Απαγόρευση μεταφοράς όπλων σε απαγορευμένη περιοχή κυνηγιού ή προσωρινά απαγορευμένη περιοχή κυνηγιού

52.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 50, 51 και 57, πρόσωπο το οποίο:

(α) πυροβολεί, φονεύει, συλλαμβάνει ή καταδιώκει οποιοδήποτε θήραμα ή είδος άγριας πανίδας μέσα σε απαγορευμένη περιοχή κυνηγιού ή σε προσωρινά απαγορευμένη περιοχή κυνηγιού ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε τέτοια περιοχή κάτω από περιστάσεις που φανερώνουν ότι παράνομα κατεδίωκε θήραμα· ή

(β) δεν είναι μέλος της αστυνομικής δύναμης ή θηροφύλακας και μεταφέρει πυροβόλο όπλο σε απαγορευμένη περιοχή κυνηγιού ή προσωρινά απαγορευμένη περιοχή κυνηγιού, χωρίς τη γραπτή άδεια του προϊσταμένου,

είναι ένοχο αδικήματος.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζονται σε κάτοχο ανανεωμένης άδειας κυνηγιού με παραπληγία, του οποίου η εν λόγω άδεια το επιτρέπει υπό τους όρους που ρητώς καθορίζονται σε αυτήν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της άδειας:

Νοείται ότι ο κάτοχος ανανεωμένης άδειας κυνηγιού με παραπληγία συνοδεύεται μόνο από πρόσωπα στα οποία δεν έχει χορηγηθεί ή ανανεωθεί άδεια κυνηγιού.