλωρίδας της Κύπρου και των ενδιαιτημάτων της, καθώς και για σκοπούς ανάσχεσης της απώλειας της βιοποικιλότητας και πρόληψης μετάδοσης ασθενειών στην άγρια πανίδα, απαγορεύεται η εισαγωγή, η εξαγωγή, η κατοχή και η πώληση ζωντανών ατόμων των ειδών και των υποειδών της άγριας πανίδας που είναι εκτρεφόμενα ή έχουν γεννηθεί σε αιχμαλωσία.

(4) Εξαιρούνται από τις διατάξεις του εδαφίου (3):

α) μέλος της Υπηρεσίας του Ταμείου Θήρας, στα πλαίσια εντεταλμένης υπηρεσίας, για σκοπούς αναπληθυσμού και επιστημονικής έρευνας·

β) το Κέντρο Περίθαλψης και Αποκατάστασης της Άγριας Πανίδας του Ταμείου Θήρας·

γ) τα εκτροφεία θηραμάτων του Ταμείου Θήρας·

δ) αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, μουσεία φυσικής ιστορίας, ζωολογικοί κήποι, ύστερα από την παραχώρηση σχετικής γραπτής άδειας από τον προϊστάμενο και σύμφωνα με όρους που αναφέρονται στην άδεια αυτή·

ε) κρατικές υπηρεσίες, ακαδημαϊκά ιδρύματα ή και νομικά ή φυσικά πρόσωπα για σκοπούς επιστημονικής έρευνας, ύστερα από την παραχώρηση σχετικής γραπτής άδειας από τον προϊστάμενο και σύμφωνα με όρους που αναφέρονται στην άδεια αυτή·

στ) νομικά ή φυσικά πρόσωπα που είναι συμβαλλόμενα με το Ταμείο Θήρας για την εκτροφή, εμπορία και παραγωγή εκτρεφόμενων ειδών της άγριας πανίδας, ύστερα από την παραχώρηση σχετικής γραπτής άδειας από τον προϊστάμενο και σύμφωνα με όρους που αναφέρονται στην άδεια αυτή·

ζ) πρόσωπα στα οποία, μετά από αίτησή τους, τους παραχωρείται σχετική γραπτή άδεια από τον προϊστάμενο, με βάση Κανονισμούς που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.  Οι Κανονισμοί δύνανται να καθορίζουν τα είδη για τα οποία θα παραχωρείται άδεια, το είδος των εγκαταστάσεων, τον τρόπο σήμανσης των ζώων, τα είδη για τα οποία θα επιτρέπεται η εμπορία, τον τρόπο εμπορίας, το τέλος της άδειας, καθώς και τους λόγους ανάκλησης της άδειας:

Νοείται ότι ο προϊστάμενος δεν παραχωρεί άδεια, σύμφωνα με την παράγραφο (ζ) του παρόντος εδαφίου, σε πρόσωπο που έχει καταδικαστεί για αδίκημα με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου τα τελευταία πέντε χρόνια.

(5) Για σκοπούς προστασίας της βιοποικιλότητας και ανάσχεσης της απώλειας της βιοποικιλότητας, των οικοσυστημάτων, της άγριας πανίδας και χλωρίδας της Κύπρου και των ενδιαιτημάτων τους, καθώς και για σκοπούς ανάσχεσης της απώλειας της βιοποικιλότητας και πρόληψης μετάδοσης ασθενειών στην άγρια πανίδα και τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ο υπουργός, μετά από γραπτή γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής και αφού λάβει υπόψη του τη γνώμη των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, καθώς και των άλλων αρμόδιων Υπηρεσιών και αφού διαβουλευθεί με την Επιστημονική Επιτροπή, δύναται:

α) Να καθορίζει, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τα είδη της μη γηγενούς άγριας πανίδας ή τα και ξενικά είδη για τα οποία απαγορεύεται η εισαγωγή, η εξαγωγή, η κατοχή, η εκτροφή, η αναπαραγωγή ή η απελευθέρωσή τους στο φυσικό περιβάλλον, η πώληση, η μεταφορά για πώληση, η κατοχή για πώληση και η διάθεση για πώληση·

β) να καθορίζει, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τα ξενικά-εισβλητικά είδη:

Νοείται ότι για τα ξενικά-εισβλητικά είδη που θα καθορισθούν σύμφωνα με την παράγραφο (β) ανωτέρω απαγορεύεται η εισαγωγή, η κατοχή, η εκτροφή, η αναπαραγωγή, η απελευθέρωσή τους στο φυσικό περιβάλλον,  η πώληση, η μεταφορά για πώληση, η κατοχή για πώληση και η διάθεση για πώληση.

(6) Κάτοχος ζώων των ειδών που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (5) του παρόντος άρθρου, οφείλει εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, να ενημερώσει σχετικά τον προϊστάμενο, ο οποίος στη συνέχεια  παραχωρεί άδεια κατοχής υπό όρους, μέχρι τη φυσική αποβίωση του ζώου ή κατάσχει τα ζώα, σε περίπτωση που ο κάτοχος του ζώου δεν εξασφαλίσει σχετική άδεια, χωρίς να παραχωρείται οποιαδήποτε αποζημίωση στον κάτοχο του ζώου, και σε συνεργασία με το Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια επανεξαγωγής τους στο εξωτερικό.  Τα ζώα μετά την κατάσχεσή τους φυλάσσονται στο Κέντρο Περίθαλψης και Αποκατάστασης της Άγριας Πανίδας του Ταμείου Θήρας.  Ο ιδιοκτήτης των ζώων είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στον προϊστάμενο τα έξοδα σύλληψης, φύλαξης, μεταφοράς και επανεξαγωγής του ζώου.  Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επανεξαγωγή ή η διάθεση των ζώων, μετά από παρέλευση τριών μηνών από την κατάσχεσή τους, τα ζώα παραχωρούνται στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και ο προϊστάμενος σε συνεννόηση με το Διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών αποφασίζουν για τον περαιτέρω χειρισμό του ζώου.

(7) Εξαιρούνται από τις διατάξεις των εδαφίων (5) και (6) του παρόντος άρθρου, ακαδημαϊκά ιδρύματα ή και πρόσωπα που κατέχουν τα πιο πάνω ζώα για σκοπούς επιστημονικής έρευνας, ύστερα από την παραχώρηση σχετικής γραπτής άδειας από τον προϊστάμενο και σύμφωνα με όρους που αναφέρονται στην άδεια.

(8) Νομικό ή φυσικό πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι ένοχο αδικήματος.

(9) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων των εδαφίων (1) και (3), «είδη άγριας πανίδας» θεωρούνται και όλα τα είδη πτηνών που ζουν σε άγρια κατάσταση σε όλη την υφήλιο.

Απαγόρευση απελευθέρωσης θηραμάτων

60.-(1) Πρόσωπο το οποίο απελευθερώνει στο φυσικό περιβάλλον θηράματα ή και θηραματικά εκτρεφόμενα είδη της άγριας πανίδας χωρίς την άδεια του προϊσταμένου είναι ένοχο αδικήματος.

(2) Πρόσωπο το οποίο απελευθερώνει στο φυσικό περιβάλλον γηγενή ή μη τοπικά είδη άγριας πανίδας ή και εκτρεφόμενα είδη της άγριας πανίδας που δεν είναι θηραματικά χωρίς την άδεια του προϊσταμένου και τη σύμφωνη γνώμη της Επιστημονικής Επιτροπής είναι ένοχο αδικήματος.

(3) (α) Καμία άδεια δε χορηγείται δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (1) και/ή (2), σε περίπτωση που η χορήγησή της δύναται να προξενήσει βλάβη στην τοπική χλωρίδα και/ή πανίδα.

(β) Προς το σκοπό της εξακρίβωσης κατά πόσο η χορήγηση άδειας δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (1) και/ ή (2) δύναται να προξενήσει βλάβη στην τοπική χλωρίδα και/ ή πανίδα ο προϊστάμενος συμβουλεύεται σχετικά την Επιτροπή.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, τα άτομα εκτρεφόμενων ειδών της άγριας πανίδας θεωρούνται ως μέρος της άγριας πανίδας, μετά την απελευθέρωσή τους στο φυσικό περιβάλλον δυνάμει των προνοιών του παρόντος άρθρου.

Ταρίχευση θηραμάτων και ειδών άγριας πανίδας

61.-(1) Κανένας δεν ταριχεύει ή διατηρεί ταριχευμένα θηράματα ή άλλα είδη άγριας πανίδας, παρά μόνο αν διαθέτει σχετική άδεια, η οποία χορηγείται από τον προϊστάμενο για συγκεκριμένο είδος θηράματος ή άγριας πανίδας.

(2) Πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να αποκτήσει άδεια ταριχευτή υποβάλλει αίτηση στον προϊστάμενο στον Τύπο Ζ του Παραρτήματος VΙΙ.

(3) Ο προϊστάμενος χορηγεί σε τέτοιο πρόσωπο άδεια ταριχευτή θηραμάτων και ειδών άγριας πανίδας, η οποία ισχύει για ένα έτος, αφού πρώτα καταβληθεί το τέλος που καθορίζεται στο Παράρτημα VΙΙΙ.

(4) Η άδεια εκτίθεται από τον κάτοχο άδειας ταρίχευσης σε περίοπτο μέρος του εργαστηρίου του.

(5) Κάθε κάτοχος άδειας ταρίχευσης τηρεί βιβλίο στο οποίο καταχωρεί για κάθε είδος άγριας πανίδας αληθή και ακριβή στοιχεία, όπως αυτά αναφέρονται στον Τύπο Η του Παραρτήματος VΙΙ. Για κάθε είδος άγριας πανίδας συμπληρώνονται τρία αντίγραφα. Το πρώτο αντίγραφο δίδεται στον πελάτη ως άδεια κατοχής του είδους άγριας πανίδας, το δεύτερο κατακρατείται από τον κάτοχο άδειας ταρίχευσης για σκοπούς ελέγχου και το τρίτο αποστέλλεται στον προϊστάμενο.

(6) Για κάθε είδος άγριας πανίδας ή ζώο που προσκομίζεται για ταρίχευση ο κάτοχος άδειας ταρίχευσης πρέπει πρώτα να το παρουσιάσει σε μέλος της Υπηρεσίας του Ταμείου Θήρας, μαζί με το βιβλίο καταγραφής, για έγκριση προς ταρίχευση.

(7) Για κάθε είδος άγριας πανίδας για το οποίο δίδεται έγκριση συμπληρώνεται έντυπο, σύμφωνα με τον Τύπο Θ του Παραρτήματος VΙΙ. Το κάτω μέρος του εντύπου συνοδεύει το ταριχευμένο είδος και το πάνω μέρος παραμένει στο αρχείο του κατόχου άδειας ταρίχευσης.

(8) Ο προϊστάμενος απορρίπτει αίτηση για ταρίχευση είδους άγριας πανίδας ή ζώου για το οποίο υπάρχει υποψία ότι είναι προϊόν αδικήματος, σύμφωνα με τα άρθρα 11, 17 και 44.

(9) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (4) είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης, σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις Λ.Κ. 2.000,00 ή και στις δύο αυτές ποινές.

(10) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις των εδαφίων (1), (5) και (6) είναι ένοχο αδικήματος.

(11) Κάτοχος ταριχευμένου θηράματος ή είδους άγριας πανίδας οφείλει εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου να απευθυνθεί στον προϊστάμενο για εξασφάλιση σχετικής άδειας, καταβάλλοντας το τέλος που καθορίζεται στο Παράρτημα VΙΙΙ για κάθε ταριχευμένο ζώο.

(12) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος “άγρια πανίδα” δεν περιλαμβάνει νόμιμα θηρευθέντα θηράματα.

Ζημιές σε έργα υποδομής του Ταμείου Θήρας

62.-(1) Πρόσωπο το οποίο-

(α) Εισέρχεται παράνομα, παρενοχλεί ή προκαλεί ζημιά σε εκτροφεία, πυρήνες απελευθέρωσης περδικιών, ποτίστρες παροχής νερού σε θηράματα, σπορές θηραμάτων, καθώς και σε οποιαδήποτε έργα υποδομής του Ταμείου Θήρας (Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας), ή

(β) μετακινεί, αφαιρεί, ή προκαλεί ζημιά σε πινακίδες του Ταμείου Θήρας (Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας), ή

(γ) τοποθετεί πινακίδες, που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του κυνηγίου, χωρίς την έγκριση του προϊσταμένου,είναι

(δ) τοποθετεί περίφραγμα σε ιδιοκτησία το οποίο φέρει λεπίδες ή άλλης παρόμοιας φύσης αντικείμενα, που μπορεί να προκαλέσει τον τραυματισμό ή τον θάνατο σε είδος της άγριας πανίδας ή σε κυνηγετικό σκύλο,

(ε) οδηγεί τετράτροχη μοτοσυκλέτα εκτός οδού, χωρίς εύλογη αιτία, από τη δύση μέχρι την ανατολή του ήλιου, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που η οδήγηση εκτός δρόμου γίνεται για εκτέλεση  γεωργικών ή άλλης παρόμοιας φύσεως εργασιών:

Νοείται ότι, για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, «οδός» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου,

ένοχο αδικήματος.

(2) Ο προϊστάμενος δύναται να-

(α) Αφαιρεί και να κατάσχει οποιαδήποτε πινακίδα η οποία έχει τοποθετηθεί χωρίς την έγκρισή του και έχει σχέση με τη διεξαγωγή του κυνηγίου∙

(β) συλλαμβάνει ή, σε εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις, να θανατώνει ζώα που επανήλθαν σε ημιάγρια κατάσταση ή δεν είναι υπό τον έλεγχο του ιδιοκτήτη τους, όταν αποτελούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια ή και προκαλούν ζημιά στην άγρια πανίδα ή στους βιότοπους της∙

(γ) συλλαμβάνει ή και να θανατώνει είδη που καθορίζονται στο διάταγμα του υπουργού το οποίο εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (5) του άρθρου 59.

Είδος υπό απειλή

63.-(1) Ο υπουργός με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας μπορεί να καθορίσει εκτός των ειδών του Παραρτήματος ΙΧ και οποιοδήποτε άλλο είδος άγριας πανίδας, με τη σύμφωνη γνώμη της Επιστημονικής Επιτροπής, ως είδος υπό απειλή.

(2) Τα είδη υπό απειλή απολαμβάνουν τα ίδια μέτρα προστασίας με τα είδη του Παραρτήματος Ι.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου για τα είδη υπό απειλή που καθορίζονται στο Παράρτημα IΧ ή με γνωστοποίηση του υπουργού, δυνάμει του εδαφίου (1), απαγορεύεται οποιαδήποτε ανάπτυξη ή δραστηριότητα ή υποβάθμιση περιοχών που καλύπτουν χώρους του βιολογικού τους κύκλου και μπορεί να επιδράσουν αρνητικά στους πληθυσμούς τους.

(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει, για λόγους σοβαρού δημοσίου συμφέροντος, εξαίρεση από τις διατάξεις του εδαφίου (3) και να επιτρέψει ήπια ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις που καθορίζει.

Απαγόρευση κατακράτησης εντός περιφραγ-μένων χώρων θηραμάτων και ειδών άγριας πανίδας

64.-(1) Απαγορεύεται η κατακράτηση εντός οποιωνδήποτε ιδιωτικών περιφραγμένων χώρων θηραμάτων ή άλλων ειδών άγριας πανίδας τα οποία δεν μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα εντός και εκτός της περίφραξης λόγω της περίφραξης.

(2) Σε περιπτώσεις που είδη άγριας πανίδας εγκλωβίζονται λόγω της περίφραξης, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να ειδοποιεί τον προϊστάμενο για σύλληψη και απελευθέρωσή τους σε κατάλληλους χώρους.

(3) Μετά από τέτοια σύλληψη ή απελευθέρωση η ύπαρξη ειδών άγριας πανίδας στο συγκεκριμένο χώρο αποτελεί αδίκημα και πρόσωπο το οποίο προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες είναι ένοχο αδικήματος.

ΜΕΡΟΣ ΧΙΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Προστασία καλλιεργειών

65.- (1) Κατά τη διεξαγωγή κυνηγιού απαγορεύεται σε κάτοχο άδειας κυνηγιού να πυροβολεί προς την κατεύθυνση όπου γεωργοί ασχολούνται με γεωργικές ασχολίες με κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος ή σοβαρής ενόχλησης προς αυτούς ή με κίνδυνο πρόκλησης ζημιάς σε γεωργικές καλλιέργειες.

(2) Κατά τις μέρες διεξαγωγής κυνηγιού απαγορεύεται η οδήγηση ή στάθμευση μέσων μεταφοράς κατόχων άδειας κυνηγιού εντός οποιασδήποτε γεωργικής καλλιέργειας ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο όπου μπορεί να προκληθεί ζημιά ή αλλοίωση της χλωρίδας.

(3) Απαγορεύεται η σκόπιμη πρόκληση ζημιάς ή καταστροφής της χλωρίδας.

(4) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι ένοχο αδικήματος.

Δικαίωμα κατόχου για εκφοβισμό άλλων θηραμάτων που προκαλούν ζημιά

66. 0 ιδιοκτήτης οποιασδήποτε φυτείας, αμπελιού, κήπου ή άλλης καλλιεργημένης γης, ο ίδιος ή διά οποιουδήποτε άλλου προσώπου εξουσιοδοτημένου από αυτόν, μπορεί να εκφοβίζει θηράματα και είδη άγριας πανίδας τα οποία προκαλούν ζημιά ή είναι δυνατό να προκαλέσουν ζημιά σε οποιοδήποτε καλλιεργημένο φυτό, χρησιμοποιώντας σκιάχτρα, καθρέφτες, ραδιόφωνα ή κανονάκι μετά από άδεια του προϊσταμένου.

ΜΕΡΟΣ ΧΙΙΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
Έλεγχος μη προστατευόμενων ειδών

67.-(1) Ο προϊστάμενος δύναται, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και με όρους που καθορίζονται στη γνωστοποίηση, να επιτρέπει σε θηροφύλακα τη μεταφορά κυνηγετικού όπλου κατά τη διάρκεια κλειστής περιόδου κυνηγίου, μέσα σε περιοχή, περιλαμβανομένης και απαγορευμένης περιοχής κυνηγίου, με σκοπό, ελλείψει εναλλακτικών ικανοποιητικών λύσεων και τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 12,  να πυροβολεί, να θανατώνει, να συλλαμβάνει ή να καταδιώκει οποιαδήποτε από τα μη προστατευόμενα είδη του Παραρτήματος Χ, όπως αυτά καθορίζονται στη γνωστοποίηση, νοουμένου ότι οποιαδήποτε ζημιά που αυτά προκαλούν είναι σοβαρή.

(2) Στη γνωστοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) μπορεί να καθορίζεται η περιοχή μέσα στην οποία και η χρονική περίοδος κατά την οποία επιτρέπεται η μεταφορά κυνηγετικού όπλου.

(3) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) ή οποιοδήποτε όρο που αναφέρεται στη γνωστοποίηση είναι ένοχο αδικήματος.

Εξουσίες προϊσταμένου αναφορικά με μη προστατευόμενα είδη

68. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 67, ο προϊστάμενος μπορεί με οδηγίες που εκδίδει προς τα μέλη της Υπηρεσίας του Ταμείου Θήρας να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη θανάτωση, σύλληψη και καταδίωξη μη προστατευόμενων ειδών.

ΜΕΡΟΣ XIV ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Διατάξεις που προνοούν την ίδρυση κυνηγετικής οργάνωσης

69. Για την ίδρυση κυνηγετικών οργανώσεων απαιτείται η τήρηση των διατάξεων των περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμων του 1972 και 1997 ή του περί Εγγραφής Λεσχών Νόμου και πρέπει να είναι εγγεγραμμένες στην Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής.

Σκοποί κυνηγετικής οργάνωσης

70. Για την εγγραφή κυνηγετικής οργάνωσης ως σωματείο ή ίδρυμα ή λέσχη είναι απαραίτητο όπως στο καταστατικό της αναφέρονται μεταξύ των άλλων σκοπών της οργάνωσης:

(α)η συμβολή της στην προστασία και ανάπτυξη της άγριας πανίδας,

(β)η διαπαιδαγώγηση των μελών της για τη δημιουργία κυνηγετικής συνείδησης, και

(γ)η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Δημοκρατίας.

