Καταχώρηση της ειδοποίησης

5. Ο Λειτουργός Τέλεσης Γάμων, στον οποίο απευθύνεται η ειδοποίηση, την καταχωρίζει στο αρχείο του και φυλάσσει χρονολογημένο αντίγραφό της σε βιβλίο το οποίο τηρείται για το σκοπό αυτό.