Περιορισμοί στην πώληση θηράματος

54.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 10, κανένας κάτοχος άδειας κυνηγιού δεν πωλεί ή με οποιοδήποτε τρόπο διαθέτει επ' αμοιβή οποιοδήποτε θήραμα εκτός των ειδών άγριων πτηνών που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

(2) Τα είδη άγριων πτηνών που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ μπορούν να διατεθούν μόνο σε κάτοχο άδειας εμπορίας θηραμάτων.

(3) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι ένοχο αδικήματος.