Κυνηγετικά σκυλιά

70Α.-(1) Τα κυνηγετικά σκυλιά τα οποία -

(α) Είναι πιστοποιημένα από  κυνολογικό όμιλο, σωματείο ή οργάνωση συγκεκριμένης φυλής σκύλων, στην Κύπρο ή στο εξωτερικό∙

(β) υπάγονται στο διεθνή όμιλο των συγκεκριμένων φυλών∙ και

(γ) είναι αναγνωρισμένα από τον Κυνολογικό Όμιλο της χώρας στην οποία εδρεύουν εφόσον αυτός είναι αναγνωρισμένος από τη διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία (FCI)∙

δύναται χωρίς οποιαδήποτε άλλη εξέταση να χρησιμοποιηθούν στα είδη κυνηγίου που εξειδικεύονται, νοουμένου ότι ο κυνολογικός όμιλος, το σωματείο ή η οργάνωση είναι εγγεγραμμένος στην Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας και μπορεί να εκδίδει πιστοποιητικά ικανοτήτων για σκοπούς χρήσης κυνηγετικών σκύλων για συγκεκριμένα είδη κυνηγίου.

(2) Για τα κυνηγετικά σκυλιά που δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του εδαφίου (1) δύναται να παραχωρείται πιστοποιητικό ικανοτήτων από τον προϊστάμενο:

Νοείται ότι, ο προϊστάμενος, μετά από διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καθορίζει το τέλος και τη διαδικασία παραχώρησης πιστοποιητικού ικανοτήτων, για σκοπούς χρήσης κυνηγετικών σκυλιών για συγκεκριμένα είδη κυνηγίου.

ΜΕΡΟΣ ΧV ΧΩΡΟΙ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΝΗΓΩΝ
Χώροι εξάσκησης και εκπαίδευσης κυνηγών

71.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, των περί Πυροβόλων Νόμων του 1974 έως 2000, των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 μέχρι 2002, του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου και του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου του 2003, κυνηγετικό σωματείο, ίδρυμα ή λέσχη, που αποτελείται από είκοσι ένα τουλάχιστον κατόχους άδειας κυνηγιού και είναι εγγεγραμμένο στην Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής, δύναται, μετά από αίτησή του στον υπουργό, στην οποία αναφέρονται τα ονόματα και οι αριθμοί των δελτίων ταυτότητας των κατόχων άδειας κυνηγιού, και αφού καταβάλει το τέλος που καθορίζεται στο Παράρτημα VIII, να λάβει άδεια για εξάσκηση και εκπαίδευση των μελών του ή/και άλλων κατόχων άδειας κυνηγιού, σύμφωνα με Κανονισμούς που κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Σκύλων Νόμου, ο προϊστάμενος, σε συνεννόηση με τον Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και την κατά τόπο αρμόδια αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, δύναται να επιτρέπει, χορηγώντας σχετική άδεια, τη δημιουργία χώρων εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων, με βάση Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του Νόμου.

(3) [Διαγράφηκε].

(4) [Διαγράφηκε].

(5) Τα τέλη έκδοσης της άδειας κατατίθενται στο ταμείο της κατά τόπους αρμόδιας αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης.

(6) [Διαγράφηκε].

ΜΕΡΟΣ ΧVI ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ
Αδίκημα εντός περιφραγμένων χώρων

72.-(1) Θηροφύλακας ή μέλος της αστυνομικής δύναμης μπορεί, χωρίς δικαστικό ένταλμα, να εισέλθει σε οποιοδήποτε περιφραγμένο χώρο μέσα στον οποίο έχει λόγους να πιστεύει ότι διεξάγεται αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο ιδιοκτήτης ή το πρόσωπο που έχει την ευθύνη, έλεγχο ή διαχείριση του περιφραγμένου χώρου εντός του οποίου διεξάγεται αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου θεωρείται πρόσωπο που διέπραξε αδίκημα, εκτός αν αποδείξει, προς ικανοποίηση του δικαστηρίου, ότι έλαβε κάθε λογικό μέτρο και προφύλαξη για παρεμπόδιση της διάπραξης του αδικήματος.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «περιφραγμένος χώρος» σημαίνει οποιοδήποτε χώρο που είναι περιφραγμένος αλλά δεν αποτελεί μέρος κατοικίας.

Δικαίωμα θηροφύλακα να μεταφέρει πυροβόλο όπλο

73.-(1) Κάθε θηροφύλακας απασχολείται σε όλη τη Δημοκρατία περιλαμβανομένης και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης αυτής για προστασία και διατήρηση της άγριας πανίδας και των βιοτόπων της, καθώς και για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

(2) Για την εκτέλεση των καθηκόντων του κάθε θηροφύλακας δικαιούται να μεταφέρει πυροβόλο όπλο που καθορίζεται και παραχωρείται από τον Αρχηγό Αστυνομίας.

Προμήθειες και δημόσια χρήματα

74. Κάθε μέλος της Υπηρεσίας του Ταμείου Θήρας είναι υπεύθυνο για όλες τις αποθήκες του Ταμείου Θήρας και τα δημόσια χρήματα που δίδονται σε αυτόν ή που τελούν υπό τη φροντίδα του και λογοδοτεί για αυτά στον προϊστάμενο.

Οπλισμός και εξαρτύσεις να παραδίδονται, όταν μέλος της Υπηρεσίας του Ταμείου Θήρας παύσει να ανήκει στο Ταμείο Θήρας

75.-(1) Όταν μέλος της Υπηρεσίας του Ταμείου Θήρας παύσει να ανήκει στο Ταμείο Θήρας, παραδίδει αμέσως στον προϊστάμενο όλο τον οπλισμό, τα πυρομαχικά, τις εξαρτύσεις, τη στολή και τα άλλα εφόδιά του.

(2) Οποιοδήποτε μέλος της Υπηρεσίας του Ταμείου Θήρας το οποίο, ενώ έπαυσε να ανήκει στο Ταμείο Θήρας, παραλείπει να παραδώσει τέτοιο οπλισμό, πυρομαχικά, εξαρτύσεις, στολή ή άλλα εφόδια είναι ένοχο αδικήματος.

(3) Το δικαστήριο δύναται να εκδώσει ένταλμα έρευνας και κατάσχεσης όλου του οπλισμού, πυρομαχικών, εξαρτύσεων, στολής και άλλων εφοδίων τα οποία δεν παραδόθηκαν με τον τρόπο αυτό.

Γενικές εξουσίες και καθήκοντα μελών της Υπηρεσίας του Ταμείου Θήρας

76.-(1) Κάθε μέλος της Υπηρεσίας του Ταμείου Θήρας ασκεί τέτοιες εξουσίες και εκτελεί τέτοια καθήκοντα που ανατίθενται ή επιβάλλονται σε αυτό βάσει του παρόντος Νόμου και υπακούει σε κάθε νόμιμη διαταγή σε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων του.

(2) Είναι καθήκον κάθε μέλους της Υπηρεσίας του Ταμείου Θήρας να υπακούει και να εκτελεί πρόθυμα όλες τις διαταγές και εντάλματα που νόμιμα εκδίδονται σε αυτό, να συλλέγει και να μεταδίδει πληροφορίες που αφορούν αδικήματα κατά παράβαση του παρόντος Νόμου και την προστασία της άγριας πανίδας και των βιοτόπων της, να εμποδίζει τη διάπραξη αδικημάτων, να ανακαλύπτει και να προσάγει παραβάτες ενώπιον της δικαιοσύνης και να συλλαμβάνει κάθε πρόσωπο το οποίο είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένο να συλλαμβάνει και για τη σύλληψη του οποίου υπάρχει ικανοποιητικός λόγος.

(3) Κάθε θηροφύλακας θεωρείται ότι βρίσκεται πάντοτε σε καθήκον και δύναται οποτεδήποτε να κληθεί σε καθήκον σε οποιοδήποτε μέρος της Δημοκρατίας.

(4) Σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης ο υπουργός δύναται να αναθέτει σε μέλη της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας καθήκοντα ασφάλειας κτηρίων, εγκαταστάσεων, υποδομών και προσώπων.

Εξουσία θηροφυλάκων προς επιθεώρηση αδειών και έρευνα μεταφορικών μέσων

77.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 73, 74, 75 και 76, οι θηροφύλακες έχουν και τα πιο κάτω καθήκοντα και εξουσίες:

(α) Να καταγγέλλουν οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο βρίσκουν κάτω από συνθήκες που δημιουργούν εύλογα την υποψία ότι προκάλεσε, κατά την καταδίωξη θηραμάτων ή άγριων πτηνών, οποιαδήποτε ζημιά σε οποιαδήποτε καλλιέργεια ή ιδιοκτησία στην περιοχή·

(β) να ερευνούν και να ανακρίνουν οποιοδήποτε πρόσωπο που βρίσκουν κάτω από συνθήκες που εγείρουν εύλογα την υποψία ότι έχει παραβεί τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή κανονισμών ή διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

(γ) να προβαίνουν, για ανακριτικούς σκοπούς, στην κράτηση κάθε αντικειμένου που βρίσκεται στην κατοχή οποιουδήποτε από τα πιο πάνω πρόσωπα και το οποίο συμβάλλει ή μπορεί να συμβάλει στην απόδειξη διάπραξης αδικήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή κανονισμών ή διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού και να καλούν τα πιο πάνω πρόσωπα να τους ακολουθήσουν στον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό·

(δ) να ζητούν από οποιοδήποτε πρόσωπο που κατέχει κυνηγετικό όπλο να παρουσιάσει την άδεια κυνηγιού, την άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου, το δελτίο ταυτότητας και το θήραμα, τα άγρια πτηνά ή οποιοδήποτε είδος άγριας πανίδας που κατέχει·

(ε) να σταματούν και να ερευνούν οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο το οποίο βρίσκουν σε περιοχή το οποίο εύλογα δημιουργεί την υποψία ότι το πρόσωπο που επιβαίνει σε αυτό παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή κανονισμών ή διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

(στ) να καλούν οποιοδήποτε πρόσωπο που βρίσκουν κάτω από συνθήκες που εγείρουν εύλογα την υποψία ότι έχει παραβεί τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή κανονισμών ή διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού να τους συνοδεύσει στον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό·

(ζ) να εισέρχονται ελεύθερα και χωρίς προειδοποίηση σε οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία ή ιδιοκτησία η οποία εμπίπτει σε ζώνη ειδικής προστασίας ή σε οικότοπο εκτός ζώνης ειδικής προστασίας αναφορικά με τον οποίο έχει εκδοθεί διάταγμα με βάση το εδάφιο (6) του άρθρου 7, για σκοπούς εποπτείας, επιθεώρησης, ελέγχου και εφαρμογής του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι η είσοδος σε κατοικία γίνεται μόνο μετά την εξασφάλιση της συγκατάθεσης του ενοίκου της ή με δικαστικό ένταλμα·

(η) να εκτελούν κάθε άλλο παρόμοιας φύσης καθήκον το οποίο ανατίθεται σε αυτούς·

(θ) να ερευνούν οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο το οποίο βρίσκουν σε περιοχή το οποίο εύλογα δημιουργεί την υποψία ότι το πρόσωπο που επιβαίνει σε αυτό ή ο κάτοχός του παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των κανονισμών ή των διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

(ι) να ενημερώνονται, μέσω της Αστυνομίας, για την άδεια κατοχής κυνηγετικών όπλων και τους αριθμούς εγγραφής των μεταφορικών μέσων που έχει στην ιδιοκτησία του πρόσωπο το οποίο εντοπίστηκε υπό συνθήκες που δημιουργούν εύλογες υποψίες ότι παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των κανονισμών ή των διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

(κ) να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για αποφυγή ατυχημάτων κατά τον έλεγχο των κυνηγετικών σκύλων οι οποίοι βρίσκονται σε μεταφορικό μέσο ή πρέπει να αποβιβαστούν από το μεταφορικό μέσο, για να τύχουν του εν λόγω ελέγχου, με σκοπό την προστασία και ασφάλεια τόσο των ανθρώπων όσο και των κυνηγετικών σκύλων:

Νοείται ότι, τα υπό αναφορά μέτρα καθορίζονται σε διάταγμα του προϊσταμένου έπειτα από διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς·

(λ) να ενημερώνονται, μέσω της Αστυνομίας, για τον ιδιοκτήτη μεταφορικού μέσου το οποίο εντοπίζουν-

(i) εγκαταλελειμμένο στο πεδίο και δημιουργείται η εύλογη υποψία ότι ο ιδιοκτήτης του διατρέχει κίνδυνο,

(ii) σε περιοχή και το οποίο εύλογα δημιουργεί την υποψία ότι το πρόσωπο που επιβαίνει σε αυτό ή ο ιδιοκτήτης του παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των κανονισμών ή των διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή ο ιδιοκτήτης του οχήματος βρίσκεται σε κίνδυνο·

(2) Κάθε θηροφύλακας ή μέλος της αστυνομικής δύναμης δύναται, χωρίς δικαστικό ένταλμα, να εισέλθει σε οποιοδήποτε υποστατικό ή οποιοδήποτε μέρος αυτού εντός του οποίου έχει λόγους να πιστεύει ότι οποιοδήποτε θήραμα, άγριο πτηνό ή άλλο είδος άγριας πανίδας μαγειρεύεται, πωλείται ή προσφέρεται κατά παράβαση του παρόντος Νόμου και να κατάσχει και να παραλάβει τέτοιο θήραμα, άγριο πτηνό ή άλλο είδος άγριας πανίδας.

(3) Πρόσωπο το οποίο, όταν καλείται από θηροφύλακα:

(α) παραλείπει να δώσει το όνομά του ή δίδει ψεύτικο όνομα,

(β) παραλείπει να σταματήσει το όχημα που οδηγεί ή παρεμποδίζει τη διεξαγωγή έρευνας σε αυτό,

(γ) με οποιοδήποτε τρόπο, παρεμποδίζει θηροφύλακα στην εκτέλεση των καθηκόντων ή εξουσιών του, ή

(δ) με οποιοδήποτε τρόπο προβάλλει αντίσταση ή εσκεμμένα παρακωλύει θηροφύλακα στην εκτέλεση των καθηκόντων του,

(ε) για να τύχει ελέγχου, παραλείπει να ανοίξει το κυνηγετικό του όπλο και να αφαιρέσει από αυτό τα φυσίγγια ή τα σφαιρίδια ή και τη γεμιστήρα, όταν πρόκειται για αεροβόλο όπλο, ή παραλείπει να αφαιρέσει το βέλος από το τόξο του ή παραλείπει να παραδώσει το κυνηγετικό του όπλο ή το τόξο του σε θηροφύλακα ή σε μέλος της Αστυνομικής Δύναμης, εφόσον του ζητηθεί,

(στ) παραλείπει να αποβιβάσει τους κυνηγετικούς του σκύλους από το μεταφορικό του μέσο ή και δεν τους έχει υπό έλεγχο, έτσι ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχός τους, και θέτει σε κίνδυνο το θηροφύλακα ή το μέλος της Αστυνομικής Δύναμης που διενεργεί τον έλεγχο,

(ζ) στο πεδίο παραλείπει να ελέγχει τα κυνηγετικά του σκυλιά, έτσι ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχός τους, και θέτει σε κίνδυνο ή και παρακωλύει τον θηροφύλακα ή το μέλος της Αστυνομικής Δύναμης που διενεργεί τον έλεγχο,

(η) υβρίζει ή απειλεί λεκτικά ή κινείται με απειλητικές διαθέσεις εναντίον του θηροφύλακα,

είναι ένοχο αδικήματος.

(4) Για την καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων τους οι θηροφύλακες εφοδιάζονται με επαγγελματικό δελτίο ταυτότητας υπογραμμένο από τον προϊστάμενο.

(5) Κανένας θηροφύλακας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προκαλείται σε οποιοδήποτε όχημα ή για οποιαδήποτε σωματική βλάβη του οδηγού η οποιουδήποτε άλλου επιβάτη του οχήματος αυτού, ως αποτέλεσμα παράλειψης του οδηγού του οχήματος αυτού να υπακούσει θηροφύλακα που ενεργεί βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

(6) Ο προϊστάμενος καταρτίζει κάθε έξι μήνες γραπτή έκθεση αναφορικά με τις εξουσίες που απαριθμούνται στα εδάφια (1) και (2), οι οποίες ασκήθηκαν κατά την περίοδο που αφορά η έκθεση, και τα αποτελέσματα της εποπτείας, επιθεώρησης και ελέγχου, τα οποία προκύπτουν από την άσκηση των εξουσιών που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2) από θηροφύλακες, και αποστέλλει την έκθεση στην Επιστημονική Επιτροπή.

(7)(α) Θηροφύλακας ή μέλος της αστυνομικής δύναμης δύναται να εκδίδει γραπτή παρατήρηση, σύμφωνα με τον Τύπο K του Παραρτήματος VII, σε πρόσωπο που διαπράττει αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων των παραγράφων (ζ) και (κ) του εδαφίου (1) του άρθρου 27, καθώς και των άρθρων 40, 42 και 58 όταν υπάρχει εύλογη και δικαιολογημένη υποψία ότι το αδίκημα διαπράχθηκε χωρίς πρόθεση και εφόσον έχει τη σύμφωνη γνώμη ιεραρχικά ανώτερού του.

(β) Κάθε γραπτή παρατήρηση η οποία εκδίδεται με βάση τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου αναφέρεται στο ιστορικό της υπόθεσης και περιλαμβάνει τα σχόλια του θηροφύλακα ή του μέλους της αστυνομικής δύναμης, κατά περίπτωση, και διαγράφεται μετά από παρέλευση τριάντα έξι (36) μηνών από την ημερομηνία της έκδοσής της.

(γ) Στο ίδιο πρόσωπο δεν είναι δυνατό να εκδοθεί πέραν της μίας (1) παρατήρησης σε διάστημα τριάντα έξι (36) μηνών.

(δ) Ο προϊστάμενος τηρεί και ενημερώνει, σε συνεχή βάση, ένα (1) κεντρικό αρχείο γραπτών παρατηρήσεων, σε οποιαδήποτε μορφή περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής, στο οποίο καταχωρούνται όλα τα σχετικά στοιχεία και οι πληροφορίες, ανάλογα με την περίπτωση.

(ε) Σε κάθε πρόσωπο που εκδίδεται γραπτή παρατήρηση επιβάλλονται δύο (2) προειδοποιητικοί βαθμοί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80.

(8) Πρόσωπο το οποίο επιβαίνει σε όχημα και  μεταφέρει κυνηγετικό όπλο ή έχει στην κατοχή του θήραμα ή άλλο είδος άγριας πανίδας και δεν σταματά σε  σηματοδοτημένα σημεία ελέγχου των μελών της Υπηρεσίας του Ταμείου Θήρας ή της Αστυνομίας, για να υποβληθεί σε έλεγχο τόσο ο ίδιος όσο και το όχημα στο οποίο επιβαίνει, είναι ένοχο αδικήματος.

Εξουσίες εργαζομένων που υπάγονται στον προϊστάμενο

78. Όλοι οι εργαζόμενοι που υπάγονται διοικητικά στον προϊστάμενο, αφού τύχουν της έγκρισής του και προμηθευτούν σχετικό δελτίο ταυτότητας από αυτόν, έχουν τις ίδιες εξουσίες με τους θηροφύλακες, όταν αυτοί βρίσκονται σε εντεταλμένη υπηρεσία, εκτός της εξουσίας σύλληψης και του δικαιώματος να φέρουν πυροβόλο όπλο.

Εξουσίες μελών της Υπηρεσίας του Ταμείου Θήρας να επιθεωρούν άδειες

79.-(1) Πρόσωπο το οποίο προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια για την οποία απαιτείται η κατοχή άδειας ή για το οποίο υπάρχει εύλογη υπόνοια ότι πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε τέτοια πράξη ή ενέργεια μπορεί να κληθεί από μέλος της αστυνομικής δύναμης, μέλος της Υπηρεσίας του Ταμείου Θήρας ή οποιοδήποτε πρόσωπο κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από τον υπουργό να παρουσιάσει για επιθεώρηση την εν λόγω άδεια.

