Συντόμευση της ημερομηνίας τέλεσης γάμου

7. Ο Λειτουργός Τέλεσης Γάμων δύναται, αν κρίνει τούτο σκόπιμο, να καθορίσει, αφού του καταβληθεί αυξημένο τέλος, ως ημερομηνία τέλεσης του γάμου ημερομηνία που είναι πριν την παρέλευση δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης πρόθεσης σύναψης γάμου, αν τα προτιθέμενα να συνάψουν γάμο πρόσωπα εκφράσουν τέτοια προτίμηση.