Προσωρινά απαγορευμένες περιοχές κυνηγιού

51. Ο υπουργός μπορεί με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να κηρύξει οποιαδήποτε περιοχή ως προσωρινά απαγορευμένη περιοχή κυνηγιού για τέτοια περίοδο όπως καθορίζει στο διάταγμα:

Νοείται ότι η ολική έκταση προσωρινά απαγορευμένων περιοχών κυνηγιού σε μια επαρχία δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο της ολικής έκτασης της επαρχίας.