(2) Σε περίπτωση που το εν λόγω πρόσωπο αρνηθεί ή παραλείψει να παρουσιάσει την εν λόγω άδεια ή αρνηθεί να δώσει το όνομα και τη διεύθυνσή του ή δίδει ψευδές όνομα ή διεύθυνση είναι ένοχο αδικήματος.

ΜΕΡΟΣ XII ΕΞΩΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
Αδικήματα που δύνανται να τιμωρούνται χωρίς να ασκείται δίωξη

80.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, όλα τα αδικήματα που προκύπτουν από παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμου δύναται να τύχουν εξώδικης ρύθμισης ως ακολούθως:

(α) Για τα αδικήματα που αφορούν τις διατάξεις των παραγράφων (α), (στ), (ζ), (η), (θ), (ι), (κ), (μ) και (ν) του εδαφίου (1) του άρθρου 27, του εδαφίου (4) του άρθρου 27, του εδαφίου (4) του άρθρου 31, των άρθρων 39, 40, 41, 42, 43, των παραγράφων (β) και (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 44, του εδαφίου (1) του άρθρου 45, του εδαφίου (3) του άρθρου 55, της υποπαραγράφου (αα), των παραγράφων (α) και (στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 57, του εδαφίου (4) του άρθρου 61, των παραγράφων (ε), (στ) και (ζ) του εδαφίου (3) του άρθρου 77 και του εδαφίου (8) του άρθρου 77 τα τέλη εξώδικης ρύθμισης καθορίζονται στο Παράρτημα ΧΙ·

(β) για όλα τα αδικήματα που προκύπτουν από παραβίαση διατάξεων του παρόντος Νόμου οι οποίες δεν αναφέρονται στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου, το ύψος του εξώδικου προστίμου που επιβάλλεται ισούται με ποσοστό ύψους δέκα τοις εκατό (10%) επί του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 88 του Νόμου, εκτός αν το αδίκημα αφορά -

(i) κατοχή ή/ και χρήση των μέσων που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 11 και στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 44, όπου το ύψος του εξώδικου προστίμου ισούται με το άθροισμα του ποσού που υπολογίζεται ως ποσοστό ύψους δέκα τοις εκατό (10%) επί του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 88 του Νόμου και του ποσού που υπολογίζεται ανάλογα με τον αριθμό των μέσων που έχουν σχέση με το αδίκημα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα ΧΙΙ,

(ii) κατοχή ή κατοχή και χρήση των μέσων που αναφέρονται στην παράγραφο (ιγ) του εδαφίου (2) του άρθρου 11 για σύλληψη των ειδών Αμπελοπούλι (Sylvia atricapilla), Μελισσοφάγος (Merops apiaster), Σπίνος (Fringilla coelebs), Σπουργίτης ο ισπανικός (Passer hispaniolensis), Σπιτοσπουργίτης (Στρούθος) (Passer domesticus), Κοκκινολαίμης (Κοτσιηνοπούππουφος) (Erithacus rubecula), Θαμνοτσιροβάκος (Sylvia communis), Στακτομυγοχάφτης (Muscicapa striata), Μουγιαννούιν (Phylloscopus collybita), Θαμνοφυλλοσκόπος (Phylloscopus trochilus), Καλαμοποταμίδα (Acrocephalus scirpaceus), Βουρλοποταμίδα (Acrocephalus schoenobaenus), Μουγιαννούιν (Cettia cetti), Συκοφάγος (Φλορκός ή Κλορκός) (Oriolus oriolus), όπου το ύψος του εξώδικου προστίμου που επιβάλλεται ισούται με ποσοστό ύψους ένα τοις εκατό (1%) επί του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 88 του Νόμου:

Νοείται ότι για οποιαδήποτε επιπρόσθετα αδικήματα προκύψουν από τη διερεύνηση του υπό αναφορά αδικήματος και τα οποία προκύπτουν ως αποτέλεσμα της χρήσης των μέσων της παραγράφου (ιγ) του εδαφίου (2) του άρθρου 11 (τέταρτη γραμμή), της φράσης «για σύλληψη των ειδών Αμπελοπούλι (Sylvia atricapilla), Μελισσοφάγος (Merops apiaster), Σπίνος (Fringilla coelebs), Σπουργίτης ο ισπανικός (Passer hispaniolensis), Σπιτοσπουργίτης (Στρούθος) (Passer domesticus), Κοκκινολαίμης (Κοτσιηνοπούππουφος) (Erithacus rubecula), Θαμνοτσιροβάκος (Sylvia communis),  Στακτομυγοχάφτης (Muscicapa striata), Μουγιαννούιν (Phylloscopus collybita), Θαμνοφυλλοσκόπος (Phylloscopus trochilus), Καλαμοποταμίδα (Acrocephalus scirpaceus), Βουρλοποταμίδα (Acrocephalus schoenobaenus), Μουγιαννούην (Cettia cetti), Συκοφάγος (Φλορκός ή Κλορκός) (Oriolus oriolus), το ύψος του εξώδικου προστίμου για τα εν λόγω επιπρόσθετα αδικήματα ισούται με το άθροισμα του ποσού που υπολογίζεται ως ποσοστό ύψους ένα τοις εκατό (1%) επί του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 88 του Νόμου και ποσού ανάλογου του αριθμού των ξόβεργων που έχουν σχέση με το αδίκημα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα ΧΙΙ,

(iii) παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 15, όπου το ύψος του εξώδικου προστίμου που επιβάλλεται ισούται με το άθροισμα του ποσού που υπολογίζεται ως ποσοστό ύψους ογδόντα τοις εκατό (80%)  επί του ποσού που προβλέπεται στο άρθρο 15 και ποσού ανάλογου του αριθμού των αγρινών, που έχουν σχέση με το αδίκημα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα ΧΙΙ,

(iv) παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 17, όπου το ύψος του εξώδικου προστίμου που επιβάλλεται ισούται με το άθροισμα του ποσού που υπολογίζεται ως ποσοστό ύψους ογδόντα τοις εκατό (80%) επί του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 88 του Νόμου και ποσού ανάλογου του αριθμού των αγρινών, που έχουν σχέση με το αδίκημα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα ΧΙΙ,

(v) παραβίαση των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 31, όπου το ύψος του εξώδικου προστίμου που επιβάλλεται ισούται με το άθροισμα του ποσού που υπολογίζεται ως ποσοστό ύψους δέκα τοις εκατό (10%)  επί του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 88 του Νόμου και ποσού ίσου με το άθροισμα των τελών των αδειών κυνηγίου που το πρόσωπο παρέλειψε να ανανεώσει από την τελευταία φορά που ανανέωσε την άδεια κυνηγίου του και σε περίπτωση που το αδίκημα διαπράχθηκε από πρόσωπο που ποτέ στο παρελθόν δεν είχε εκδώσει άδεια κυνηγίου τότε στο εξώδικο πρόστιμο θα προστίθεται χρηματικό ποσό ίσο με το άθροισμα των τελών των αδειών κυνηγίου  που το πρόσωπο παρέλειψε να ανανεώσει από το έτος όπου είχε τη δυνατότητα να εκδώσει άδεια κυνηγίου, εκτός αν αποδείξει ότι απουσίαζε στο εξωτερικό,

(vi) παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 48, όπου το ύψος του εξώδικου προστίμου που επιβάλλεται ισούται με το άθροισμα του ποσού που υπολογίζεται ως ποσοστό ύψους πενήντα τοις εκατό (50%) επί του ποσού που προβλέπεται στο άρθρο 48 όταν αυτό αφορά λαγό ή ύψους σαράντα τοις εκατό (40%) επί του ποσού προβλέπεται στο άρθρο 48 όταν αυτό αφορά άλλα είδη άγριων πτηνών και ποσού ανάλογου του αριθμού των λαγών ή των άγριων πτηνών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΧ, που έχουν σχέση με το αδίκημα, αντίστοιχα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα ΧΙΙ,

(vii) [Διαγράφηκε],

(viii) είδη άγριων πτηνών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι, όπου το εξώδικο πρόστιμο που επιβάλλεται ισούται με το άθροισμα του ποσού που υπολογίζεται ως ποσοστό ύψους δέκα τοις εκατό (10%) επί του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 88 του Νόμου και ποσού ανάλογου του αριθμού των άγριων πτηνών του Παραρτήματος Ι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα ΧΙΙ,

(ix) είδη άγριων πτηνών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VΙ, όπου το εξώδικο πρόστιμο που επιβάλλεται ισούται με το άθροισμα του ποσού που υπολογίζεται ως ποσοστό ύψους δέκα τοις εκατό (10%) επί του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 88 του Νόμου και ποσού ανάλογου του αριθμού των άγριων πτηνών του Παραρτήματος VΙ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα ΧΙΙ,

(x) είδη άγριων πτηνών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΧ, όπου το εξώδικο πρόστιμο που επιβάλλεται ισούται με το άθροισμα του ποσού που υπολογίζεται ως ποσοστό ύψους ογδόντα τοις εκατό (80%) επί του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 88 του Νόμου και ποσού ανάλογου του αριθμού των άγριων πτηνών του εν λόγω Παραρτήματος, και

(xi) θηράματα, όπου το εξώδικο πρόστιμο που επιβάλλεται ισούται με το άθροισμα του ποσού που υπολογίζεται ως ποσοστό ύψους δέκα τοις εκατό (10%) επί του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 88 του Νόμου και ποσού ανάλογου του αριθμού των θηραμάτων που έχουν σχέση με το αδίκημα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα ΧΙΙ,

(xii) χρήση των μέσων που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (ιγ) του εδαφίου (2) του άρθρου 11 για τη σύλληψη ειδών που δεν αναφέρονται στις διατάξεις της υποπαραγράφου (ii), όπου το ύψος του εξώδικου προστίμου που επιβάλλεται ισούται με ποσοστό ύψους δέκα τοις εκατόν (10%) επί του ποσού που αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 88 του παρόντος Νόμου,

(xiii) θήρευση των ειδών Αμπελοπούλι (Sylvia atricapilla), Μελισσοφάγος (Merops apiaster), Σπίνος (Fringilla coelebs), Σπουργίτης ο ισπανικός (Passer hispaniolensis), Σπιτοσπουργίτης (Στρούθος) (Passer domesticus), Κοκκινολαίμης (Κοτσιηνοπούππουφος) (Erithacus rubecula), Θαμνοτσιροβάκος (Sylvia communis), Στακτομυγοχάφτης (Muscicapa striata), Μουγιαννούιν (Phylloscopus collybita), Θαμνοφυλλοσκόπος (Phylloscopus trochilus), Καλαμοποταμίδα (Acrocephalus scirpaceus), Βουρλοποταμίδα (Acrocephalus schoenobaenus), Μουγιαννούιν (Cettia cetti), Συκοφάγος (Φλορκός ή Κλορκός) (Oriolus oriolus) με τη χρήση κυνηγετικού όπλου, όπου το ύψος του εξώδικου προστίμου που επιβάλλεται ισούται με ποσοστό ύψους ένα τοις εκατόν (1%) επί του ποσού που αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 88 του παρόντος Νόμου και ποσού ανάλογου του αριθμού των άγριων πτηνών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα ΧΙΙ, νοουμένου ότι δεν συνδυάζεται με οποιοδήποτε άλλο αδίκημα,

(xiv) παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 28, όπου το ύψος του εξώδικου προστίμου που επιβάλλεται ισούται με το άθροισμα του ποσού που υπολογίζεται ως ποσοστό ύψους ογδόντα τοις εκατόν (80%) επί του ποσού που αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 88 του παρόντος Νόμου και ποσού ανάλογου του αριθμού των αγρινών που έχουν σχέση με το αδίκημα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα ΧΙΙ.

(γ) Για οποιαδήποτε επιπρόσθετα αδικήματα τα οποία θα προκύψουν κατά τη διερεύνηση αδικήματος που περιλαμβάνεται στην παράγραφο (β) του παρόντος εδαφίου επιβάλλεται εξώδικο πρόστιμο που ισούται με ποσοστό ύψους πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 88 του Νόμου εκτός αν οι διατάξεις της παραγράφου (β) του παρόντος εδαφίου προβλέπουν διαφορετικά αναφορικά με επιπρόσθετα αδικήματα.

(2)(α) Ο θηροφύλακας ή το μέλος της αστυνομικής δύναμης, πριν την έκδοση της εξώδικης ρύθμισης, παραλαμβάνει όλα τα σχετικά τεκμήρια και τα παραδίδει στον τοπικό Αστυνομικό Σταθμό συνοδευόμενα με σχετική γραπτή κατάθεσή του προς τον Ανακριτή της υπόθεσης, στην οποία αναφέρει τα γεγονότα.

(β) Ο υπεύθυνος του τοπικού Αστυνομικού Σταθμού, με το τέλος της διαδικασίας που προνοείται στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου, έχει την ευθύνη κατακράτησης όλων των τεκμηρίων μέχρις ότου η όλη υπόθεση ολοκληρωθεί είτε με αποπληρωμή του εξώδικου προστίμου είτε με την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης στην περίπτωση που το εξώδικο πρόστιμο δεν πληρωθεί:

Νοείται ότι το εξώδικο πρόστιμο εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) (β) του παρόντος άρθρου από τον Ανακριτή και το ύψος του δεν δύναται να υπερβαίνει τη μέγιστη προβλεπόμενη ποινή που δύναται να επιβάλει το δικαστήριο για κάθε συγκεκριμένο αδίκημα.

(γ) Πρόσωπο που διέπραξε αδίκημα το οποίο έχει ρυθμιστεί εξώδικα, αφού προσκομίσει την απόδειξη πληρωμής του εξώδικου προστίμου στον Αστυνομικό Σταθμό που φυλάσσονται τα τεκμήρια της συγκεκριμένης υπόθεσης, μπορεί να παραλάβει μόνο τα τεκμήρια που νόμιμα δύναται να κατέχει και στην περίπτωση αδικήματος κατοχής θηραμάτων πέραν του ανώτατου ορίου που δύναται να κατέχει κάτοχος άδειας κυνηγίου, το πρόσωπο που καταγγέλθηκε και πλήρωσε το εξώδικο πρόστιμο  μπορεί να παραλάβει μόνο τα θηράματα που νόμιμα μπορούσε να κατέχει.

(δ) Τα τεκμήρια των οποίων η κατοχή απαγορεύεται, όπως συσκευές που εκπέμπουν κελαηδήματα άγριων πτηνών ή θηράματα τα οποία θηρεύθηκαν παράνομα ή προστατευόμενα είδη πτηνών ή θηράματα που ξεπερνούν το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο αριθμητικά, παραδίδονται στον προϊστάμενο ο οποίος αναλαμβάνει την καταστροφή τους και εκδίδει σχετική βεβαίωση.

(ε) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου και του άρθρου 89, θηροφύλακας ή μέλος της αστυνομικής δύναμης,  επιβάλλει, για σκοπούς εξώδικης ρύθμισης αδικήματος, ένα (1) βαθμό ποινής για κάθε εξώδικη ρύθμιση που εκδόθηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος άρθρου.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δικαστήριο το οποίο καταδικάζει πρόσωπο για οποιοδήποτε αδίκημα που αναγράφεται στη δεύτερη στήλη του Πίνακα του Παραρτήματος ΧΙ, εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, επιβάλλει αριθμό προειδοποιητικών βαθμών, που αναγράφονται στη πέμπτη στήλη του Πίνακα του Παραρτήματος ΧΙ.

(4) Οι προειδοποιητικοί βαθμοί που αναφέρονται στο εδάφιο (3) επιβάλλονται σύμφωνα με τον Πίνακα του Παραρτήματος ΧΙ.

(5) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των εδαφίων (3) και (4), οποιοσδήποτε θηροφύλακας ή μέλος της αστυνομικής δύναμης, προτιθέμενος να εφαρμόσει τις διατάξεις των παραγράφων (α), (ε), (στ), (ζ), (η), (θ), (ι) και (κ), του εδαφίου (1), του άρθρου 27, του εδαφίου (4) του άρθρου 27, του εδαφίου (4) του άρθρου 31, των άρθρων 39, 40, 41, 42, 43,  των παραγράφων (β) και (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 44, του εδαφίου (1) του άρθρου 45, του εδαφίου (3) του άρθρου 55, της παραγράφου (α) και της υποπαραγράφου (αα) της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 57 και του εδαφίου (4) του άρθρου 61, έχει εξουσία να προσφέρει για σκοπούς εξώδικης ρύθμισης αδικήματος επιβολή προειδοποιητικών βαθμών, τηρουμένων των ακόλουθων προϋποθέσεων:

(α) Η προσφορά επιβολής προειδοποιητικών βαθμών επιτρέπεται μόνο για τα αδικήματα που αναφέρονται στον Πίνακα του Παραρτήματος ΧΙ·

(β) οι προειδοποιητικοί βαθμοί που δύναται να προσφερθούν για επιβολή είναι οι αναγραφόμενοι στην πέμπτη στήλη μόνο·

(γ) μαζί με την ειδοποίηση που επιδίδεται πρέπει να αναφέρεται ότι έχουν  προσφερθεί για επιβολή προειδοποιητικοί βαθμοί και ότι, αν εντός σαράντα πέντε ημερών από την επίδοση της ειδοποίησης καταβληθεί το εξώδικο πρόστιμο, δεν θα ασκηθεί δίωξη για το αδίκημα που έχει διαπραχθεί·

(δ) οι διατάξεις των παραγράφων (α) έως (γ) δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις όπου με την επιβολή προειδοποιητικών βαθμών το σύνολο των συσσωρευμένων προειδοποιητικών βαθμών θα ανέλθει ή θα ξεπεράσει ή έχει ξεπεράσει το σύνολο που αναφέρεται στο εδάφιο (7). Σε τέτοια περίπτωση και παρά τις διατάξεις του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ή άλλου σχετικού νόμου, δεν επιτρέπεται η εξώδικη ρύθμιση, και κάθε ειδοποίηση που δυνατό να εκδόθηκε ή επιδόθηκε για τη συγκεκριμένη περίπτωση θα θεωρείται άκυρη:

Νοείται ότι, η εξώδικη ρύθμιση δεν συντελείται και οι προειδοποιητικοί βαθμοί δεν επιβάλλονται, αν δεν καταβληθεί το εξώδικο πρόστιμο.

(5Α) Μέλος της αστυνομικής δύναμης, το οποίο εφαρμόζει τις διατάξεις του εδαφίου (5), ενημερώνει γραπτώς τον προϊστάμενο.

(6) Ο προϊστάμενος τηρεί και ενημερώνει σε συνεχή βάση ένα κεντρικό αρχείο προειδοποιητικών βαθμών, σε οποιαδήποτε μορφή περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής, στο οποίο καταχωρούνται όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες, όπως ο αριθμός των προειδοποιητικών βαθμών που επιβλήθηκαν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Nόμου, ο αριθμός καταδίκης ή ο αριθμός εξώδικης ρύθμισης, ανάλογα με την περίπτωση, και η ημερομηνία καταδίκης ή η ημερομηνία επιβολής εξώδικης ρύθμισης, ανάλογα με την περίπτωση.

(7) Δικαστήριο το οποίο καταδικάζει πρόσωπο για αδίκημα για το οποίο δύναται να επιβάλει προειδοποιητικούς βαθμούς, σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (2), και το οποίο διαπιστώνει ότι το πρόσωπο αυτό έχει συσσωρεύσει μέχρι την ημέρα της εκδίκασης του αδικήματος και κατά τη διάρκεια τριών ετών πριν από αυτή, δώδεκα ή περισσότερους προειδοποιητικούς βαθμούς, περιλαμβανομένων και των τυχόν προειδοποιητικών βαθμών για το εκδικαζόμενο αδίκημα, έχει εξουσία, επιπρόσθετα με οποιαδήποτε άλλη προβλεπόμενη ποινή, να διατάξει όπως το καταδικασθέν πρόσωπο στερηθεί του δικαιώματος κατοχής ή απόκτησης άδειας κυνηγίου για χρονική διάρκεια η οποία δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια.

