Έκδοση Πιστοποιητικών ειδοποίησης

6. (1) Ο Λειτουργός Τέλεσης Γάμων εκδίδει στα προτιθέμενα να συνάψουν γάμο πρόσωπα πιστοποιητικό επίδοσης, και τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8, καθορίζει στο πιστοποιητικό ημερομηνία και τόπο τέλεσης γάμου. Το πιστοποιητικό εκδίδεται σύμφωνα με τον Τύπο Β, που εκτίθεται στον Πρώτο Πίνακα.

(2) Η ημερομηνία και ο τόπος τέλεσης γάμου καθορίζονται αφού ληφθούν υπόψη και οι προτιμήσεις των προτιθεμένων να συνάψουν γάμο προσώπων, και δεν πρέπει να είναι ενωρίτερον των δεκαπέντε ημερών, και σε καμία περίπτωση πέραν των τριών μηνών, από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης πρόθεσης γάμου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4.