Σφράγισμα κυνηγετικών όπλων.

53.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, για το σκοπό παρεμπόδισης της χρήσης κυνηγετικών όπλων κατά τη διάρκεια κλειστής περιόδου κυνηγιού, μπορεί με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να διατάξει όπως κατά τη διάρκεια κλειστής περιόδου κυνηγιού ή οποιουδήποτε μέρους αυτής όλα τα κυνηγετικά όπλα προσαχθούν, σε ημερομηνία που καθορίζεται στο διάταγμα, στον προϊστάμενο και σφραγιστούν και όπως κανένα πρόσωπο δεν έχει στην κατοχή του ή υπό τον έλεγχό του οποιοδήποτε κυνηγετικό όπλο το οποίο δεν είναι σφραγισμένο σύμφωνα με το διάταγμα.

(2) Κατά τη διάρκεια ισχύος διατάγματος που εκδόθηκε σύμφωνα με το εδάφιο (1) κάθε πρόσωπο που έχει στην κατοχή του ή υπό τον έλεγχό του κυνηγετικό όπλο, όταν κληθεί από μέλος της αστυνομικής δύναμης ή θηροφύλακα, παρουσιάζει και παραδίδει το κυνηγετικό όπλο σε αυτόν.

(3) Πρόσωπο το οποίο κατά τη διάρκεια ισχύος διατάγματος που εκδόθηκε σύμφωνα με το εδάφιο (1):

(α)παραλείπει να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις ή ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του διατάγματος,

(β)παραλείπει να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις του εδαφίου (2), ή

(γ)χωρίς γραπτή εξουσιοδότηση μέλους της αστυνομικής δύναμης ή του προϊσταμένου θραύει, καταστρέφει ή κατά οποιοδήποτε τρόπο επεμβαίνει σε σφράγισμα ή με οποιοδήποτε τρόπο επεμβαίνει σε μέθοδο που υιοθετήθηκε για σφράγισμα όπλου για τους σκοπούς του εδαφίου (1),

είναι ένοχο αδικήματος.