(8) Στις περιπτώσεις όπου πρόσωπο καταδικάζεται για δύο ή περισσότερα του ενός αδικήματα αναφερόμενα στον Πίνακα του Παραρτήματος ΧΙ, τα οποία όμως απορρέουν από την ίδια πράξη ή παράλειψη, το δικαστήριο δεν επιβάλλει προειδοποιητικούς βαθμούς για το κάθε ένα από τα δύο ή και περισσότερα αυτά αδικήματα αλλά μόνο για εκείνο το οποίο έχει σύμφωνα με την πέμπτη στήλη του εν λόγω Πίνακα τους περισσότερους βαθμούς.

(9) Στην περίπτωση που πρόσωπο συσσωρεύσει πέραν των τεσσάρων προειδοποιητικών βαθμών τότε οι προειδοποιητικοί βαθμοί μετατρέπονται αυτόματα σε βαθμούς ποινής όπως αυτοί αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 89, με βάση την φόρμουλα «προειδοποιητικοί βαθμοί ποινής / 4 = βαθμοί ποινής». Οι βαθμοί ποινής που υπολογίζονται από την πιο πάνω φόρμουλα επιβαρύνουν το εν λόγω πρόσωπο και προστίθενται στους βαθμούς ποινής που επιβάλλονται σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 89.

(10) Στέρηση της άδειας κυνηγίου δυνάμει του παρόντος Νόμου, δεν επηρεάζει τη συσσώρευση προειδοποιητικών βαθμών.

(11) Κάθε επιβαλλόμενος προειδοποιητικός βαθμός παραγράφεται κατά την  31η Ιουλίου έκαστου έτους, με την προϋπόθεση ότι έχει παρέλθει περίοδος ίση ή μεγαλύτερη των δύο ετών, από την ημερομηνία επιβολής του και δεν επηρεάζεται από οποιαδήποτε πρόνοια του περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(12) [Διαγράφηκε].

Επίδοση ειδοποίησης σε αδικοπραγούντες

81.-(1) Σε περίπτωση που ο προϊστάμενος ή μέλος της αστυνομικής δύναμης θεωρεί ότι πρόσωπο διαπράττει ή έχει διαπράξει αδίκημα που μπορεί να τύχει εξώδικης ρύθμισης με βάση το άρθρο 80, επιδίδει στο πρόσωπο αυτό γραπτή ειδοποίηση, καλώντας το να πληρώσει εξώδικο πρόστιμο.

(2) Καμία δίωξη δεν ασκείται, αν το εξώδικο πρόστιμο καταβληθεί πριν από την πάροδο σαράντα πέντε ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της ειδοποίησης.

Άσκηση δίωξης και αύξηση του εξώδικου προστίμου μετά την επίδοση της ειδοποίησης

82. Σε περίπτωση που πρόσωπο στο οποίο έχει επιδοθεί η ειδοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 81 δεν πληρώσει το εξώδικο πρόστιμο που αναφέρεται σε αυτή μέσα σε τριάντα ημέρες από την ημερομηνία της έκδοσής της, το εξώδικο πρόστιμο αυξάνεται με την προσθήκη σε αυτό ποσού ίσου με το μισό του εν λόγω προστίμου.

Προϋποθέσεις πληρωμής μειωμένου εξώδικου προστίμου

82Α.  Πρόσωπο στο οποίο έχει επιβληθεί εξώδικο πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 και προτίθεται να πληρώσει το εξώδικο πρόστιμο στο σύνολό του εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής του πληρώνει ποσό μειωμένο ως ακολούθως:

(α) Κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), σε περίπτωση που δεν έχει σε βάρος του βαθμό ποινής,

(β) κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε περίπτωση που έχει σε βάρος του έναν (1) βαθμό ποινής,

(γ) κατά πέντε τοις εκατό (5%), σε περίπτωση που έχει σε βάρος του δύο (2) βαθμούς ποινής:

Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε πρόσωπο που έχει σε βάρος του τρεις (3) βαθμούς ποινής και άνω ούτε σε πρόσωπο που του επιβλήθηκε εξώδικο πρόστιμο για αδίκημα δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 48.

Τρόπος και τόπος πληρωμής εξώδικου προστίμου

83.-(1) Η πληρωμή εξώδικου προστίμου γίνεται σε οποιαδήποτε εμπορική τράπεζα ή συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα συμβεβλημένη ή συμβεβλημένο με τον πάροχο ή τους παρόχους πληρωμών που επιλέγει η Δημοκρατία, εφόσον η εμπορική τράπεζα ή το συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα συμφωνεί να αποδέχεται πληρωμές εξώδικων ρυθμίσεων ή οπουδήποτε αλλού υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

(2) Το εξώδικο πρόστιμο καταβάλλεται με οποιοδήποτε τρόπο συμφωνηθεί με εμπορική τράπεζα ή  συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα ή μέσω διαδικτύου.

(3) Τα ποσά που καταβάλλονται για οποιοδήποτε αδίκημα, δυνάμει του παρόντος άρθρου, λογίζονται ως πρόστιμο το οποίο επιβλήθηκε κατόπιν καταδίκης για το εν λόγω αδίκημα:

Νοείται ότι πιστοποιητικό πληρωμής που εκδίδεται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος πληρωμής, δε χρήζει υπογραφής και θεωρείται επαρκής απόδειξη της πληρωμής του εξώδικου προστίμου και της εξώδικης ρύθμισης του αδικήματος.

(4) Το ποσό της εξώδικης ρύθμισης κατατίθεται στο Ταμείο Θήρας.

Διακανονισμός πληρωμής εξώδικων προστίμων

83Α.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 81, όλα τα εξώδικα πρόστιμα μπορούν να τύχουν διακανονισμού, εφόσον αυτό ζητηθεί γραπτώς από το πρόσωπο στο οποίο εκδόθηκε το εξώδικο πρόστιμο και εγκριθεί από τον προϊστάμενο.

(2) Ο διακανονισμός είναι δυνατό να γίνεται-

(α) με την καταβολή μηνιαίων δόσεων, για εξώδικα που είναι ίσα ή υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (€250), ή

(β) με παράταση της προθεσμίας πληρωμής του εξώδικου προστίμου, η οποία δεν θα υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες, εφόσον υπάρχει εύλογη αιτία:

Νοείται ότι, για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος άρθρου, «μηνιαία δόση» ορίζεται το ποσό που πληρώνεται για την αποπληρωμή εξώδικου προστίμου και καταβάλλεται κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα.

(3) Σε περίπτωση έγκρισης του προϊσταμένου για πληρωμή εξώδικου προστίμου σε μηνιαίες δόσεις με διακανονισμό, οι μηνιαίες δόσεις δεν υπερβαίνουν τις δώδεκα (12).

(4) Εάν παρέλθει ένας (1) μήνας από την ημερομηνία υποχρέωσης καταβολής της μηνιαίας δόσης χωρίς να καταβληθεί η καθορισμένη από τον προϊστάμενο δόση, τότε στο συνολικό υπολειπόμενο ποσό προστίθεται ποσό ίσο με το μισό του υπολειπόμενου ποσού και το συνολικό ποσό που προκύπτει πληρώνεται σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών.

(5) Εάν παρέλθουν σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία υποχρέωσης καταβολής της μηνιαίας δόσης χωρίς να καταβληθεί η καθορισμένη από τον προϊστάμενο δόση, ασκείται ποινική δίωξη κατά του προσώπου που παραβίασε το διακανονισμό σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

(6) Πρόσωπο το οποίο έχει αποδεχθεί το διακανονισμό πληρωμής εξωδίκου προστίμου σε δόσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), δεν δύναται να ανανεώσει άδεια κυνηγίου, εάν παραβιάζει τους όρους του διακανονισμού.

Περιεχόμενο της ειδοποίησης

84. Η ειδοποίηση που εκδίδεται, δυνάμει του άρθρου 81:

(α) καθορίζει το αδίκημα το οποίο φέρεται να έχει διαπραχθεί κατά παράβαση συγκεκριμένης διάταξης του παρόντος Νόμου ή διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει αυτού·

(β) παραθέτει σε συντομία κάθε στοιχείο του αδικήματος που κρίνεται αναγκαίο, για να δικαιολογηθεί ο προβαλλόμενος ισχυρισμός·

(γ) εκθέτει την περίοδο κατά την οποία, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 81, δε θα ασκηθεί δίωξη για το αδίκημα·

(δ) παραθέτει το ποσό του εξώδικου προστίμου και αναφέρει ότι αν το ποσό αυτό δεν πληρωθεί μέσα σε τριάντα ημέρες, αυξάνεται κατά το ήμισυ·

(ε) παραθέτει τη διεύθυνση όπου το πρόστιμο δύναται να πληρωθεί.

Πληρωμή εξώδικου προστίμου δεν αποτελεί καταδίκη

85. Η εξώδικη ρύθμιση αδικήματος και η πληρωμή εξώδικου προστίμου δεν αποτελεί καταδίκη. Το δικαστήριο όμως δύναται να λάβει υπόψη του τα πιο πάνω γεγονότα στην επιμέτρηση της ποινής σχετικά με τη διάπραξη άλλων παρόμοιων αδικημάτων.

ΜΕΡΟΣ ΧVIII ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Διάπραξη και συνδρομή σε διάπραξη αδικήματος

86. Πρόσωπο το οποίο αποπειράται να διαπράξει αδίκημα σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο ή παρέχει συνδρομή σε άλλο πρόσωπο για διάπραξη αδικήματος σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης, στην ίδια ποινή ως να είχε διαπράξει αδίκημα σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.

Απόδειξη του αδικήματος της καταδίωξης θηράματος

86Α. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, η καταδίωξη θηράματος ή είδους άγριας πανίδας με τη χρήση κυνηγετικού όπλου, ξόβεργων, δικτύων, σιδεροπαγίδων, συρματοθηλειών ή η καταγγελία προσώπου για παράνομη καταδίωξη θηράματος ή είδους άγριας πανίδας με τη χρήση των πιο πάνω μέσων δεν απαιτεί τη φυσική παρουσία θηράματος ή είδους άγριας πανίδας ή μαρτυρία ύπαρξης θηράματος ή είδους άγριας πανίδας.

Ευθύνη αξιωματούχων, υπαλλήλων και λοιπών νομικών προσώπων

87. Όταν αδίκημα, με βάση τον παρόντα Νόμο, διαπράττεται από νομικό πρόσωπο ή από πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους νομικού προσώπου και αποδεικνύεται ότι έχει διαπραχθεί με τη συγκατάθεση, συνενοχή ή έγκριση ή έχει διευκολυνθεί από την επιδειχθείσα αμέλεια συμβούλου, διευθυντή, γραμματέα ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού προσώπου που φαίνεται ότι ενεργεί υπό τέτοια ιδιότητα, το φυσικό αυτό πρόσωπο είναι επίσης ένοχο του προαναφερθέντος αδικήματος.

Αδίκημα για το οποίο δεν προβλέπεται ειδική ποινή

88. Πρόσωπο το οποίο βρίσκεται ένοχο αδικήματος, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, για το οποίο δεν προβλέπεται ειδική ποινή υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το τρία χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Καταδίκη για δεύτερη ή και περισσότερες φορές

89.-(1) Για κάθε φορά που καταδικάζεται πρόσωπο για αδίκημα, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 37:

(α) εξαιρουμένης της πρώτης καταδίκης, η προβλεπόμενη ποινή στο επιμέρους αδίκημα διπλασιάζεται,

(β) επιβαρύνεται με ένα βαθμό ποινής,

(γ) το τέλος των επόμενων ανανεώσεων της άδειας κυνηγιού του είναι πολλαπλάσιο των βαθμών ποινής με τους οποίους είναι επιβαρημένος.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 91 και σε περίπτωση που πρόσωπο καταδικάζεται για τέταρτη ή και περισσότερες φορές για αδίκημα σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, ο προϊστάμενος, αφού λάβει υπόψη του τη σοβαρότητα των αδικημάτων για τα οποία καταδικάστηκε, δύναται να ζητήσει από το δικαστήριο την έκδοση διατάγματος για δήμευση όλων των όπλων που κατέχει.

(3) Οποιαδήποτε καταδίκη και οποιοσδήποτε βαθμός ποινής που επιβάλλεται με βάση τον παρόντα Νόμο, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου,  παραγράφεται κατά την 31η Ιουλίου έκαστου έτους, με την προϋπόθεση ότι, έχει παρέλθει περίοδος ίση ή μεγαλύτερη των πέντε ετών, από την ημερομηνία επιβολής του και δεν επηρεάζεται από οποιαδήποτε πρόνοια του περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(4) Σε περίπτωση που πρόσωπο συσσωρεύσει πέντε βαθμούς ποινής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η άδεια κυνηγίου που κατέχει του στερείται αυτόματα και για την ανανέωσή της πρέπει να παρακολουθήσει επιμορφωτικά μαθήματα και να επιτύχει στις αντίστοιχες εξετάσεις, νοουμένου ότι έχουν παρέλθει πέντε (5) χρόνια από την επιβολή του πρώτου βαθμού ποινής.

(5) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι ένοχο αδικήματος.

Εξουσίες δικαστηρίου

90.-(1) Σε περίπτωση που πρόσωπο βρίσκεται ένοχο αδικήματος σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, το δικαστήριο μπορεί, επιπρόσθετα προς οποιαδήποτε άλλη ποινή να επιβάλει επιπρόσθετους βαθμούς ποινής σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 89 αλλά όχι πέραν των τριών βαθμών ποινής, να απαγορεύσει σε αυτό την ανανέωση άδειας κυνηγίου ή και τη μεταφορά κυνηγετικού όπλου για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δέκα χρόνια.

(2) Το δικαστήριο δημεύει αυτόματα οποιοδήποτε κυνηγετικό όπλο, μέσο μεταφοράς ή άλλο αντικείμενο με το οποίο ή αναφορικά προς το οποίο διαπράχθηκε το αδίκημα, εκτός αν αιτιολογημένα αποφασίσει διαφορετικά.

(3) Οποιαδήποτε άδεια, η οποία χορηγήθηκε σε τέτοιο πρόσωπο σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, μπορεί να ακυρωθεί με διαταγή του δικαστηρίου.

Διάθεση χρηματικών ποσών και αμοιβές από ποσά που εισπράττονται από πρόστιμα

91.-(1)(α) Κάθε χρηματικό ποσό που εισπράττεται από την επιβολή χρηματικής ποινής ή εξώδικου προστίμου για παράβαση διάταξης του παρόντος Νόμου, κάθε έσοδο από την εκποίηση οποιουδήποτε αντικειμένου δημευθέντος σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 90 και οποιοδήποτε ποσό από έκδοση άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, κατατίθενται στο Ταμείο Θήρας.

(β) Η καταβολή τελών γίνεται -

(i) Σε οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που είναι συμβεβλημένο με τον πάροχο ή τους παρόχους πληρωμών που επιλέγει η Δημοκρατία, εφόσον το εν λόγω ίδρυμα συμφωνεί να αποδέχεται πληρωμές τελών∙ ή

(ii) διαδικτυακά, μέσω συμβεβλημένου οργανισμού διευκόλυνσης πληρωμών∙ ή

(iii) με οποιοδήποτε άλλο τρόπο τον οποίο καθορίζει ο προϊστάμενος με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Ο προϊστάμενος μπορεί, μετά την είσπραξη χρηματικής ποινής, να χορηγήσει αμοιβή μη υπερβαίνουσα το ήμισυ της χρηματικής ποινής ή του εξώδικου προστίμου σε οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου η πληροφορία ή συμβολή συνέτεινε, κατά τη γνώμη του, στην καταδίκη οποιουδήποτε προσώπου που παρέβηκε τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Αντίγραφα αδειών

92.-(1) Σε περίπτωση που οποιαδήποτε άδεια που εκδόθηκε σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο απωλεσθεί, καταστραφεί τυχαίως ή παραμορφωθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε τα στοιχεία της να καταστούν δυσανάγνωστα, ο προϊστάμενος μπορεί, αν ικανοποιηθεί για την ανάγκη να ενεργήσει κατ’ αυτόν τον τρόπο, να εκδώσει αντίγραφο της άδειας.

(2) Αντίγραφο άδειας που εκδίδεται σύμφωνα με το εδάφιο (1) έχει την ίδια ισχύ όπως η αρχική άδεια.

Τροποποίηση Παραρτήματος VΙΙ

93. Ο υπουργός μπορεί με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να τροποποιεί ή να αντικαθιστά οποιονδήποτε από τους τύπους που εκτίθενται στο Παράρτημα VΙΙ.

Εξουσία έκδοσης κανονισμών

94.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς για τον καθορισμό οποιουδήποτε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού και γενικότερα για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), οι κανονισμοί αυτοί μπορούν να προβλέπουν για όλα ή οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Τον καθορισμό αποζημιώσεων για ζημιές σε γεωργικές καλλιέργειες που προκαλούνται από τα αγρινά,

(β) τον καθορισμό ρυθμιστικών μέτρων για καλύτερη εφαρμογή του Διαχειριστικού Σχεδίου ή Σχεδίου Δράσης για το αγρινό, αφού αυτό εγκριθεί με βάση την παράγραφο (η) του άρθρου 24,

(γ) την επιχορήγηση μέσων και μεθόδων για τον περιορισμό των ζημιών που προκαλούνται από τα αγρινά στις γεωργικές καλλιέργειες,

(δ) την απαγόρευση της βόσκησης σε περιοχές των αγρινών,

(ε) την απαγόρευση έργων ή άλλων δραστηριοτήτων που επηρεάζουν ή μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά ή να αλλοιώσουν την ποιότητα του βιοτόπου με επιπτώσεις στους πληθυσμούς του αγρινού,

(στ) οποιοδήποτε θέμα που διέπει τη λειτουργία και χρησιμοποίηση δημόσιων κυνηγετικών περιοχών, τη ρύθμιση και τον έλεγχο του κυνηγιού μέσα σε δημόσιες κυνηγετικές περιοχές και γενικά για κάθε θέμα σχετικό προς τη λειτουργία και διαχείριση δημόσιας κυνηγετικής περιοχής,

(ζ) την ίδρυση και λειτουργία Σχολής Θηροφυλάκων, των προϋποθέσεων εισδοχής, τον καθορισμό αθλητικής δοκιμασίας, των μαθημάτων που θα διδάσκονται σε αυτή, καθώς και των προϋποθέσεων επιτυχούς ολοκλήρωσής της.

(3) Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται ρητά οποιαδήποτε άλλη ποινή δυνάμει του παρόντος Νόμου, πρόσωπο που παραβαίνει τις διατάξεις Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου ή οποιοδήποτε όρο που προβλέπεται σε άδεια, η οποία εκδίδεται δυνάμει τέτοιων Κανονισμών, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(4) Σε περίπτωση ατυχήματος, που προκλήθηκε λόγω παράβασης από τον Υπεύθυνο οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που προβλέπονται σε Κανονισμούς δυνάμει του παρόντος Νόμου, ο Υπεύθυνος είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(5) Για τους σκοπούς του εδαφίου (4), Υπεύθυνος είναι το πρόσωπο που προβλέπεται ως τέτοιο σε Κανονισμούς δυνάμει του παρόντος Νόμου, για την ομαλή διεξαγωγή της εκπαίδευσης και της εξάσκησης των κυνηγών.

Επιστημονική έρευνα

95.-(1) Για την άγρια πανίδα η επιστημονική έρευνα, η καταμέτρηση των πληθυσμών των ειδών και οποιεσδήποτε ενέργειες ή μέτρα που αφορούν τη διαχείρισή τους διεξάγονται από το Ταμείο Θήρας.

(2) Ο υπουργός μπορεί να επιτρέψει τη διεξαγωγή έρευνας ή οποιεσδήποτε ενέργειες ή μέτρα που αφορούν τη διαχείριση της άγριας πανίδας από οποιοδήποτε πρόσωπο με την παραχώρηση σχετικής άδειας, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην άδεια.

(3) Κρατικές υπηρεσίες που ασχολούνται με συγκεκριμένα προγράμματα άγριας πανίδας συνεχίζουν την εκπόνηση των προγραμμάτων.

