ΜΕΡΟΣ III ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Ειδοποίηση γάμου

4. Τα πρόσωπα που προτίθενται να συνάψουν γάμο παρουσιάζονται ενώπιον του Λειτουργού Τέλεσης Γάμων του Δήμου της εκλογής τους, και δίνουν σχετική ειδοποίηση υπογραμμένη από αυτούς, σύμφωνα με τον Τύπο Α, που εκτίθεται στον Πρώτο Πίνακα του παρόντος Νόμου.

Καταχώρηση της ειδοποίησης

5. Ο Λειτουργός Τέλεσης Γάμων, στον οποίο απευθύνεται η ειδοποίηση, την καταχωρίζει στο αρχείο του και φυλάσσει χρονολογημένο αντίγραφό της σε βιβλίο το οποίο τηρείται για το σκοπό αυτό.

Έκδοση Πιστοποιητικών ειδοποίησης

6. (1) Ο Λειτουργός Τέλεσης Γάμων εκδίδει στα προτιθέμενα να συνάψουν γάμο πρόσωπα πιστοποιητικό επίδοσης, και τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8, καθορίζει στο πιστοποιητικό ημερομηνία και τόπο τέλεσης γάμου. Το πιστοποιητικό εκδίδεται σύμφωνα με τον Τύπο Β, που εκτίθεται στον Πρώτο Πίνακα.

(2) Η ημερομηνία και ο τόπος τέλεσης γάμου καθορίζονται αφού ληφθούν υπόψη και οι προτιμήσεις των προτιθεμένων να συνάψουν γάμο προσώπων, και δεν πρέπει να είναι ενωρίτερον των δεκαπέντε ημερών, και σε καμία περίπτωση πέραν των τριών μηνών, από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης πρόθεσης γάμου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4.

Συντόμευση της ημερομηνίας τέλεσης γάμου

7. Ο Λειτουργός Τέλεσης Γάμων δύναται, αν κρίνει τούτο σκόπιμο, να καθορίσει, αφού του καταβληθεί αυξημένο τέλος, ως ημερομηνία τέλεσης του γάμου ημερομηνία που είναι πριν την παρέλευση δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης πρόθεσης σύναψης γάμου, αν τα προτιθέμενα να συνάψουν γάμο πρόσωπα εκφράσουν τέτοια προτίμηση.

Δηλώσεις προσώπων περί ελευθερίας και απουσίας κωλύματος

8.-(1) Ο Λειτουργός Τέλεσης Γάμων, προτού καθορίσει ημερομηνία και τόπο τέλεσης γάμου στο πιστοποιητικό που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 6, απαιτεί από τα πρόσωπα που προτίθενται να συνάψουν γάμο να παρουσιαστούν αυτοπροσώπως ενώπιόν του ή ενώπιον άλλου προσώπου το οποίο ο Λειτουργός Τέλεσης Γάμων ήθελε εξουσιοδοτήσει και να προβούν σε γραπτή επίσημη διαβεβαίωση-

(α) ότι δεν γνωρίζουν την ύπαρξη οποιουδήποτε κωλύματος ή νομικού εμποδίου για το γάμο,

(β) ότι εξασφαλίστηκε κάθε αναγκαία συγκατάθεση, η οποία απαιτείται για το γάμο, ή ότι δεν απαιτείται καμία τέτοια συγκατάθεση,

(γ) ότι δεν έχει έκαστο συνάψει με άλλο πρόσωπο γάμο ή πολιτική συμβίωση που είναι σε ισχύ και ότι είναι ελεύθερα να συνάψουν γάμο, και

(δ) για το καθεστώς νόμιμης παραμονής τους στη Δημοκρατία.

(2) Ο Λειτουργός Τέλεσης Γάμων ενώπιον του οποίου γίνονται οι αναφερόμενες στο εδάφιο (1) δηλώσεις ζητά επιπρόσθετα την προσκόμιση πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων με τα οποία επαληθεύεται το περιεχόμενο των δηλώσεων αυτών και των προσωπικών στοιχείων των προσώπων που προτίθενται να συνάψουν γάμο:

Νοείται ότι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 21Γ του περί Προσφύγων Νόμου, για τη δήλωση που προβλέπεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου απαιτείται η προσκόμιση επίσημου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης τα οποία έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας, καθώς και επίσημου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης δεόντως επικυρωμένων τα οποία έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές της χώρας καταγωγής των ενδιαφερόμενων προσώπων, εντός χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της δήλωσης:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που ο Λειτουργός Τέλεσης Γάμων έχει οποιαδήποτε αμφιβολία για την ακρίβεια ή τη γνησιότητα πιστοποιητικού ή βεβαίωσης, ή πιστεύει ότι πιστοποιητικό ή βεβαίωση εκδόθηκε κατά παράβαση  των διατάξεων του παρόντος Νόμου  δύναται να αρνηθεί την τέλεση του γάμου και να ενημερώσει σχετικά το Βοηθό Γενικό Ληξίαρχο.

(3) Για την έκδοση του πιστοποιητικού ή βεβαίωσης δυνάμει των διατάξεων της πρώτης επιφύλαξης του εδαφίου (2), οι αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας ελέγχουν δεόντως τη γνησιότητα των επίσημων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων που προσκομίζονται από τα πρόσωπα τα οποία προτίθενται να συνάψουν γάμο, όπως προβλέπεται στο παρόν άρθρο:

Νοείται ότι, οι αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας δύνανται, για σκοπούς ελέγχου γνησιότητας του προτιθέμενου γάμου, να διεξάγουν προσωπική συνέντευξη και έρευνα με έκαστο εκ των προσώπων που προτίθενται να συνάψουν γάμο.

(4) Ανεξαρτήτως των διατάξεων της πρώτης επιφύλαξης του εδαφίου (2), πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης άλλου από τη Δημοκρατία που προτίθενται να τελέσουν γάμο μεταξύ τους και υπήκοοι τρίτης χώρας οι οποίοι εισέρχονται στη Δημοκρατία για τουριστικούς σκοπούς για να τελέσουν γάμο μεταξύ τους εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης επίσημου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης μη τέλεσης γάμου ή μη σύναψης πολιτικής συμβίωσης το οποίο έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας.

(5) Σε περίπτωση που είχε τελεστεί προηγούμενος γάμος ή είχε συναφθεί προηγούμενη πολιτική συμβίωση, κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο παρουσιάζει το διαζευκτήριο του διαλυθέντος προηγούμενου γάμου του για σκοπούς πιστοποίησης της λύσης του γάμου ή τα έγγραφα με τα οποία πιστοποιείται η λύση της πολιτικής συμβίωσης, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο/η τέως σύζυγος ή ο τέως συμβίος ή η τέως συμβία του ενδιαφερόμενου προσώπου έχει αποβιώσει, το εν λόγω πρόσωπο παρουσιάζει πιστοποιητικό θανάτου του/της τέως συζύγου ή του τέως συμβίου ή της τέως συμβίας του, ανάλογα με την περίπτωση, για σκοπούς πιστοποίησης της χηρείας.

(6) Ο Λειτουργός Τέλεσης Γάμων δεν εκδίδει πιστοποιητικό ειδοποίησης δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6, εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις τέλεσης γάμου που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο.