Τέλεση γάμου

9. (1) Ο γάμος τελείται στην παρουσία αμφοτέρων των προτιθέμενων να συνάψουν γάμο προσώπων με την ταυτόχρονη δήλωσή τους ότι συμφωνούν σ’ αυτό, και την ανάγνωση από το Λειτουργό Τέλεσης Γάμων προς αυτούς του κειμένου που εκτίθεται στο Δεύτερο Πίνακα. Η δήλωση γίνεται δημόσια και κατά πανηγυρικό τρόπο, σύμφωνα με το κείμενο του Δεύτερου Πίνακα, ενώπιον δύο τουλάχιστον μαρτύρων, προς το Λειτουργό Τέλεσης Γάμων που είναι υποχρεωμένος να συντάσσει αμέσως τη σχετική πράξη.

(2) Η τέλεση γάμου δυνάμει του εδαφίου (1) δεν εμποδίζει την τέλεση του ίδιου γάμου κατά τη θρησκεία και το δόγμα των μερών, και η τέλεση γάμου κατά τη θρησκεία και το δόγμα των μερών δεν εμποδίζει την τέλεση του γάμου τους δυνάμει του εδαφίου (1):

Νοείται ότι, και στις δυο πιο πάνω περιπτώσεις, οι γάμοι θεωρούνται ως ένας γάμος.

(3) Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, κάθε μέρος που συνάπτει θρησκευτικό γάμο μέσα στην έννοια του εδαφίου (1) του άρθρου 17, αποστέλλει στο Ληξίαρχο πιστοποιημένο αντίγραφο πιστοποιητικού του εν λόγω γάμου εντός σαράντα πέντε ημερών από την τέλεση του γάμου, και κάθε εγγεγραμμένος ιερέας που τελεί τέτοιο γάμο, πληροφορεί γραπτώς το Ληξίαρχο εντός σαράντα πέντε ημερών από την εν λόγω τέλεση.