Αστική και ποινική ευθύνη

96. Η έκδοση οποιασδήποτε άδειας με βάση της διατάξεις του παρόντος Νόμου δε θίγει την αστική και ποινική ευθύνη οποιουδήποτε προσώπου.

Κατάργηση

97.-(1) Οι περί Προστασίας και Αναπτύξεως Θηραμάτων και Άγριων Πτηνών Νόμοι του 1974 μέχρι 2000 καταργούνται.

(2) Κανονισμοί, διατάγματα, διορισμοί, εξουσιοδοτήσεις, εγκρίσεις, άδειες, πιστοποιητικά ή άλλης φύσης πράξεις που έγιναν δυνάμει του νόμου που αναφέρεται στο εδάφιο (1) εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις ότου ανακληθούν ή αντικατασταθούν στην έκταση που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (2), κάθε περιοχή που κηρύχθηκε απαγορευμένη περιοχή κυνηγιού, σύμφωνα με το άρθρο 29 των Περί Προστασίας και Αναπτύξεως Θηραμάτων και Άγριων Πτηνών Νόμων του 1974 μέχρι 2000, θεωρείται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ως απαγορευμένη περιοχή κυνηγιού, σύμφωνα με το άρθρο 50.

Μεταβατική διάταξη

98. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των άρθρων 31, 32, 33, 36 και 37, δύναται να ανανεωθεί άδεια κυνηγιού σε πρόσωπο που κατέχει τέτοια άδεια κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου και δεν έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά μαθήματα και δεν έχει παρακαθίσει στην ειδική εξέταση, μέχρις ότου το εν λόγω πρόσωπο ειδοποιηθεί γραπτώς από τον προϊστάμενο να παρακολουθήσει τα επιμορφωτικά μαθήματα και να παρακαθίσει στην ειδική εξέταση.

Επιφύλαξη

99. [Διαγράφηκε]
Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος

99. Τηρουμένων των διατάξεων του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001, ο υπουργός ενημερώνει, γραπτώς, την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, κάθε έξι (6) μήνες, για τις ποινές που επιβλήθηκαν από την εφαρμογή του Νόμου.

Έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου

100. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με την εξαίρεση των διατάξεων:

(α)της παραγράφου (β) του εδαφίου (4) του άρθρου 11,

(β)του άρθρου 38,

οι οποίες τίθενται σε ισχύ σε τέτοια ημερομηνία ή ημερομηνίες, όπως καθορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο με Απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

 

(Άρθρο 7)

 

ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΟΝ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΖΩΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

1. Parus ater cypriotes Ελατοπαπαδίτσα ή μουγιαννούι
2. Lanius nubicus Δακκανούρα
3. Oenanthe cypriaca Σκαλιφούρτα
4. Sylvia melanothorax Τρυπομάζης, τρυποράσιης
5. Certhia brachydactyla dorothea Δενδροβάτης
6. Phalacrocorax aristotelis Θαλασσοκόρακας
7. Phalacrocorax pygmeus Φαλακροκόρακας ο πυγμαίος ή Λαγγόνα
8. Pelecanus onocrotalus Ροδοπελεκάνος
9. Pelecanus crispus Αργυροπελεκάνος
10. Botaurus stellaris Τρανομουγκάνα
11. Ixobrychus minutus Νανομουγκάνα
12. Nycticorax nycticorax Νυχτοκόρακας
13. Ardeola ralloides Κρυπτοτσινιάς, Βορτακοφάος
14. Egretta garzetta Λευκοτσικνιάς
15. Egretta alba Αργυροτσικνιάς
16. Ardea purpurea Πορφυροτσικνιάς
17. Ciconia nigra Μαυροπελαργός
18. Ciconia ciconia Λευκοπελαργός
19. Plegadis falcinellus Χαλκόκοτα
20. Platalea leucorodia Χουχιαρομύτα, Κουταλομούττας
21. Phoenicopterus ruber Φλαμίγκο
22. Cygnus cygnus Αγριόκυκνος
23. Tadorna ferruginea Καστανόχηνα
24. Aythya nyroca Βαλτόπαπια
25. Oxyoura leucocephala Κεφαλούδι
26. Pernis apivorus Σφηκοβαρβακίνα, ή μελισσογέρακο
27. Milvus migrans Τσίφτης
28. Neophron percnopterus Ασπροπάπης
29. Gyps fulvus ΄Ορνιο, Γύπος
30. Circaetus gallicus Φιδαετός
31. Circus aeruginosus Καλαμόκιρκος
32. Circus cyaneus Βαλτόκιρκος
33. Circus macrourus Στεπόκιρκος
34. Circus pygargus Λιβαδόκιρκος
35. Buteo rufinus Αετοβαβακίνα
36. Aquila heliaca Βασιλαετός ή Αυτοκρατορικός Αετός
37. Hieraaetus fasciatus Περτικοσιάχινο, Σπιζαετός
38. Pandion haliaetus Ψαραετός
39. Falco naumanni Κιρκινέζι, σιαχίνι
40. Falco eleonorae Μαυροπετρίτης, ή Γεράκι της Ελεονόρας
41. Falco biarmicus Χρυσογέρακας, ξανθογέρακο
42. Falco peregrinus Πετρίτης, γεράκι
43. Porzana porzana Στικτοπουλάδα, ορτυκομάνα
44. Porzana parva Μικροπουλάδα
45. Porzana pusilla Νανοπουλάδα
46. Crex crex Ορτυγομάνα
47. Grus grus Γερανός
48. Chlamydotis undulata Χλαμυδόγαλος
49. Himantopus himantopus Καλαμοκανάς
50. Recurvirostra avosetta Αβοκέτα
51. Burhinus oedicnemus Πετροτριλίδα
52. Cursorius cursor Αμμόδρομος
53. Glareola pratincola Νεροχελίδονο
54. Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)Βουνοσφυριχτής
55. Pluvialis apricaria Βραχοπούλι, Πλουμούδι
56. Hoplopterus spinosus Αγκαθονεραλλίδι
57. Philomachus pugnax Ψευτομαχητής
58. Gallinago media Διπλομπεκατσίνι
59. Tringa glareola Λασπότρυγγας
60. Xenus cinereus Τερεκότρυγγας
61. Phalaropus lobatus Ραδβοκολυμπότρυγγας
62. Larus genei Λεπτοραμφόγλαρος
63. Larus audouinii Αιγαιόγλαρος
64. Gelochelidon nilotica Γερογλάρονο
65. Sterna caspia Καρατζάς
66. Sterna sandvicensis Χειμωγλάρονο
67. Sterna dougallii Ροδογλάρονο
68. Sterna hirundo Ποταμογλάρονο
69. Chlidonias hybridus Μουστακογλάρονο
70. Chlidonias niger Μαυρογλάρονο
71. Pterocles orientalis Ερημοπεριστερόκοτα, Πουρτάλλα
72. Asio flammeus Βαλτόμπουφος
73. Caprimulgus europaeus Γιδοβυζάτρα
74. Alcedo atthis Αλκυόνη
75. Coracias garrulous Χαλκοκουρούνα
76. Melanocorypha calandra Τράσηλος, Βουνογαλάντρα
77. Calandrella brachydactyla Τράσηλος, Μικρογαλιάντρα
78. Lullula arborea Δενδροσταρήθρων
79. Anthus campestris Ναμοκελάδα
80. Luscinia svecica Γαλαζολαίμης
81. Acrocephalus melanopogon Μουστακοποταμίδα
82. Sylvia reuppelli Μουστακοτσιροβάκος
83. Sylvia nisoria Ψαλτοτσιροβάκος, γιαλλούρα
84. Ficedula parva Νανομυγοχάφτης
85. Ficedula semitorquata Δρυομυγοχάφτης
86. Ficedula albicollis Κρικομυγοχάφτης
87. Lanius collurio Δακκανούρα, Αετομάχος
88. Lanius minor Δακκανούρα, Γαιδουροκεφαλάς
89. Emberiza cineracea Σμυρνοστίχλονο
90. Emberiza hortulana Βλάχος
91. Emberiza caesia Σκουροβλάχος, Σιταροπούλι
92.Gavia stellata Κηλιδοβούτι
93.Gavia arctica Λαμπροβούτι
94.Gavia immer Παγοβούτι
95.Podiceps auritus Ωτοβουτηχτάρα
96.Pterodroma Madeira Θυελλοπούλι της Μαδέρας
97.Pterodroma feae Desertas
98.Bulweria bulwerii Θυελλοπούλι του Bulver
99.Calonectris diomedea Άρτεμις
100.Puffinus puffinus mauretanicus
(Puffinus mauretanicus)
Μύχος (Φυλή Βαλεαρίδων)
101.Puffinus yelkouan
102.Puffinus assimilis Μικρομύχος
103.Pelagodroma marina Πελαγόδρομος
104.Hydrobates pelagicus Πετρίλος
105.Oceanodroma leucorhoa Κυματοβάτης
106. Oceanodroma castro Κυματοβάτης της Μαδέρας
107.Cygnus bewickii (Cygnus
columbianus bewickii)
Νανόκυκνος
108.Anser albifrons flavirostris Ασπρομετωπόχηνα (Φυλής
Γροιλανδίας)
109.Anser erythropus Νανύχηνα
110.Branta leucopsis Ασπρομαγουλόχηνα
111.Branta ruficollis Κοκκινολαιμόχηνα
112.Marmaronetta angustirostris Στικτόπαπια
113.Polysticta stelleri
114.Mergus albellus (Mergellus
albellus)
Πριονόραμφος μικρός
115.Elanus caeruleus Έλανος
116.Milvus milvus Ψαλιδάρης
117.Haliaeetus albicilla Θαλασσαετός
118.Gypaetus barbatus Γυπαετός
119.Aegypius monachus Μαυρόγυπας
120.Accipiter gentilis arrigonii Διπλοσάινο (Φυλή της Κορσικής
Σαρδηνία)
121.Accipiter nisus granti

Τσιχλογέρακο (Φυλή των
Καναρίων Νήσων)

122.Accipiter brevipes Σαΐνη
123.Aquila pomarina Κραυγαετός
124.Aquila clanga Στικταετός
125.Aquila adalberti Βασιλαετός Ιβηρικής
126.Aquila chrysaetos Χρυσαετός
127.Hieraaetus pennatus Σταυραετός
128.Falco vespertinus Μαύρο Κιρκινέζι
129.Falco columbarius Νανογέρακας
130. Falco cherrug Κυνηγογέρακο
131. Falco rusticolus
132. Bonasa bonasia Αγριόκοτα
133. Lagopus mutus pyrenaicus Βουνοχιονόκοτα (Φυλή των
Πυρηναίων)
134.  Lagopus mutus helveticus Βουνοχιονόκοτα (Φυλή των
Άλπεων)
135. Tetrao tetrix tetrix Λυροπετεινός (Ηπειρωτική Φυλή)
136. Tetrao urogallus Αγριόκουρκος
137. Alectoris graeca saxatilis Πετροπέρδικα (Φυλή των
Άλπεων)
138. Alectoris graeca whitakeri Πετροπέρδικα (Φυλή
της Σικελίας)
139. Alectoris barbara Βραχοπέρδικα
140. Perdix perdix italica Λιβαδοπέρδικα (Φυλή της
Ιταλίας)
141. Perdix perdix hispaniensi Καμποπέρδικα (Φυλή της
Ισπανίας)
142. Turnix selvatica Ψευτόρτυγας
143. Porphyrio porphyrio Σουλτανοπουλάδα
144. Fulica cristata Λειροφαλαρίδα
145. Tetrax tetrax Χαμωτίδα
146. Otis tarda Αγριόγαλος
147. Charadrius alexandrinus Παρώνος
148. Calidris alpina schinzii Αλπική Σκαλίδρα
149. Limosa lapponica Λαπονική Λιμόζα
150. Numenius tenuirostris Λεπτομύτα
151. Larus melanocephalus Εκυλοκούταβος
152. Larus minutus Γλαράκι
153. Sterna paradisaea Αρκτικογλάρονο
154. Sterna albifrons Νανογλάρονο
155. Uria aalge ibericus Λεπτοραμφόκεπρος (Φυλή Ιβηρικής)
156. Pterocles alchata Στυβλοπεριστερόκοτα
157. Columba palumbus azoica Φάσσα (Φυλή Αζόρων)
158. Columba trocaz Αγριοπερίστερο της Μαδέρας
159. Columba bollii Αγριοπερίστερο του Bolle
160. Columba junoniae Δαφνοπερίστερο
161. Bubo bubo Μπούφος
162. Nyctea scandisca Χιονόγλαυκα
163. Surnia ulula
164. Glaucidium passerinum Σπουργιτόγλαυκα
165. Strix nebulosa
166. Strix uralensis
167. Aegolius funereus Χαροπούλι (Λιγωλιός)
168. Apus caffer Καφροσταχτάρα
169. Picus canus Σταχτοτσικλιτάρα
170. Dryocopus martius Μουροτσικλιτάρα
171. Dendrocopos major canariensis Παρδαλοτσικλιτάρα (Φυλή
Καναρίων)
172. Dendrocopos major thanneri Παρδαλοτσικλιτάρα (Φυλή του
Τάνερ)
173. Dendrocopos syriacus Βαλκανοτσικλιτάρα
174. Dendrocopos medius Μεσοτσικλιτάρα
175. Dendrocopos leucotos Λευκονωτοτσικλιτάρα
176. Picoides tridactylus Τριδακτυλοτσικλιτάρα
177. Chersophilus duponti Ιβιροσταρήθρα
178. Galerida theklae Κατσιλιέρης της δέκλας
179. Troglodytes troglodytes fridariensis Τρυποφράχτης (υποείδος της ν. Φαιρ)
180. Saxicola dacotiae Μαυρολαίμης των Καναρίων
181. Oenanthe leucura Μαυροπετρόκλης
182. Oenanthe pleschanka Ασπρόλαυρος Ασπρόκωλος
183. Acrocephalus paludicola Καρηκοποταμίδα
184. Hippolais olivetorum Λιστριτοίδα
185. Sylvia sarda Σαρδοτσιροβάκος
186. Sylvia undata Προβηγκοτσιροβάκος
187. Sitta krueperi Τουρκοτσομπανάκος
188. Sitta whiteheadi Trepador corso
Korsikansk
Κορσικοτσομπανάκος
189. Pyrrhocorax pyrrhocorax Κοκκινοκαλιακούδα
190. Fringilla coelebs ombriosa Σπίνος (Φυλή Καναρίων)
191. Fringilla teydea Γλαζόσπινος
192. Loxia scotica Σταυρομύτης της Σκωτίας
193. Bucanetes githagineus Ερημοπύρρουλας
194. Pyrrhula murina (Pyrrhula
pyrrhula murina)
Πύρρουλας των Αζόρων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

(Άρθρα 2 και 9)

 

ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ ΠΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΟΥΝ ΩΣ ΘΗΡΑΜΑ

 

ANATIDAE
1. Anser albifrons Ασπρομέτωπη χήνα
2. Anser anser Σταχτόχηνα
2Α. Anser fabalis Χωραφόχηνα
3. Anas penelope Σφυριχτάρι
4. Anas strepera Φλυαρόπαπια
5. Anas crecca Κιρκίρι (σαρσέλα)
6. Anas platyrhynchus Πρασινοκέφαλη
7. Anas acuta Σουβλόπαπια (ψαλίδα)
8. Anas querquedula Σαρσέλα (καλοκαιρινή)
9. Anas clypeata Χουλιαράς
10. Aythya ferina Κυνηγόπαπια (σβουρδούλι)
11. Aythya fuligula Τσικνόπαπια
11Α. Branta canadensis Καναδόχηνα
TETRAONIDAE
11B. Lagopus lagopus scoticus
et hibericus
Σκωτικό γκραους (πέρδικα)
11Γ. Lagopus mutus Λευκοπέρδικα των Άλπεων
PHASIANIDAE
12. Alectoris chukar Πέρδικα
12Α. Alectoris graeca Πετροπέρδικα
12Β. Alectoris rufa Κοκκινοπέρδικα
13. Phasianus colchicus Φασσιανός
14. Coturnix coturnix Ορτύκι
15. Francolinus francolinus Φραγκολίνα
15Α. Perdix perdix Καμπίσια πέρδικα
GRUIDAE
16. Fulica atra Φαλαρίδα (μπάλιζα), Καραπαττάς
CHARADRIDAE
17. Lymnocryptes minimus Κουφομπεκάτσινα
18. Gallinago gallinago Μπεκατσίνι
19. Scolopax rusticola Μπεκάτσα
COLUMBIDAE
20. Columba livia Αγριοπερίστερο
21. Columba palumbus Φάσσα
22. Columba oenas Φασσοπέζουνο
23. Streptopelia turtur Τρυγόνι
24. Streptopelia decaocto Φιλικουτούνι ή δεδαοκτούρα
ALAUDIDAE
25. Alauda arvensis Τρασιήλα
TURDIDAE
26. Turdus merula Μαυρόπουλος ή Κότσυφας
27. Turdus pilaris Τριζάρα
28. Turdus philomelos Τσίχλα
29. Turdus iliacus Κοκκινότσιχλα
30. Turdus viscivorus Τρυγονότσιχλα
STURNIDAE
31. Sturnus vulgaris Μαυροπούλι
CORVIDAE
32. Pica pica Κατσικορώνα
33. Corvus monedula Κολιός
34. Corvus corone Κόρωνος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

(Άρθρα 10, 54 και 55)

 

ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ή ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ Η ΕΜΠΟΡΙΑ

 

1. Anas platyrhynchos Πρασινοκέφαλη
2. Lagopus lagopus scoticus et hibernicus Χιονόκοτα
3. Alectoris rufa Κοκκινοπέρδικα
4. Alectoris Barbara Βραχοπέρδικα
5. Perdix perdix Πέρδικα (πεδινή)
6. Phasianus colchicus Φασσιανός
7. Columba palumbus Φάσσα
8. Anser albifrons albifrons Ασπρομετωπόχηνα (ηπειρωτική φυλή)
9. Anser anser Σταχτόχηνα
10. Anas penelope Σφυριχτάρι
11. Anas crecca Κιρκίρι
12. Anas acuta Σουβλόπαπια
13. Anas clypeata Χουριαρόπαπια
14. Aytjua ferina Κυνηγόπαπια
15. Aythya fuligula Τσικνόπαπια
16. Aythya marila Μαριλόπαπια
17. Somateria mollissima Πουπουλόπαπια
18. Melanitta nigra Μαυρόπαπια
19. Lagopus mutus Βουνοχιονόκοτα
20. Tetrao tetrix britannicus Λιροπετεινός (απόθεμα Ηνωμένου Βασιλείου)
21. Tetrao urogallus Αγριόκουρκος
22. Fulica atra Φαλαρίδα
23. Pluvialis apricaria Βροχοπούλι
24. Lymnocryptes minimus Κουφομπεκάτσινο
25. Gallinago gallinago Μπεκατσίνι
26. Scolopax rusticola Μπεκάτσα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

 

(Άρθρα 15, 16, 17 και 18)

 

ΖΩΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΥΣΤΗΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

 

Η συντομογραφία «spp.» μετά την ονομασία μιας οικογένειας ή ενός γένους υποδηλώνει όλα τα είδη που ανήκουν σ’ αυτό το είδος ή σ’ αυτή την οικογένεια.

