Δήλωση των προσώπων ότι δεν υπάρχει κώλυμα

8. (1) Ο Λειτουργός Τέλεσης Γάμων, προτού καθορίσει ημερομηνία και τόπο τέλεσης γάμου στο πιστοποιητικό που εκδίδεται σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 6, απαιτεί από τα πρόσωπα που προτίθενται να συνάψουν γάμο να παρουσιαστούν ενώπιόν του, ή ενώπιον άλλου προσώπου το οποίο ο Λειτουργός ήθελε εξουσιοδοτήσει, και να προβούν σε επίσημη διαβεβαίωση και να επιβεβαιώσουν γραπτώς:

(α) ότι δεν γνωρίζουν την ύπαρξη οποιουδήποτε κωλύματος ή νομικού εμποδίου για το γάμο, και

(β) ότι εξασφαλίστηκε κάθε αναγκαία συγκατάθεση η οποία απαιτείται για το γάμο, ή ότι δεν απαιτείται καμιά τέτοια συγκατάθεση.

(2) Ο Λειτουργός ενώπιον του οποίου γίνονται οι δηλώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1), δύναται, αν κρίνει τούτο σκόπιμο, να ζητήσει, επιπρόσθετα την προσκόμιση πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων που να επαληθεύουν το περιεχόμενο των δηλώσεων και των προσωπικών στοιχείων των προσώπων που προτίθενται να συνάψουν γάμο.

(3) Ο Λειτουργός Τέλεσης Γάμου δεν εκδίδει πιστοποιητικό ειδοποίησης, εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις τέλεσης γάμου που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο.