Ειδοποίηση γάμου

4. Τα πρόσωπα που προτίθενται να συνάψουν γάμο παρουσιάζονται ενώπιον του Λειτουργού Τέλεσης Γάμων του Δήμου της εκλογής τους, και δίνουν σχετική ειδοποίηση υπογραμμένη από αυτούς, σύμφωνα με τον Τύπο Α, που εκτίθεται στον Πρώτο Πίνακα του παρόντος Νόμου.