 

ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ

Bovidae

Ovis orientalis ophion

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

 

(Άρθρα 2 και 20)

 

ΖΩΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

 

ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ

 

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ

ARTIODACTYLA

Bovidae

Ovis orientalis ophion *

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ

 

(Άρθρα 2 και 26)

 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΠΤΗΝΩΝ

 

ΠTHNA

(I) ΠΥΓΟΠΟΔΙΔΕΣ (PODICIPEDIDAE)

1. Βουττήχτης, Κωλοβούττης Tachybaptus ruficollis
2. Σκουφοβουτηχτάρα Podiceps cristatus
3. Κοκκινοβουτηχτάρα Podiceps grisegena
4. Ωτοβουτηχτάρα Podiceps auritus
5. Μαυροβουτηχτάρα Podiceps nigricollis

 

 

(II) ΡΙΝΟΤΡΥΠΙΔΕΣ (PROCELLARIIDAE)

1. Αρτέμης, Θυελλοπόρος ο κοινός Galonectris diomedea
2. Μύχος, Θυελλοπόρος ο φάϊος Puffinus puffinus

 

 

(III) ΥΔΡΟΒΑΤΙΔΕΣ (HYDROBATIDAE)

1. Πετρίλος Hydrobates pelagicus

 

 

(IV) ΣΟΥΛΙΔΕΣ (SULIDAE)

1. Σούλα Sula bassana

 

 

(V) ΦΑΛΑΚΡΟΚΟΡΑΚΙΔΕΣ (PHALACROCORACIDAE)

1. Κορμοράνος Phalacrocorax carbo
2. Θαλασσοκόρακας Phalacrocorax aristotelis
3. Λαγγόνα Phalacrocorax pygmeus

 

 

(VI) ΠΕΛΕΚΑΝΙΔΕΣ (PELECANIDAE)

1. Ροδοπελεκάνος Pelecanus onocrotalus
2. Αργυροπελεκάνος Pelecanus crispus

 

 

(VII) ΕΡΩΔΙΙΔΕΣ (ARDEIDAE)

1. Τρανομουγκάνα Botaurus stellaris

2. Νονομουγκάνα, Ερωδιός,

Βορτακοφάος.

Ixobrychus minutus

3. Νυχτοκόρακας, Ερωδιός,

Βορτακοφάος.

Nycticorax nycticorax

4. Κρυπτοτσικνιάς, Ερωδιός,

Βορτακοφάος.

Ardeola ralloides
5. Γελαδάρης Bubulcus ibis

6. Λευκοτσικνιάς, Ψαροφάος,

Χανούμισσα.

Egretta garzetta
7. Αργυροτσικνιάς Egretta alba
8. Σταχτοτσικνιάς, Ερωδιός, Πελλός Ardea cinerea
9. Πορφυροτσικνίας, Βορτακοφάος Ardea purpurea

 

 

(VIII) ΠΕΛΑΡΓΙΔΕΣ (CICONIDAE)

1. Μαυροπελαργός Ciconia nigra
2. Λευκοπελαργός Ciconia ciconia

 

 

(IX) ΘΡΗΣΚΙΟΡΝΙΘΙΔΕΣ ή ΗΒΙΔΕΣ (THRESKIORNITHIDAE)

1. Χαλκόκοτα, πετεινός Plegadis falcinellus
2. Χουλιαρομύτα, Κουταλoμούττας Platalea leucorodia

 

 

(X) ΦΟΙΝΙΚΟΠΤΕΡΙΔΕΣ (PHOENICOPTERIDAE)

1. Φλαμίνγκο Phoenicopterus ruber

 

 

(XI) ΝΗΣΣΙΔΕΣ (ANATIDAE)

1. Βουβόκυκνος Cygnus olor
2. Αγριόκυκνος Cygnus cygnus
3. Κοκκινολαιμόχηνα Branta ruficollis
4. Αλοπόχηνα Alopochen aegyptiacus
5. Καστανόχηνα Tadorna ferruginea
6. Βαρβάρα, Αλάουρτος Tadorna tadorna
7. Στικτόπαπια Marmaronetta angustirostris
8. Μαριλόπαπια Aythya marila
9. Μαυρόπαπια Melanitta nigra
10. Κουδουνόπαπια Bucephala clangula
11. Νανοπρίστης Mergus albellus
12. Λοφοπρίστης Mergus serrator
13. Χηνοπρίστης Mergus merganser
14. Κεφαλούδι Oxyura leucocephala
15. Νανόχηνα Anser erythropus
16. Πάπια η λοφιοφόρος Netta rufina
17. Πάπια ασπρούδα Aythya nyroca

 

 

(XII) ΑΞΙΠΙΤΡΙΔΕΣ (ACCIPITRIDAE)

1. Σφηκοβαρβακίνα Pernis apivorus
2. Τσίφτης Milvus migrans
3. Ψαλιδιάρης Milvus milvus
4. Θαλασσαετός, Αλιαετός Haliaeetus albicilla
5. Γυπαετός Gypaetus barbatus
6. Ασπροπάρης Neophron percnopterus
7. Γύπας, Όρνιο Gyps fulvus
8. Μαυρόγυπας Aegypius monachus
9. Φιδαετός Circaetus gallicus
10. Καλαμόκιρκος, Σιαχίνι Circus aeruginosus
11. Ασπροσιάχινο, Βαλτόκιρκος Circus cyaneus
12. Στεπόκιρκος Circus macrourus
13. Λιβαδόκιρκος Circus pygargus
14. Διπλοσάϊνο Accipiter gentilis
15. Ξεφτέρι, Τζικλογέρακας Accipiter nisus
16. Σαϊνι Accipiter brevipes
17. Ποντικοβαρβακίνα, Σιούχας Buteo buteo
18. Αετοβαρβακίνα Buteo rufinus
19. Αρκτικοβαρβακίνα Buteo lagopus
20. Κραυγαετός Aquila pomarina
21. Στικταετός Aquila clanga

22. Βασιλαετός, Αυτοκρατορικός αετός,

Γεράκα

Aquila heliaca
23. Χρυσαετός Aquila chrysaetos
24. Σταυραετός Hieraaetus pennatus
25. Περτικοσιάχινο, Σπιζαετός Hieraaetus fasciatus

 

 

(ΧΙΙΙ) ΠΑΝΔΙΟΝΙΔΕΣ (PANDIONIDAE)

1. Ψαραετός Pandion haliaetus

 

 

(XIV) ΙΕΡΑΚΙΔΕΣ (FALCONIDAE)

1. Κιρκινέζι Falco naumanni

2. Βραχοκιρκίνεζο, Σιαχίνι

Κίτσης, Αερογάμης

Falco tinnunculus

3. Μαυροκιρκίνεζο, Φαλκόνι

το κοτσινοπόδαρο

Falco vespertinus
4. Νανογέρακας Falco columbarius
5. Δεντρογέρακας Falco subbuteo

6. Μαυροπετρίτης, Φαλκόνι

της Ελεωνόρας,

Μαυρομμάτης

Falco eleonorae
7. Γαλαζογέρακας Falco concolor
8. Κυνηγογέρακας Falco cherrug
9. Πετρίτης Falco peregrinus
10. Χρυσογέρακας Falco biarmicus

 

 

(XV) ΓΕΡΑΝΙΔΕΣ (GRUIDAE)

1. Σταχτογερανός, Γερανός Grus grus
2. Νυψογερανός Anthropoides virgo

 

 

(XVI) ΩΤΙΔΕΣ (OTIDIDAE)

1. Χαμωτίδα Tetrax tetrax
2. Χλαμυδόγαλος Chlamydotis undulata
3. Αγριόγαλος Otis tarda

 

 

(XVII) ΡΑΛΛΙΔΕΣ (RALLIDAE)

1. Νεροκοτσέλα, Νεραλλίδι Rallus aquaticus
2. Στηκτοπουλάδα Porzana porzana
3. Μικροπουλάδα Porzana parva
4. Νανοπουλάδα Porzana pusilla
5. Ορτυκομάνα Crex crex

6. Αρκόρνιθα, Αρκοπετείναρο,

Νεροπουλάδα

Gallinula chloropus
7. Σουλτανοπουλάδα Porphyrio porphyrio

 

 

(XVII) ΑΙΜΑΤΟΠΟΔΙΔΕΣ (HAEMATOPODIDAE)

1. Στρειδοφάγος Haematopus ostralegus

 

 

(XIX) ΑΝΩΡΑΜΦΙΔΕΣ (RECURVIROSTRIDAE)

1. Καλαμοκανάς, Καλαμοζάμπης Himantopus himantopus
2. Αβοκέτα Recurvirostra avosetta

 

 

(XX) ΟΙΔΗΚΝΗΜΙΔΕΣ (BURHINIDAE)

1. Τρουλλουρία Burhinus oedicnemus

 

 

(XXI) ΘΑΛΑΣΣΟΧΕΛΙΝΟΔΙΔΕΣ (GLAREOLIDAE)

1. Αμμοδρόμος Cursorius cursor
2. Νεροχελίδονο Glareola pratincola
3. Μαυροχελίδονο Glareola nordmanni

 

 

(XXII) ΧΑΡΑΔΡΙΙΔΕΣ (CHARADRIIDAE)

1. Ποταμοσφυριχτής, Νεραλλίδι Charadrius dubius
2. Αμμοσφυριχτής, Νεραλλίδι Charadrius hiaticula
3. Θαλασσοσφυρίχτης, Πλουμούδι Charadrius alexandrinus
4. Νεραλλίδι Arenaria interpres
5. Ερημοσφυρικτής Charadrius leschenaultii
6. Νεραλλίδι Charadrius asiaticus
7. Βουνοσφυριχτής Charadrius morinellus
8. Βροχοπούλι, Πλουμούδι Pluvialis apricaria
9. Αργυροπούλι, Πλουμίδι Pluvialis spuatarola
10. Αγκαθονεραλλίδι Hoplopterus spinosus
11. Αγγελοκαλημάνα Chettusia gregaria
12. Λευκουροκαλημάνα Chettusia leucura
13. Γιαννής, βανέλλη Vanellus vanellus

 

 

(XXIII) ΣΚΟΛΟΠΑΚΙΔΕΣ (SCOLOPACIDAE)

1. Χοντροσκαλίδρα Calidris canutus
2. Λευκοσκαλίδρα Calidris alba
3. Νανοσκαλίδρα, Νεραλλίδα Calidris minuta
4. Σταχτοσκαλίδρα Calidris temminckii
5. Δρεπανοσκαλίδρα, Νεραλλίδα Calidris ferruginea
6. Λασποσκαλίδρα, Νεραλλίδι Calidris alpina
7. Μπεκατσινοσκαλίδρα Limicola falcinellus
8. Ψευτομαχητής Philomachus pugnax
9. Πρασινοσκέλης, Νεραλλίδι Tringa nebularia
10. Νεραλλίδι Tringa totanus
11. Αλμιρίδι, Δασότρυγγας Tringa ochropus
12. Λασπότρυγγας Tringa glareola
13. Τερετότρυγγας Xenus cinereus
14. Ποταμότρυγγας Actitis (= tringa) hypoleucos
15. Χαψικοκυλιστής Phalaropus lobatus
16. Τρύγγας ο ελόβιος Tringa stagnatilis
17. Νουμήνιος ο τοξοράμφης Numenius arquata
18. Νουμήνιος ο φαιόπους Numenius phaeopus
19. Νουμήνιος ο λεπτόραμφος Numenius tenuirostris
20. Λιμόζα η κοινή Limosa limosa
21. Λιμόζα της Λαπωνίας Limosa lapponica
22. Τρύγγας ο ερυθρόπους Tringa erythropus
23. Πεκατσόνι μεγάλο Galinago media

 

 

(XXIV) ΣΤΕΡΚΟΡΑΙΪΔΕΣ (STERCORARIIDAE)

1. Μικροληστόγλαρος Stercorarius parasiticus

 

 

(XXV) ΛΑΡΙΔΕΣ (LARIDAE)

1. Ψαρόγλαρος Larus ichthyaetus
2. Σκυλοκούταβος Larus melanocephalus
3. Νανόγλαρος Larus minutus
4. Καστανοκεφαλόγλαρος, Γλάρος Larus ridibundus
5. Γλάρος, Λεπτοραμφόγλαρος Larus genei
6. Αιγαιόγλαρος, Γλάρος ο ελαιόπους Larus audouinii
7. Θυελλόγλαρος Larus canus
8. Μελανόγλαρος, Γλάρος Larus fascus
9. Ασημόγλαρος, Γλάρος Larus argentatus
10. Γιγαντόγλαρος Larus marinus
11. Τριδαχτυλόγλαρος Rissa tridactyla

 

 

(XXVI) ΣΤΕΡΝΙΔΕΣ ή ΔΡΕΠΑΝΙΔΕΣ (STERNIDAE)

1. Γελογλάρονο, Γλαρόνι Gelochelidon nilotica
2. Καρατζάς Sterna caspia
3. Χειμωνογλάρονο Sterna sandvicensis
4. Γλαρόνι, Ποταμογλάρονο Sterna hirundo
5. Αρκτικογλάρονο Sterna paradisaea
6. Νανογλάρονο Sterna albifrons
7. Μουστακογλάρονο, Γλαρόνι Chlidonias hybridus
8. Μαυρογλάρονο Chlidonias niger
9. Αργυρογλάρονο, Γλαρονάκι Chlidonias leucopterus

 

 

(XXVII) ΠΤΕΡΟΚΛΙΔΙΔΕΣ (PTEROCLIDAE)

1. Ερημοπεριστερόκοτα ή Πουρτάλα Pterocles orientalis
2. Σουβλοπεριστερόκοτα Pterocles alchata

 

 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΔΕΣ (COLUMBIDAE)

1. Φιλικουτούνι Streptopelia risoria
2. Φοινικοπερίστερο Streptopelia senegalensis

 

 

(XXVIII) ΚΟΚΚΥΓΙΔΕΣ (CUCULIDAE)

1. Κισσόκουκος, Καλοχρονιά Clamator glandarius
2. Κούκος, Φασσοτρύγονο Cuculus canorus

 

 

(XXIX) ΤΥΤΟΝΙΔΕΣ (TYTONIDAE)

1. Ανθρωποπούλλι, Χαροπούλλι Tyto alba

 

 

(XXX) ΣΤΡΙΓΓΙΔΕΣ ή ΓΛΑΥΚΙΔΕΣ (STRIGIDAE)

1. Θουπί, Γκιώνης Otus scops
2. Κουκκουφκιάος, Κουκουβάγια Athene noctua
3. Νανόμπουφος, Αρκόθουπος Asio otus
4. Βαλτόμπουφος Asio flammeus

 

 

(XXXI) ΑΙΓΟΘΗΛΙΔΕΣ (CAPRIMULGIDAE)

1. Νυχτοπούλλι, Νυχτοπάτης

Βυζάστρα, Γυδοβυζάστρα

Caprimulgus europaeus
2. Νυχτοπάτης (Αιγοθήλης ο αιγυπτιακός) Caprimulgus aegyptius

 

 

(XXXII) ΜΙΚΡΟΠΟΔΙΔΕΣ (APODIDAE)

1. Πετροσιελίδονο, Μαυροσταχτάρα Apus apus
2. Ωχροσταχτάρα, Σταχτοπετροσιελίδονο Apus pallidus

3. Ασπροπετροσιελίδονο, Κλαδιστήρα

Βουνοσταχτάρα

Apus melba

 

 

(XXXIII) ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ (ALCEDINIDAE)

1. Σμυρνοπούλι Halcyon smyrnensis

2. Αλκυόνα, Ψαροφάς,

Θαλασσονέρουππος

Alcedo atthis
3. Λοφοκήρυλος Ceryle rudis

 

 

(XXXIV) ΜΕΡΟΠΙΔΕΣ (MEROPIDAE)

1. Πρασινομέροπας Merops superciliosus
2. Μελισσοφάγος Meros apiaster

 

 

(XXXV) ΚΟΡΑΚΟΦΩΝΙΔΕΣ (CORACIIDAE)

1. Κράγκα ή Χρυσοκαρακάξα Coracias garrulus

 

 

(XXXVI) ΕΠΟΠΙΔΕΣ (UPUPIDAE)

1. Πουπούξιος, Τσαλαπετεινός Upupa epops

 

 

(XXXVII) ΔΡΥΟΚΟΛΑΠΤΙΔΕΣ (PICIDAE)

1. Θερκοπούλι, Στραβολαίμης Jynx torquilla

 

 

(XXXVIII) ΚΟΡΥΔΑΛΛΙΔΕΣ (ALAUDIDAE)

1. Αμμοσιταρήθρα Ammomanes deserti
2. Τρασιήλα, Μαυροτράσιηλος Melanocorypha bimaculata
3. Τρασιηλού Calandrella rufescens
4. Τράσηλος Calandrella brachydactyla
5. Τρασιήλα Melanocorypha calandra
6. Σκορταλλός Galerida cristata
7. Κορυδαλλός ο δενδρόβιος Lullula arborea

 

 

(XXXIX) ΧΕΛΙΔΟΝΙΔΕΣ (HIRUNDINIDAE)

1. Οχτασιελίδονο, Ασπροσιελίδονο

Οχθοχελίδονο

Riparia riparia
2. Βραχοσιελίδονο, Πετροχελίδονο Ptyonoprogne rupestris
3. Σιελιδόνι, Σταυροχελίδονο Hirundo rustica
4. Κοτσιηνοκωλού, Μιλτοχελίδονο Hirundo daurica
5. Ασπροκωλού, Ασπροσιελίδονο Delichon urbica

 

 

(XL) ΣΕΙΣΟΠΥΓΙΔΕΣ (MOTACILLIDAE)

1. Γαϊδουροκελάδα Anthus novaeseelandie
2. Χαμοκελάδα Anthus campestris
3. Γιαλούϊ Anthus similis
4. Γιαλούϊ Anthus hodgsoni
5. Δεντροκελάδα, Γιαλούϊ Anthus trivialis
6. Λιβαδοκελάδα, Γιαλούϊ Anthus pratensis
7. Αρκτικοκελάδα, Γιαλούϊ Anthus cervinus
8. Νεροκελάδα Anthus spinoletta
9. Κιτρινοσουσουράδα, Ζευκαλάτης Motacilla flava (sub.)
10. Ζευκαλάτης Motacilla citreola
11. Ζευκαλάτης Motacilla cinerea
12. Ζευκαλάτης, Λευκοσουσουράδα Motacilla alba

 

 

(XLI) ΒΟΜΒΥΚΙΛΛΙΔΕΣ (BOMBYCILLIDAE)

1. Βομβυκίλλα Bombycilla garrulus

 

 

(XLII) ΚΙΝΚΛΙΔΕΣ (CINCLIDAE)

1. Νεροκότσυφας Cinclus cinclus

 

 

(XLIII) ΤΡΩΓΛΟΔΥΤΙΔΕΣ (TROGLODYTIDAE)

1. Τρυποφράχτης, Τρυποκάρυδο Troglodytes troglodytes

 

 

(XLIV) ΠΡΟΥΝΕΛΛΙΔΕΣ (PRUNELLIDAE)

1. Θαμνοψάλτης Prunella modularis

 

 

(XLV) ΜΥΙΟΘΗΡΙΔΕΣ (MUSCICAPIDAE)

1. Σταχτομυγοχάφτης, Σικαλούϊ, Μουγιαγοχάφτης Muscicapa striata
2. Νανομυγοχάφτης Ficedula parva
3. Δρυομυγοχάφτης Ficedula semitorquata
4. Κρικομυγοχάφτης Ficedula albicollis
5. Μαυρομυγοχάφτης Ficedula hypoleuca

 

 

(XLVI) ΤΟΥΡΔΙΔΕΣ (TURDIDAE)

1. Κοτσιηνοπούππουφος, Κοκκινολαίμης Erithacus rubecula
2. Τσιχλαηδόνι Luscinia luscinia
3. Αηδόνι Luscinia megarhynchos
4. Γαλαζολαίμης Luscinia svecica
5. Φοινίκουρος, Καρβουνιάρης Phoenicurus ochruros
6. Κοκκινούρης, Κοτσιηνονούρης Phoenicurus phoenicurus
7. Καστανολαίμης, Κοτσιηνονούρης Saxicola rubetra
8. Παπαθκιά, Μαυρολαίμης Saxicola torquata
9. Κοτσιηνολαίμης Saxicola caprata
10. Αμμοπετρόκλης Oenanthe isabellina

11. Σκαλιφούρτα, Ασπροκώλα,

Σταχτοπετρόκλης

Oenanthe oenanthe
12. Σκαλιφούρτα, Ασπροτζιεφαλούσα Oenanthe cypriaca
13. Ασπροκωλίνα, Σκαλιφούρτα, Ασπροκώλα Oenanthe hispanica
14. Ερημοπετρόκλης Oenanthe deserti
15. Σκαλιφούρτα, Ασπροκώλα Oenanthe finschii
16. Σκαλιφούρτα, Ασπροκώλα Oenanthe monacha
17. Σκαλιφούρτα, Ασπροκώλα Oenanthe leucopyga
18. Πετροκότσυφας Monticola saxatilis
19. Γαλαζοκότσυφας, Πετροκότσυφας Monticola solitarius
20. Χιονότζικλα Turdus torquatus
21. Κουφαηδόνι Cercotrhichas galactotes

 

 

(XLVΙI) ΣΥΛΒΙΙΔΕΣ (SYLVIIDAE)

1. Μουγιαννούϊ Cettia cetti
2. Καρηκοκυστικόλη, Δουλαππάρης Cisticola juncindis
3. Μουγιαννούϊ Prinia gracilis
4. Θαμνοτριλιστής Locustella naevia
5. Ποταμοτριλιστής Locustella fluviatilis
6. Καλαμοτριλιστής Locustella luscinioides
7. Μουστακοποταμίδα Acrocephalus melanopogon
8. Βουρλοποταμίδα Acrocephalus schoenobaenus
9. Βαλτοποταμίδα, Μουγιαννούϊ Acrocephalus palustris
10. Καλαμοποταμίδα, Μουγιαννούϊ Acrocephalus scirpaceus
11. Τσιχλοποταμίδα Acrocephalus arundinaceus
12. Τριβιτούρα, Μαριαννούϊ, Ωχροστρατσίδα Hippolais pallida
13. Λιοστριτσίδα Hippolais olivetorum
14. Κιτρινοστριτσίδα Hippolais icterina
15. Ισπανοτσιροβάκος, Κοτσινοφτέρι Sylvia conspicillata
16. Κοκκινοτσιροβάκος Sylvia cantillans
17. Μαυροτσιροβάκος, Μουγιαννούϊ Sylvia melanocephala
18. Τρυποράσιης, Τρυποβάτης Sylvia melanothorax
19. Μουστακοτσιροβάκος Sylvia rueppelli
20. Ερημοτσιροβάκος Sylvia nana
21. Δεντροτσιροβάκος Sylvia hortensis
22. Ψαλτοτσιροβάκος, Γιαλλούρα Sylvia nisoria

23. Λαλοτσιροβάκος, Μουγιαννούϊ,

Ασπρολαίμης, Συκαλλίδα

Sylvia curruca

24. Θαμνοτσιροβάκος, Μουγιαννούϊ,

Ασπρολαίμης, Συκαλλίδα

Sylvia communis
25. Κηποτσιροβάκος Sylvia borin
26. Σταφιδοτσιροβάκος, Αμπελοπούλι Sylvia atricapilla
27. Γραμμοφυλλοσκόπος Phylloscopus inornatus
28. Μουγιαννούϊ Phylloscopus fuscatus
29. Βουνοφυλλοσκόπος Phylloscopus bonelli
30. Δασοφυλλοσκόπος Phylloscopus sibilatrix
31. Δεντροφυλλοσκόπος, Μουγιαννούϊ Phylloscopus collybita
32. Θαμνοφυλλοσκόπος Phylloscopus trochilus
33. Χρυσοβασιλίσκος Regulus regulus
34. Πυρροβασιλίσκος Regulus ignicapillus

 

 

(XLVIII) ΠΑΡΙΔΕΣ (PARIDAE)

1. Ελατοπαπαδίτσα, Πέμπετσος Parus ater cypriotes
2. Γαλαζοπαπαδίτσα, Τσαγκαρούϊν, Γιαννιτσαρούϊ Parus major

 

 

(XLIX) ΤΟΙΧΟΔΡΟΜΑΔΙΔΕΣ (TICHODROMADIDAE)

1. Σβαρνίτσα Tichodroma muraria

 

 

(L) ΚΕΡΘΙΙΔΕΣ (CERTHIIDAE)

1. Καμποδεντροβάτης, Δεντροβάτης Certhia brachydactyla

 

 

(LI) ΡΕΜΙΖΙΔΕΣ (REMIZIDAE)

1. Σακουλοπαπαδίτσα Remiz pendulinus

 

 

(LII) ΟΡΙΟΛΙΔΕΣ (ORIOLIDAE)

1. Συκοφάγος, Φλορκός, Κλορκός, Συκοφάς    Oriolus oriolus

 

 

(LIII) ΑΕΤΟΜΑΧΙΔΕΣ (LANIIDAE)

1. Δακκανούρα, Αετομάχος, Μακρονούρα Lanius collurio
2. Δακκανούρα, Γαϊδουροκεφαλάς Lanius minor
3. Δακκανούρα, Διπλοκεφαλάς Lanius excubitor
4. Δακκανούρα, Κοκκινοκεφαλάς Lanius senator
5. Δακκανούρα, Παρδαλοκεφαλάς Lanius nubicus

 

 

(LIV) ΚΟΡΑΚΙΔΕΣ (CORVIDAE)

1. Χαρβαρόνι Corvus frugilegus
2. Κόρακας, Κλόκκαρος Corvus corax
3. Κίσσα Garrulus glandarius glaszneri

 

 

(LV) ΨΑΡΙΔΕΣ (STURNIDAE)

1. Αγιοπούλι Sturnus roseus

 

 

(LVI) ΣΤΡΟΥΘΙΔΕΣ (PLOCEIDAE)

1. Στρούθος Passer moabiticus
2. Πετροσπουργίτης Petronia petronia
3. Σπουργίτης ο ισπανικός Passer hispaniolensis
4. Δενδρόστρουθος Passer montanus

 

 

(LVII) ΣΠΙΖΙΔΕΣ (FRINGILLIDAE)

1. Σπίνος, Σκίννος Fringilla coelebs
2. Χειμωνόσπιννος Fringilla montifringilla
3. Μπασταρτοκανάρινο Serinus pusillus
4. Μπασταρτοκανάρινο Serinus serinus
5. Φλώρος, Λουλλουδάς Carduelis chloris
6. Καρδερίνα, Ζγαρτίλι Carduelis carduelis
7. Χρυσοκαρδερίνα, Δκιολαρούϊ Carduelis spinus
8. Κοτσιηνάρα, Τσακροσγάρτιλο Carduelis cannabina

9. Ελατοσταυρομύτης, Σταυρομούττης

Ζαομούττης, Πινολοφάς

Loxia curvirostra
10. Αρκόσπιννος Pyrrhula pyrrhula
11. Χοντρομύττης, Διπλόσπιννος Coccothraustes coccothraustes

 

 

(LVIII) ΕΜΠΕΡΙΖΙΔΕΣ (EMBERIZIDAE)

1. Ελατοτσίχλονο Emberiza leucocephala
2. Χρυσοτσίχλονο Emberiza cintrinella
3. Βουνοτσίχλονο Emberiza cia
4. Σμυρνοτσίχλονο Emberiza cineracea
5. Βλάχος, Σιταροπούλλι Emberiza hortulana

6. Σκουρόβλαχος, Σιταροπούλλι,

Χοντρομούττης

Emberiza caesia
7. Σημυδοτσίχλονο Emberiza aureola
8. Καλαμοτσίχλονο Emberiza schoeniclus
9. Κρασοπούλλι, Τριλίγγος Emberiza malenocephala
10. Καμποτσίχλονο, Τσακρόστρουθος Miliaria calandra

 

(LVIV) ΤΥΜΑΛΙΙΔΕΣ (TIMALIIDAE)

1. Γιάννουρος ο μουστακοφόρος Panurus biarmicus

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ

(Άρθρα 31, 35, 36, 55 και 61)

 

ΤΥΠΟΣ Α

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ  "ΣΥΜΒΟΛΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ" ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

Εγώ ο/η

 

 

 

 

Αρ. Ταυτ.: Ημερ. Γέν.:

είμαι κάτοχος άδειας κυνηγετικού όπλου και με την

παρούσα αιτούμαι την παροχή σε μένα άδειας κυνηγίου

μέχρι

 

Ημερ:…../……/…… Υπογραφή:………………………………………… Πληρωτέο Τέλος:

ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΗΤΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Οδός και Αριθμός:............................................................ Τηλέφωνο:...........................
Ταχ. Κώδικας:......... Δήμος / Κοινότητα :.................................. Ηλεκτρ.Διεύθ.:........................................................
ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΡ. ΤΑΙΝΙΑΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ

 

ΗΜΕΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Υπουργός Εσωτερικών

 

 

 

 

 

Οδηγίες: Για σκοπούς πληρωμής των τελών απαιτείται η παρουσίαση ολόκληρου του παρόντος εντύπου κατάλληλα συμπληρωμένου.

 

 

ΤΥΠΟΣ Β

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

Εγώ ο/η

 

 

 

 

Αρ. Ταυτ.: Ημερ. Γέν.:

είμαι κάτοχος άδειας κυνηγετικού όπλου και με την

παρούσα αιτούμαι την παροχή σε μένα άδειας κυνηγίου

μέχρι

Ημερ:…../……/…… Υπογραφή:………………………………………… Πληρωτέο Τέλος:

ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΗΤΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Οδός και Αριθμός: ................................................................................... Τηλέφωνο: .............................
Ταχ. Κώδικας: ........................ Δήμος / Κοινότητα : ............................. Ηλεκτρ.Διεύθ.: ........................................
ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ
ΑΡ. ΤΑΙΝΙΑΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΗΜΕΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Υπουργός Εσωτερικών

 

 

 

 

Οδηγίες: Η αίτηση αυτή να συμπληρωθεί και να παρουσιαστεί σε οποιοδήποτε Συνεργατικό Ίδρυμα, μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από την έναρξη του κυνηγίου του επιδημητικού θηράματος, για να σας εκδοθεί νέα άδεια κυνηγίου, αφού καταβάλετε τα ανάλογα τέλη. Οι άδειες δεν ανανεώνονται ταχυδρομικά. Για σκοπούς πληρωμής των τελών απαιτείται η παρουσίαση ολόκληρου του παρόντος εντύπου κατάλληλα συμπληρωμένου.

 

ΤΥΠΟΣ Β1

ΚΥΠΡΙΑΚΗ "ΣΥΜΒΟΛΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ" ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

T.Θ.6
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003


ΠΡΩΤΗ ΑΔΕΙΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ - ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ ΟΠΛΟ

Με βάση τις διατάξεις του ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ

ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 2003, δίδεται άδεια στο πιο κάτω πρόσωπο για να πυροβολεί, φονεύει, συλλαμβάνει και

καταδιώκει θήραμα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:

 

 

 

Αριθμός Ταυτότητας:....................................
Ημερομηνία Γέννησης.:................................
Τηλέφωνο:.................................
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:........................................
Πληρωτέο Τέλος:.................................
Η ΑΔΕΙΑ ΑΥΤΗ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΧΡΙ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ:

ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 

 

 

 

Ημερ. Έκδοσης:.…./…../……

✂......................................................................................................................................................................

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ "ΣΥΜΒΟΛΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ" ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003


ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

Εγώ ο/η

 

 

 

 

Αρ. Ταυτ.: Ημερ. Γέν.:

είμαι κάτοχος άδειας κυνηγετικού όπλου και με την

παρούσα αιτούμαι την παροχή σε μένα άδειας κυνηγίου

μέχρι

Ημερ:…../……/…… Υπογραφή:………………………………………… Πληρωτέο Τέλος:

ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΗΤΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Οδός και Αριθμός: ............................................................................................ Τηλέφωνο: ...............................
Ταχ. Κώδικας: .......... Δήμος / Κοινότητα :........................... Ηλεκτρ.Διεύθ.: ...................................
ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΡ. ΤΑΙΝΙΑΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ

ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ

 

 

ΗΜΕΡ.

ΕΚΔΟΣΗΣ

ΑΔΕΙΑΣ

Υπουργός Εσωτερικών

 

 

 

 

 

 

Οδηγίες: Η αίτηση αυτή να συμπληρωθεί και να παρουσιαστεί σε οποιοδήποτε Συνεργατικό Ίδρυμα, μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από την έναρξη του κυνηγίου του επιδημητικού θηράματος, για να σας εκδοθεί νέα άδεια κυνηγίου, αφού καταβάλετε τα ανάλογα τέλη. Για σκοπούς πληρωμής των τελών απαιτείται η παρουσίαση ολόκληρου του παρόντος εντύπου κατάλληλα συμπληρωμένου.

 

 

ΤΥΠΟΣ Β2

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ "ΣΥΜΒΟΛΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ.Θ.7
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

ΑΔΕΙΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ) - ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ ΟΠΛΟ

Με βάση τις διατάξεις του ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ

ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 2003, δίδεται άδεια στο πιο κάτω πρόσωπο για να πυροβολεί, φονεύει,

συλλαμβάνει και καταδιώκει θήραμα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:
Αριθμός Ταυτότητας:
Ημερομηνία Γέννησης.:
Τηλέφωνο:
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
Πληρωτέο Τέλος:
Η ΑΔΕΙΑ ΑΥΤΗ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΧΡΙ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ:

 

 

 

 

ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
ΕΝΔΕΙΞΗΣΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ημερ. Έκδοσης:.…./…../……

 

✂.........................................................................................................................................................................

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ Β3 ΚΑΙ Β4.

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ "ΣΥΜΒΟΛΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ" ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

Εγώ ο/η

 

 

 

 

 

Αρ. Ταυτ.: Ημερ. Γέν.:

είμαι κάτοχος άδειας κυνηγετικού όπλου και με την

παρούσα αιτούμαι την παροχή σε μένα άδειας κυνηγίου

μέχρι

Ημερ:…../……/…… Υπογραφή:………………………………………… Πληρωτέο Τέλος:

ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΗΤΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Οδός και Αριθμός: ...................................................................... Τηλέφωνο: ...........................
Ταχ. Κώδικας:.................... Δήμος / Κοινότητα : ...................... Ηλεκτρ.Διεύθ.:....................................................
ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ
ΑΡ. ΤΑΙΝΙΑΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΗΜΕΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Υπουργός Εσωτερικών

 

 

 

Οδηγίες: Η αίτηση αυτή να συμπληρωθεί και να παρουσιαστεί σε οποιοδήποτε Συνεργατικό Ίδρυμα, μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από την έναρξη του κυνηγίου του επιδημητικού θηράματος, για να σας εκδοθεί νέα άδεια κυνηγίου, αφού καταβάλετε τα ανάλογα τέλη. Οι άδειες δεν ανανεώνονται ταχυδρομικά. Για σκοπούς πληρωμής των τελών απαιτείται η παρουσίαση ολόκληρου του παρόντος εντύπου κατάλληλα συμπληρωμένου.

 

ΤΥΠΟΣ Γ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ

 

Υπουργό Εσωτερικών:

 

Ο/ η κάτωθι υποφαινόμενος /η ........................................... από ............................... δια του παρόντος αιτούμαι την

παροχή σε μένα άδεια εμπορίας των ακολούθων θηραμάτων.

.........................................................

.........................................................

Τα πιο πάνω θηράματα θα εκτίθενται για πώληση εις το υποστατικό μου, που βρίσκεται στη ..................................... οδός

................................ αρ. ......................

Είμαι κάτοχος άδειας κυνηγίου αρ. ............................ ημερομηνίας ........................

Δεν είμαι κάτοχος άδειας κυνηγίου.

 

Ο/ η αιτητής

 

Ημερομηνία ..................................... Υπογραφή .............................................. .

 

 

 

ΤΥΠΟΣ Δ

 

ΑΔΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ

 

Αρ. ..........................

 

ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ χορηγείται άδεια εις τον /την ................................................... όπως πωλεί ή διαθέτει στο υποστατικό

του που βρίσκεται στην ............................ οδός ....................... αρ. ........................... τα ακόλουθα είδη θηραμάτων :

 

.........................................................

.........................................................

.........................................................

 

Τέλος πληρωθέν: £30

Ημερομηνία ..................................

Υπουργός Εσωτερικών

 

 

 

..................................................

 

 

 

ΤΥΠΟΣ Ε

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ

ΤΗΡΟΥΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟ ΠΩΛΗΤΕΣ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ

 

Ημερομηνία αγοράς θηράματος………………………………..

Είδος Θηράματος……………………………….

Όνομα προμηθευτή και αριθμός άδειας κυνηγίου αυτού………………………

Ημερομηνία πωλήσεως η διαθέσεως θηράματος ……………………………….

Όνομα στο οποίο πωλήθηκε η διατέθηκε το θήραμα …………………………

 

 

 

ΤΥΠΟΣ Ζ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΑΡΙΧΕΥΤΗ

 

Προϊστάμενο Ταμείου Θήρας:

 

Ο/ η πιο κάτω υποφαινόμενος /η ............................................ από ........................... δια του παρόντος αιτούμαι την

παροχή σε μένα άδειας ταριχευτή.

 

Ο/ η αιτητής /τρία

 

Ημερομηνία ................................. Υπογραφή ...................................... .

 

 

 

ΤΥΠΟΣ Η

 

ΒΙΒΛΙΟ ΤΑΡΙΧΕΥΤΗ

 

Αρ. Φακ. ...............................

Ημερ. Καταγραφής .............................

ΤΑΡΙΧΕΥΤΗΣ ΠΕΛΑΤΗΣ
Όνομα .................................. Όνομα ..................................
Διεύθυνση ............................ Διεύθυνση ............................
Είδος ................................... Ημερ. Παραλαβής ............. Επαρχία ...............................

ΠΩΣ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ (να σημειώστε πιο κάτω)

(α) ............................ Περίοδος κυνηγίου

(β) ............................ Βρέθηκε νεκρό ..................................

(γ) ............................ Άλλο ................................................

(Δώστε λεπτομέρειες)

Αριθμός άδειας ταριχευτή ........................... Πελάτης....................................

Υπογραφή ...............................

..........................................................................................................................

 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΕΙΔΟΥΣ

(εάν χρειάζεται)

 

Επαρχία ........................ Ημερ. εξουσιοδότησης .........................................

Σφραγίδα .............. Υπογραφή Λειτουργού Ταμείου Θήρας ...................

Όνομα τελικού κατόχου .............................................................

 

 

 

 

ΤΥΠΟΣ Θ

 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΑΡΙΧΕΥΣΗΣ

 

Ημερομηνία ................................................

Είδος ζώου .................................................

Ημερομηνία θανάτωσης ..............................

Περιοχή .....................................................

Συνθήκες ...................................................

ΟΝΟΜΑ ΠΕΛΑΤΗ ......................................

Διεύθυνση .................................................

Τηλέφωνο ..................................................

Υπογραφή .................................................

.......................................................................................................................

Αριθμός ταυτοποίησης .............................................

Επιστροφή στις (ημερ.) ............................................

Υπογραφή ταριχευτή ................................................

 

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΜΟΝΟ

Ελέχθει από: ..........................................................

Ημερομηνία ............................................................

 

 

 

ΤΥΠΟΣ Ι

 

Μέρος Α

[Η συντακτική ομάδα του Cylaw θα προσθέσει το Μέρος Α σε μεταγενέστερο στάδιο]

 

 

Μέρος Β

ΤΥΠΟΣ Ι

ΚΥΠΡΙΑΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 
(Άρθρο 31)
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΞΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΗ

Για να γίνει δεκτή η αίτηση σας πρέπει:


1.Η αίτηση να συνοδεύεται από μία πρόσφατη φωτογραφία διαβατηρίου.

2.Η αίτηση να συνοδεύεται από μία φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας, για Κύπριους επαναπατριζόμενους ή μια φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του διαβατηρίου με όλα τα στοιχεία του αιτητή, για αλλοδαπούς.

3.Η αίτηση να συνοδεύεται από μία φωτοτυπία της άδειας κυνηγίου του, της άλλης χώρας.

4.Η αίτηση να συνοδεύεται από μετάφραση της άδειας κυνηγίου του της άλλης χώρας και του πιστοποιητικού ή οποιοδήποτε άλλου επίσημου εγγράφου που να αποδυκνυεί ότι η άδεια κυνηγίου του, της άλλης χώρας αποκτήθηκε μετά από επιτυχία σε σχετικές γραπτές εξετάσεις. Η μετάφραση πρέπει να γίνεται από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ή από την Πρεσβεία της χώρας που εξέδωσε την άδεια κυνηγίου του.

5.Η αίτηση, όσων κατέχουν άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου/όπλων, να συνοδεύεται από αντίγραφο της άδειας κατοχής του / των κυνηγετικού/ών όπλου/ων.

6.Η αίτηση να συνοδεύεται από βεβαίωση από εγγεγραμμένο ιατρό, με την οποία βεβαιώνεται η σωματική και πνευματική ικανότητά σας για άσκηση κυνηγίου.

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟ Κ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙΙ

(Άρθρα 27, 31, 32, 35, 36, 55, 57, 61 και 71)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΩΝ ΤΕΛΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΩΝ ΤΕΛΩΝ

 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΘΡΟ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟ ΤΕΛΟΣ
(€)
1.

Άσκηση κυνηγετικού σκύλου ή σκύλων από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τη 15η Ιουλίου εκάστου έτους, στις καθορισμένες περιοχές, νοουμένου ότι υπάρχει ανανεωμένη άδεια κυνηγίου και ανανεωμένη άδεια κυνηγίου με τη συνοδεία σκύλου ή σκύλων

27(1)(στ) 20€
2.

Άσκηση κυνηγετικού σκύλου ή σκύλων από τη 15η Ιουλίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, στις καθορισμένες περιοχές, νοουμένου ότι υπάρχει ανανεωμένη άδεια κυνηγίου και ανανεωμένη άδεια κυνηγίου με τη συνοδεία σκύλου ή σκύλων

27(1)(στ)
10€
3.

Κυνήγι με τη συνοδεία μέχρι δύο (2) σκύλων

27(1)(στ)(ii) 10€
4. Εξέταση αίτησης έκδοσης πρώτης άδειας κυνηγίου
31(3) 30€
5. Εξέταση αίτησης έκδοσης πρώτης άδειας κυνηγίου σε κατόχους ξένης άδειας κυνηγίου
31(5)(β) 30€
6. Προφορική εξέταση κατόχου ξένης άδειας κυνηγίου από τον προϊστάμενο ή εκπρόσωπό του
31(5)(γ) 85€
7. Παρακολούθηση επιμορφωτικών μαθημάτων και  εξέταση για απόκτηση πρώτης  άδειας κυνηγίου
32(1) 60€
8.

Ανανέωση της άδειας κυνηγίου στους κυνηγούς που δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο  έτος της ηλικίας τους κατά την 31η  Ιουλίου του χρόνου έκδοσης της άδειας

35 77€
9.

Ανανέωση της άδειας κυνηγίου στους κυνηγούς που έχουν συμπληρώσει το 65ο  έτος της ηλικίας τους αλλά δεν έχουν συμπληρώσει το 80ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η  Ιουλίου του χρόνου έκδοσης της άδειας

35 43€
10. Ανανέωση της άδειας κυνηγίου στους κυνηγούς που έχουν συμπληρώσει το 80ο  έτος της ηλικίας τους και άνω κατά την 31η  Ιουλίου του χρόνου έκδοσης της άδειας 35 Ατελώς
11. Έκδοση πρώτης άδειας κυνηγίου
36 77€
12. Άδεια κυνηγίου με αεροβόλο 36Α(2) 20€
13. Παρακολούθηση εξειδικευμένου μαθήματος για κυνήγι με αεροβόλο
36Α(2) 20€
14. Άδεια εμπορίας θηραμάτων 55(2) 340€
15. Άδεια μεταφοράς κυνηγετικού όπλου 57(2) 20€
16. Άδεια ταριχευτή 61(3) 340€
17. Άδεια κατοχής εκάστου ταριχευμένου πτηνού ή ζώου 61(11) 40€
18. Έκδοση άδειας εξάσκησης και εκπαίδευσης μελών κυνηγετικού σωματείου, ιδρύματος ή λέσχης 71(1) 60€
19. Εγγραφή κυνηγετικών σκύλων στην άδεια κυνηγίου (μέχρι  δύο σκύλους, νοουμένου ότι υπάρχει ανανεωμένη άδεια κυνηγίου με τη συνοδεία σκύλου ή σκύλων) 27(1)(στ)(ii) Ατελώς
20. Εγγραφή κυνηγετικών σκύλων στην άδεια κυνηγίου (πέραν των δύο, νοουμένου ότι υπάρχει ανανεωμένη άδεια κυνηγίου με τη συνοδεία σκύλου ή σκύλων) 27(1)(στ)(ii) 1€ για κάθε  σκύλο
21. Παραχώρηση έγκρισης διεξαγωγής εκπαίδευσης σκύλων συγκεκριμένων κυνηγετικών ικανοτήτων σε μέλη κυνολογικού σωματείου 27(1)(ξ) 10€
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

 

(Άρθρα 2 και 63)

 

ΕΙΔΗ ΠΤΗΝΩΝ ΥΠΟ ΑΠΕΙΛΗ

 

ΠΤΗΝΑ

 

1. Όρνιο, Γύπας Gyps fulvus
2. Μαυρόγυπας Aegypius monachus
3. Βασιλαετός, Γεράκα Aquila heliaca
4. Σπιζαετός, Περτικοσιάχινο Hieraaetus fasciatus
5. Αιγαιόγλαρος Larus audouinii
6. Ερημοπεριστερόκοτα, Πουρτάλα Pterocles orientalis
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

 

(Άρθρα 2 και 67)

 

ΜΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ

 

1. Σπιτοσπουργίτης, Στρούθος Passer domesticus
2. Aδέσποτα περιστέρια
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ

(Άρθρο 80)

ΕΞΩΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ

 

Α/Α Περιγραφή Αδικήματος

Άρθρο

Καθορισμένο
πρόστιμο
(€)
Προειδοποιητικοί βαθμοί
1.

Ανώτατος αριθμός θηραμάτων
που μπορούν να θηρευτούν ή
να κατέχονται σε μια
κυνηγετική εξόρμηση

27(1)(α)

170€ για κάθε
ένα επιπλέον
θήραμα πέραν
του καθορισμένου
1
2. Μη άμεση θανάτωση θηράματος 27(1)(μ) 150€ 1
3.

Αριθμός κυνηγετικών σκύλων
που δύναται να εκπαιδεύει
ένας κάτοχος άδειας κυνηγίου

27(1)(στ) 100€ 1
4. Άσκηση κυνηγετικών σκύλων
χωρίς την απαιτούμενη άδεια
27(1)(στ)(i) 200€ 1
5. Κυνήγι με τη συνοδεία σκύλου
ή σκύλων χωρίς την απαιτούμενη άδεια
27(1)(στ)(ii)

150€
1
6. Αριθμός κυνηγετικών σκύλων
που δύναται να συνοδεύουν ένα
κάτοχο άδειας κυνηγίου

27(1)(στ)(ii)

100€ για κάθε
σκύλο πέραν του
αριθμού που
καθορίζεται στο
σχετικό διάταγμα
1
7.

Περιοχές άσκησης κυνηγετικών
σκύλων

27(1)(ζ) 300€ 2
8. Άσκηση σκύλων κούρσας 27(1)(η) 500€ 2
9. Κυκλοφορία ή άσκηση
κυνηγετικών
σκύλων από τη δύση μέχρι την
ανατολή του ηλίου
27(1)(θ) 500€ 2
10 Κυκλοφορία σκύλων σε
απαγορευμένες περιοχές κυνηγίου
κατά τις ημέρες κυνηγίου
27(1)(ι) 300€ 2
11. Συνοδεία κτηνοτρόφων από σκύλους 27(1)(κ) 50€ για κάθε
σκύλο πέραν
των τεσσάρων (4)
1
12. Μεταφορά σκύλων 27(4) 100€ 1
13. Άσκηση σκύλων από πρόσωπο
που δεν είναι κάτοχος ανανεωμένης
άδειας κυνηγίου
31(4) 50€ 1
14. Έλεγχος άδειας κυνηγίου.
Πρόσωπο που δε μεταφέρει και
δεν επιδεικνύει την άδεια
κυνηγίου του, όταν του ζητηθεί
από μέλος της αστυνομικής δύναμης
ή θηροφύλακα

39

25€
0
15. Ενδυμασία κυνηγού κατά
το επιδημητικό κυνήγι
40 50€ 0
16. Απαγόρευση έκθεσης θηράματος 41 85€ 0
17. Απαγόρευση απόρριψης φυσιγγίων 42 50€ και 1€ για κάθε
κενό φυσίγγιο
που απορρίφθηκε
ή δεν έχει στην κατοχή του.
0
18. Μεταφορά θηραματικών πτηνών.
Δηλ. πρόσωπο το οποίο
δεν διατηρεί τα πτηνά που
έχει θηρεύσει με πλήρες
φτέρωμα στο κεφάλι και
στη μια τουλάχιστο φτερούγα
43 85€ 1
19. Χρήση προβολέων, καθρεφτών
και άλλων εκτυφλωτικών μέσων
44(1)(β) 200€ 2
20. Κατοχή ή / και χρήση των
μέσων που αναφέρονται
στην παράγραφο (δ) του
εδαφίου (1) του άρθρου 44
44(1)(δ) και 45(1) 500€ 2
21. Μη έκθεση άδειας εμπορίας
θηραμάτων σε περίοπτο μέρος
55(3) 40€ 0
22. Μεταφορά συναρμολογημένου
όπλου εντός ή εκτός
θήκης κατά τις ώρες που
επιτρέπεται το κυνήγι
57(1)(α)(αα) 150€ 1
23. Μεταφορά αποσυναρμολογημένου
όπλου εκτός θήκης
57(1)(α)(αα) 150€ 1
24. Μη έκθεση της άδειας
ταρίχευσης σε περίοπτο μέρος
61(4) 40€ 0
25. Κυνήγι, μεταφορά, ή εκπαίδευση
κυνηγετικού σκύλου ή κυνηγετικών
σκύλων χωρίς σήμανση
27(1)(στ) 200€ 3
26. Κυνήγι, μεταφορά, ή εκπαίδευση
κυνηγετικού σκύλου ή κυνηγετικών
σκύλων που ο αριθμός σήμανσής
του/τους δεν αναγράφεται στην άδεια κυνηγίου
27(1)(στ) 200€ 3
27. Παράλειψη ενημέρωσης του
προϊστάμενου για την κυνηγετική 
κάρπωση
27(1)(ν) 100€ 2
28. Μεταφορά έμφορτου κυνηγετικού
όπλου  εντός ή επί οποιουδήποτε
οχήματος ή επί ζώου κατά τις ώρες
που επιτρέπεται το κυνήγι
57(1)(στ) 500€ 8
29. Παράλειψη ανοίγματος του
κυνηγετικού του όπλου και
αφαίρεσης από αυτό των
φυσιγγίων ή των σφαιριδίων
ή και του γεμιστήρα, όταν
πρόκειται για αεροβόλο όπλο
ή παράλειψης αφαίρεσης του
βέλους από το τόξο του ή
παράλειψης παράδοσης του
κυνηγετικού του όπλου ή του
τόξου του σε θηροφύλακα ή
σε μέλος της Αστυνομικής Δύναμης,
εφόσον του ζητηθεί
77(3)(ε) 500€ 8
30. Παράλειψη αποβίβασης των
κυνηγετικών του σκύλων
από το μεταφορικό του μέσο
ή  αδυναμία να έχει υπό τον
έλεγχό του τους κυνηγετικούς
σκύλους, ώστε να είναι δυνατός
ο έλεγχός τους και να τίθεται
σε κίνδυνο ο θηροφύλακας ή
μέλος της Αστυνομικής Δύναμης
που διενεργεί τον έλεγχο
77(3)(στ) 150€ 3
31. Παράλειψη να έχει υπό τον
ελέγχό του τους κυνηγετικούς
σκύλους, έτσι ώστε να είναι
δυνατός ο έλεγχός τους και
να τίθεται σε κίνδυνο και/ή
να παρακωλύει θηροφύλακα
ή μέλος της Αστυνομικής Δύναμης
από τη διενέργεια του ελέγχου
στο πεδίο και/ή παράλειψη να
έχει υπό τον έλεγχό του τους
κυνηγετικούς του σκύλους, έτσι
ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχός
τους και να τίθεται σε κίνδυνο και/ή
να παρακωλύει θηροφύλακα ή μέλος
της Αστυνομικής Δύναμης από τη
διενέργεια του ελέγχου
77(3)(ζ) 300€ 3
32. Άρνηση στάσης σε σηματοδοτημένα
σημεία ελέγχου των μελών της
Υπηρεσίας του Ταμείου ή της
Αστυνομίας από πρόσωπο το
οποίο επιβαίνει σε όχημα και
μεταφέρει κυνηγετικό όπλο ή
έχει στην κατοχή του θήραμα
ή άλλο είδος άγριας πανίδας
77(8) 300€ 3
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ

(Άρθρο 80)

Παράνομα μέσα θανάτωσης και σύλληψης άγριων πτηνών και θηραμάτων
Α/Α Είδος παράνομου μέσου
θανάτωσης και σύλληψης
άγριων πτηνών και
θηραμάτων
Άρθρο Καθορισμένο πρόστιμο
(€)
1. Δίκτυα 11(2)(δ), 44(1)(α) και 45(1)
500€ για κάθε δίκτυ
πέραν του ενός
2. Ξόβεργα, άγκιστρα 11(2)(α), 11(2)(ιγ), 44(1)(α) και 45(1)
10€ για κάθε
ξόβεργο ή
άγκιστρο πέραν
των εβδομήντα
δύο
3. Θηλιών, συρματοθηλιών 11(2)(α), 44(1)(α) και 45(1)
500€ για κάθε
θηλιά ή
συρματοθηλιά
πέραν της μίας
4. Σιδηροπαγίδων, παγίδων
με σιαγόνες
11(2)(α), 44(1)(α) και 45(1)
500€ για κάθε
σιδηροπαγίδα
ή παγίδα με σιαγόνες
πέραν της μίας
4Α. Σιδηροπαγίδες που
χρησιμοποιούνται για τη
φόνευση ή παγίδευση
λαγών και αγρινών
11(2)(δ), 44(1)(α) και 45(1) 500€ για κάθε
σιδηροπαγίδα
πέραν της μίας
4Β. Σιδηροπαγίδες που
χρησιμοποιούνται για
τη φόνευση ή παγίδευση
περδικιών, φραγκολίνων
και φασών
11(2)(δ), 44(1)(α) και 45(1) 100€ για κάθε
σιδηροπαγίδα
πέραν της μίας
4Γ. Σιδηροπαγίδες που
χρησιμοποιούνται για
τη φόνευση ή
παγίδευση τσιχλών,
τραχήλων
11(2)(δ), 44(1)(α) και 45(1) 10€ για κάθε
σιδηροπαγίδα
πέραν της μίας
5.

Ηλεκτρονικών συσκευών
που προκαλούν θανάτωση
ή αναισθησία και
οποιωνδήποτε άλλων
παρόμοιων παγίδων ή
παραπλανητικών μέσω και
μεθόδων

11(2)(α), 44(1)(α) και 45(1)
1.000€ για κάθε
συσκευή
πέραν της μίας

 

Είδη και αριθμός άγριων πτηνών, θηραμάτων και αγρινών
Α/Α Είδη Καθορισμένο πρόστιμο
6. Τα είδη Αμπελοπούλι
(Sylvia atricapilla),
Σπίνος (Fringilla coelebs),
Σπουργίτης ο ισπανικός
(Passer hispaniolensis),
Σπιτοσπουργίτης (Στρούθος)
(Passer domesticus), Κοκκινολαίμης
(Κοτσιηνοπούππουφος)
(Erithacus rubecula),
Θαμνοτσιροβάκος (Sylvia communis),
Στακτομυγοχάφτης (Muscicapa striata),
Μουγιαννούιν (Phylloscopus collybita),
Θαμνοφυλλοσκόπος (Phylloscopus trochilus),
Καλαμοποταμίδα (Acrocephalus scirpaceus),
Βουρλοποταμίδα (Acrocephalus schoenobaenus),
Μουγιαννούιν (Cettia cetti)
10€ για κάθε πτηνό πέραν των
πενήντα
7. Είδη που
περιλαμβάνονται τόσο
στο  Παράρτημα Ι όσο και
στο Παράρτημα VI
100€ για κάθε πτηνό πέραν του
ενός
7Α. Είδη που περιλαμβάνονται
στο Παράρτημα VI (εκτός
των ειδών των οικογενειών
ΑΞΙΠΙΤΡΙΔΕΣ (ACCIPITRIDAE),
ΠΑΝΔΙΟΝΙΔΕΣ (PANDIONIDAE),
ΙΕΡΑΚΙΔΕΣ (FALCONIDAE),
ΣΤΡΙΓΓΙΔΕΣ ή ΓΛΑΥΚΙΔΕΣ (STRIGIDAE),
αλλά δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι
10€ για κάθε πτηνό πέραν του ενός
7Β. Είδη των οικογενειών
ΑΞΙΠΙΤΡΙΔΕΣ (ACCIPITRIDAE),
ΠΑΝΔΙΟΝΙΔΕΣ (PANDIONIDAE),
ΙΕΡΑΚΙΔΕΣ (FALCONIDAE),
ΣΤΡΙΓΓΙΔΕΣ ή ΓΛΑΥΚΙΔΕΣ (STRIGIDAE)
που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΧ
300€ για κάθε πτηνό πέραν του ενός
8. Είδη που
περιλαμβάνονται στο
Παράρτημα IΧ
4.000€ για κάθε πτηνό πέραν του
ενός (1)
9. Λαγοί 1.000€ για κάθε λαγό πέραν του
ενός
10. Αγρινά 10.000€ για κάθε αγρινό πέραν
του ενός
11. Περδίκια, φραγκολίνες 100€ για κάθε πτηνό πέραν του ενός
12. Φάσες, τρυγόνια και μπεκάτσες 20€ για κάθε ένα πτηνό πέραν του ενός
13. Είδη πάπιας, είδη τσίχλας και τραχήλες 20€ για κάθε ένα πτηνό πέραν του ενός

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙΙ

(Άρθρο 56)

Πίνακας Μικρών Ποσοτήτων

Α/Α Είδος Ποσότητα ανά κάτοχο άδειας κυνηγίου
1. Lepus europaeus
Λαγός
1
2. Alectoris chukar
Πέρδικα
10
3. Francolinus
francolinus
Φραγκολίνα
5
4. Anas penelope
Σφυριχτάρι
10
5. Anas strepera
Φλυαρόπαπια
10
6. Anas crecca
Κιρκίρι (σαρσέλα)
10
7. Anas platyrhynchus
Πρασινοκέφαλη
10
8. Anas acuta
Σουβλόπαπια (ψαλίδα)
10
9. Anas querquedulaΣαρσέλα
(καλοκαιρινή)
10
10. Anas clypeata
Χουλιαράς
10
11. Aythya ferina
Κυνηγόπαπια
(σβουρδούλι)
10
12. Aythya fuligula
Τσικνόπαπια
10
13. Anser anser
Σταχτόχηνα
10
14. Anser albifrons
Ασπρομέτωπη χήνα
10
15. Phasianus colchicus
Φασιανός
10
16. Coturnix coturnix
Ορτύκι
20
17. Fulica atra
Φαλαρίδα (μπάλιζα),
Καραπαττάς
10
18. Lymnocryptes minimus
Κουφομπεκάτσινα
10
19. Gallinago gallinago
Μπεκατσίνι
10
20. Scolopax rusticola
Μπεκάτσα
10
21. Columba livia
Αγριοπερίστερο
10
22. Columba palumbus
Φάσα
10
23. Columba oenas
Φασσοπέζουνο
10
24. Streptopelia turtur
Τρυγόνι
10
25. Streptopelia decaocto
Δεκαοκτούρα
10
26. Alauda arvensis
Τρασιήλα
20
27. Turdus merula
Μαυρόπουλος ή
Κότσυφας
Σύνολο 40
28. Turdus pilaris 
Τριζάρα
29. Turdus philomelos 
Τσίχλα
30. Turdus iliacus  
Κοκκινότσιχλα
31. Turdus viscivorus
Τρυγονότσιχλα
Σημείωση
3 του Ν.256(I)/2004Έναρξη της ισχύος του Ν.256(I)/2004

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.256(I)/2004] τίθεται σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2005.

Σημείωση
13(στ) του Ν.151(I)/2006Σημείωση Συντάκτη

Εκ παραδρομής της Βουλής η αρχική αρίθμηση είναι λανθασμένη, δηλαδή στο Παράρτημα VI υπάρχουν 2 εδάφια (LVI). Ως εκ τούτου, το εδάφιο στο οποίο αναγράφεται ο τίτλος "ΚΟΡΑΚΙΔΕΣ (CORVIDAE) αναριθμείται από τη Συντακτική Ομάδα του Cylaw σε εδάφιο (LIV).